^Provinciale jSeeutusche L. HELDER GROOTE PRIJSVERLAGING k. uitg. n.v. de middelburgsche courant No. 102. Drie Bladen. ZATERDAG 30 APRIL 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. STA TEN-GENERAAL. BINNENLAND. de rondvlucht boven nederland. belastingkantoren. de amsterdamsche gemeente fondsbelasting, ZEELAND. Kort Zeeuwsch Nieuws. FOTOHANDEL VANAF 1 MEI VAN FILMS 6x9 en 6 /2x11- GELDEND VOOR ALLE MERKEN. WEER EN WIND. MIDDELBUPGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen f 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week, De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager, Men vrage daarvoor de tarieven. Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers.' Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk» kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. SrSSBBSSBBS TWEEDE KAMER. Interpellatie-Boon. Wij meldden gister in het kort nog de interpellatie-Boon omtrent de groote bezwaren, verbonden aan het op 1 Mei a.s. in werking treden van de winkelslui tingswet. De heer Boon (lib.) lichtte eenige vragen toe, n.l. of nu verschillende ge meenten hun verordeningen nog niet hebben vastgesteld of zien goedgekeurd de wet niet later dan 1 Mei a.s. in werking behoort te treden. En voorts: of de crisis het niet wenschelijk maakt, de wet in werking te doen, treden op een tijdstip waarop het welvaartspeil zich eenigermate zal hebben hersteld? De minister van Arbeid, Nijverheid en Handel betoogde, dat de gemeenten meer dan voldoenden tijd hebben gehad om verordeningen te maken; ze wisten ge noegzaam van te voren, wanneer de wet in werking zou treden. Er is meer dan voldoende considera tie gebruikt. Er is maar één middel, de gemeenten op gang te krijgen: invoering der wet op 1 Mei. Wat thans wettelijk geregeld wordt, geldt reeds voor zeven-achtste van Ne derland en is dus geenszins een schok kende economische gebeurtenis. Het is gewenscht, een vaste lijn te blijven vol gen en als datum 1 Mei te behouden. De heer Boon repliceert en diende twee moties in. De eerste noodigt den minister uit, nu verschillende verorde ningen nog niet gereed zijn, de in wer king treding te doen geschieden na 1 Mei: de tweede om wegens de crisis die invoering der wet aan te houden tot het welvaartspeil zich eenigszins zal hebben hersteld. De minister ontried beide moties. De eerste motie werd verworpen met 39 tegen 13 stemmen (de lib., Staatk. Ger., Lovink (c.-h.) Visscher (a.-r.) en Braat (pl.) De ^weede met 4012 stemmen (lib., Stk. Ger. Visscher en Braat). Verhooging tijd. opc. invoer rechten in Ned.-Indië. Bij het ontwerp tot verhooging der tij delijke opcenten der invoerrechten in Nea.-Indië, wordt een motie-Knotten belt om de behandeling van dit ont werp op te schorten tot dat volledige gegevens over de in Indië genomen be zuinigingsmaatregelen door de Kamer zijn ontvangen, bij zitten en opstaan ver worpen, nadat de minister het ontwerp noodzakelijk had genoemd. Bij de vol gende discussies zeide de minister, dat elke verhooging der Indische middelen moet worden aangegrepen om nog te ko men tot een sluitende begrooting. Dinsdag stemming. Gister heeft de K.L.M. die heden het vliegveld te Vlissingen als tusschenstati- on gebruiken zal, en in hotel Britannia de gast van V. V. V. is voor de lunch den tocht gemaakt boven het n, deel van ons land. Te weten: Soesterberg, Arn- k®.m' Twenthe, Meppel, Eelde, afsluit dijk van de Zuiderzee, de Kooy, Schip hol-Waalhaven. Staten van verschillende provinciën zijn adviezen gevraagd over een aantal kleinere kantoren der direc te belastingen, invoerrechten en accijn zen, m verband met de algemeene beta ling der belastingen aan de postinrich- tmgen, zoo meldt de N. Rott. Crt. He^n?e,rZOek 'oopt over ten minste een 3u-tai kantoren. De gemeenteraad van Amsterdam heeft Vrijdagmiddag met 26 tegen 16 stemmen de voordracht van B. en W. om het aantal opcenten op de gemeen tefondsbelasting'voor het belastingjaar 1932-'33 -te bepalen op 74, goedgekeurd en een voorstel-Van den Bergh om de overeenkomsten met de ambtenaren en de politie te vernietigen, en de bestaan de salarisregeling te handhaven tot 1 Juli 1933, met 28 tegen 12 stemmen. Het postvliegtuig „De Havik" is heden te Batavia aangekomen. De bijzondere raad van Zutphen heeft zich met algemeene stemmen ver- eenigd met het voorstel van Ged. Sta ten inzake de grenswijziging tusschen Gorssel en Zutphen in verband met den aanleg der Twentekanalen. Ook de bijzondere raad van Gorssel heeft er zijn goedkeuring aan gehecht. In het veendistrict Nieuw Weer- dinge, is gistermorgen de arbeid alge meen hervat op basis van 10 pet. loons verlaging. De Donderdag door de plaat selijke afdeelingen der arbeidersbonden met de verveners gevoerde besprekin gen hebben geen resultaat gehad. In ver band met de opheffing der staking is voor arbeiders uit Nieuw Weerdinge die in het veen geen werk vinden, de rijks werkverschaffing weer opengesteld. In de overige districten duurt de staking voort. Er zijn nog 1500 a 1700 arbeiders bij betrokken. De bloemententoonstelling de Pri- mavera te Rotterdam is Vrijdag middag door minister Ch. Ruys de Bee- renbrouck geopend. Bij Kon. Besluit is de beslissing van Ged. Staten van Zuid-Holland, waarbij goedkeuring was onthouden aan het raadsbesluit tot aankoop van de buiten plaats „Te Werve", aan de Laan van Nieuw-Oost-Einde te Voorburg, van den heer H. Burgerhout, voor de som van 250.000, door de Kroon bevestigd. De koop gaat dus niet door. LEIDERSKAMP VOOR NATUUR STUDIE. Men schrijft ons: De Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging heeft voor haar vierde kamp, dat gehouden wordt van 2330 Juli a.s., hét oog laten vallen op Wal cheren. Eind Juli zullen hier in Vrouwe polder een aantal tenten staan en op een bekoorlijk rustig plekje aan zee zul len deelnemers door lezingen en voor drachten ingewijd worden in 't groot- sche, wat ook daar de natuur biedt. De lezingen worden 's avonds in het kamp gehouden, en den volgenden dag wordt al wat men daar vernomen heeft, in de practijk tijdens een excursie nog eens naverteld. Zoo zal prof. Jordan behandelen, het leven der dieren in de zee (met licht beelden), en den volgenden dag maken de deelnemers een tocht in een motor boot naar de Roggeplaat" en daar wor den ook weer de levensverschijnselen van zeedieren en hun eigenschappen, welke hen voor hun samenleving ge schikt maken, bestudeerd. De heer De Bruijne uit Middelburg zal de duinen van Walcheren behan delen, hoe de toestand vroeger was en nu is, en welke invloeden daarop heb ben ingewerkt. Duinafslag, bestrijding van teruggang van de kust, de opbouw van 't duinterrein door de vorming van duinhaken, waarmede strandafsnoering en duindalvorming gepaard ging, de aanwas van de duinen van het Westen naar het Oosten toe, allerlei van de Walcherensche duinen zal de heer De Bruijne behandelen en met lichtbeelden toelichten. De heer Strijbos zal een vogel-excur sie leiden en zal de vogels en het vo gelleven, ook weer met lichtbeelden, behandelen. De heer Sipkes zal een causerie hou den over de flora van Walcheren. Gedurende de kampweek op Walche ren zullen behalve excursies, verschil lende wandelingen en fietstochten naar de mooiste plekjes worden gemaakt. Er wordt in tenten gekampeerd, maar indien enkelen om gezondheids- of an dere redenen van een pension gebruik wenschen te maken, is slaapgelegenheid in zindelijke boerenwoningen ter be schikking. MIDDELBURG De Woensdag en Donderdag ge houden verkoop van Emmabloempjes heeft alhier 640.87 opgebracht. Gaarne voldoen wij aan het verzoek om allen die aan den verkoop mede werkten, daarvoor namens het comité dank te brengen. De Staatscourant van 2 April bevat de Ministerieele beslissing, waarbij Mid delburg voor de verkiezing van leden der Tweede Kamer is verdeeld in 12, in Al wie toegeeft, dat hij het te druk heeft om zijn methoden te verbete ren, erkent daarmede, dat hij zich heeft vastgewerkt. En dat is de ha- chelijkste positie, waarin iemand kan geraken. plaats van in 11 stemdistricten en dit overeenkomstig het ten deze door den raad genomen besluit voor raadsver kiezingen. WALCHEREN. DOMBURG. Alhier had Donderdag avond een vergadering plaats ten einde te komen tot de oprichting van een plaat selijke vereeniging van neringdoenden. De heer M. Iteijnhoudt Jr. gaf een uiteenzetting van heL doel en de wer king van zoo'ri vereeniging en ontvouw de een elf tal punten op welk terrein nien in het nieuwe verband kan samen werken. Het resultaat was, dat de vereeniging werd gesticht met 21 léden. Het voor- loopig bestuur bestaat, nadat de heeren Reijnhoudt en W. Brand hadden bedankt voor hun verkiezing wegens te drukke werkzaamheden, uit de heeren P. Kamp man, L. Spronk en H. BimmeT. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W. D. BRESKENS. In de gister gehouden raadsvergadering werd tot lid van den raad (vacature-Bruynooge) toegelaten, de heer A. J. Cambier, die vervolgens met 7 van de 11 stemmen tot wethou der benoemd werd. Het adres van de vereeniging van herbergiers om vermindering van de vermakelijkheidsbelasting ging naar het college van B. en W. terug, dat op voorstel van den heer Carels onderzoe ken zal, zijn voorstel om geen belasting te heffen voor den Isten en 2den ker misdag. Het voorstel van B. en W. om de dui nen van het Waterschap Oud en Jong Breskens te koopen en den onderhouds plicht van eenige wegen (tot aan de Nieuwe Sluis) voor rekening der ge meente te nemen, kon slechts 2 stem men voor, die van de heeren Carels en Notebaart verwerven. Aangenomen werd het voorstel van mevrouw TazelaarVasseur, om de duinen te koopen en den weg tot aan Plassche in ondedhoud over te neipen, (tegen de heeren Monjé, Luteijn en Lijk). De jaarlijksche subsidie aan de Mu ziek vereeniging werd met 50 ver hoogd, (tegen de heeren Brand, de Kruy- ter en Notebaart). Na vrij langdurige bespreking werd de beslissing op het beroepschrift van I. J. Nieuwenburg, ibezwaar makende tegen het door burgemeester en wet houders aangegeven peil voor wonin gen aan het Molenwater tot een volgen de vergadering uitgesteld. (Uitvoerig verslag volgt). SCHOONDIJKE. Vrijdagmorgen hield de raad der gemeente een vergadering Het bekende adres van Ooststelling werf werd voor kennisgeving aangeno men, evenals de goedkeuring van de tij delijke korting veldwachtersjaarwedde. Van den Minister van Arbeid was be richt ingekomen dat hij niet goedkeurde het besluit van den raad inzake winkel sluiting. De raad besloot nu zich bij de zienswijze van den minister neer te leggen en daarom zullen des Zondags de winkels mogen geopend zijn van 8 tot 12 uur voormiddags, in de week van 's morgens 5 tot 's avonds 9 uur. De 21 dagen respijt volgens art. 9 der winkelsluitingswet zullen verder ver deeld worden. B. en W. hadden den minister ge vraagd om steun tot 15 Mei voor de werkverschaffing; de minister heeft ge antwoord dat 30 April de steun wordt ingetrokken. Naar de Tern. Crt. verneemt heeft het bestuur van het Crisis-comité (Kom) te Terneuzen en bloc ontslag geno men als lid van het Centraal Crisis-Co mité. Koopt toch in den vreemde niet Wat eigen land u net zoo biedtl GEMEENTERAAD VAN VLISSINGEN, (Vervolg van het Tweede Blad.) Avondvergadering. Mej. MEIJER brengt hulde aan den voorzitter voor zijn voorstel in het be lang van de zieken en de ouden van da gen, het is echt iets van een burger- vader. Spr. verklaart zich uit econo misch oogpunt voor het voorstel van B. en W. Spr. zou als het ging om een so cialistisch in plaats van een katholiek ziekenhuis ook zoo stemmen, maar dan bracht de offerzin van de katholieken, zeker een R. K, ziekenhuis. De heer VAN HAL komt er tegen op, dat de ant-rev. te weinig de principes van sprekers fractie eerbiedingen, en tot scheldwoorden overgaan. Spr. ont kent, dat zijn fractie de zaak uit een politiek oogpunt bekijkt. Een ding heeft spr. gefrappeerd, dat men met dooddoeners werkt, en dat de V. B. zonder meer de gemeentelijke zie- kenhuisverpleging om hals brengen. De aangewende argumenten zijn allerma- gerst. Zoo is, er de kwestie aangeroerd door den heer Paap, dat eene commis sie geen verantwoording kan dragen. Dit is er vlak naast. De raad beslist het toch. Ook de voorzitter gebruikte woor den, die de tegenstanders prikkèlden. Spr. vreest niet, dat eene commissie te lang zal moeten werken om een rap port uit te brengen. De verklaring van de C. H. is eigenlijk geen verklaring. Men zegt ik ben er voor, omdat ik er voor ben. Spr. begrijpt niet de verandering in de houding der A. R. in acht jaar. Toen zeide de heer Van de Putte, dat hij de zieken niet aan St. Joseph wilde overleveren. Spr. meent, dat deze zaak niet meer te winnen is, men heeft het reeds van te voren uitgemaakt. Maar dan is er geen reden meer voor eene commissie, ook al is er in werkelijkheid geen meerder heid voor het voorstel in 'den raad. De VOORZITTER vraagt den heer SOREL zijn woord „vergif" in te trek ken. De heer SOREL voldoet hieraan. De heer LAERNOES noemt 't een ge wichtige dag -en vooral voor den raad. Spr. zal niet op alles ingaan, want er is veel bij, dat met de kern van de zaak niets te maken heeft. Vlissingen heeft twee goede zieken huizen. De meerderheid van B. en W. meent, dat nu de taak van de gemeen te voor ziekenhuiszorg is afgeloopen, zoo ziet spr. de zaak geheel. Het is niet juist, dat de voorgestelde commissie is het paard achter den wagen spannen. Men moet ai de franje weglaten, -er kan volstaan met zooals bijv. de heer De Meij zeggen: „ik neem- geen zitting in de commissie, ais het besluit wordt aangenomen." Dit kan -spr. best- begrij pen, evenals de teleurstelling van ge heel uiterst rechts, die over de over heidstaak heel anders denkt dan de nn- ti-rev., de Christ.-Hist. en de R.-K. Men krijgt een commissie, die snr niet als een kapstok beschouwt, maar alj een die werkt. Als wethouder van fi nanciën zegt spr., dat het meerder- heidsvoorstel in het financieel belang der gemeente is. Drie ziekenhuizen kos ten meer dan twee. De verdere loop der zaak zal afhangen van heeren dok toren, hoe die iemand in een zieken huis doen verplegen en van den con troleerend geneesheer. Er is geen rekensommetje te maken. Interumpties Dus een sprong in het duister. De heer LAERNOES: De kosten van de gemeente hangen ook af van hetgeen de patiënten kunnen betalen. Spr. heeft ook hooren spreken over Maatschappelijk Hulpbetoon en critiek gehoord van hen, die juist op de instel ling aandrongen. Het is niet noodig de menschen naar Maatschappelijk Hulpbetoon te zenden, als men maar een anderen weg aanwijst. In Middelburg helpt toch ook het Bur gerlijk Armbestuur waar noodig. Spr. doet een beroep op aanneming met alge meene stemmen, daar ook de arbeiders nu te Vlissingen zeker zijn van een goede ziekenhuisverpleging. De VOORZITTER beantwoordt enkele sprekers en zegt, dat hij steeds gezocht heeft het welzijn der zieken, en daar naast uit medisch oogpunt, de zaak te hebben bekeken. Verder repliceerden de heeren DE MEIJ, die zegt, dat juist het niet kun nen noemen van cijfers de beste veroor deeling van het voorstel is; VAN OOR SCHOT, die vooral wijst op de veran derde houding van den V.B. sedert 8 Januari, dat de heer SOREL toegaf, een gemeentelijk, boven een socialistisch De kosten van deze opbouwende liefhebberij hebben zich nu aan gepast aan dezen tijd. (Ingez. Med.) 30-IV-'32: Vrijdag hoogste lucht- temperatuur 16.3 °C; (62 °F); laagste 9.2 °C (48 °F). Heden 9 h: 12.2 °C; 12 h: 15.7 °C. 5.1 mm regen. Hoogste ba rometerstand alhier 758 mm, laagste 753 mm. Hoogste barometerstand 770.7 mm te Seydisfjord; laagste 745.9 mm te Scilly, Verwachting tot Morgenavond! Zwakke tot matige Z, tot O. wind, meest gedeeltelijk bewolkt, waarschijn lijk nog regen of onweer, weinig veran dering in temperatuur. Zon op: 4 h 33: onder 19 h 23. Licht op: 1 9h 53. Maan op: 3 h 05; onder 13 h 45. Zondag 1 Mei: Zon op: 4 h 31; onder 19 h 24. Licht op: 1 9h 54. Maan op: 3 h 15; onder: 14 h 57. N. M. 5 Mei. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, latei (S springtij). April. Hoogwater. Laagwatet. Za. 30 10.14 22.37 4.06 16.33 Mei. Zo. 1 11.13 23.27 5.09 17.27 Ma. 2 11.53 5.56 18.08 Di. 3 0.08 12.32 6.34 18.43 ziekenhuis zou verkiezen, dat de heer Laernoes geen enkel cijfer noemde, en andere leden niet naar de kosten vroe gen. Het gaat z.i. om Bethesda te helpen. De heer PAAP, die zeide, dat sedert 8 Januari veranderd is, dat het ver trouwen dat er nog iets te verbeteren was, is weggevallen gezien o.a. de brie ven van de inspecteurs der volksgezond heid. Het is juist, dat Bethesda het niet lang meer houden zal, maar men moet zich dan niet tot een risé maken, door een zulk een goed ziekenhuis te laten ver dwijnen. Er was niet beslist een commissie toe gezegd op 8 Januari, en een besluit kon daartoe in de geheime vergadering niet genomen worden. De heer HARTS zegt, dat de teerling geworpen is, en vreest dat men later nog zal moeten bijpassen. De heer ANDRIESSEN blijft bij zijn verklaring, dat hij tegen B. en W. s voorstel is. Ook de heer VAN HAL repliceert, en de heer VAN SPANNING zegt tot den heer Paap, dat er met den afspraak van 8 Januari gedraaid is. De taak van de gemeente was om haar eigen instelling om hals te bren gen, om Bethesda te kunnen laten draai en. Nu zal het een genot zijn, dat de ver pleging 1 per dag duurder zal wor den. Dat het voor de gemeente bezui niging zal beteeken-en is nog niet bewe zen. 1 Het zal het werk worden van de commissie A van Maatschappelijk Hulp betoon, zoo weinig mogelijk verpleeg- dagen te doen tellen; en spr. komt er tegen op, dat in die instelling niet meer arbeiders zijn. Men zal bij afslachten van het ziekenhuis in de toekomst, spr. fractie wel eens lastig zien worden ter Zcikc# De heer WESSELING wijst op drie groote ziekenhuizen op Walcheren, en spr. achtte vroeger Middelburg en St. Joseph reeds voldoende. De heer SOREL wijst er op, dat Be thesda het ergst getroffen is door bank dèbdclcs. De heer LAERNOES spreekt een slot- JÊ

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1