IjJrotiinciale Zeeuw&che J. C. MERK, No. 103. Twee Bladen. MAANDAG 2 MEI 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. Mijnhardt's Laxeertabletten ZEELAND. Cocoslooper en Tapijt 20 pCtr korting. De Vlijt, WEER EN WIND. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2,30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg T elefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regal meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" oi „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. TiiHT—QIWTTYrinIrrf;,'13 DE LOONSVERLAGING DER NED. SPOORWEGEN. De directie van de Nederlandsche Spoorwegen heeft Zaterdag aan den personeelraad bericht, dat zij haar voor stel tot loonsverlaging ongewijzigd aan den minister heeft toegezonden. De bond van ambtenaren in dienst bij de Nederlandsche Spoorwegen heeft Zaterdag te Utrecht een congres gehou den als protest tegen de door de di rectie aangekondigde loonsverlaging (5 pet. op 1 Juli en 5 pet. op 1 October). Na een openingsrede van den heer J. H. Lyfering te Amsterdam, voorzitter van den bond, hebben de heer A. van der Hey, te Utrecht, lid van het hoofd bestuur, en de heer L. Willemsen, te Utrecht, bondssecretaris en lid van den personeelraad, het woord gevoerd, waarna met algemeene stemmen een motie werd aangenomen, waarin wordt verklaard vast te houden aan de einde 1931 met de directie gemaakte afspraak geen wijziging van de loonen vóór 1 Januari 1933 en het hoofdbestuur op draagt zoo mogelijk in samenwerking met de hoofdbesturen der andere orga nisaties, den strijd tegen de voorgestel de loonsverlaging met alle mogelijke middelen, onafgebroken voort te zetten, waartoe van de zijde der leden iedere gewenschte medewerking zal worden verleend. ALG. NED. METAALBEWERKERS- BOND. Het verslag van den Algemeenen Ne- derlandschen Metaalbewerkersbond over 1930 en 1931 spreekt van bezorgdheid aangaande de steeds stijgende werkloos heid. In 1931 heeft de bond voor het eerst geldelijken steun verleend aan jeugd groepen. Vakopleiding werd ter hand genomen en is in voorbereiding. Over het resultaat van het werk met betrekking tot de uitvoering van de ziektewet wordt met voldoening gespro ken. De rekening over 1930 geeft een voor- deelig saldo van 89.047, over 1931 van 5594. Bii Kon. besluit is H. P. J. Huls man, comfmissaris van politie te E d e met ingang van 1 Mei 1932 benoerrld tot commissaris van Rijkspolitie. De heer Edo J. Bergsma heeft te gen 15 Juli ontslag gevraagd als burge meester van Enschedé. regelen zonder Kramp of Pijn. Doos 60 ct. Bij Apoth. en Drogisten. (Ingez. Med.) MIDDELBURG. Onvangsten Plaatselijk crisis- comité van 25 t/m 30 April 1932: Meisjesvereeniging Meisjesroeping 3 m. bijdrage 6.N, N. 5.Gedeel te van het Personeel ten Stadhuize J 4.55; Personeel N.V. „de Duif" wekelijksche collecte 135,23; oo^e Gemeentelijk Gymnasium ij 'J- H. C., maand, bijdrage 1. Zr. J. P, K., 2.Ulo school voor Jongens 3.Avondschool voor Nij verheidsonderwijs 11.22; Het gironummer van den Penning meester is 188020. T. ^.e°pbrengst der busjes van de Vereeniging tot bestrijding der Tuber culose te Middelburg, welker inhoud wordt gebezigd voor het verstrekken van voedsel, bedroeg in het eerste kwar taal 1932 116.21. Gisteren heeft onze Lange Jan een kuurtje gehad, waardoor verschillende personen leelijk met den tijd in de war geraakten. Eenmaal heeft het speelwerk niet ge pakt en den verderen dag is het steeds een kwartier achter gebleven, maar he denmorgen heeft men onzen ouden her der tot orde geroepen. Het klokkenspel was echter niet wis pelturig en vroolijk heeft het Meideun tje geklonken en de langslapers gewekt. VLISSINGEN. Opening luchtlijn Rotterdam Vlissingen, Heden tegen elf uur vereenigden zich op het vliegveld alhier vele autoritei ten, onder wie leden van 't Walchersche propaganda comité, dagelijksche bestu ren van Vlissingen, Souburg en Middel burg; vertegenwoordigers van de Ka mer van Koophandel, van de Vereeni ging Vreemdelingenverkeer te Vlissin gen en die te Middelburg, de garni zoenscommandant van Middelburg, de onder-commandant van de Marine, de hoofdingenieur-directeur van den Rijks waterstaat, de inspecteur van de be lastingen, het lid van Ged. Staten, mr. P. Dieleman en de vertegenwoordigers der K.L.M. te Vlissingen en Middelburg de heeren van Raalte en Stofkoper. Even na elf uur kwamen drie K.L.M.- vliegtuigen keurig naast elkander aan vliegen en daalden met totaal 27 per sonen kort achter elkaar op het veld. In de vliegtuigen waren o.a. gezeten een vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel te Den Haag, de heeren v. d. Pauw, Bouman en Scholten van de K.L.M. en het volledige vliegcomité van Schouwen, de meeste leden met hun dames. Na een hartelijke verwelkoming, na men de meeste aangekomenen plaats in een door de firma Smits beschikbaar gestelde touringcar voor een tocht rond het eiland. Aan verschillende genoodigden uit Walcheren bood de K.L.M. een vlucht boven het eiland aan. Na< terugkomst had in Britannia een eenvoudige lunch plaats aangeboden door het gemeentebestuur. WALCHEREN. Gemeenteraad van Arnemuiden. ARNEMUIDEN. Onder leiding van den heer H. G. Honinge, burgemeester, vergaderde de raad van Arnemuiden, Vrijdagmiddag. Ingekomen was de rekening van de Vereeniging Woningverbetering alhier over de exploitatie van het 2e complex woningen. Idem de rekening van de vereeni ging „Het Groene Kruis" alhier over 1931. Idem een uitvoerige circulaire van de vereeniging Ziekenhuisverpleging op Walcheren met het verzoek om wan neer gelden voor zoodanig doel beschik baar mochten worden gesteld, met ge noemde vereeniging in overleg te tre den. De bijdrage van het rijk in de werk verschaffing is nog steeds op 30 pCt. bepaald. Deze mededeelingen worden voor kennisgeving aangenomen. De regeling der rechten krachtens de Drankwet wordt met 6 stemmen vóór vastgesteld. Alleen de heer P. A. Baay- e n s, wethouder is er tegen, omdat de tapgelegenheden ook des Zondags open zijn. Voor kennisgeving Wordt aangeno men een verzoek van de Nationale Com missie tegen alcoholisme, tot verlaging van het aantal yerloven dat er volgens de Drankwet zijn mag, daar dit artikel pas in 1935 in werking komt. Idem het bekende verzoek van het gemeentebestuur van Ooststellingwerf. Het verzoek van de K.L.M. tot deel neming aan een garantiefonds, wordt van de hand gewezen. In handen van B. en W. wordt een ver zoek van Jacob de Nooijer, om onder steuning, gesteld. Tot lid der schattingscommissie wordt de heer Joos Marteijn benoemd. Ingewilligd wordt het verzoek van J, K. Crucq, inzake het in gebruik nemen van grond gelegen voor de door hem gebouwde woningen aan den grintweg. Per woning zal jaarlijks tot wederop zegging 1 worden bijgedragen. De af- heining tegen den openbaren weg moet tengevolge van B. en W. plaats hebben, en komt voor rekeing van de bewoners, de afscheiding tusschen de erven komt voor gezamenlijke rekening der bewo ners. De heer J. K. Crucq wijst er op dat de billijkheid meebrengt dat de daar naast staande woningen waarvan de voorliggende erven, reeds zonder eeni- ge vergoeding in gebruik zijn genomen, hiervoor nu ook een jaarlijksche vergoe ding zullen betalen. De raad vindt dit goed. Het Veerhuis. Het verzoek om ontslag van den heer P. J. Snoep, pachter van het veer over het Arnekanaal wordt m. a. st. verleend. Als ieder beter was, dan hadden allen ['t beter Maar 't schijnt dat men dit niet [doorziet: Schier allen willen 't beter hebben. Maar beter wezen dat zoo niet. Laurillard. De heer C. S. v. Eenennaam stelt voor om voortaan het veer te verpach ten zonder dat hier het houden van ver lof aan wordt verbonden. Hij zegt, dat dit meestal aanleiding is tot het ontdui ken van het vergunningsrecht. De heeren B. Franse, wethouder en Crucq zijn van meening dat, al is hier ook geen verlof, dit nog geen waarborg is, dat er geen sterken drank zal worden geschonken. Het voorstel van den heer Van Eenen naam tot intrekking van het verlof wordt met 4 stemmen voor en 3 tegen, die der heeren Franse, L. Puijpe en Crucq aan genomen. B. en W. worden gemachtigd voor 't overzetveer gegadigden op te roepen. Een verzoek van P. de Nooijer om ver betering der afwatering van de bij hem in pacht zijnde gemeentegrond wordt in beginselingewilligd. B. en W. zullen zich hiervoor tot het waterstaatsbestuur •en het bestuur van den polder Walcheren wenden, daar de overlast van dit water veroorzaakt wordt door het polderge maal. Een regelingsovereenkomst met de na burige gemeenten Middelburg en Nieuw en St. Joosland, om elkaar in geval van brand hulp te verleenen wordt goed ge vonden. Alleen de heer B a a ij e n s, wet houder verklaart zich hiertegen, daar dit z.i. een verzekering is. Hij zegt dat men elkander uit plichtsbesef en liefde hel pen moet. De pensioengrondslagen van den Bur gemeester en Ontvanger worden op nieuw vastgesteld. „Werkverschaffing". De heer B. Franse zegt dat het 30 April het seizoen van werkverschaf fing zich afsluit. Nu het evenwel blijkt dat de werkloosheid eer toe dan af neemt, meenen B. en W. nog met werk verschaffing te moeten voortgaan. Zij stellen nu den raad voor, naar aanlei ding van de bespreking met de verte genwoordigers der werknemers, nu allen zoowel ongeorganiseerden als georga- niseerden, de nog trekkenden en de al reeds uitgetrokkenen voorloopig allen 5 dagen per week te werk te stellen. Eerst hadden B. en W. gedacht sommi gen één dag minder per week te geven, maar zij zien hierin een bron van veel moeilijkheden. Het is hen bovendien ge bleken, als de tewerkgestelden maar eenigszins werk in het vrije bedrijf kun nen krijgen, dat zij dit steeds aanpak ken. De heer Schuit zegt zich te ver wonderen, dat de heer Franse zoo het principe van verschil maakt tusschen verzekerden en niet-verzekerden, op eens laat varen. Hij heeft dit altijd toe gejuicht dat hierin verschil werd ge maakt, z.i. terecht, omdat de verzeker den hiervoor zelf een offer brengen. De heer Franse zegt aan 't begin te hebben gezegd dat voor de werk verschaffing met 1 Mei een nieuw jaar begint. De kassen der landarbeiders- bond houden dan op uit te keeren. Moet evenwel de tijd weer aanbreken, dat deze weer gaan werken, dan zal hij weer voorstellen, de halve week werken, de andere drie dagen uit de kas trekken. De niet-verzekerden zul len dan ook weer slechts drie dagen worden te werk gesteld. Hij zegt dat deze regeling zijn principe ten opzichte van het verschil niet aantast. De heer B a a ij e n s zegt dat dit al lemaal goed en wel is maar waar moet tenslotte het geld vandaan komen, laat elke werkelooze eens naar zijn laatsten werkgever gaan, de landarbeiders naar zijn baas en de fabrieksarbeider naar zijn fabriek en zich daar aanbieden voor een veel lager loon, dan krijgt ieder weer werk en kan de fabriek concur- reeren. Wie dan nog geholpen moet worden, moet naar het Armbestuur toe gaan, als ieder zijn „tiende" in de kerk brengt, dan is het Armbestuur ook ruim van geldmiddelen voorzien. Nadat nog verschillende heeren het woord gevoerd hadden en de heer Schuit er op gewezen had, dat Ar nemuiden, in vergelijking met soortge- lijke gemeenten zeker geen slecht fi guur maakt, wordt deze regeling aange nomen. Verhooging der belasting. Vervolgens zet de Voorzitter uiteen dat ter voorziening in de bedra gen, die de werkverschaffing dit jaar nog zal kosten een verhooging der op centen van 2580 op de fondsbelas ting noodig zal zijn. Vermoedelijk zal dan nog een bedrag van ongeveer 300 uit de post onvoorzien moeten worden -sebruikt. De heer B a a ij e n s zegt, dat het nu geen tijd is voor belastingverhooging. Hij wil allereerst den post die op de be grooting staat voor den verbouw der privaten aan de Openbare School, hier voor gebruiken. Na gehouden bespreking wordt het voorstel van B. en W. angenomen; al leen de heer Baaijens tegen. Voorgesteld wordt den correspon dent bij de arbeidsbemiddeling om te doopen tot agent dier bemiddeling. De vergoeding zal later worden vastgesteld. Rondvraag. Bij de rondvraag wijst de heer Fran se op de noodzakelijkheid een gedeelte van den weg bij den Doel door drai nage van het water aan de zijde van den kanaaldijk te ontlasten en nog ver schillende herstellingen aan den weg te doen uitvoeren. De heer Crucq vindt de drainage overbodig, hij wil den weg tegen den dijk zooveel ophoogen, dat deze naar ééne zijde afwatert. Het voorstelFranse wordt aangeno men. Alleen de heeren Puijpe en Crucq tegen. De heer B a a ij e n s wil met Pinkste ren de herbergen sluiten, het is thans geen tijd om zijn geld in dergelijke ge legenheden uit te geven, ook wil hij geen vermakelijkheden als ringrijden toestaan. Na gehouden bespreking wordt er' nogmaals op gewezen dat den heer Baaijens nu telkens met zijn ideeën aan komt zonder dat ze eigenlijk voor be handeling gereed zijn. De heer Schuit zegt, dat zijn stand punt bekend is en hij het verder aan den voorzitter overlaad. De heer P u ij p e vraagt naar het scherm bij de waterplaats op het' Marktplein. Dit is nog steeds in repa ratie. De heer Van Eenennaam vraagt betere handhaving van de verordening op de winkelsluiting. De voorzitter zegt dit toe. De heer B a a ij e n s voelt hier niets voor, dit is slechts een „menschenwet" sluiting op Zondag is „Godswet". De heer Crucq dringt voortaan aan dat levering van buizen en bijkomendej werk bij rioleering zal worden aanbe steed. De heer Franse zegt dat dit meestal niet doenlijk is daar dit werk zooveel mogelijk met tewerkgestelden wordt uitgevoerd. Hierna ging de raad over in gesloten zitting. ARNEMUIDEN. Ter gelegenheid van den jaardag van Prinses Juliana maak te de muziekvereeniging „Arne's Ge noegen" te Arnemuiden Zaterdagavond een muzikale rondgang door de ge meente. De heer H. G. Horninge, burge meester werd met een serenade ver rast. Deze vereeniging die gedurende de Kerstdagen een bazaar organiseer de ter verkrijging van gelden voor ver nieuwing en herstelling van instrumen ten alsmede voor het aanschaffen van een nieuw vaandel (het oude zag er on- oogelijk uit), voerde dat nu mede, dat nu door alle ingezetenen gezien kon worden. ZUID-BEVELAND. N.V, Waterleiding-Maatschappij Zuid-Beveland. Aan het verslag omtrent den toestand der Vennootschap en haar verrichtingen gedurende het twintigste boekjaar (1 Januari tot en met 31 December 1931) is het volgende ontleend De baten der winst- en verliesreke ning vergeleken bij de baten over 1930 verminderden met 5608. Het jaar 1930 vergeleken met 1929 gaf een vermeer dering van 5480, zoodat 1931 vrijwel overeenkomt met 1929. De opbrengst der waterlevering daalde met 1814 (het vorig jaar met 992). Het instal latie-bedrijf gaf een verminderde bate van 4457. De interest steeg met 1627. Voor het eerst sloot de gemeente Borssele in 1931 een abonnement voor waterlevering. Hiermede is de laatste gemeente op Zuid-Beveland toegetreden. De opbrengst van groep 4, n.l. de grootverbruikers, is wel het sterkst ver minderd en wel met 6331. Hierin is 50—70—100 breed. Alles contant. Langeviele. (Ingez. Med.) 2-V-'32: Zaterdag en Zondag, hoogste luchttemperatuur 20 °C (68 °F); laagste 9.9 °C (50 PF). Heden 9 h: 11.2 °C; 12 h: 12.4 °C. Zaterdag/Zondag geen, Zondag/Maandag 15.2 mm regen. Hoogste barometerstand alhier 758 mm, laagste 753 mm. Hoogste barometerstand 774.1 mm re V. Manoer; laagste 752.1 mm te Yar mouth. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matige Z.W. tot Z. wind, tijdelijk opklarend, weinig of geen regen in het Zuiden, in het Noorden aanvan kelijk nog kans op regen, overdag iets warmer. Zon op: 4 h 29; onder 19 h 26. Licht op: 19 h 56. Maan op: 3 h 23; onder: 16 h 08. N.M.: 5 Mei. Hoog- en Laag water te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Dombi/rj' 23 min, vroeger; Veere 38 min. Sa;e:C (S springtij). Mei. Ma. 2 Di, 3 Wo. 4 Do, 5 Hoogwater. 11.53 0.08 12.32 0.39 13.01 1.08 13.29 Laagwaier, 5.56 18.08 6.34 18.43 711 19.15 7.41 19.46 te zien de invloed der tijdsomstandighe den. Groote bedrijven zijn n.l. inge krompen. Rekening is er mede te hou den, dat de opbrengst van deze groep ook in 1932 zal verminderen. Door de weinige warmte en de vele regens zijn ook enkele andere groepen gebleven beneden de opbrengst van 1930. De lasten der winst- en verlies-reke- ning, vergeleken bij die van 1930, af schrijving en dividend benevens koers verschillen buiten beschouwing latend, verminderden van 67.864 tot 58.604, dus met afgerond 9260. Voor onder houd moest dit jaar veel minder dan in 1930 worden uitgegeven. Ware er dit jaar niet het belangrijke koersverschil van 24.940 te boeken, het restant-overschot-bedrijf zou belangrijk hooger geweest zijn dan over het vorige boekjaar. Het bedraagt nu 14.379 (vorig jaar 36.260). Het aantal aansluitingen vermeerder de met 212, Het percentage aangesloten aansluit- bare woningen is het laagst in Heinkens- zand (45), het hoogst in Borssele (100), waarop volgen Kattendijke met 93 en Waarde met 92. In Goes is het 91. De balans bevat de volgende posten: Actief. Effecten en leeningen f 155.777, Gemeenten-aandeelhouders, aandeelen 1920 297.800, Terreinen c.a. f 39.424 Werken en buisleidingen 1.354.603, Dienstleidingen f 48.070, Uitbreiding bui zennet 104.861, Vernieuwing werken 50196, Huurleidingen 16.982, aan de gemeenten tot aflossing van schulden als aandeelhoudsters f 134.929, totaal-be drag 2.363.612. Passief. Maatschappelijk kapitaal 1.786.800, Reservekapitaal f 50.000, Restant overschot bedrijf, totaalbedrag 2.363.612. De periodiek aftredende leden van den Raad van Beheer P. Lindenbergh te Wemeldinge en A. v. d. Poest Clement te Nisse werden herkozen en gekozen in de vacature J. N. Elenbaas de heer dr. Mes te Heinkenszand. Aangekocht werd het huis en erf Stationsweg en Vosmaer- straat te Goes. IERSEKE. Alhier arriveerde kke mo torboot „(t 'Kan Verkeeren" Van dte N. V. Gébrs. Sinke alhier, gebouwd' bü de firma Boot te Alphen a. d'. Rijn. De .bboit kan 450 tonnen mosselen laden en zal een lier (4 trommels) systeem Bakker krijgen. Het schip wordt voortbe'wogten door een 2 cylinder 2 takt ndustrie- motor met waterinjectie, gewoon mlo- del motorboot.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1