^Provinciale j^eeuwBche UW NIEUWE ELECTRISCHE FIETS No. 104, Twee Bladen, DINSDAG 3 MEI 193 4. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. De horizon wordt altijd wit, Voor wie fijn op een Munduszit ZEELAND. FEUILLETON. HARTENAAS EN RUITENDRIE. Kort Zeeuwsch Nieuws, KERKNIEUWS. Verkeerswezen, Post en Telegrafie. BUITENLAND. Algemeen Overzicht. WEER EN WIND. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 58 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Red'actie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 eike reg«l meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk* kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" oï „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent, DONDERDAG (HEMELVAARTSDAG) ZAL ONS BLAD NIET VERSCHIJNEN. HET NATIONAAL CRISIS- COMITE. In de week van 25 April tot en met 1 Mei ontving het Nationaal Crisis-co mité een bedrag van 8.941.82 aan gif ten, waardoor het totaal steeg tot 838.747.17. Hiervan werd door de dagbladen 1182.04 overgemaakt. CONTINGENTEERING INVOER TEXTIELGOEDEREN. Bij beschikkingen van 30 April heeft .de minister van arbeid, handel en nij verheid, op grond van de op 28 April gewijzigde besluiten tot contingentee- ring van den invoer van wollen en half- wollenstoffen en van boven- en onder- kleeding, opnieuw de lijsten van goede ren vastgesteld, waarvan de invoer tot 1 Februari 1933 beperkt is. Tevens heeft genoemde minister op nieuw vastgesteld de modellen van de aanvraagformulieren, van de toewijzin gen en van de vergunningen, die voor den invoer van bovengenoemde goede ren benoodigd zijn. Het ligt in het voornemen van de Koningin-Moeder om in de week na Pinksteren Den Haag te verlaten tenein de het zomerverblijf, Paleis Soestdijk te 'betrekken. Naar de Vooruit meldt, zal 'de heer J. H. Schaper om gezondheidsredenen ook als lid van de Tweede Kamer af treden. In de raadsvergadering te Bar- singerhorn deelde de voorzitter mee dat met het graven der West-Friesche kanalen in den a.s. herfst een aanvang zal worden gemaakt. Zondag is naar de N. Rott. Crt. meldt in eenigc gemeenten proces-ver baal opgemaakt tegen filiaalhouders van de firma Jamin, wegens overtreding van de Winkelsluitingwet. De filiaal houders hadden opdracht van de direc tie, den winkel den geheelen dag tot 8 uur open te houden. (Ingez. Med.) Bij Kon. bestuit is verleend! de eere- medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in brons nan J. tvans der Maden te Vlissingen bestuurder le kl, op de tramlijn VlissingenMid- tfeïburg; in zilver aan J. J. Isheim, vertegen woordiger en chef-winkelbediende bij de firma S. Ochtman en "Zoon te Z i er i.le ze e. De nieuwe luchtlijn. Naar wij vernemen is voor Zaterdag 14 Mei een vliegtuig van de K. L. M. volgeboekt om ongeveer heel den mid dag passagiers van Rotterdam naar 55). - Ik heb niet de gewoonte te boksen mijnheer! zei hij onnoodig. Dat spijt me, antwoordde Spencer geduldig. Maar las je zoo goed wilt zijn hier te komen, vroeg hij met een grim- migen glimlach. Enid, riep sir Peter scherp, vraag dien detective binnen te komen! Enid keek haar vader hooghartig ver baasd aan en lachte kort af en minach tend. Dat is eigenlijk niet noodig, zei Spencer luchthartig. Hij hield sir Peter de jas met beide handen voor, de voe ring naar buiten. Je hebt mijn voorstel aangenomen. Trek dit aan! vroeg hij. Sir Peter was van plan te gaan zwet sen. Haamstede te vervoeren. Al deze pas sagiers gaan op den Dinsdag na Pink steren weer terug. MIDDELBURG. Eén zwaluw maakt geen zomer en enkele vreemdelingen bewijzen nog niet, dat er een druk vreemdelingenseizoen op komst is, maar toch Is er aanleiding melding te maken van het feit, dat Zondag een touringcar met een gezel schap uit Mons naar Zeeland kwam on der leiding van den heer A. Pernet, ad ministrateur de Ia Régie Internationale d'Europe en d'Outre-mer. Na een bezoek aan Vlissingen kwam het gezelschap naar Middelburg, waar een tweetal vertegenwoordigers van Vreemdelingenverkeer voor de gas ten gereed stonden om hen de mooiste gedeelten van onze stad te laten zien, als het stadhuis, vervolgens de R. K. kerk, de Abdij met een rondgang door den Kloostergang, de Kuiperspoort en de Steenrotse, alleen van buiten. Het was zeker jammer, dat er weinig klee derdrachten te aanschouwen waren, mede omdat de kerken tengevolge van het onweer eerder waren leeggeloopen dan het gewone uur. Na Middelburg kreeg ook Goes nog een bezoek. De heer Pernet hoopt ge regeld zulke trips te organiseeren en Vreemdelingenverkeer zal niet achter blijven dit aan te moedigen. Ook tegen Pinksteren staat de ver- eeniging weer werk te wachten, o.a. komt dan een groot gezelschap Engel- schen naar Walcheren, die met touring cars het eiland zullen doorrijden en door de firma Smits ook naar Middelburg zul len worden gebracht. WALCHEREN. ARNEMUIDEN. Maandagmorgen kwam het zoontje van Van B. in de Nieuwstraat tot de ontdekking, dat door verbreking van het slot van zijn dui venhok een viertal daarin gezeten heb bende duiven weg waren. Omtrent de vermissing tast men in het duister. O. EN W. SOUBURG. Het aantal werkloozen in deze gemeente bedroeg op den laatsten der vorige maand 177. Gedurende April werden Ingeschre ven 50 en afgeschreven 44 werkloozen, zoodat hun aantal op den laatsten dezer maand 183 bedroeg, waarvan aan 28 werk wordt verschaft en aan 56 crisis- steun. ZEEUWSCH-VLAANDEREN O. D. 25-jarig jubileum bijl de tram. Zondag 1 Mei j.l. was het 25 jaar ge leden, dat de machinist le klasse Th. van den Brande in vasten dienst trad bij de stoomtram HulstWalsoorden. Onder de velen, die den heer Van den Brande kwamen feliciteeren, bemerkten wij den algemeen-directeur met enkele afdeelingschefs. Behalve dat woorden van lof en erkentelijkheid daarbij wer den uitgesproken, ontving de jubilaris de zilveren tram-medaille en kreeg hij een schriftelijke dankbetuiging en een geschenk in enveloppe. Zijn echtgenoote kreeg een mooi bloemstuk. Het crisis-comité 'te Ritthem heeft tot 1 April ontvangen 123.10. Ik begrijp nietbegon hij plech tig. Maar Enid nam de zaak in handen. Ik wel! zei ze beslist, en zij liep de kamer door naar Spencer en nam de jas bij den kraag vast. Uit naam van mijn vader dank ik U, mijnheer Spen cer, voor deze tijdige hulp, zei ze be koorlijk en de jas schuddend, zoodat zij goed hing, wendde zij zich tot haar va der. Nu, vader zei ze op een toon, die geen tegenspraak duldde, trek deze aan! Sir Peter keek haar in sprakelooze verbazing aan. Trek deze als het U belieft aan! herhaalde zij, even met haar voet stam pend. Wees niet zoo dwaas Enid! ant woordde hij scherp. Als die gek denkt dat hij me in het nauw gedreven heeft, heeft hij het mis. Ik wil die jas niet aan trekken! Het meisje keek hem vast in de oogen. Wie vreest gehoorzaamt; een al te toegevend meester, vormt onbetrouw bare dienaren. .Jr~.fr, - Verkrijgt met B A T C O-de wereld-COUPONS, zoodra dit nieuwe wonder in den handel wordt gebracht. BATCO-de wereld-C O U P O N S worden verpakt bij o.s. Internationale Sigaretten merken van hooge kwaliteit: CLYSMA No, 30 NORTH STATE MAVRIDES GOLD DOLLAR MASPERO No. 2 PIRATE BRISTOL FLAG WEEST GEREED EN BEGINT NOG HEDEN MET HET SPAREN VAN DEZE WAARDEVOLLE COUPONS (Ingez. Med.) Bij Kon. besluit is benoemd lot rid der in de Orde van Oranje Nassau H. Dekker, predikanl bij de Geref. kerk le Ven'lo. Als een bijzonderheid mag zeker wel vermeld worden, dat nadat 103 jaar geleden in de Hervormde kerk' te R e- tranchemeni in één jaar een drie tal huwelijken werdén ingezegend, later nooit weer een huwelijk in die kerk werd gesloten; eerst beden, 2 Mei, had dit weer plaats in genoemd gebouw. Wegens verlrek naar 's-Gravenhage, waar hij de 19de predikantsplaats gaat bezetten heeft dr. G. P. van Itterzon Zon dag onder groote belangstelling afscheid van de Ned. Hèrv. gemeente van <A1- blasserdam genomen. Zondagavond zal dr. W. J. de Wilde, dr. van Itterzon in de Groote Kerk te 's-Gravenhage bevestigen. Ev. Luth. Kerk. Mr. D. G. Hoevers te Harlingen heeft het beroep naar Amsterdam aangeno men. De automobiel op de rails. De directie van de firma Micheline Homp, deelt V.D. mede, dat de Miche- linewagen, de op rails rijdende automo biel, Woensdag 4 Mei a.s. in ons land zal arriveeren. Aankomst Roosendaal 10 h 02. Vandaar loopt die via Den Bosch naar Utrecht. De postverzending naar Indië. De aandacht wordt er op gevestigd, dat het in verband met de beperking Ze mag U niet passen, vader, zei ze, maar ze voegt U wel! Sir Peter kreunde werkelijk. Enid! Enid! smeekte hij. Al zijn strijdvaardigheid verliet hem voor het oogenblik. Je.... je denkt toch niet dat ik weet waar die obligaties zijn. Je denkt toch niet, dat ik ze werkelijk ge stolen heb? Wat ik ook denken mag, ant woordde zij scherp. Clinton zou niet meer twijfelen als hij van de kaart af wist! Hij zou zeggen dat U op Eric schoot omdat hij overviel, toen U ze uit de brandkast nam! Wat zou hij an ders kunnen zeggen? Sir Peters gelaat werd aschgrauw, en zijn lippen beefden een heel klein beetje. Hij wist, dat het waar was wat zijn dochter zei en hij had een visioen van het hokje der beschuldigden. Hij wist, dat zij werkelijk dacht dat het zoo geweest was en hij las zijn veroordee ling in haar blik. Enid! steunde hij verwijtend. van de postverzending op Donderdag 5 Mei a.s. (Hemelvaartsdag) aan beveling verdient de mail-corresponden tie voor Ned.-Indië zoo tijdig te posten, dat deze uiterlijk in den avond van 4 Mei a.s. te Amsterdam aankomt. Tegenspraak. We meldden gister nog onder laatste berichten booze plannen van Poien over een opmarsch naar Dantzig, welke snoode voornemens op het laatste oogen blik door Frankrijk zouden zijn verhoed. Een en ander was gelanceerd door de Daily Express. Wolff heeft nu van goed ingelichte zijde vernomen, dat volgens inlichtingen van het rijksdepartement van buitenlandsche zaken klaarblijkelijk officieele kringen te Warschau niet ach ter deze plannen staan. Men acht het echter denkbaar, dat bepaalde elemen ten in Polen zulke plannen zouden koes teren. In politieke kringen is men van meening, dat de Duitsche regeering zoo noodig alle haar ten dienste staande mid delen zal aanwenden om tegen een der- gelijken staatsgreep op te treden, en dat zij de ontwikkeling der gebeurtenissen met groote aandacht zal volgen. Hoe dan zulk een gevaarlijk bericht gevaarlijk voor de goede verstandhou ding tusschen de beide naties? Volgens Dantziger zijde moet het be richt verklaard worden uit het feit, dat sedert weken en maanden in de chauvi nistische Poolsche pers „hetz-artikelen" verschijnen, waarin o.a. het opheffen van de rechten der vrije stad Dantzig ge- ëischt wordt. Van Poolsche zijde wordt er daaren tegen op gewezen, dat Zondag de ter mijn voor het voorloopig oponthoud van Poolsche oorlogschepen in de Dantziger haven afliep; men neemt aan, dat dit feit tot misverstand aanleiding heeft ge geven. De stemming tusschen beide naties, toch al précair, wordt er niet beter op. De verkiezingen in Frankrijk. Herriot is naar Parijs vertrokken om met zijn politieke vrienden te beraadsla gen over de verdere houding der radi caal-socialistische partij. Voor zijn ver trek uit Lyon verklaarde hij, dat vol gens de hem door de partijleiding te Parijs verstrekte informaties bij de ko mende herstemming 70 socialisten de beste kansen op succes hadden, terwijl in 88 kiesdistricten een radicaal-soci alistisch candidaat de leiding had, die zeker zou worden gekozen. Hieruit valt af te leiden, dat het ver moedelijke eindresultaat der verkiezin gen zou zijn, een socialistisch blok van 115 a 120 afgevaardigden en een radi caal socialistisch blok van 145 a 150 afgevaardigden. De socialisten zullen zich thans heb ben bezig te houden met de vraag of zij aan de regeering zullen kunnen deelne men. Ook in de toekomst zullen de ra dicaal socialisten vasthouden aan 't pro gram, dat zij gedurende de verkiezings campagne hebben ontwikkeld. Dege nen, die reeds thans aan de beurs aller lei politieke manoeuvres probeeren, zou den beter doen zich even rustig te hou den als Herriot zelf en zijn politieke vrienden. Op de vraag of hij aan eventueele concentraties zou meedoen, verklaarde Trek deze aan! hield zij meedoo- genloos aan. Maar.maar ik kan zulke voor waarden niet aannemen, verweerde hij zich zwak. Het is onzinnig. Wat zullen de menschen zeggen? Wij kunnen toch zeker wel andere schikkingen treffen? Hij keek Spencer smeekend aan, die zijn hoofd met koele vastbeslotenheid schudde Hij keerde zich weer tot zijn dochter en strekte wanhopig zijn han den uit. Enid, jijjij Ik zou liever sir Peter Brace in vrijheid als een butler zien, viel Enid hem krachtig in de réde, dan in de ge vangenis als de Decker! Sir Peter schrikte, alsof hij inderdaad een slag had gehad. Enkele oogenblik- ken staarde hij ongeloovig naar zijn dochter, toen boog hij het hoofd. Nu? vroeg Spencer met diepe stem. Sir Peter keek op en zijn mond stond vastbesloten. i Ik neem het aan, antwoordde hij 3-V-'32: Maandag hoogste lucht temperatuur 13.8 °C (57 °F); laagste 9.6 °C (49 °F). Heden 9 h: 9.8 °C; 12 h: 10.6 °C. 6 mm regen. Hoogste barometerstand alhier 757 mm, laagste 756'mm. Hoogste barometerstand 779.1 mm te Akureyri; laagste 754.9 mm te Stettin. Verwachting tot Morgenavond? Zwakke tot matige veranderlijke wind, meest zwaar bewolkt, waarschijn lijk enkele regenbuien, weinig verande ring in temperatuur. Zon op: 4 h 28; onder 19 h 27. Licht op: 19 h 57. Maan op: 3 h 31; onder: 17 h 19. N.M.: 5 Mei. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Mei. Di. 3 Wo. 4 Do. 5 Vr. 6 Hoogwater. 0.08 12.32 0.39 13.01 1.08 13.29 1.38 13.57 Laagwater. 6.34 18.43 711 19.15 7.41 19.46 8.10 20.18 Herriot, dat hij geen opdracht zou aan vaarden om nogmaals de verantwoorde lijkheid op zich te nemen voor het vor men van een regeering, zooals die van 1924. Inmiddels geeft het ministerie van bin- nenlandsche zaken de volgende „defini tieve" uitslag van de verkiezingen van Zondag: Van de 605 zetels moet er voor 357 bij eerste stemming toegewezen zetels, herstemming gehouden worden. De 248 zijn als volgt verdeeld: conservatieven 3, republikeinsch-democratische unie (groep Main) 44, onafhankelijke repu blikeinen 13, democratische volkspartij (groep Reynaud) 10, links-republikeinen (groep Tardieu) 37, radicale en onafhan kelijke linkerzijde (Germain Martin) 25, socialistische radicalen (Herriot) 63, on afhankelijke socialisten 4, socialistische republikeinen (groep Chabrun) 5, socia listen (Léon Blum) 40, onafhankelijke communisten 3, communist 1. FRANKRIJK, Tardieu's gezondheidstoestand. Naar in politieke kringen verluidt, is de ge zondheidstoestand van Tardieu volko men bevredigend. Vermoedelijk zal hij Dinsdag zijn ambtsbezigheden hervatten. VER. STATEN. Het Hooge Hof der Ver. Staten heeft afgewezen het door Al Capone in gediende verzoek om zijn vonnis aan revisie te onderwerpen. Al Capone zal dus 11 jaar in "3e strafgevangenis moeten uitzitten. PHILIPPIJNEN, Typhoonongeval. Volgens een be richt uit Manilla zijn bij een typhoon- ongeluk op het eiland Soeloe tot nu toe, behalve een groot aantal gewonden en vermisten, 15 personen om het leven gekomen. De bewoners der stad Jolo, welke volkomen werd vernield, kam peeren op straat. Vliegtuigen met hulp middelen zijn onderweg. stroef. Hij keek met afkeer naar de voorge houden jas. Het is niet noodig, dat ik deze aantrek, ging hij hooghartig voort. Integendeel, verzekerde Spencer kalm, het is een voornaam deel van de overeenkomst. Denkend aan de vijf dagen voordat de P.N. zou vevallen, zou sir Peter zijn aanneming der overeenkomst herroe pen hebben, als de koude blik in Enid's oogen hem niet het nuttelooze er van getoond had, en met een toornachtigen snauw trok hij zijn jas uit en wierp die boos op de tafel. Je zult hier tot je sterfdag spijt van hebben, Spencer, dreigde hij. Je maakt een fout. i Dat geloof ik niet, Brace, viel Spencer hem in de rede, over de tafel heenreikend en de weggeworpen jas opnemend. Laat miss Enid je helpen. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1