V euuische Huiduitslag. INTERNATIONAL UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT No, 108. Twee Bladen. MAANDAG 9 MEI 193 2. Eerste Blad. 173e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND. Kort Zeeuwscb Nieuws. KUNST EN WETENSCHAP. KERKNIEUWS. ONDERWIJS. De Vrachtwagenfabriek met de grertste ervaring WEER EN WIND. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. RECHTZAKEN. iv «tv' wo. iu.'ca- l JTkgblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg |8 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Rij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 -:. Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk» kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. SBOSBBBB EEN GETEEKEND PORTRET VAN PRINSES JULIANA. Het Nederl. Kunstverbond heeft naar de N, Rott. Crt. meldt, aan mevrouw Annie Roland Holst-De Meester op dracht gegeven een portret te teekenen van Prinses Juliana, die herhaaldelijk heeft geposeerd voor haar. Het portret, dat geteekend is, is met pastel verle vendigd. Het Kunstverbond zal van dit portret reproducties laten maken, welke in off setdruk door de firma Enschedé te Haar lem zullen worden vervaardigd. Deze reproducties worden in den handel ge bracht en de opbrengst zal waarschijn lijk voor de helft ten goede komen aan het Crisis-comité, voor de andere helft aan het Kunstverbond. NEDERLANDSCHE REIS- VEREENIGING. De Ned. Reisvereeniging houdt te Alk maar haar algemeene vergadering. Uit het jaarverslag blijkt dat het aantal le den van 70.000 gedaald is tot 65.756. Het aantal afdeelingen is gelijk gebleven. Het kapitaal der vereeniging bedroeg op I' Jan. 5492; dank zij een voordee- lig saldo, groot ruim 42.000, is het ge stegen tot ruim 47.500. Bij de bespreking van het beleid van het hoofdbestuur werd gewezen op de dure reizen naar Afrika en Amerika, die, naar de meening van de afd. Den Haag, behooren te worden overgelaten aan de reisbureaux. Door zulke reizen raakt de Toynbee-gedachte steeds meer op den achtergrond. Ten slotte werd het beleid van het hoofdbestuur met algemeene stemmen goedgekeurd. Dordrecht werd aangewezen als fi- nancieele commissie. De aftredende be stuursleden werden herkozen. In de va- cature-J. G. Beurs, die bedankt had, werd gekozen de heer S. de Leve (Den Haag). Als plaats voor de volgende algemee ne vergadering werd, nadat een dozijn afgevaardigden tal van andere plaatsen hadden aanbevolen, Rotterdam aange wezen. DE STAKING DER LANDARBEIDERS IN DE DRENTSCHE VENEN. Naar de Maasbode verneemt, zijn van de stakende landarbeiders te„ Nieuw- Beerta, 75 man weer aan den arbeid ge gaan. Te Drieborg blijft de staking alge meen. Toch is de verwachting dat deze com munistische staking niet lang zal duren, aangezien de stakers geen waarborg hebben, dat hun steungelden zullen wor den uitgekeerd. Deze moeten n.l. uit Duitschland komen en laten nog op zich wachten. Ir. J. C. Ramaer, oud-inspecteur-ge neraal van den Rijkswaterstaat, werd gisteren 80 jaar. De minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft ingetrokken zijn beschikkingen waarbij Griekenland Turkije, de havens aan de Zwarte Zee (uitgezonderd die welke gelegen zijn in Roemenië en Bul garije Lagos (Afrika) en de Canarische eilanden alsmede die waarbij Hedjaz besmet werden verklaard resp. wegens pest en pokken. De bevolking van 's Gravenha g e is in de maand Februari toegenomen met 251 mannen en 178 vrouwen. Zij tel de op 1 Maart j.l. 450.870 zielen, t.w 207.183 mannen en 243.687 vrouwen. Er werden 315 jongens en 293 meis jes geboren; 179 mannen en 214 vrou wen overleden. Er vestigden zich 844 mannen en 1170 vrouwen, terwijl 729 mannen en 1071 vrouwen vertrokken. De Haagse h e Bond Vacantie- bezigheid voor schoolkinderen mocht een belangrijke gift ontvangen van Prin ses Juliana De N.V. C. en A. Brenninkmeyer heeft aan het Nationaal crisiscomité een gift van 5000 doen toekomen. Zaterdag 21 Mei wordt te Utrecht een vergadering gehouden door de Ver eeniging van Vrijz.-Dem. Statenleden in Nederland .waarin de heer D. Kooiman, lid van Gedeputeerde' Staten van Noord-Holland, zal spreken over: De Provinciale Staten en de crisis. Met Hemelvaartsdag zijn op het vliegveld Waalhaven '1850 bezoekers geweest van wie er 85 een pleziervlucht hebben gemaakt. De herdenkingsfeesten van het 700- jarig bestaan der stad Roermond zul len geopend worden op Zaterdag 20 Augustus met een Middenstandstentoon stelling en een winkelweek; de andere vorgenomen feestelijkheden worden ge houden in de week van 2128 Aug, De historische optocht zal worden gehou den op Zondag 4 September. Mevr. C. Fruin—Loder presidente van de Rotterdaiu'sch'e afdeeling van het Genootschap Nederland—Frank rijk is benoemd tot ridder van feet Le gioen van Eer- MIDDELBURG. Met enkele woorden herinneren wij aan de lezing welke de heer dr. L. N. M. Berger, psycholoog-paedagoog te Den Haag morgenavond zal houden in de sociëteit „St. Joris" te half negen over „Beroep en beroepskeuze in hun beteekenis voor mensch en maatschap pij." Deze lezing, die uitgaat van de Ver eeniging voor Beroepskeuze, volgt op de ledenvergadering dier vereeniging, die te half acht aanvangt en waarin o.a. in een drietal bestuursvacatures moet worden voorzien. In de étalage van het perceel in de Lange Delft, waar sinds een paar we ken het magazijn Tonnie is gevestigd, is thans wel iets heel bijzonders geëta leerd. De Zeeuwsche kolenmaatschappij heeft er een anthracietbreekmachine in minatu'ur doen opslaan, die aantoont hoe de Walesanthraciet in groote stuk ken per boot wordt aangevoerd en eerst op den wal op transportbanden van vuil wordt gezuiverd en dan onder een bre ker komen, waar een plaat met scherpe tanden in de kolen prikt en deze klooft Een jacobsladder brengt de stukken naar de in schuddende beweging zijnde zeverij, waar ze in verschillende afme tingen verdeeld en in daarbij geplaatste wagentjes naar de afzonderlijke steenko- lenbewaarplaatsen worden overgebracht. Dit alles is slechts in het kort de be langrijke bewerking, die men thans in genoemde étalage kan volgen en waar voor wij gaarne ieders belangstelling op wekken. Vooral als het licht onstoken is, kan men een en ander goed volgen. VLISSINGEN. De Koning van België heeft aan mevr. M. J. Smitsde Kat, directrice van de firma Erven A. W. Smits al hier toegekend de onderscheiding van de gouden palmen van de Leopoldsorde van België. WALCHEREN. KOUDEKERKE. A.s. Dinsdag verga dert de raad des namiddags te half acht. Agenda: Bouwvergunning J. J. van den Bergen, ZUID-BEVELAND. Rijksweg op Zuid-Beveland, In verband met den slechten toestand van het gedeelte van den Rijksweg op Zuid-Beveland tusschen Kruiningen en den Zanddijk, hebben de A.N.W.B. en de K.N.A.C. zich gewend tot den hoofd ingenieur-directeur van den Rijks Wa terstaat met verzoek een spoedige ver betering van dit weggedeelte te willen bevorderen. THOLEN. OUD-VOSSEMEER. De Gemeenteraad heeft Zaterdag o.a. behandeld de sub sidie aan het Groene Kruis de vooraan stelling der wijkverpleegster. In de vori ge zitting was aangenomen 500 te ver- leenen, met de voorwaarde, dat de ver pleegster tevens als verloskundige zou moeten kunnen optreden, daar evenwel dan Rijk- en Provincie geen subsidie verleend, werd het besluit ingetrokken en 300 toegezegd zonder bedoelde voorwaarde. Het voorstel om de ge meente-ambtenaren op 65-jarigen leef tijd verplicht te stellen pensioen te ne men, waar de vorige Raadszitting over staakte, werd nu verworpen met 4 te gen 3 stemmen. Het besluit om 300 Langdurige dienst zal èn den mees ter èn den dienaar eeren. te verleenen aan het Groene Kruis werd aangenomen met 4 tegen 3 stemmen. De verordening op de winkelsluiting is goed gekeurd. Het aantal werkloozen bij de ar beidsbemiddeling te Westkapelle ingeschreven bedroeg begin dezer maand 113. In het begin der vorige maand be droeg dit aantal 119. Zaterdagavond heeft de Afdeeling Kruiningen-Hansweert van de s.d.a.p. en den Bestuurdersbond O. Z.-Beveland te Kruiningen haar Meifeest gevierd. Het lid der Tweede Kamer, de heer W. Drop sprak de feestrede uit, In de Zaterdagavond j.l. gehouden algemeene vergadering van het Zieken fonds „Helpt elkander" te B u r g h werd de wekelijksche uitkeering bij ziekte bepaald op 6 voor losse arbeiders en een suppletie van 20 pet. voor vaste ar beiders op de wettelijke uitkeeringen. In de vereeniging „Het Groene Kruis" te Oostburg is tot bestuurs lid, wegens het bedanken van den heer I. A. Risseeuw Johz., gekozen de heer J. Ph. van Dalsum. Het bestuur be noemde tot voorzitter (vacature Ris seeuw) de heer P. de Hullu. Wasch de aangedane plaatsen met warm water en Purolzeep, droog daarna voor zichtig af, doe er dan wat Purol op en strooi daar overheen nog wat Purolpoe- der. Herhaal dit eiken dag, zoolang het noodig is. (Ingez. Med.) Het Prov. kerkbestuur heeft de uitspraak van de classis Do'klkum van de Ned. Herv. kerk', waarbij ds. Hup'löes, pred. der Ned. Herv. kerk te Zwaagwest- ginde voor den tijd van 6 weken ge schorst, (bevestigd. Vrijdag had de eerste steenlegging plaats van de in aanbouw zijnde nieu we kerk der Oud Geref. Gem. te K r u i n in gen. Tegenwoordig! waren o.a. het bestuur der kerlk1 en van het college van B. en W. Burgemeester de Mul en wet houder Francovs. De steenlegging geschiedde door den heer Meijaard van Ierseke. Burgemeester de Mul dankte daarna voor de uitnoodiging. De kerk' wordt 11 m. hoog en krijgt 300 zitplaatsen. -In de gehouden vergadering van de classis Zierikzee is aan Ds. F. Staal te C o 1 ij n s p 1 a at op diens verzoek eervol emeritaat verleend. Ds. Staal, die bijna 38 jaren de Kerk te Colijns- plaat diende, werd in zeer waardeeren- de woorden toegesproken door den praeses. Zondagmiddag deed ds. H. Toren beek, na des voormiddags door ds. J. D. van der Velden van- Kralingen naar aanleiding van 1 Cor. 3 vers 2123 te zijn bevestigd, zijn intrede, in de Ger. Kerk te Y e r s e k e. Hij sprak naar aanleiding van Hande lingen 1 vers 13 en 14, allereerst een woord van herdenken aan den overle den ds. Meijer. Na de predicatie sprak ds. Torenbeek gemeente, kerkeraad e.a. toe. Namens de gemeente sprak ouderling Steketee en liet zingen Psalm 134 vers 3. Burgemeester Gunning namens de bur gerlijke gemeente. Het kerkgebouw was eivol. Ned. Herv. Kerk, Ds. A. Blanson Henkemans, O.-I.pre- dikant met verlof is beroepen te Nisse. Db. J. P. Enkl'aar te Kattendijkte is toe roepen te Deld'en. Ds. F. K. van Evert te Zoutelande heeft bedankt voor Dussen (N.Br.) Geref. Gem. Drietal te Ierseke: ds. M. HeijkOop Je Utrecht, its. a. Hofman te Kratotoendijke en d's. G. H. Kersten te Rotterdam. Vrijdag is de bibliotheek van het Duitsche museum te München plech tig ingewijd, Rijk: president von Kinden burg verleende in verband hiermede aan verscheidene personen, die zich voor het museum verd'enstelijk hebben gemaakt, de Goethe-medaille voor kun sten en wetenschappen. Frits Tartaud. De tooneelspeler Frits Tartaud wordt vandaag 75 jaar. Hij volgt in volle ge zondheid nog altijd met groote belang stelling de gebeurtenissen van het too- neel. Benoemd tot tijdelijk onderwijzer aan de Chr. School te Geldermalsen, de heer C. A. Caljouw te V e e r e. Vrijdag 6 en Zaterdag 7 had in Goes het examen plaats voor huis- bezoekster voor dé tuberculosebestrij ding. De examencommisisie bestond uit dr- Van Gils, secretaris van de Ned. Centr. Ver. t. to. d. Tuberculose [te Den Ilaag, 'mr. Zaaijer te Goes en den dist?-, tub. arts Hoorweg. Den eersten dag woonde de inspecteur der volksgezond heid dr- L. A. Yeeger het examen ,bij. De volgende zusters slaagden. S. van Roo, tijdelijk te Micldcltoujrg, A S. Krijger te Veere, D. /Rosier te Biervliet:, D. v. d'. Berg te ;Bruinisse, F. van Stee te Aardenburg, A. van 'Dijk te Hoek, G. Milhous te Kioetinge, JP. Blok te Rilland' Bath, J. Kranenburg Je 's Heer Arendskertké, T. v. d. iPligt te NieuwVliet-Cadzand, Eerwaarde zuster Prudentiana te St. Jansteen. Voor het praktisch gedeelte van het. examen slaag de zuster DuVekof te Haamstede. i Op 6 en 7 Mei j.l. werd op de stich ting „Vrederust" te Bergen op Zoom 't examen gehouden voor het verpleegper- soneel ter verkrijging van het Rijksdi ploma B. Aan het examen namen deel 10 verplegers en 14 verpleegsters. Hier van slaagden de verplegers: D. Broek huizen, C. Buitendijk, J. Caljouw, W. Th. Driessen, A. v. d. Kreeke, C. v. d. Kreeke, A. Mulder, en de verpleegsters E. Barentsen, P. Boon, C. Z. Bosselaar, M. Hoogland, C. J. v. Maaren, L. Mesu, S. Mesu, J. Minderhoud, M. M. Pere- stam, S. de Schipper, M. W. Schuilwer- ve, J. J. Suurland, en C. N. Verduijn. Tot de voorbereidende klasse der Rijkskweekschool voor onderwijzers(es- sen) te Oostburg zijn 21 leerlingen toegelaten. De Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Door de Nederlandsche Vereeniging tot Inrichting van een Wetenschappe lijk Centrum voor Lichamelijke Opvoe ding werd in 1925 opgericht de „Acade mie voor Lichamelijke Opvoeding" te Amsterdam. Aanvankelijk was de Academie on dergebracht in lokalen van de Valerius- kliniek, later op de Weesperzijde, waar de theoretische lessen werden gegeven; de practische lessen hadden plaats in zalen en op terreinen op verschillende punten der stad. De toeloop tot de Academie en de moeilijkheden bij het onderwijs onder vonden, werd door de Nederlandsche Vereeniging aangekocht het schoolge bouw aan de Nicolaas Maesstraat no. 100, waarin vroeger gevestigd was de Hagedoornschool. Door verbouwing zijn er eenige ver anderingen in aangebracht, waarvan de voornaamste is, de verbouwing van de reeds bestaande gymnastiekzaal tot een belangrijk grootere en modern ingerich te zaal met kleedkamers, douches enz. Voor leerlingen, die buiten de stad wo nen zijn eenige recreatiekamers inge richt. Het geheel is eenvoudig en sober uit gevoerd, zonder eenige, luxe en met vermijding van alle niet strikt noodige uitgaven, doch thans verheugt zich de Academie in een gebouw, waarin het onderwijs veel beter tot zijn recht kan komen. De opleiding is zoodanig, dat men na afloop der studie aan het examen M. O. Lichamelijke Oefening kan deelnemen. De leerstof is echter veel uitgebreider dan voor dit examen vereischt wordt. Het onderwijs wordt op belangrijk breedere basis gegeven teneinde leera- Vracht- wcsgens Tractor» Omnibussen n.v. H. ENGLEBERT'S AUTOMOBIELHANDEL OEN HAAGTHERESIASTRAAT 145, TELEFOON 772QM AMSTERDAM: WETERINGSCHANS 130, TELEFOON 3435# MIDDELBURG. KORTE DELFT A83, TELEFOON 6J# (Ingez. Med.) 9-V-'32: Zaterdag en Zondag hoogste luchttemperatuur 9.3 °C; (49 °F); laagste 5.9 °C (43 °F). Heden 9 h: 8 °C; 12 h: 10.7 °C. Zaterdag/Zondag 2 mm, Zondag/Maandag 6.2 mm regen. Hoogste barometerstand alhier 756 mm, laagste 750 mm. Hoogste barometerstand 765.0 mm te La Coruna; laagste 748.3 mm te Memel. Verwachting tot Morgenavond! Matige tot zwakke wind uit Z. rich tingen betrokken met kans op regen, vooral in het N.O. later opklarend en iets zackter. Zon op: 4 h 17; onder 19 h 37. Licht op: 20 h 07. Maan op: 5 h 42; E.k.: 13 Mei. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min later (S springtij). Mei. Hoogwater. Laagwater. Ma. 9 3.20 15.38 9.42 22.04 Di. 10 3.54 16.13 10.16 22.40 W o. 11 4.36 16.55 10.54 23.25 Do. 12 5.23 17.44 11.39 ren en leeraressen in de Lichamelijke Opvoeding te vormen, die wat vooral hun paedagogische kennis betreft, doch ook wat betreft hun algemeene ontwik keling, geheel zijn opgewassen voor de belangrijke taak, die deze leeraren en leeraressen meer en meer krijgen bij de opvoeding van onze jeugd. Zaterdag werd dit nieuwe gebouw der Vereeniging officieel geopend in te genwoordigheid van Prins Hendrik en andere genoodigden. De kindermoord te 's-Gravenzande. Woensdag zou in hooger beroep wor den behandeld de zaak tegen het 16- jarig dienstmeisje Maria M„ die in Mei van het vorig jaar twee kinderen van den tuinder V., te 's-Gravenzande, azijn- extract had ingegeven, omdat zij een standje had gekregen. Een kindje van anderhalf jaar is toen aan de gevolgen overleden. Door den kinderrechter te 's-Gravenzande was het meisje veroor deeld tot haar ter beschikking stelling van de Regeering tot 21-jarigen leef- leeftijd. Naar vernomen wordt, heeft de ver dediging van het meisje Dinsdag van het hooger beroep afgezien, zoodat het vonnis ongewijzigd blijft. Veroordeeld. De Brusselsche correspondent van de Maasbode meldt dat de correctioneele rechtbank den te Brussel wonenden en uit Amsterdam afkomstigen Neder- landschen advertentiecolporteur S. S. wegens oplichterij van verschillende par ticulieren bij verstek tot 1 jaar en acht dagen gevangenisstraf heeft veroor deeld. Hij eigende zich wederrechtelijk totaal 37.500 fres. toe en stak eveneens het geld van in opdracht met Fransche ho teliers afgesloten publiciteits-contracten in zijn zak. Het vliegongeval te Heerlen. Vrijdag heeft de civiele kamer der rechtbank te Maastricht vonnis gewezen in den eisch om schadevergoeding, inge- 4#

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1