^jïroirinciate JfeeuiuscTie De Winkelsluitingswet m UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT No. 100. Twee Bladen. DONDERDAG 28 APRIL 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang, EN WAT IEDERE WINKELIER ER VAN MOET WETEN. Inleiding. ALGEMEENE BEPALINGEN. mm RAADS0 VERZICHT. 6$ Het Emmabloempje, STATEN-GENERAAL. EERSTE KAMER. Zuiderzeeionds 1932. WEER EN WIND. Verwachting tot Morgenavond: Meest matige Z. tot Z.W. wind, aan vankelijk betrokken met regen, later tijdelijk opklarend, iets zachter. Surinaamsche begrooting. TWEEDE KAMER. Vieeschcontingenteering. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg i8 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 3Ü cent per regel voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke reg«l meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. I. Ondanks alle tot hem gerichte ver zoekschriften en telegrammen, ondanks gehouden protestvergaderingen, in de dagbladen opgenomen open brieven en ondanks mondelinge vertoogen, heeft de minister van arbeid, handel en nij verheid vastgehouden aan het eenmaal door hem genomen besluit om de Win kelsluitingswet op 1 Mei 1932 in wer king te doen treden. Ook het feit, dat wij nog geen verordening hebben, waar door de bepalingen van genoemde wet voor sommige zaken ietwat zouden wor den verzacht, heeft in dat besluit geen verandering kunnen brengen. De winke liers zullen derhalve van 1 Mei a.s. re kening hebben te houden met de nieu we bepalingen; die zijn echter in de wet verre van duidelijk opgenomen. Het is in het algemeen voor iemand, die zich niet speciaal op het terrein der wetgeving beweegt, heel moeilijk uit de Winkelsluitingswet de bijzondere be palingen op te visschen, die voor zijn zaak van belang zijn. Daarom laten wij hieronder, van de» hand van een zeer ter zake kundig man, een overzicht van een en ander volgen. De wetgever is uitgegaan van den algemeenen regel: Zondagssluiting en 8- uursluiting. Het spreekt vanzelf, dat de ze regel niet ten opzichte van alle za ken en evenmin voor het geheele jaar is door te voeren. De belangen van vele winkeliers zouden dan al te zeer wor den geschaad en daarom zijn in de wet voor verschillende soorten van zaken uitzonderingsbepalingen op dezen alge meenen regel gemaakt; uitzonderings bepalingen die echter onderling ook al weer verschillen. Indien zich nog vragen voordoen, welke thans nog niet zijn te voorzien, zullen belanghebbenden zich dienen te wenden tot de betrokken ambtenaren ter gemeente-secretarie. Wat is een winkel? De winkelsluitingswet verstaat on der „winkels" alle open of besloten ruimten, waar of van waaruit voorwer pen of stoffen aan het publiek in het klein plegen te worden verkocht of af geleverd, of waar pleegt gewerkt te worden in een barbiers- of kapperson derneming. Onder „winkelhuis" ver staat de wet elke met een winkel in eenige verbinding staande open of be sloten ruimte in hetzelfde gebouw of op het bijbehoorende terrein. Ook „open" ruimten vallen dus on der het begrip „winkel". Het gevolg hiervan is, dat mede als winkels worden beschouwd gedeelten van de openbare straat waar het winkelbedrijf wordt uitgeoefend, zooals uitstallingen vóór winkels, vaste standplaatsen voor den verkoop van bloemen, visch, fruit, enz. Verder zijn bij de behandeling van de wet ten opzichte van de definitie van het begrip „winkel" enkele vragen ge steld en voorbeelden gegeven, welke wij hier tot goed begrip van de zaak laten volgen. Magazijnen van grossiers zullen in 't algemeen niet onder de wet vallen, om dat daar niet „in het klein" wordt ver kocht. Slechts dan zal de wet op die localiteiten van toepassing zijn, indien men zich in een grossierderij mede be zig houdt met verkoop of aflevering in het klein aan het publiek. Verkoop door middel van veilingen, b.v. van tapijten, zal in het algemeen gedurende slu:tingstijd verboden zijn, indien deze veilingen worden gehouden in localiteiten, welke daarvoor als re gel worden gebruikt. Buiten toepassing van de wet vallen evenwel groenten-, vruchten- en eieren- veilingen, omdat aldaar noch in het ilein, noch aan het publiek pleegt te lorden verkocht, doch in het groot en aan winkeliers en grossiers. Photografische ateliers worden niet als winkels beschouwd. Op een winkelier, die als hoofdbe zigheid rijwielen verhuurt, is de wet van toepassing, indien hij zich daar naast ook pleegt bezig te houden met den verkoop in het klein aan het pu bliek. Ten aanzien van de vraag of hotel kamers, waar bepaalde goederen wor den verkocht, en „vliegende winkels" onder de toepassing van de wet zul len vallen, heeft de minister zich niet met stelligheid uitgelaten, doch geant woord, dat zulks van de omstandighe den ^al afhangen en de rechter daar omtrent in voorkomende gevallen zal hebben te beslissen. Wij meenen hieraan als onze meening het volgende te mogen toevoegen. Hotelkamers, waarin verkocht wordt, zullen niet onder de wet vallen, indien deze slechts een enkele maal als ver koopgelegenheid worden gebruikt; wel echter als gezegd kan worden, dat die kamers voor den verkoop „plegen" te worden gebruikt, Hierbij dient vermeld, dat krachtens een arrest van den Hoo- gen Raad onder „iets plegen te doen" wordt verstaan, het gedurende 7 a 10 achtereenvolgende werkdagen iets doen. Vliegende winkels zullen in het al gemeen wel onder de wet vallen. Ook dit zal echter afhangen van het aantal dagen gedurende welke in die winkels wordt verkocht, omdat, wanneer de verkoop slechts enkele dagen duurt, niet gezegd kan worden, dat men in de betrokken zaak „pleegt" te verkoopen. Intusschen zal, indien de localiteit, waarin de vliegende winkel gevestigd wordt, reeds eerder als verkoopgelegen heid is gebezigd, deze winkel onder de wet vallen, ook al zou hij slechts één dag in die localiteit zijn. Het straatventen is niet te beschou wen als verkoop in winkels, doch waar de wet hieromtrent wel regelen stelt, komen wij hierop later terug. Het bedienen en af helpen van klanten. Ook de beide volgende algemeene be palingen verdienen de aandacht. In de eerste plaats het verbod om gedurende den tijd, dat een winkel voor het publiek gesloten moet zijn, in, vóór, in de on middellijke nabijheid van dien winkel, of van dien winkel of het daarbij behoo- rende winkelhuis uit, iemand te bedie nen. De bedoeling is duidelijk. De wetge ver heeft onder de wet willen doen val len den zoogenaamden verkoop „over het hekje". In deze bepaling wordt ge sproken van „bedienen", niet van het minder ver strekkende „verkoopen" of „te koop aanbieden". Zou derhalve een winkelier iets aan het publiek zonder be taling, na het sluitingsuur medegeven, of zou hij iets geven, dat reeds voor het sluitingsuur was gekocht, dan zou hij strafbaar zijn. De tweede bepaling is deze, dat zij, die op het geldende sluitingsuur reeds in den winkel aanwezig zijn, nog bediend mogen worden tot ten hoogste een half uur na het sluitingsuur. Bezorgverbod. Gedurende den tijd, dat een winkel voor het publiek gesloten moet zijn, mo gen van dien winkel of van het daarbij behoorende winkelhuis uit, geen voor werpen of stoffen aan het publiek „ter aflevering worden uitgezonden" (dus „bezorgd"). Wij geven hier den algemeenen regel, doch komen daarop in elke rubriek, waar dit van belang is, terug. Hoe worden de Christel ij ke feest dagen en de Nieu w- j a a rs d a g b e s c h o u wd? Een belangrijke vraag is deze: „Wor den de Christelijke feestdagen en de Nieuwjaarsdag, voor zoover niet op Zondag vallende, als Zondagen of als werkdagen beschouwd?" Het antwoord hierop luidt, blijkens door het departement van arbeid, handel en nijverheid verstrekte inlichtingen: „Als werkdagen". Met de Zondagsslui ting toch heeft de werkgever niet be oogd Zondagsh e i 1 i g i n g, maar alleen Zondagsr u s t voor de winkeliers. Daar om worden als werkdagen be schouwd de 2e Paaschdag, de Hemel vaartsdag, de 2e Pinksterdag, zoomede, indien de drie volgende dagen op een werkdag vallen, de Nieuwjaarsdag en de 1 e en 2 e Kerstdag. Uitzonderingsgeval 1 e n. Wij zijn thans genaderd tot de behan deling van de uitzonderingsgevallen, d. w.z. van alle gevallen, waarin de alge meene bepalingen van de wet niet zon der meer van toepassing zijn, alsmede van de gevallen, waarin de wet in het geheel niet van toepassing is. In art. 3 der wet wordt opgesomd op Gezegend het kind, dat thuis de arbeidsvreugde leert kennen, het sa menbindend belang van de kleine hui selijke plichten. J. Ligthart. welke inrichtingen, welken verkoop enz. •hare bepalingen niet van toepassing zijn. Daarin wordt, om een enkel voor beeld te noemen, bepaald, dat de wet niet van toepassing is op den verkoop van dag- en weekbladen, op den ver koop en de aflevering van ijs (waaron der te verstaan alle soorten ijs, dus zoo wel ruw ijs als ccnsumptie-ijs), op den verkoop door middel van automaten, enz. Wij hebben gemeend niet te moe ten volstaan met het eenvoudig overne men van deze opsomming, doch hebben getracht voor elke soort zaak, in de wet genoemd, alle mogelijkheden onder de oogen te zien en daarbij nagegaan of een gedeelte van den verkoop of afle vering der waren, welke in die zaak ver handeld worden, buiten toepassing van de wet valt of kan vallen. Alle soorten van zaken, waaromtrent afwijkende re gelen gelden, zijn dus in het in een vel gend artikel gegeven overzicht gerubri ceerd, terwijl in elke rubriek worden medegedeeld de bepalingen, waarmede de hoofden of bestuurders dier zaken ten opzichte van de sluiting hunner win kels op de hoogte dienen te zijn. Een afzonderlijke rubriek is gewijd aan „alle overige winkels" en aan de re gelingen voor de Israëlieten en voor hen, die den Zevendedag vieren, terwijl ver der nog worden verstrekt inlichtingen omtrent het straatventen en de stand plaatsen. Op de agenda van onzen Raad prijk ten gisteren twee punten van belang. Er mocht verondersteld worden, dat zij tot breedvoerige, misschien zelfs wijd- loopige discussie aanleiding zouden ge ven; het wérd verondersteld, althans niet onwaarschijnlijk of onmogelijk ge acht, door 's Raads-voorzitter, die vei ligheidshalve of wellicht ook bij wij ze van waarschuwende stok achter de deur aan het hoofd der agenda het tijdstip van aanvang der vergadering, te weten Woensdagmiddag twee uur, deed volgen door de sombere en onheilspel lende woorden „voort te zetten, zoo noodig, des avonds 8 uur, en eventu eel Donderdagmiddag twee uur!" De avondvergadering is er van geko men, het is zelfs een nachtvergadering geworden, maar toen de hamer viel, was het ook gebeurd en de dreiging van een Donderdagmiddags-voortzetting is overgetrokken. Men zou verwachten, dat zulk een lange vergadering ook stof voor een lang overzicht zou bieden. Dat is echter ditmaal niet het geval. Want ten aan zien van de winkelsluiting hebben wij reeds in twee hoofdartikelen van ons inzicht doen blijken, zoodat nakaarten weinig zin meer heeft, en wat het twee de „zware" punt betreft, de uitvoering van 't kortingswetje om het nu maar eens gemoedelijk uit te drukken nu de Raad de voorstellen van B. en W. ter zake, nadat de wethouder de por- tefeuillequaestie had gesteld, volledig aanvaardde, heeft ook hierover napra ten weinig zin meer. Volstaan we dus met het volgende. Het voorstel van den heer J e r on i- m u s, om in seizoentijd de winkeliers, die dit willen, Zondags in de gelegenheid te laten hun winkels open te hebben, is om het meer kans op genade in de oogen der rood-rechtsche coalitie te ge ven geamendeerd met de beperking: van 12—4 uur. Zelfs dit „tamme" plan netje ging niet door, het verwierf enkel de stemmen van mevr. Weijl en de hee- ren Boasson, Portheine en den voorstel ler. De heer Mondeel, die er naar echt socialistischen trant op uit is om te re glementeeren en te beperken, en dien de kleine verruiming van de Zaterdag avondsluitingstijd, welke de \Rijkswet biedt, een doorn in het oog scheen te zijn, stelde voor dat in te perken: Za terdagavond 9 uur alle zaken, óók kap pers, sluiten; met 'n half uur wettelijken „afhelptijd" zou dat dan half tien wor den, meende hij. Vergetende, dat de af helptijd slechts geldt voor hem of haar die om 9 uur binnen i s. De heer Boasson kwam toen met het nog subtielere denkbeeld, den sluitings tijd op 9 h 15 min. te bepalen (waarom niet 9 h 18 min, 32.8 sec.??), dat zou dan met het wettelijke halfuur afhelp tijd een definitieve sluiting van 9 h 45 min, geven. Het denkbeeld-Mondeel is verworpen met 98 stemmen; dat van den heer Boasson is aangenomen met 14—3. Ten aanzien van de excepties (Woens dagavond in seizoentijd; Oudejaarsavond en kermisweek) volgde de Raad het voorstel van B. en W. Veel beter zijn we er me c!e nieuwe rege'ing niet op geworden, integendeel. Maar roei maar eens tegen eer tijds- stroom op! Nada' in de. middagverga.it nng dus dc winkelsluitingsverordening wa: vast gesteld, en de rondvraag meteen maar was gehouden, is heel de avond besteed aan het voorstel van B. en W. om een pensioenbijdrage op ons gemeenteper- soneel te verhalen. Het Kortingswetje eischt, dat er een bedrag van f 10.020 gevonden worde; B. en W. althans de meerderheid van dit college willen, met het oog op den ernst der tijden, verder gaan en een pensioenbijdragenverhaal toepassen, dat naar raming f 26.202, zal opbrengen. Voor al wat hierover gesproken is, verwijzen we naar het verslag, elders in dit blad; volstaan wij met de vermelding, dat tenslotte de voorstellen van B. en W. ongewijzigd zijn aangenomen. Zij ko men in hoofdzaak neer op 5% pet ver haal voor weduwen- en weezenpensioen en 3 pet voor eigen pensioen. Dat is me ook wat, zoo zeide onze vriénd M. Opperaar. Wat dan? Wel: daar zie ik me gisteren weer de jofferen met bedelbloemetjes loipen Ik word natuurlijk ook aangeklampt, en ineens voelde ik het verzet tegen die repeteerende straatbedelarij opkomen, en zeg, hoe ongaarne ik ook iets weiger, dat me vriendelijk gevraagd wordt: neen juffrouw, ik wil niet meer, ik heb ge noeg van die bloemetjesverkooperij 't Was wel wat sneu, maar enfin, prin- cipiis obsta, nietwaar. En daar hoor ik me later, dat d i t nu juist het Emmabloempje was, het eenige bloempje, waarvoor ik, vanwege z'n eerstgeboorterecht, wél wat gevoel, en zal blijven gevoelen! En toen? Wel, toen heb ik er dadelijk twéé gekocht.En vanmorgen, toen de straat verkoop begon, nóg één Maar de andere blommetjes, daar doe ik toch heusch niet meer aan. Ze moe ten nu maar eens wat anders uitvin den. De Senaat behandelde de begrooting van het Zuiderzeefonds 1932, Krachtige voortzetting der inpolderingswerken, vroeg de heer De V 1 u g t (a.r.), ook met het oog op de betere tijden na de crisis. Dan is er behoefte aan cultuur gronden. De heer v. d, B e r g h (lib.) be twijfelde echter de wenschelijkheid der voortzetting aan de inpoldering. Hij wil geen goed geld naar kwaad geld gooien, en eindigen met de inpoldering van den Wieringermeer. De heer W esterdijk (v.d.) meende, dat de vraag is niet zoo zeer voortzetting, als wel al dan niet directe voortzetting. Hij ziet geen gevaar voor doorbraak van den afsluitdijk, en geen reden om dezen niet thans te dichten; wat de Zui- derzeevisschersbevolking betreft, de zoetwatervisscherij worde zooveel mo gelijk bevorderd. De minister van Waterstaat, mr. R e ij- m e r, zeide, dat er niets te beslissen valt over voortzetting der inpoldering alvo rens nadere gegevens over kosten in poldering en risico voor den Staat be kend zijn. De Regeering kan niet denken aan verdere inpoldering, zoolang niet gede tailleerde plannen met vaststaande kos tenberekeningen zijn vastgesteld. Uit landbouwkundig en technisch oog punt is de voltooiing van den afsluitdijk noodzakelijk. De Zuiderzeevisscherij weet sinds 1918 28-IV-'32: Woensdag hoogste lucht temperatuur 12.1 °C; (54 °F); laagste 7.6 °C (46 CF). Heden 9 h: 10.4 °C; 12 h: 12.8 °C. 1.2 mm regen. Hoogste baro meterstand alhier 760 mm, laagste 754 mm. Hoogste barometerstand 764.3 mm te Vardoe en Breslau; laagste 746.1 mm te Blacksod. Zon op: 4 h 37; onder 19 h 19. Licht op: 19 h 49. Maan op: 2 41; onder: 11 h 13. N.M.: 5 Mei. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkupelle is 28 min. en Dombui j 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). April. Hoogwater. Laagwatei Do. 28 7.32 20.06 1.20 13.54 Vr. 29 8.57 21.31 2.40 15.22 Za. 30 10,14 22.37 4.06 16.33 Mei. Zo. 1 11.13 23.27 5.09 17.27 dat deze binnen zekeren tijd practisch afgeloopen zou zijn. De afsluitdijk zal een betrouwbare af sluiting zijn. De begrooting werd aangenomen met 22 tegen 4 stemmen (die van de heeren v. d. Hoeven en De Gijselaar (c.h.), Vis ser (r.k.) en Polak (s.d.) Daarna de Surinaamsche begrooting 1932. De heer F o c k (lib.) bepleitte een verkoopcentrale voor de vruchtencul tuur. Hij oefende critiek op het ministe rie van koloniën, dat te weinig belang stelling heeft voor West-Indië. De minister van koloniën, de heer De Graaff, ontkende dit. Verschil lende wenschelijke maatregelen stuiten af op gebrek aan geld. Dit jaar zullen door de samenwerking van den gouverneur en de planters weer vruchten worden uitgevoerd (voorname lijk sinaasappelen) naar de Europeesche markt. De begrooting werd z, h. st. aangeno men en de vergadering om kwart over 3 gesloten. Morgen zal de interpellatie-Boon over de winkelsluitingswet worden gehouden. Voortgegaan werd met de behandeling van het vleesch-contingenteeringsont- werp. De heer Oud (v.d.) acht de crisis- invoerwet hier niet goed toegepast, al zijn er verzachtende omstandigheden, en de voorbereiding der contingenteerings- maatregelen niet nauwgezet genoeg. Dat komt, omdat de adviescommissie niet alle belanghebbenden hoort. In dit ver band bepleit spr. toepassing van het systeem, neergelegd in het anti-dum- pingsontwerp. Verder betoogt de heer Oud, dat er te veel gecontingenteerd wordt. De be doeling der crisisinvoerwet is slechts ge weest, uitzonderingen te stellen, in de gevallen van prijsbederf. Hij betreurt ook, dat geen overleg is gepleegd met Denemarken. Ware dit wel geschied, dan zou veel ontstemming zijn voorkomen. Hij heeft neiging met het ontwerp mee te gaan. De heer v. d. Heuvel (a.r.) be treurde dat de minister niet verder is ge gaan. Iedere vleeschinvoer is hier over bodig. Dr. Vos (lib.) drong op matiging aan bij de contingenteering, omdat bij al die maatregelen bepaalde groepen worden gebaat. Hij wil vertegenwoordigers van de Kamers van Koophandel in de advies commissie. En ook de heer S n o e c k Henkemans (c.h.) maande aan tot voorzichtigheid. De heer B r a a t (pl.b.) meent dat deze maatregel een jaar te laat was genomen. Thans heeft het ontwerp geen waarde meer voor den landbouw. De heer B i e r e m a (lib.) achtte het minder juist, dat de termijn van 3 maan den is verlengd tot 6 maanden, en dat het jaar 1928 bij de berekening is uitge schakeld en daarvoor 1931 in de plaats gesteld. Door een en ander is als het «ÉN

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1