1>roirinciale ifeeuvusche LEKKERE KOFFIE No. 105. Twee Bladen. WOENSDAG 4 MEI 193 2. Eerste Blad, 175® Jaargang. jj De nieuwe luchtlijn. STATEN-GENERAAL. Economische wegén BINNENLAND. ZEELAND. VAN NELLE'S PAKJES KOFFIE WEER EN WIND. Kort Zeeuwsch Nieuws. mm MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 12.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg S8 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Sij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels /2.10; elke reg* meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uiteb U kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regel? opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieves „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 i:«r-t, SBSSVi DONDERDAG (HEMELVAARTSDAG) ZAL ONS BLAD NIET VERSCHIJNEN. Gisteren hebben we uitvoerig verslag gedaan van de opening van den gere- gelden luchtvaartdienst tusschen Waal haven, Haamstede en Vlissingen. Vandaag zouden we daaraan nog een ernstig woord willen toevoegen. Voor wie verder probeert te kijken dan z'n neus lang is, staat dit als een paal boven water: er komt op den duur een uitgebreid interprovinciaal Neder- landsch luchtverkeer. Daarvoor is geen profetische, noch een door ongegrond optimisme aangedane, blik van noode; men heeft slechts de grafiek der ver- keers-evolutie door te trekken om tot dit inzicht te geraken. Zeeland, uit verkeersoogpunt een moeilijke provincie, heeft door een sa menwerking van gelukkige omstandig heden eenerzijds, van doorzettende en- ihusiaste mannen andererzijds, het voorrecht verkregen in déze evolutie nu een voorlijk buitenbeentje te zijn ge worden. Een regelmatige verbinding met Groningen, de metropolis van het Noor den met z'n meer dan 100.000 inwoners, bleek nog niet mogelijk; Twenthe, Maas tricht ze zijn nog van verbinding door de lucht met onze groote Hollandsche koop- en havensteden verstoken wij, en wij alleen, hebben een binnenland- sche luchtlijn. Waarop wij nu met nadruk zouden willen wijzen, is dit: de geschetste stand van zaken schept verplichtingen. Het zou een treurig beeld geven, wan neer deze met zooveel entrain opge zette luchtverbinding zou blijken niet te kunnen blijven bestaan! Dan zou zij wellicht opgeheven moeten worden, om, na wederom veel moeite en zorgen, na jaren wéér ingesteld te worden. Maar.... dan zou men achteraan raken, dat is ge wis! Daarom: we hebben deze luchtver binding nu. We moeten 'm behouden. Door 't is Maandag ook al gezegd de lijn te voeden. Als ge eens een pakje hebt: verzendt het per K. L. M. Die bode vliegt vlug. Als ge eens „Holland-in" moet, vlieg dan over naar Waalhaven, en zet van daar uw reis per trein voort. Als ge eens een Zondag uit wilt: laat u Zater dagmiddag even door de lucht in de mooie Schouwsche duinen afzetten. Natuurlijk: het is geen liefdadigheid. Ge moogt uw halve vermogen niet ver vliegen. Daar gaat het niet om. Maar bedenk dit: elke passagier die dit sei zoen met de K. L. M. naar Haamstede of Waalhaven vliegt, is een vaam ket ting meer aan het plechtanker, dat ons de Zeeuwsche luchtlijn zal doen behou den! TWEEDE KAMER. Stichting van scholen Wieringermeer. Na de aanneming van het wetsont werp tot verhooging van de tijdelijke opcenten op de invoerrechten in Ned. Indië, heeft de heer Oud (v.-d.) geïn terpelleerd over -de voornemens der re geering met betrekking tot het stich ten van de scholen in de Wieringermeer. Hij wees daarbij op de plicht der overheid voor voldoende openbaar on derwijs te zorgen, een plicht, die haar opgelegd wordt door de Grondwet. De stichting, die in de Wieringermeer opgericht wordt, heeft een raadselachtig karakter. Is hij goed ingelicht dan be treft het hier een bijzondere school voor neutraal onderwijs en hij ziet hierin een streven om een bepaalden stempel te drukken op de openbare school. De regeering stimuleert de oprichting dezer bijzondere school, hetgeen in strijd is met de Grondwet. Ook begrijpt de heer Oud niet waar de minister de bevoegd heid vandaan haalt om lokalen ter be schikking te stellen voor bijzondere scholen. Minister Terpstra zette daarna uiteen, dat 't hier een tijdelijke oplossing betreft, aangezien nog niet gebleken is, dat er in den Wieringermeerpolder be hoefte bestaat aan openbaar lager on derwijs. De Grondwet verbiedt het Rijk niet, het bijzonder onderwijs steun te verleenen in gevallen die de wet niet heeft voorzien. In zijn repliek hierop zeide de heer Oud dat de minister een wanbegrip heeft van de onderwijsver- houdingen, neergelegd in de grondwet van 1917. Vastgelegd is dat de openbare school primair is. De minister bevordert echter de oprichting van een soort su- praschool, openbaar en bijzonder tege lijk f Hij diende daarna een motie in, waar in de Kamer uitspreekt dat zij het nood zakelijk acht, dat in de Wieringermeer weer voorloopig van Rijkswege wordt voorzien in de behoefte aan algemeen vormend lager onderwijs. Bij de debatten na deze standpunten uiteenzetting bleek precies rechts tegen over links te staan. Sprekers van rech terzijde vinden de zaak opgeblazen, die van links waardeerde de goede bedoeling der directie van de Wieringmeerpolder. Bepaald boos maakte zich de heer K e- t e 1 a a r (v.-d.) Hier heeft, aldus deze spreker, een aantal ambtenaren bepaald op welke wijze het onderwijs daar zal worden gegeven. Wanneer de minister den indruk, dien hij gevestigd heeft, niet wegneemt, zal de schoolstrijd opnieuw ontbranden. Minister Terpstra verdedigde zich door te zeggen, dat hij alleen heeft be toogd, dat, waar het Rijk hier optrad als kolonisator er geen wetsbepaling was, die zich daartegen verzette. Tenslotte werd de motie-Oud verwor pen met 47 tegen 31 stemmen. Vuurwapenwet. Aan het eind van den middag is nog een begin gemaakt met de behandeling varV de vuurwapenwet. De heer Zadelhoff (s.-d.) vroeg de particuliere wapenfabricage te verbie den, en de heer Schaepman (r.-k.) meende, dat de controle alles te wen- schen over laat. Heden komt de minister aan het woord. Rijd van Amsterdam naar Halfweg En het resultaat is DIT U denkt, dat U met Uw Auto Al in Kuilenburg zit. - f—..«1-. W (Ingez. Med.) EERSTE KAMERVERKIEZINGEN. Dit jaar vinden verkiezingen plaats voor de Eerste Kamer voor de groepen II en IV, t.w. Gelderland, Overijsel, Groningen, Drenthe, en Z. Holland. De aftredende leden zijn: Groep II (Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe): J. F. C, Arntz (R.-K.), Jhr. S. van Citters (A.-R), mr. P. A. Diepenhorst (A.-R.), P. T. H. M. Dobbelman (R.-K.); J. Gelderman (V,- B.)L. M. Hermans (S.D.A.P.); J. C, L. v. d. Lande (R.-K.); mr. M. Mendels (S. D.A.P.); E. Rugge (S.D.A.P.); mr. H. Smeenge (V.-B.); mr. W. L. baron de Vos van Steenwijk (C.-H.); mr. O. J. R. baron van Wassenaar van Catwijck (C,- H.) en J. B. Westerdijk (V.-D,). Groep IV: mr. A. Anema (A.-R.); mr. P. E. Briët (A.-R.); P. Danz (S.D.A.P.); jhr. mr. dr. N. C. de Gijselaar (C.-H.) mr. A. v. d. Hoeven (C.-H.); ir. J. Kos ter (V.-B.); F. L. D. Nivard (R.-K.); F. L. Ossendorp (S.D.A.P.); mr, P. Rink (V.- B.; mr. M. Slingenberg (V.-D.); Dr. A, M. A. A. Steger (R.-K.) en A. B. de Zeeuw (S.D.A.P.). Aftredend zijn in totaal 5 R.-K., 4 A.- R., 4 C.-H., (13 rechts) en 4 V.-B., 2 V.- D., en 6 S.D.A.P. (12 links.) De candidaatstelling heeft plaats op den tweeden Dinsdag van Juni (12 Juni). Naar de „Residentiebode" verneemt is de stemming bepaald op Vrijdag 29 Juli. DE LOONSVERLAGING VAN HET SPOORWEGPERSONEEL. In zijn Dinsdag gehouden zitting be sloot de personeelraad der Ned. Spoor wegen, zich inzake de voorstellen tot loonsverlaging van het spoorwegperso neel tot den minister van Waterstaat te wenden, evenals de directie van de spoorwegen j.l. Zaterdag heeft gedaan. De grovere brengen het niet ver. Prof. dr. Alb. Schweitzer. Ir. H. A. VAN IJSSELSTEIJN. Aan Ir. H. A. van IJsselsteijn, oud minister van landbouw is op zijn ver zoek eervol ontslag verleend als Rijks bemiddelaar in het derde district, onder dankbetuiging voor de vele belangrijke en gewichtige diensten, door hem in zijn functie bewezen. DE VISSCHERIJWET. Bij K. B. van 20 April is bepaald, dat de Visscherijwet op 1 Juli a.s. in werking zal treden. MARINEOEFENINGEN OP HEMEL VAARTSDAG. Op vragen van het Tweede Kamerlid Drop betreffende den tijd van terugkeer in Den Helder van het op 2 Mei j.l. uit gevaren eskader, heeft de minister van defensie geantwoord: De commandant der marine te Wil lemsoord heeft opdracht gegeven aan de commandanten van Hr, Ms. Heemskerck en van Hr. Ms. Gelderland om Woens dagavond of in den vroegen ochtend van Donde-dag a.s. terug te keeren van de oefeningen en alsdan ter reede van Den Helder te ankeren. De onderzeebooten zullen in de haven meren. De Z-booten zijn deze week niet uitgevaren. De be manningen van al deze schepen zullen derhalve, voor zoover niet voor den wachtdienst aan boord noodig, de gele genheid hebben den Hemelvaartsdag thuis te zijn. Bij Kon. besluit zijn benoemd tot gedelegeerden van de Nederlandsche re geering bij de viering van den lOOsten geboortedag van Alfred Foamier, welke op 12 Mei a.s. in het amphitheater van de Sorbonne zal plaats hebben, en bij de daaraan voorafgaande „Conférence In ternationale de Défense sociale contre la Syphilis", welke op 9, 10 en 11 Mei 1932 eveneens te Parijs zal worden gehouden: dr, Th. M. van Leeuwen, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, eii dr. W. L. L. Carol, hoogleeraar aan de uni versiteit der gemeente Amsterdam. Aan prof. dr. J. Have|nsclimidt,. hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, is met ingang van 19 Sept a.s. op zijn verzoek eervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de belangrijke in die betrekking bewezen diensten. De gemeenteraad van Dordrecht nam de salarisverlaging voor het gemeen- tepersoneel van 2Vï resp. 5 pCt. aan. In een dezer dagen te Sittard ge houden vergadering van burgemeesters, secretarissen en ontvangers, is besloten tot de oprichting van de groep burge meesters, secretarissen en ontvangers in Limburg van de Arka. MLDDELBURG. De winkelsluiting. Het blijkt, dat eenige winkeliers eeni- germate in onzekerheid verkeeren ten aanzien van bepaalde punten der win kelsluitingswet. Hoewel het ons uiteraard, na de uit voerige artikelen die we er aan wijd den, niet meer mogelijk is op vele pun ten in den breede in te gaan, mogen nog een paar speciale vragen hier be handeld worden. Onze Raad heeft in hoofdzaak twee dingen gedaan. lo. Een aantal dagen vastgesteld, waarop het sluitingsuur voor winkels op 10 uur werd gesteld. Dit zijn: de Woens dagen in het tijdvak 15 Juni tot 15 Sep tember; den oudejaarsdag, voor zoover niet vallende op Zaterdag of Zondag en de dagen der kermis, met uitzondering van den Woensdag en Zaterdag. 2o. Het sluitingsuur voor den Zater dagavond bepaald op 914 uur, met een half uur afhelptijd, voor alle winkels, inbegrepen de scheerwinkels. Het onder lo. genoemde was het tref fen van een maatregel, ontleend aan een door de wet zelf gegeven bevoegdheid. De goedkeuring van de Kroon is hierop niet vereischt, de verordening is af gekondigd en- zij g e 1 d t dus nu. Het onder 2o. genoemde is een a f- w ij k i n g van de bepalingen der Rijks winkelsluitingswet, die men „zoo maar eventjes" zich veroorloofd heeft. Zulk een afwijking heeft de goedkeuring van de Kroon van noode en, zijn wij wel in gelicht, dan is het zeer onwaarschijnlijk dat deze goedkeuring verkregen zal worden. In elk geval: zoolang die goedkeuring er niet is, gelden die bepalingen niet. Dus gelden nu de bepalingen van de R ij k s w e t, zooals .wij die kor telings in een serie artikelen gegeven hebben. Voor den Zaterdag is dus momen teel de tijd van sluiting 10 uur des avonds; kapperswinkels mogen dien dag tot 1 1 uur des avonds open zijn (doch na 10 uur alleen voor scheren en haar snijden). B ij al deze uren komt dan het half uur „afhelptijd" voor hen, die op het sluitingsuur reeds in den winkel aan wezig waren. Tenslotte nog de vraag: hoe moet het vanavond en morgen met den Hemel vaartsdag gaan? Het antwoord is kortweg dit: wanneer men morgen zich gedraagt naar de regeling voor den Zondag, dan mag men zich vanavond gedragen alsof het een Zaterdagavond ware. Wanneer men echter morgen den gan- schen dag, als op een gewonen werk dag, open wil blijven (dat mag volgens art. IV, 2, b) dan moet men vanavond sluiten als op een gewonen werkdag, dus om 8 uur met 'n half uur afhelptijd. Het bestuur der Vereeniging voor Instrumentale Muziek alhier verzoekt ons mede te deelen, dat de voorzitter dezer, vereeniging, de heer M. J. Boone, zich genoodzaakt zag wegens ziekte zijn functie neer te leggen. Als zijn opvolger is gekozen de heer J. L, A. baron van Ittersum. De heer Boone is zoolang de Ver eeniging voor Instrumentale Muziek be staat, aan haar verbonden geweest. Hij behoorde zelfs reeds in 1885 tot de jon ge lieden, die door den heer Cleuver werden uitgenoodigd tot het vormen van een dubbel-kwartet en nam daarvan in 1886 het bibliothecarisschap op zich. In October 1888 ontstond uit dit dub bel-kwartet de Vereeniging voor Instru mentale Muziek, het jaar daarop werd de heer Boone in het bestuur gekozen, waarin hij tot 1924 als bibliothecaris werkzaam was. In 1924'25 bleef hij bestuurslid, doch wegens zijn drukke bezigheden verving de heer J. Snoep hem als bibliothecaris. Van 1925 tot op dit oogenblik was hij voorzitter. Hij was een trouw en toegewijd lid der Instrumentale, en door zijn langjari ge ervaring een zeer gewaardeerd raads man in het bestuur. Slechts noode heeft hij zijn werkzaamheden als werkend lid en voorzitter opgegeven. De Vereeniging voor Instrumentale Muziek heeft gemeend haar waardeering voor dezen veteraan onder haar leden en bestuursleden niet beter te kunnen uiten, dan door den heer M. J. Boone te benoemen tot eerelid. VLISSINGEN. Het aantal werkloozen bedraagt deze week 817, tegen 815 verleden week. Er zijn 96 personen voor de werk verschaffing ingeschreven. WALCHEREN. Brand te Arnemuiden. ARNEMUIDEN. Hedennacht onge veer kwart voor twaalf werden de in woners dezer gemeente door het luiden van de brandklok opgeschrikt. Het bleek, dat brand geconstateerd was in de radio-, electro- en rijwielzaak van den heer H. Vermeer in de Westdijk- straat. Direct werd handelend opgetre den door van het gemeentehuis de al daar bevindende minimax te halen, ter wijl direct de brandweer uit Middel burg gealarmeerd werd. Juist toen de handbrandspuit uit deze gemeente voor zijn werk gereed was, arriveerde de autospuit, onder leiding van den commandant Bierman welke direct het werk overnam en spoedig water gaf. Het bleek, dat de brand in den kel der woedde in het pakmateriaal dat al daar opgeborgen was. Nadat de brand weer uit Middelburg eenigen tijd met 2 slangen water gegeven had, was zij den brand meester. Hieruit werd weer aangetoond het groote nut van „zoo'n spuitje", en de goede organisatie in zijn geheel. SPECIAAL AANBEVOLEN GROEN MERK 40 O. por halfpondspakjo BLAUW MERK 35 O. per halfpondspakja CIRKELKOFFIE 32 O. per halfpondspakja MAGNEETKOFFIE 28 C». per halfpondspakja FAKKELKOFFIE 24 Q. per halfpondspakja VRAAGT UWEN WINKELIER (lngez. Med.) 4-V-'32: Dinsdag hoogste lucht- temperatuur 11.2 °C; (52 °F); laagste 8.2 °C (46 °F). Heden 9 h: 8.9 QC; 12 h: 8.8 °C. 5.5 mm regen. Hoogste barome terstand alhier 759 mm, laagste 758 mm. Hoogste barometerstand 780.3 mm te Seydisfjord en V. Manoer; laagste 753.6 mm te Dantzig. Verwachting tot Morgenavond; Meest matige in het Westen, in het Oosten zwakke tot matige N.W. tot N. wind, zwaar bewolkt tot betrokken met tijdelijke opklaring, waarschijnlijk re gen- of hagelbuien, iets kouder. Zon op: 4 h 26; onder 19 h 29. Licht op: 19 h 59. Maan op: 3 h 40; onder: 18 h 31. Donderdag 5 Mei:.Zon op: 4 h 24; onder 19 h 30. Licht op: 20 h. Maan op: 3 h 52; onder: 19 h 46. N.M.: 5 Mei. Hoog- en Laagwater te. Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Mei. Hoogwater. Laagwaier. Wo. 4 0.39 13.01 711 19.15 Do. 5 1.08 13.29 7.41 19.46 Vr. 6 1.38 13.57 8.10 20.18 Za. 7 S 2.09 14.29 8.40 20.52 Tot zoover onze plaatselijke corres pondent. Hier kan aan toegevoegd worden, dat de brandweerkazerne te half twaalf is opgebeld en onmiddellijk werden ach tereenvolgens de verschillende groepen opgebeld, nog voor men daarmede ge reed was, kwamen de eerste brand weerlieden reeds aan de kazerne -en na zeer korten tijd reed de groote autospuit uit, terwijl gedurende ongeveer een uur het overige personeel zich gereed hield om op nadere orders ook uit te rukken. Toen kwam het bericht, dat de brand gebluscht was en de brandweer aan t inpakken was. Te één uur keerde de autospuit in de kazerne terug. Het is weer eens bewezen wat goed materiaal en goede organisatie vermag. Als men van uit Middelburg nog eerder water kan geven dan uit de plaats zelf, dan spreekt dit toch wel zeer sterk voor een goede, onderlinge regeling voor de hulpverleening. ZUID-BEVELAND. GOES. A.s. Zondag 8 Mei zal het 40 jaar geleden zijn dat de afdeeling Goes van het Leger des Heils werd opgericht. Het zoontje van H. te Arnemui den kwam met zijn rijwiel zoodanig te vallen dat hij zijn arm brak. De opbrengst van de Emmabloem- collecte bedraagt te Waarde 25.60.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1