provinciale De Winkelsluitingswet too. No. 101. Twee Bladen. VRIJDAG 29 APRIL 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. ZEELAND. Kort Zeeuwscfa Nieuws. WEER EN WIND. KERKNIEUWS. ONDERWIJS. ler, en er en ar- 61, 33; >on sen iel, MfDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg J8 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 -:. Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regai meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent EN WAT IEDERE WINKELIER ER VAN MOET WETEN. II. 1, Rijkskantoren. Hoewel de meeste lezers hierbij wei nig belang hebben, wordt, volledigheids halve, medegedeeld, dat de wet niet van toepassing is op rijkskantoren, bv. post kantoren. Wellicht ten overvloede zij er hier op gewezen, dat de verkoop door middel van automaten vrij is, zoodat postzegelautomaten op de openbare straat geoorloofd zijn. 2. Apotheken. Zoowel op Zon- als op werkdagen mo gen apotheken steeds geopend blijven voor den verkoop van genees- en ver bandmiddelen. Het is mogelijk, dat een apotheker naast bovengenoemde artikelen nog an dere waren verkoopt, ook waren, welke niet in het bizonder voor zieken noodig zijn. Voor den verkoop van die waren gelden de winkelsluitingsbepalingen. Steeds is den apotheker geoorloofd: a. de verkoop en de aflevering van ijs; b. de verkoop en de aflevering van winkelwaren ten behoeve van binnen komende, uitgaande en doorgaande sche pen; c. het verrichten van herstellingen en de aflevering van in herstelling gegeven voorwerpen. De verkoop door middel van automa ten is eveneens vrij. Genees- en verbandmiddelen mogen steeds bij het publiek bezorgd wor den, alsmede de waren, hierboven ge noemd onder a en b en de voorwerpen, bedoeld onder c. Voor de overige artikelen geldt het verbod om gedurende den tijd, dat een winkel voor het publiek gesloten moet zijn, van dien winkel of van het daarbij behoorende winkelhuis uit, voorwerpen of stoffen ter aflevering aan het publiek uit te zenden. 3. Restaurants, koffie huizen en dergel ij ke inrichtingen. Voor zooveel den verkoop van spijzen of dranken voor verbruik ter plaatse be treft vallen deze inrichtingen buiten de wet. Zij zullen dus voor dit doel geopend mogen blijven tot het sluitingsuur voor koffiehuizen. De verkoop van andere artikelen, b.v. sigaren, sigaretten, bloemen, enz. is na het sluitingsuur voor winkels niet geoorloofd, behalve de verkoop van dag en weekbladen, welke steeds aan bezoe kers verkocht mogen worden. Intusschen is ook hier weder de verkoop door mid del van automaten vrij. Verder mogen te allen tijde afgeleverd, d.w.z. aan huis bezorgd worden, maal tijden, kokswaren en ijs. Aangezien dit voor sommige koffie huizen van belang kan zijn, wordt voorts nog medegedeeld, dat even eens steeds vrij is de verkoop en de af levering van brandstof (b.v. benzine) en smeermiddelen (b.v. olie) voor voer- en vaartuigen en rijwielen, alsmede de ver koop van onderdeelen voor spoed- eischende herstellingen daaraan en voorts de verkoop en de aflevering van winkelwaren, ten behoeve van binnen komende, uitgaande en doorgaande sche pen. Onder de bovenbedoelde inrichtingen zijn ook begrepen foyers van schouwbur gen. 4. Benzine, olie, vet, enz. Onderdeelen. Het verkoopen en het bezorgen van brandstof en smeermiddelen voor en van onderdeelen voor spoedeischende her stellingen aan voer- en vaartuigen en rijwielen is zoowel op Zon- als op werk dagen steeds toegestaan. 5. Dag- en weekbladen. De verkoop van dag- en weekbladen is zoowel op Zon- als op werkdagen steeds geoorloofd. Voor alle andere ar tikelen, welke in deze winkels worden verkocht, gelden de bepalingen, mede gedeeld in d e rubriek „overige win kels". 6. Verkoop van ijs. De verkoop van ijs en het bezorgen daarvan is te allen tijde toegestaan. In vele gemeenten zijn aan ijsverkoo- pers vergunningen verleend tot innemen van standplaatsen met wagentjes. Het spreekt vanzélf, dat deze vergunning houders op hun standplaats niet later zullen mogen verkoopen dan in de ver gunning is vermeld. 7. Maalt ij den of koks waren. Het uitzenden van maaltijden of koks waren is zoowel op Zon- als op werkda gen te allen tijde geoorloofd. 8. Rouwkleeding. De verkoop en de aflevering van rouw- kleeren is zoowel op Zon- als op werk dagen te allen tijde geoorloofd. Overigens gelden voor die winkels de bepalingen, welke in de rubriek „alle overige winkels" zijn medegedeeld. 9. Hotels, In deze inrichtingen mag zoowel op Zon- als op werkdagen, ook na het slui tingsuur voor winkels, alles aan de 1 o- geergasten worden geleverd. Om een voorbeeld te noemen: in een koffie huis of restaurant mag na het vastgestel de sluitingsuur voor winkels geen sigaar aan een bezoeker worden verkocht (behalve door middel van een automaat), in een hotel mag dit aan een logeer gast te allen tijde. 10. Openbare middelen van vervoer. De bepalingen der wet zijn op open bare middelen van vervoer (ook vaartui gen dus) niet van toepassing voor zoo ver betreft leveringen aan reizigers. Te allen tijde mag hier aan reizigers alles geleverd worden. 11. Restaurants in stations. In restaurants in stations mag aan rei zigers te allen tijde alles verkócht wor den. Men lette b.v. hierop. In een kiosk op het perron en op het perron zelf mo gen op Zondagen en, na het sluitings uur voor winkels, op werkdagen geen boeken of maandbladen (wel dag- en weekbladen) worden verkocht, terwijl dit in de restauratie in een station aan reizigers altijd geoorloofd is. 12. Banket, Suikerwerk en Chocolade. In verschillende van deze winkels zal zoowel voor verbruik ter plaatse als voor verbruik elders dan ter plaatse aan het publiek worden verkocht. De hoofden of bestuurders dienen op het onderscheid te letten. Indien in den winkel in hoofdzaak is de verkoop voor verbruik ter plaatse, dan valt de winkel voor dit verbruik niet onder de wet; is echter de ver koop voor verbruik elders dan ter plaatse hoofdzaak, dan zijn de volgende regelen van toepassing: Voor werkdagen geldt, behoudens de hieronder vermelde uitzonderingen, het gewone sluitingsuur, n.l. 20 uur. Op Zondagen mogen deze winkels voor het publiek geopend zijn geduren de ten hoogste vier achtereenvolgende uren, liggende tusschen 9 en 20 uur, evenwel uitsluitend voor den verkoop van brood, banket, suikerwerk en cho colade. Van de uren, gedurende welke de winkel op Zondag voor het publiek geopend is, moet te allen tijde duidelijk kennis zijn gegeven op een geschrift of drukwerk, dat aan de toegangsdeur tot den winkel is bevestigd, zoodanig, dat daarvan van buiten af gemakkelijk kan worden kennis genomen. Op 1 Januari, 24, 26 en 31 December wanneer deze data op Zondag vallen, mogen bedoelde winkels echter voor het publiek tot 20 uur geopend zijn. Op die dagen mogen ook andere waren dan brood, banket, suikerwerk en cho colade verkocht worden. Op Zaterdagen gedurende het gehee- le jaar, alsmede op de overige werkda gen in het tijdvak van 25 November tot en met 5 December, in het tijdvak van 18 tot en met 24 December en op 31 December, indien dit een werkdag is, mogen deze zaken tot 22 uur ver koopen en niet alleen brood, banket, suikerwerk en chocolade, doch ook an dere waren. Op den dag, voorafgaande aan Goe den Vrijdag en Hemelvaartsdag, op 14 Augustus en op 31 October, mits werk dagen zijnde, mogen deze zaken even eens tot 22 u,ur voor het publiek ge opend zijn voor den verkoop van alle waren, welke daarin plegen verkocht te worden, onder voorwaarde evenwel, dat onderscheidenlijk op Goeden Vrij dag, Hemelvaartsdag, 15 Augustus en 1 November voor den winkel de regeling wordt toegepast, welke voor den Zon dag is vastgesteld. (Zie boven). Te allen tijde is voor de soort win- Ga nooit boos weg van iemand, dien ge liefhebt; denk eens hoe vree- selijk het zijn zou, als ge hem niet terugzaagt kels, in deze rubriek bedoeld, geoor loofd: a. de verkoop en de aflevering van ijs; b. de verkoop en de aflevering van winkelwaren, ten behoeve van binnen komende, uitgaande en doorgaande schepen; c. de verkoop door middel van auto maten; d. de aflevering van maaltijden en kokswaren; Behalve de onder a, b en d genoem de waren, welke te allen tijde bezorgd mogen worden, mag van den winkel of van het daarbij behoorende winkelhuis uit, niets bezorgd worden gedu rende den tijd, dat de winkel voor het publiek gesloten moet zijn. Wij vestigen er nog de aandacht op, dat in winkels, waarin zoowel voor ver bruik ter plaatse als voor verbruik el ders dan ter plaatse wordt verkocht, voor dit laatste verbruik niet meer mag worden verkocht dus niet meer mag worden medegegeven na het slui tingsuur voor winkels. TWEEDE KAMER. Vleesch-contingenteering. Gister kwam minister Verschuur aan 't woord. Hij betoogde, dat dit ontwerp vrij laat na het Kon. besluit is versche nen, doch dit was onvermijdelijk, daar het een eerste ontwerp van dezen aard was en er veel te regelen viel. Het is onjuist dat alles en nog wat gecontin- geerd wordt; tal van verzoeken worden afgewezen. De minister verklaarde, dat bij de be sprekingen over de contingenteeringen, geregeld overleg wordt gepleegd met het departement van Buitenlandsche Za ken. Met de uitvoering der contingentee- ring wordt in geen enkel opzicht de hand gelicht, zooals wel is beweerd. Men bedenke dat een contingentee- ringsmaatregel niet onmiddellijk zich af- teekent; men hebbe steeds eenig ge duld. Over het algemeen hebben wij over de reactie op onze contingenteeringen in het buitenland niet te klagen. Hierna werd gerepliceerd. Minister V erschuur zeide nog in zijn dupliek bezwaar te hebben tegen de uitbreiding der commissie van advies. Waar een vergelijking is gemaakt tus schen industrie en landbouw, verklaarde hij, dat beide wedijveren in ellende. In sommige takken van industrie is de toe stand nog somberder dan in den land bouw. De heer Van Voorst tot Voorst (r.k.) verdedigde een amendement om den invoer niet op 60 pCt. maar op 30 pCt. te bepalen van den gemiddelden invoer in de jaren 19281930, in plaats van dien in de jaren 19291931, De heer L o v i n k (c.h.) verdedigde een amendement om als jaren van uit gang te nemen 1928, 1929 en 1930. Na discussie werden echter beide amendementen ingetrokken en het wets ontwerp aangenomen met 50 tegen 12 stemmen. AUTOBUSDIENST AMSTERDAM—LEEUWARDEN. Naar de Morgen meldt, moet het in de bedoeling van de Nederlandsche Spoorwegen liggen, om na de totstand koming van den afsluitdijk een autobus dienst AmsterdamLeeuwarden v.v. in te stellen. Deze dienst, die door de A. T.O. zal worden onderhouden, zou reeds met Kerstmis een aanvang nemen. Het Staatsblad van gisteren bevat de Kon. besluiten, waarbij de contoin- genteering van den invoer van textiel- goederen wordt verlengd tot 1 Februari 1933. Binnenkort zal de gemeente W i 1- 1 e m s t a d het feit herdenken, dat zij 350 jaar geleden door Prins Willem van Oranje werd gesticht. VLISSINGEN. Bij den gemeenteraad is als nog in gekomen een adres van 250 oud-ver pleegden van het Gasthuis met verzoek die gemeentelijke ziekeninrichting niet op te heffen. p Het aantal vliegtuigen dat mor gen verwacht wordt als deelnemende aan de rondvlucht bedraagt 15 met 55 vliegeniers en passagiers. WALCHEREN. KOUDEKERKE. Gisterenavond gaf het Kinderkoor van de Chr. Gemengde Zangvereeniging „Looft den Heer" onder leiding van den directeur J. W. Bommeljé te 't Zand voor een geheel gevulde zaal in het vereenigingslokaal (Oude Kerk) haar jaarlijksche uitvoe ring. De verschillende nummers van het programma werden door de twee klas sen vlot en goed uitgevoerd en het pu bliek toonde door voortdurend applaus dat het programma zeer in den smaak viel. De begeleiding was in handen van mej. Breel. ZUID-BEVELAND. KAPELLE. De vereeniging „Liefda digheid naar Vermogen" kwam Donder dagavond in algemeene ledenvergade ring, onder voorzitterschap van dr. J. D. Schmidt bijeen. De vereeniging telt 313 leden. Aan contributies was ontvan gen 268.775, aan entrée's nieuwe le den 3.en aan renten 12.78, al dus een totaal aan ontvangsten van 284.53. Met het saldo, over 1930 is het bezit 283.20 Besloten werd aan de' vereeniging Wijkverpleging Kapelle-Biezelinge voor het dienstjaar 1932 50.te voteeren. Tot aanschaffing van enkele noodige artikelen werd besloten, machtiging daartoe ontving het dagelijksch bestuur. KRUININGEN. De minister heeft niet goedgekeurd, de uitzonderingsbepalin gen betreffende de openstelling van winkels in verband met de a.s. inwer kingtreding der Winkelsluitingswet. In de laatst gehouden Raadsvergade ring wa6 n.l. besloten dat de winkels des Zondags tot 1 uur geopend mochten zijn. Het Fransche motortankschip Pur- fina, van Antwerpen naar Duinkerken, is met machineschade uit zee terugge keerd en op de reëde van Vlissin gen voor anker gegaan. Een ingezetene van Arnemui- d e n, zekere H. M., matroos op het motor-visschersvaartuig A.R.M. 36, had het ongeluk met zijn linkerhand bekneld te raken tusschen een lier, waardoor een tweetal vingers, pink en ringvinger afgeknepen werden. Hij is in het Gasthuis te Middelburg opgenomen. Heden vertoefde te B i g g e k e r- k e de Justitie uit Middelburg in bij zijn van dr. Hulst uit Leiden, ten einde sectie-onderzoek te verrichten op het lijk. Vermoedelijk is het slachtoffer af komstig uit België. Naar wij vernemen vertoont het lijk een schotwond aan het hoofd. Men zie ook het Tweede Blad. De politie heeft aangehouden en ter beschikking van de Justitie gesteld zekere D., verzekeringsagent, wonende te Goes, als verdacht van oplichting, meerdere malen gepleegd te Nisse en •verschillende andere plaatsen jn den omtrek van Goes. Het bestuur der V. V. V. te G o e s koos uit z'n midden tot voorzitter^den heer J. I. van Ballegoyen de Jong te Goes; tot vice-voorzitter den heer H. C. J, Gunning van Yerseke en tot pen ningmeester den heer G. Geysen te Goes. Te Oudelande is naar de Zeeuw meldt, andermaal een inbraak gepleegd, thans bij den klein-landbou- wer J. de J. Wz,, even buiten de kom van het dorp. Een bedrag aan geld wordt vermist. Belast met de tijdelijke waarne ming van het Ontvangkantoor Hans- 29-IV-'32: Donderdag hoogste lucht- temperatuur 13.1 °C; (55 °F); laagste 9.6 °C (49 °F). Heden 9 h: 11.9 °C; 12 h: 16.2 °C. 10.5 mm regen. Hoogste ba rometerstand alhier 756 mm, laagste 754 mm. Hoogste barometerstand 768.3 mm te Abisko; laagste 745.6 mm te Scilly. Verwachting tot Morgenavond'. Zwakke tot matige Z. tot 0. wind, ge deeltelijk bewolkt, mogelijk eenige re gen met kans op onweer, iets warmer. Zon op: 4 h 35; onder 19 h 21. Licht op: 19 h 51, Maan op: 2 h 54; onder: 24 h 31. N.M.: 5 Mei. Hoog- en Laagwater te Vlissinges, Westkupelle is 28 min, en Domburf 23 min. vroeger; Veere 38 min lalox (S springtij) April. Hoogwater. Laagwater Vr. 29 8.57 21.31 2.40 15.22 Za. 30 10.14 22.37 4.06 16.33 Mei. Zo. 1 11.13 23.27 5.09 17.27 Ma. 2 11.53 5.56 18.08 weert, de surnumerair A. C. W. Edelman, met ingang van 29 April. De verplaatsing van den assistent P. W. H. Verhaar van Lobith naar Hansweert is ingetrokken. Verplaatst met ingang van 1 Mei de kommies T. van der Veen van Lobith naar Hansweert is ingetrokken. Daar er niet één gegadigde was voor lid der commissie van toezicht bij de werkverschaffing te Scherpenis- s e, heeft de heer C. G. Hartog, wethou der zijn functie wederom hervat. De marechaussée te Aarden burg heeft in die gemeente aangehou den A. G., die er van verdacht wordt op meerdere plaatsen bij landbouwers kalkoenen te hebben ontvreemd. De man zal ter beschikking van de Justi tie worden gesteld. Donderdag slaagde te Groningjen voor het proponentsexamen in de Ned HerV. kerk de heer H. Faber, doctoran dus in de theológie, uit Oostburg. Het Leger des Heils zal op Hemel vaartsdag met welwillende toestemming van de Koningin, op het landgoed Raap horst te Wassenaar, een grooten Kamp dag houden, onder leiding van komman- dant B, Vlas. Te Kampen slaagde voor het can- didaatsexamen theologie de heer P. H, Wolfert te Terneuzen. Bij jhet onderwijsfonds voor de scheepvaart te Rotterdam gehouden ex a men voor schippers bij de binnen vaar I zijn geslaagd' voor diploma kanalen en rivieren C. van Klinken te N i e ju- werkerk1 en J. C. Kristallijn te Mid delburg; voor het diploma Neder land P. G. van der Linde te Vlissin gen. Woensdag werden te G o e s de examens afgenomen vanwege de Fede ratie van Ned. Steno-Leeraren, systeem I, Pitman, waarvan de volgende diplo ma's konden worden uitgereikt aan: Diploma vaardigheid machineschrij- ven, 10-vingersysteem: de dames A. A. Tamminga, Goes; M. C. Kole, Schore; B. F. Trimpe, Kloetinge; J. Lous, Oude lande; en de heeren L. van Hiele, Nisse; en J. C. Beenhakker, Kloetinge. Diploma A, stenografie systeem I. Pitman, kon worden uitgereikt aan mej. A. A. Tamminga en den heer A. Slab- bekoorn Hzn. te Biezelinge. Diploma B, stenografie (80 woorden per minuut): mej. S. C. Zandee, Kloe tinge; N, C. Ganzeman, Kapelle en L. C. Drijgers te 's-Heer Abtskerke.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1