provinciale ifeeutogche No. 109. DINSDAG 10 MEI 1932. 175e Jaargang. BINNENLAND. FEUILLETON. HARTENAAS EN RtJITENDRIE. ZEELAND, WEER EN WIND, Verwachting tot Morgenavond: Hoog- en Laagwater te VHssingen, MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen f 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg t8 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke rcg*: meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven' of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent AFLOSSING NED .-INDISCHE POND STERLING-LEENINGEN. Een wetsontwerp is ingediend houden de wettelijke voorziening in de verlee ning van crediet, dat Ned.-Indië behoeft voor de nakoming van de verplichtingen welke voortvloeien uit de met de Ned. Bank en De Javasche Bank gesloten overeenkomsten betreffende den koop op latere levering van ponden sterling, benoodigd voor de aflossing van de Ned. Ind. pond-sterling-leeningen 1921 C en 1923 B., groot nominaal 5 millioen pd.st. en 6 millioen pd.st. Destijds zijn de voorwaarden bekend gemaakt, waaronder die koop gesloten is. DE STEUN AAN DE MELKVEEHOUDERIJ. De drie centrale landbouworganisaties, de alg. Ned. zuivelbond en de bond van kaasproducenten hebben in een tele gram aan de Tweede Kamer in verband met de steeds voortschrijdende daling van de prijzen van de zuivelproducten zeer dringend verzocht de behandeling van het wetsontwerp tot steun aan de melkveehouderij met alle kracht te be spoedigen. De nood stijgt met den dag en iedere dag vraagt nieuwe slachtoffers. SALARISKORTINGEN. Na dagenlange beraadslagingen heeft de Raad van Rotterdam Maandagavond besloten, de loonen van het gemeente- personeel met 3 pet. te korten. Dit voor stel werd met 25 tegen 18 stemmen aan genomen. Voorts werd besloten, met 24 tegen 19 stemmen, de opcenten op de hoofd som van de gemeentefondsbelasting te bepalen op 80. De gemeenteraad van 's-Gravenhage heeft gisteravond het voorstel van B. en W. tot verhooging van den pensioenaf trek voor het gemeentepersoneel van 5 tot 8% pet. aangenomen met 28 tegen 16 stemmen. Tegen waren de sociaal democraten en de communisten. DE NEDERLANDSCHE REISVER. EENIGING. In een Zaterdag te Leeuwarden voort gezette algemeene vergadering van de. Ned. Reisvereeniging kwam aan de orde de begrooting die in ontvangst en uit gaaf een bedrag aanwijst van ƒ230.700, met 5190 voor onvoorzien, Het bestuur stelde voor om van de buitenlandsche reizen ten bate van de kas wederom 5 pet. te heffen. Dit voor stel, alsmede de begrooting, werden z. h. st. goedgekeurd. Aan de orde was hierop het bestuurs voorstel om voor de algemeene vergade ring in 1933 tijdig een ontwerp tot her ziening van statuten en huishoudelijk reglement in te dienen en daarvoor een commissie van advies aan het bestuuur te stellen. Overgenomen werd een in 60). Er zijn zulke vreemde dingen ge beurd, zei ze, terwijl ze midden in de kamer bleef staan, en met toenemende opwinding in zijn stralende oogen keek. Alles is onderste boven! Toch niet weer inbraken? riep Eric met gemaakten schrik, haar om het middel nemend als in angst. Het kan me niet schelen beroemd te zijn als de Decker, of Ruiten Aas, zooals de och tendbladen mij noemen, maar ik heb een grondigen hekel aan kogels, die bui ten naar me zoeken, zonder een vaste overtuiging van mijn verdiensten. Hij keerde zijn hoofd om. Hoe vind je de versiering? vroeg hij luchthartig, het on artistieke kruis van hechtpleister aan wijzend, dat een pluk verband vast hield over de wond in zijn slaap. Doet het erg pijn? vroeg zij met diep medelijden. Niet van buiten, antwoordde hij verheven. Het is maar een schram. Maar van binnen is het onharmonisch, voeg de hij er droevig bij. En toen sir Peter binnen kwam, bin nen gelaten door een verheerlijkten Spencer, die in keurig morgentoilet ge kleed was, streelde het meisje het voor motie, waarin wordt uitgesproken, dat deze commissie bestaat uit vijf personen door de vergadering aan te wijzen en twee hoofdbestuursleden. De commissie moet met voorstellen bij de vergadering komen en behoort geen commissie voor advies vobr het hoofdbestuur te zijn. Een zeer uitvoerige bespreking werd hierna gevoerd over het voorstel om van 1 Januari a.s. af het orgaan „Reizen en Trekken" in een anderen vorm uit te ge ven. De vergadering verklaarde zich te gen contributieverhooging ten behoeve van het orgaan. Ten slotte werd een voorstel van den voorzitter aangenomen, waarin de wensch werd uitgesproken, dat de heer Nijkamp (Den Haag), die een goedkooper orgaan wenscht, dat beter is dan het tegenwoordige, werd uitge- noodigd in overleg te treden met de com missie. Wanneer na dit overleg het voor stel van de commissie nog wenschelijk blijkt, dan verkrijgt het hoofdbestuur de machtiging om tot de uitgave te besluiten wanneer blijkt, dat de financiën een groo- tere uitgave van 15.000 toelaten. DE WERKLOOSHEID. Volgens de gegevens van het Neder- landsch Verbond van Vakvereenigingen opgenomen in het Mei-nummer van iiet orgaan De Vakbeweging, was het öedental van het N. V. V. op 1 Febr. j.l. 922.810. Daarvan waren geheel werkloos 79.562 of 24.6 percent. Gedeeltelijk werkloos waren 13.401 leden of 4.2 percent. -.Het totaal aantal werkloozen, geheel en ge deeltelijk was dus 92.963 of 28.8 pet. Vergeleken (bij de vorige maand was het werkloozenpercentage toegenomlen n.l. van 26.1 tot 28.8. In de mp^ste bonden vond een geringe stijging plaats, de textielarbeiders echter zagen hun per centage aanmerkelijk' stijgen van 17.5 tot 30.1 percent. Bij dè kleermakers vermin derde het aantal werkloozen, door sei- zoensdrukte. Overigens was er inzinking van arbeidsgelegenheid waar te nemen bij de bouwvakarbeiders, die over het algemeen een troosteloos beeld te zien geven, alsmede bij de industrieën van verbr uiksgoederen Het percentage werkloozen was in Febj*. 1931 18.5. Een stijging dus (bij de moderne vakbeweging in een jaar van 10 percent. Bij de begrafenis van president Doumer a.s. Donderdag, zal de Koningin zich doen vertegenwoordigen door een speciale commissie, bestaande uit den vice-admiraal jhr. C. L. Schorer, adju-' dant i. b. d. van de Koningin en den ritmeester baron Sirtema van Grove- stins, H.M.'s ordonnans officier. De minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft gisterochtend, mede namens ministers van financiën en defensie de commissie geinstalleerd, aan welke is opgedragen de regeering van advieis te dienen, nopens bet treffen van wettelijke voorzieningen ter bescher ming van de bevolking tegen de gevol gen van aanvallen uit de lucht. hoofd van den jongen man met zachte vingers, terwijl hij dwaze complimentjes fluisterde over haar handen, oogen, reus en mond. Hij begon een lofrede op haar, toen sir Peter sprak en Spencer veran derde haastig zijn plan om de juiste ma nier van het behandelen van een sy phon uit te leggen, en redde dat nood zakelijke voorwerp juist toen het tee kenen toonde, om heftig door de kamer heen naar het jonge paar geworpen te worden. Nu, snauwde de baronet op zijn oude manier, ik maak je mijn compli ment over je durf, mijnheer! Hoe durf je ie weer hier in huis te vertoonen? Eric bloosde verlegen. Deze ontijdige onderbrekingen was te veel voor zelfs zijn stoutmoedige onverschilligheid. Enid keek haar vader streng aan en lichtte haar hoofd laatdunkend op. Neem als het je belieft den hoed van mijnheer Aimsbury aan, Brace, vroeg Spencer kalm. Wat? barstte sir Peter uit. Zeg niet wat! beval de ander met beleefde strengheid. Neem als het je be lieft den hoed van mijnheer Aimsbury aan! Eric zette zijn oogen wijd open van verbazing bij de eerse woorden van Spencer, en nu keek hij verwezen naar zijn hoed. Mijn hoed? vroeg hij, met verbij sterde stem. Dat doe ik niet! zei de baronet De groote fout van alle tobbers is juist dat zij piekeren over hetgeen zij niet hebben, in plaats van blijmoe dig te aanvaarden wat hun wèl is ten deel gevallen. Bij Kon. besluit is ir. A. de Mooy A.Czn., te 's-Gravenhage benoemd tot ridder in de Orde van den Nederland- schen Leeuw. De architect P. Vorking te Amster dam, bouwmeester van het nieuwe con servatorium te Amsterdam, heeft van het bestuur der A.V.R.O. de opdracht gekre gen het ontwerp te maken van het nieu we A.V.R.O.-gebouw, dat te Hilversum zal verrijzen. Binnenkort zou met den bouw een aanvang worden gemaakt. Naar vernomen wordt zijn de Ko ninklijke landgoederen onder Wasse naar en Voorschoten vanaf 11 Mei a.s. weder op Woensdag te bezichtigen. De opbrengst der toegangsbewijzen is ten bate van het weduwen en weezen- fonds van het personeel der Koninklijke Hofhouding. De Belgische Staatscourant zal morgen een Kon. besluit bevatten, waar bij de invoer van gesneden bloemen af- hankelijk wordt gemaakt van de vertoo ning van een bijzondere vergunning, te verleenen door den minister van land bouw. Het besluit zal in werking treden op den tweeden dag na de publicatie. MIDDELBURG. ITet komt ons gewensebt voor met een enkel woord er aan te herinneren, dat Woensdag en Donderdag telkens van 79 uur in school C, ingang in de Lange Delft, gelegenheid zal bestaan kinderen van alle lagere scholen zoowel bijzon dere als openbare, aan te geven voor deelname aan de Middelburgsche Va- cantieschool, welke instelling nu in een paar jaar reeds haar burgerrecht heeft verworven. Het comité wijst ons er op, dat het dringend noodig is, dat men de kinderen op een dier avonden aangeeft. Aangifte op lateren datum bemoeilijkt de regeling zeer en men kan dan de kans beloopen, dat er kinderen zijn, die niet mede kun nen gaan. Diegenen, die door tijdsomstandighe den bezwaarlijk de bijdrage kunnen be talen, moeten vooraf bij den secretaris, den heer C. Roelands, veersche Sin gel S 47 la, daarvan mededeeling doen met opgave der namen van leeftijden der kinderen en van de school, die zij bezoeken. Zooals uit een advertentie in dit nummer blijkt, geeft mevr. Joost van Heiningen Donderdagavond weder een Psychometrischen Sèance-avond op de bovenzaal van de St. Joris. beslist, terwijl hij Spencer aankeek. i Neem den hoed van mijnheer Aimsbury aan, Brace! herhaalde Spen cer met kalmen aandrang. Sir Peter's kaak zakte en zijn hoofd viel voorover. Als je denkt dat je me in het nauw gedreven hebt, Spencer, snauwde hij, met al zijn oude kwaadaardigheid, als je denkt, dat ik voor lakei wil spelen van dien onbeschaamden jongen hond. Voor het laatst herhaalde Spencer op denzelfden effen toon, neem den hoed van den heer Aimsbury aan, Bra ce! Sir Peter keek naar Spencer's door dringende grijze oogen en zijn moed zakte weer. Misschien herinnerde hij zich ook, dat zijn transactie niet voor drie uur afliep, en hij voelde zelfs iets van dankbaarheid over Enid's koude onderbreking. Het meisje had den hoed uit Eric's niet weerstrevende hand ge nomen en hield hem haar vader voor. Als het je belieft, Brace! zei ze koel. Eric keek verbijsterd rond. Zeg eens begon hij, hen allen aan sprekend, wat is de bedoeling? Wat..? Sir Peter keek hem aan over zijn lorgnet heen en snoof. Als het je belieft Brace! De baronet bleek zijn dochter niet aan. Hij rukte den hoed met een ruwen greep uit haar hand en met een even ruwen schop, die een cup-tie van een Dat ook in Frankrijk in alle krin gen de belangstelling voor onze stad en ons eiland groot is moge blijken uit het feit, dat heden alhier in Hotel Nieuwe Doelen afstapte generaal GuiHaumat, oud opperbevelhebber van de Fransche le gers aan den Rijn, die met zijn echtge- noote een reis door Nederland maakt en van Dordrecht naar Walcheren kwam om o. a. per auto een tocht door het eiland te maken. Naar wij vernemen is de winkel onder de winkelgalerij op den hoek van de Nieuwstraat thans verhuurd en zal daarin een zaak in fijnere soorten bon bons en suikerwerken worden gevestigd. Voor het bovenhuis is echter nog geen huurder gevonden, al zijn daarover ook reeds onderhandelingen gevoerd. Een ongewone scholier. Dat de belangstelling voor onderwijs op het platte land van Walcheren niet gering is, blijkt voldoende uit het feit, dat zich aan de Rijksleerschool Maandag morgen een op transport gestelde koe, als leerlinge kwam aanmelden. Door een zijdeur binnengekomen, spoedde het dier zich door de vele gangen dier inrichting naar de kamer van het Hoofd dier school. Toen het daar echter geen ge hoor kreeg, deponeerde het zijn visite kaartje op de vloermat en verliet door den hoofdingang het gebouw. Een be leefder ontvangst had het dier zeker te beurt moeten vallen. VLISSINGEN. Gisterenavond vergaderde de af- deeling der S.D.A.P. naar aanleiding van de vraag van den heer J, de Meij of hij na de ziekenhuiskwestie wel ge wettigd is nog langer een wethoudersze- tel namens de partij te blijven innemen. Na bespreking van deze kwestie, heeft de vergadering een motie aangenomen, waarin zij verklaart, dat de wethouder en de raadsfractie bij de ziekenhuis kwestie een juiste houding hebben aan genomen en het in de huidige omstan digheden niet gewenscht is aan een en ander verdere politieke gevolgen te ge- De Christelijke Besturenbond zal deze week aan 135 geheel of gedeelte lijk werkloozen een Pinkstergave uit- keeren, varieerende van 2.50 tot 10. WALCHEREN. O. EN W. SOUBURG. Maandagavond vergaderde de Vereeniging1 Het Groene Kruis, afdeeling Souiburg-Ritthem. Tot afgevaardigde naar de vergadering van de Prov. Zeeuw'sche -'Vereenigiin(g Het Groene Kruis op 4 Juli a.s. te Middelburg is gekozen de heer L. Kop- pejan en tol plaatsvervanger de heer F. Leenhouts. De E'mfnialbloeinco He c te heeft opge bracht te Souburg f 105 en 'te Rit- them f 13 welke bedragen iets minder zijn dan het Vorig jaar. Gezien de mpei- eindwedstrijd eer zou hebben aange daan, zond hij hem door de deur van den salon, en volgde hem met geen an dere woorden dan een gemompelde vervloeking van iederen biscuitfabri kant in de geheele wereld. Eric keek hem met open mond na. Zeg, begon hij zwakjes, toen hij den baronet zijn hoed door de hall zag schoppen, waarbij hij onderweg talloo- ze hinderpalen ontmoette, het is een heel goede hoed! Spencer glimlachte met sympathie. I Het schijnt wel, dat we U een nieu wen zullen moeten geven, mijnheer Eric, zei hij. Ik vrees dat sir Peter, zoo als hij nu gestemd is hem van het gehee le terrein zal afgooien. Eric keek den voormaligen butler met oprechte verbazing an. Zijn oogen gingen over de onberispelijke kleeding, zijn lippen openden en sloten zich twee maal, voordat hi] iets zeggen kon. Je bent toch Spencer? vroeg hij eindelijk. Mijnheer Spencer verbeterde Enid, met een glimlach. Een flauw Jicht kwam door het bene velde hoofd van den jongen man heen. Zeg, fluisterde hij bijna, Enid on- geloovig aankijkend, heeft de worm zich een beetje gekronkeld of wat is het? Een blik van verstandhouding werd tusschen het meisje en Spencer gewis seld. 10-V-'32: Maandag hoogste lucht temperatuur 11.6 °C; (53 °F); laagste 6.9 °C (45 °F). Heden 9 h: 9.5 °C; 12 h: 11.9 °C. 6.8 mm regen. Hoogste baro meterstand alhier 761 mm, laagste 750 mm. Hoogste barometerstand 767.7 mm te La Coruna; laagste 741.7 mm te Riga. Matige tot zwakke W. tot Z.W. wind, afnemende bewolking, weinig of geen re gen in het Westen, in het Oosten waar schijnlijk nog regenbuien, overdag iets warmer. Zon op: 4 h 15; onder 19 h 39. Licht op: 20 h 09. Maan op: 6 h 42; onder: 12 h 13. E.K.; 13 Mei. Westkapelle is 28 min. en Dombn 23 min. vroeger; Veere 38 min l.v- (S springtij). Mei. Hoogwater. Laag wamt. Di. 10 3.54 16.13 10.16 22.40 Wo. 11 4.36 16.55 10.54 23.25 Do. 12 5.23 17.44 11.39 Vr. 13 6.23 18.46 0.16 12.37 lijke tijdsomistandigheden geeft de op brengst nog alle reden tot tevredenheid'. De voorzitter dankte de com'missie en de dames die zich met den verkoop der bleempjes hebben belast. Het voorstel een derde gedeelte bij te d*ragen in de kosten van een ziek te- en ouderdomjsverzekering der huis- bezoekster is m. a. st. aangenomen. Zaterdagmiddag geraakte in de Ka naalstraat een groentekoopman bekneld tusschen zijn wagen en een fruitwagen, doordat het paard plotseling een zij- waarfcsche beweging irJaakte. De man viel op straat en bekwam een fliepe hoofdwonde. O. W. SOUBURG. Eenige maanden geleden bood een 11-jarige jongen te Gr. Abeele, alhier en elders uit hout gezaag de kunstvoorwerpen te koop en ook wel te geef aan. Deze voorwerpen waren aldus de jongen, door hem zelf gemaakt. Een kunstschilder, die tegenover hem woont, teekende de figuren en zijn broer bracht er de schildering op aan. Bij een politie-onderzoek is evenwel uitgemaakt, dat de voorwerpen niet door den jongen zijn gemaakt, doch wel door hem ontvreemd en wel bij den kunst schilder, waar hij zoo nu en dan lichte bezigheden verrichtte, bij welke gelegen heid hij zich de voorwerpen toeëigende, welke een waarde van eenige honder den guldens vertegenwoordigen. De jongen heeft een volledige beken tenis afgelegd. Kom mee, in den tuin, Eric, zei ze, hem bij den arm nemend en zij ging met hem naar het raam zonder dat hij zich verzette, dat is een van de dingen, die op hun hoofd staan. Kom mee naar bui ten. De regen komt nog niet. Ik heb alle lucht noodig die er is. antwoordde Eric, met een hand tegen zijn hoofd en gesloten oogen. Mijn hoofd is niet wat het geweest is, zei hij, toen het meisje hem over het grasveld naar een bank gebracht onder een breed ge- takten perenboom. Spencer zag hen met een tevreden glimlach heengaan. Hij kon zijn goeden naam veilig aan Enid's handen toever trouwen Hij keek de kamer rond met den blik van een eigenaar, die zich niet zeer in zijn bezittingen verheugt. Hij keek peinzend naar sir Peters stoel op de plek waar deze nu stond haalde toen zijn schouders op en liep naar de tafel. Hij stak een hand naar de sigarenkist uit en trok die toen weer terug, terwijl hij inzag, dat hij niet veel plezier had van een sigaar, die hem rechtens toe kwam. Het was anders geweest, toen hij het voorrecht van een butler had kun nen genieten en de dingen kaapte! De telefoonbel klonk scherp en hij zag met afkeer naar het instrument. Hij stak werktuigelijk zijn hand uit, hield toen op, glimlachte even en liep naar den belknop. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1