^Provinciale Ke No, 106. mssssssssË Twee Bladen. VRIJDAG 6 MEI 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. STATEN-GENERA AL. BINNENLAND. ZEELAND. Kort Zeeuwsch Nieuws. KERKNIEUWS. KUNST EN WETENSCHAP. De Vrachtwagenfabriek met de grc~?ste ervaring ONDERWIJS. LANDBOUW. 'LEGER EN VLOOT. Handel, Nijverheid en Visscherij Verkeerswezen, Post en Telegrafie. WEER EN WIND. AFLOOP VERKOOPINGEN. MIDDELBURGSCHE COURA Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen f 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven UITG. N.V. t)E MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10 elke rege! meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ai „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. TWEEDE KAMER. Z. h. st. werd goedgekeurd de wij ziging van de postspaarbank. Vuurwapenwet. De wijziging der vuurwapenwet werd na verdediging van den minister z. h. st. aangenomen, evenals een amendement van de commissie van rapporteurs alarmpistolen niet te rangschikken on der de vuurwapens. Economische Raad. Toen de instelling van een economi- schen raad. De economische raad zal een zuiver adviseerend lichaam zijn van 10 a 15 personen; deskundigen, te benoemen door de Kroon. Deze Raad zal in zijn taak worden geholpen door quasi-onaf- hankelijke colleges, die een zelfstandige taak te vervullen zullen hebben als ad- viseerende lichamen ter behandeling van speciale vraagstukken. De Minister had de algemeene sym pathie der Kamer met zijn plan. De heer Van Braambeek (s.d.) critiseerde, dat dit college niet anders dan critiseerend zal werken. Prof. Slotemaker de Bruine (c.h.) zou het voorbeeld van den Hoo- gen Raad van Arbeid willen zien over genomen voor den Economischen Raad, maar adviezen willen zien verkregen in een college samengesteld door werkge vers en werknemers. De heer Knottenbelt (lib.) heeft in beginsel alle waardeering voor dit ontwerp. Hij juicht toe, dat geen Kamer leden lid van den Economischen Raad zullen mogen worden, want de politiek moet er buiten blijven, evenals de ver tegenwoordiging van belangen. De minister van economische zaken, m r. Verschuur, stelt zich evenmin voor,dat door dit ontwerp de crisis plot seling zal worden opgeheven, of de wel vaart tot haar quadraat gebracht. De Economische Raad zal het cen trale adviescollege zijn op economisch terrein; vertrouwd mag worden, dat een samenstelling mogelijk is uit bevoegde personen, die werkelijk de nationale be langen weten te behartigen. De vergadering wordt verdaagd tot Dinsdag a.s. TEGEN AANVALLEN IN DE LUCHT. Bij gemeenschappelijke beschikking van den minister van bannen!andsche za- van den minister van binnen!, zaken en 'landb. en cle ministers van financiën en van defensie is kort geleden 'n commissie ingesteld, aan wie is opgedragen der re- geering van advies te dienen nooens het treffen van wettelijke voorzieningen ter bescherming van de bevolking tegen de gevolgen van aanvallen uit de lucht en haar voorstellen te belichamen in een ontwerp van wet met Mjtoehoorende me morie van toelichting. Voorzitter dezer commissie is mr. dr. K J. Frederihs, secretaris-generaal' bij binnenlandsche' zaken. De Kroon heeft het besluit '"van den raad van Amsterdam) tot verhiel tiging van het accoord met de amjb/tenaren ren de politie, houdende een salariskorting van 4 pet. geschorst. De Algemeene Bond van Handels- en Kantoorbedienden ^.Mercurius" vierde Woensdag te Rotterdam zijn gouden ju bileum, o.a. met een fees f vergadering, waarin prof. mr. C. W. de 'Vries heeft gesproken over sociaal voorbereidend en hooger onderwijs ten hehoeve der vak beweging. Het gemeentebestuur 'had de jubileerende vereeniging 's middags ont vangen. Het district Nederland van de Ro tary Internationale houd't heden en mor gen te Leeuwarden zijn achtsten I,and dag. r MIDDELBURG. Het is gisteren nog zeer medege- vallen met het weer, al kon van een mooien Hemelvaartsdag niet worden ge sproken. Het is echter droog gebleven gedurende den geheelen dag en vooral voor hen, die wandelend of fietsend in beweging waren, was het wel mogelijk de veel te lage temperatuur te trotsee- ren. Het is in onze stad steeds druk ge weest. Des morgens kwamen verschillen de touringcars uit Nederland en België en particuliere auto's door de stad en een der eerste bracht o. a. een muziek gezelschap aan, dat zich op de Markt deed hooren. Des middags brachten de sportgebeur tenissen de grootste drukte en des avonds was het vooral de jeugd van het platte land, die als wij het goed hebben te vens „Annetje en Lijsje" vierde, die Markt en omgeving bevolkte en er de „bloemetjes buitenzette. VLISSINGEN. De heer B. J. H. van Dijk Soere- wijn, directeur van Britannia alhier her dacht Woensdag den dag, waarop hij 40 jaar in het hotelbedrijf werkzaam was. Van vele zijden had de jubilaris blij ken van belangstelling in ontvangst te nemen. Onder de bloemstukken waren er van den burgemeester en mevrouw Van Woelderen, van de directie van de Zeeland e.a, Bij monde van den heer J. P. van Krieken boden verschillende ver- eenigingen den heer Soerewijn een bu reau aan, dat op de Kon. Mij. de Schel de zal worden vervaardigd. WALCHEREN. ARNEMUIDEN. In Augustus van het vorige jaar verloor een inwoner dezer gemeente, tijdens het graandorschen op de hofstede „Oranjepolder" zijn gouden ring. Dezer dagen, tijdens het schoon maken der veestallen had hij het geluk het verlorene tusschen het vuil terug te vinden. 'Van -de vier duiven welke eenige dagen bij een inwoner in de Nieuwstraat door verbreking van een slot uit hun hok gehaald waren door onbevoegden, zijn nu de twee oudste duiven naar hun hok teruggekeerd. De twee andere wel ke nog niet gevlogen hadden evenwel nog niet. ZUID-BEVELAND. Concours Chr. Zangvereenigingen. Gisteren werd het 18e Zangers feest tevens concours der Chr. Zang vereenigingen aangesloten bij den ring Zeeland afd. van den Bond van Chr. Zangvereenigingen in Nederland te Biezelinge gehouden. De jury bestond uit de heeren: Leo Mens uit Leiden, Johs. J. Ponse uit Rotterdam en Joh. C. Caro uit Middel- burg. Het gezamenlijk aantal koren bij den ring aangesloten bestaat uit 36, hiervan zongen mee 32 koren met 1300 leden. Het aantal bezoekers bedroeg 2300, benevens werden nog ruim 300 kinder- kaarten verkocht en het aantal zangers 1300, dus in totaal waren aanwezig 3900 personen. Toegekend werden door de jury de navolgende punten: Ie Afdeeling; „Asaf te Axel met 85 leden, dir. P. Brakman 332 p. 7 dipl. C, le pr. „Hosanna" te Vlissingen, 65 leden, dir. J. W. Bommeljé 327 p. dipl. C 2e prijs. He Afdeeling: „Soli Deo Gloria" te Yerseke, dir. H. Wolzak, 314 p, 7 dipl. B. 2e prijs. „Looft den Heer", 't Zand, dir. J. W. Bommeljé, 328 p. 7 dipl. B le prijs, „Avendo" te Biezelinge, Dir. P. Fraanje Jz. 275 p. 6 dipl. C. „Excelsior" te Neuzen, Dir. A. Eeckhout 295 p, 7 dip.l B. „Soli Deo Gloria" te Kamperland, Dir. A. te Gusinklo 278 p. 6 dipl. C. „Cres cendo" te Kruiningen, Dir. J. J, Francois 265 p. 6 dipl. C; „Excelsior" te Rilland- Bath, Dir. A. Kousemaker 325 p. 6 dipl. B. 2e prijs; „Tot nut en genoegen" Nieuwdorp, Dir. J. H. Tamminga 231 p. geen diploma terug naar de derde af deeling; „Soli Deo Gloria" te Souburg, Dir. G. de Ru, 277 p. 6 dipl. C „Zingt de Heer een nieuw lied" te Zaamslag, Dir. H. Wisse 300 punten, 7 dipl. B. 3e prijs. „De Lofstem" te Goes, Dir. H. Wolzak, 296 p. 7 diploma B. Ille afdeeling: „Looft den Heer" te Wolf aartsdijk, Dir. J. H. Tamminga, 255 p. 6 dipl. Bj „Psalm en Lied" te Wolfaartsdijk, Dir. ,J. H. Tamminga, 239 p. 5 dipl. C.; „Ex celsior" te Bergen op Zoom, Vrederust, Dir. J. H. Schutte 283 p. 6 dipl. B.; „Zang Veredelt" Anna Jacobapolder Dir. J. H. van Dijk 225 p, 5 dipl. Cj „Sursum Cor- Jaloerschheid is een ondeugd, waar ge sterk tegen moet strijden, anders wordt zij u de baas en is uw leed niet te overzien. da" Hoedekenskerke, Dir. J. H. Tammin ga 229 p. 5 dipl. C; „Looft den Heer" te Heinkenszand Dir. H. Lammers 280 p. 6 dipl. B, 3e prijs; „Halleluja" te Groede, Dir. A. Cijsouw 266 p. 6 dipl. B; „Hosan na" te Colijnsplaat, Dir. A. van Gilst, 252 p. 6 dipl. B; „Hosanna" te Driewe gen, Dir. J. van Westen, 270 p. 6 dipl. B.; „De Lofstem" te Nieuwdorp, Dir. J. van Westen, 295 p. 7 dipl. A tweede prijs naar de tweede afdeeling; „Sweelinck" te Oostburg, Dir. J. Prins 254 p. 6 dipl. B.; „Hosanna" te Krabbendijke, Dir. C. J. Smits, 230 p. 5 dipl. C.; „Halleluja" te Krabbendijke, Dir. Adr. Kousemaker, 305 p. 7 dipl. A„ naar de 2e afdeeling, le prijs; „Ons Genoegen" te Heinkenszand, Dir. H. Wolzak, 289 p. 6 dipl. B., 2e prijs; „Hosanna" te Wissekerke, Dir. A. te Gusinklo, 279 p. 6 dipl. B.; „Soli Deo Gloria" te Kattendijke, Dir. H. Wolzak, 250 p. 5 dipl. C.; „De Lofstem" te We- meldinge, Dir. M, Haartsen 252 p. 6 dipl. B.; „Looft den Heer" te Poortvliet, Dir. J. J. Hollebrandt 301 p. 7 dipl. A. naar de 2e afdeeling, le prijs; „Looft den Heer" Oud-Vossemeer, Dir. A. Toorn- st-ra 249 p. 5 dipl. C. KAPELLE. Al spelende sprak heL 11 jarig jongentje van den bakker J. R. aldaar tegen zijn kameraadje, het zoon tje van den 'land/honwersknecht den .heer Af. van de L.„wil' ik je ooren eens afsnijden" en daadwerkelijk' sneed hij met een gilletmesje een oor tot op het oorlelletje af, met een stukje bleet' liet oor er nog aanhangen. Het jongentje dat hevig bloedde werd eerst behandeld door den plaatselijken geneesheer dr. W, F, Pfeiffer, welke overbrenging naar het ziekenhuis te Goes noodzakelijk achtte. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. BIERVLIET. Op Hemelvaartsdag werd alhier een sportfeest gehouden, georga niseerd door de daarvoor bestaande feestcommissie. Nadat in optocht naar het terrein was gemarcheerd, werd eerst een voetbal wedstrijd gespeeld door de vereenigin- gen Unitas van Biervliet en D.E.O. van Sasput. Eerstgenoemde heeft die gewon nen met een stand van 32. Daarna volgden gymnastiekoefeningen voor dames en heeren, gegeven door de tlurnvereeniging Achilles yan Mid delburg, die de volle belangstelling van het publiek hadden. Tot slot volgde een korfbalwedstrijd, gespeeld door de vereenigingen J. M. M. van Biervliet en S.E.L.T.O. van Terneu- zen, door eerstgenoemde gewonnen met 31. De feestelijkheden werden opge luisterd door het plaatselijk fanfarege zelschap „Harmonie", wat vooral tot het goede welslagen van dezen feestdag het zijne bijdroeg. Het aantal aangegeven gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 24 tot en met 30 April in de provincie Zeeland bedroeg: Roodvonk: Clinge 1, Graauw en Langendam 2, O. en W. Sou burg 1, Zoutelande 4,. Diphtherie: Hein kenszand 1, Middelburg 1. Poliomyeli tis: Krabbendijke 1. Ook te Schore is een propa- ganda-kunstavond gegeven van den Ne- derlandschen Blindenbond. De prijs van den electrischen stroom is voor de gemeente S c ho r e vastgesteld op 39 cent per kwt.u. Tot ambtenaar ter secretarie te Zierikzee is benoemd uit 41 sollici tanten de heer U. de Jong, ambtenaar ter secretarie te Borger (Dr.). Te Sc herpenis se is opgericht een korfbalclub met aanVankeJijk 12 le den. De Vereeniging voor Vreemde lingenverkeer te Axel organiseert te gen 16 Mei a.s. groote Harddraverijen waaraan ook door een twintigtal Bel gische renpaarden zal worden deelge nomen. De Boerenleenbank te IJ z e n d ij- k e had over het verloopen boekjaar een omzet van 803.143. De totale spaar gelden bedragen 414.216, het effecten bezit 85.304, de voorschotten 77,300, de reserve f 13.024 en de netto-winst 653.52. Ds. Corn. J. van Paassen, Ned. predikant te Zutfen herdacht gisteren zijn zilveren ambtsjubileum. Ds. Van Passen werd geboren 28 April 1879 te R i 11 a n d-B a t h. 5 Mei ver bond hij zich aan de Ned. Herv. Gem. te Garrelsweer. In 1913 vertrok hij naar Delfzijl en staat nu sinds 1 Juli 1917 te Zutfen. Ned. Herv. Kerk. Ds. A. F. P. Pop te Monster, is be roepen te Poortvliet. Wijlen mej. C. Piel heeft aan het Groningsch Museum vrij van rechten ge legateerd f 5000, benevens een porcelein- porcelein, zilveren voorwerpen, een pen- kastje en het zich daarin bevindend dule en een schilderij van Gockinga, voorstellende een jachthond. In tegenwoordigheid van een aan tal genoodigden, heeft Woensdag in het Kurhaus te Scheveningen de offici- eele opening plaats gehad van de ten toonstelling „Het Landhuis", door minis ter Verschuur. Filmkunst. Wij ontvingen het laatst verschenen nummer van „Filmliga" speciaal samen gesteld ter gelegenheid van de tentoon stelling „Klank en Beeld" te Amster dam. Het bevat veel, dat den bioscoop bezoeker onbekend zal wezen en dat niettemin hoogst belangwekkend voor hem is te weten. Vracht wagens Tractor» Omnibussen N.v. H. ENGLEBERT'S AUTOMOBIELHANDEL DEN HAAG: THERESIASTRAAT 145, TELEFOON 772085 AMSTERDAMWETERINGSCHANS 130, TELEFOON 3435» MIDDELBURG: KORTE DELFT A83, TELEFOON 624 (Ingez. Med.) Eindexamen Gymnasium. De minister van O. K. en W. heeft be paald dat het eindexamen van het Gym nasium te Middelburg zal worden afgenomen op 6, 7 en 8 Juni. Gecommitteerden: dr. P. V. Sormani, 's Heerenberg; dr. A, E. H. Swaen, Am sterdam; dr. W. v. d. Woude, Leiden; aan wie zal worden toegevoegd dr. F. Zernike, Groningen. Chileensche appelen. De consul van Chili, deelt mede, dat de groote partij van 10.000 kisten Chi leensche appelen Dinsdag met zeer goede resultaten geheel is verkocht op de veiling van de Internationale Fruit- maatschappij te Rotterdam. Hr, Ms. Van Galen. Hr. Ms. Van Galen is Dinsdag te Ta- rakan aangekomen. Uit Yerseke. De Oesterverzending over de maand April uit I e r s e k e bedroeg: Engeland 869.100; België 357.720; Duitschland 77.850; Nederland 64.992; andere landen 500; samen 1.384.712. In April 1931 was dit 1.858,724. Met ingang van 1 Mei is het hulp postkantoor te 's-Heerenhoek ver vangen door 'n station voor den post dienst en met 't bestaande telegraaf- en telefoonstation vereenigd tot 'n station De Utrechtsche correspondent van het Hbld!. !meldt omtrent' de Aücheliiie Wij hadden gelegenheid een oogeiiblik met een der hoofdingenieurs! van het spoorwegbedrijf over den nieuwen wa gen te spreken en hem naar zijn indruk ken te vragen. Deze stelde voorop, dat de proeven 6-V-'32: Woensdag en Donderdag hoogste lucht temperatuur 13.8 °C; (57 °F); laagste 5 °C (41 °F). Heden 9 h: 8.1 °C12 h; 10.4 °C. Woensdag/Donder dag 2 mm, Donderdag/Vrijdag 0.2 mm regen of neerslag. Hoogste barometer stand alhier 759 mm, laagste 755 mm. Hoogste barometerstand 773.0 mm te Jan Mayen; laagste 750.8 mm te Biar ritz. Verwachting tot Morgenavond! Matige tot zwakke Z. tot W. wind, meest zwaar bewolkt of betrokken, waarschijnlijk enkele regen- of hagel buien, wellicht nachtvorst, weinig ver andering in temperatuur overdag. Zon op: 4 h 22; onder 19 h 32. Licht op; 20 h 02. Maan op; 4 h 07; onder: 21 h 01. E.K.: 13 Mei. Hoog- en Laagwater te Vlissmgeia, Westkiipelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Mei. Hoogwater. Laagwater Vr. 6 1.38 13.57 8.10 20.18 Za. 7 S 2.09 14.29 8.40 20.52 Zo. 8 2.45 15.03 9.10 21.28 Ma. 9 3.20 15.38 9.42 22.04 die in de volgende dagen genomen zul len worden, dan pas: volledig .beslis send kunnen zijn, maar reeds nu heeft men in deskundige [kringen den indruk dat de Micheline, zooals die thans >,is ontworpen, noch uit lechnisidht, LMioch uit economisch oogpunt betrouwbaar moet worden geacht. Omtrent den prijs 'staat nog niets vast, maar wel is .bekend, dat voor iedere 25.000 km', tien nieuwe banden worden vereischt. Op het traject hier tte lande .ïëeft liij maar met een snelheid' van 30 km gere den, terwijl beweerd wordt, dat hij ove.r de 100 ktn. kan halen. De Nederland'sche spoorwegen staan voorïoopig nog piet enthousias tegenover de nieuwe vin ding, maar zijn volkomen bereid proeven te nemen, die mogelijk dit oordeel 'nog zullen hier zien. Notaris J. C. Paap heeft Woensdag in het openbaar verkocht te Vlissin- g e n: 1. Het Huis met afzonderlijke Bo venwoning aan de Scheldestraat 5, groot 1 Are 23 c.A. Kooper: C. J. Mommaas 8000. 2. Het Huis en Erf ingericht voor Kan toor met afzonderlijke Bovenwoning aan de Wilhelminastraat no. 19 groot 1 Are 80 c.A. 3. De Kluis-inrichting in perceel 2, zijnde: Kluisdeur, (Lips) Hek, Safeblok, (Lips) met loketten Nos 127, Safeblok, (J. De Haas zn.) met loketten Nos. 1 97, Safeblok, (Duitsch fabrikaat) met loketten Nos 2895. Combinatie perc. 2 en 3. Kooper 2 en 3 gecombineerd P. San- derse voor 4800. 4. Het Huis en Erf met Tuin aan den Koudekerkschen weg no. 54, groot 2 Aren 79 c.A. Kooper: I. P. J. de Groot, Middel burg 3326. 5. Het Huis en Erf aan de Breewater- straat No. 30, groot 52 cA. Kooper: A. Flipse voor 944.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1