IBroirinciate Zeeumsche voer No, 98, Twee Bladen, DINSDAG 26 APRIL 193 2. Eerste Blad, 175e Jaargang. i Om de winkelsluiting. PETER PAN en TOBRALCO. WASCH- ZON- en KLEURECHT. Zie Speciale Etalage J. F. WOLSKY LANGE DELFT I 18, MIDDELBURG. BINNENLAND. ZEELAND. WEER EN WIND. m JU1- .val eer oor oo ze an- van eks ok- oo- iat- and op op- den tot ecn ook sste eul- ken iter we oed kan tige Ook lfde aar, Wie aan Mei zeer caar ant- oen re- het fCA. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen f 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg >8 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10 elke regel meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk' kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opgto □omen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. Nog slechts enkele dagen scheiden ons van, ihet in-werking-treden van de Rijkswinkelsluitingswet; nog slechts één dag scheidt ons van de Raadsvergade ring, waarin voor onze stad zal vast gesteld worden hetgeen, binnen de grenzen der Rijksregeling, aan den ge meentelijken wetgever is overgelaten. Het mag bekend verondersteld wor den, dat wij in beginsel tegenstander zijn van de voortschrijdende reglemen teering van ons sociale leven. Geldt dit reeds voor de verhouding tusschen werkgever en werknemer (patroon en arbeider, zeide men vroeger, maar dat mag nu niet meer), in versterkte mate zijn wij vijand van 't persen in 't keurs lijf van wet en reglement, waar dit den nijveren middenstand betreft. 't Kan evenwel weinig zin hebben, nu nog van misnoegen over de Rijkswetge ving te dezen opzichte noch in 't algemeen, noch meer in 't bijzonder ten aanzien der winkelsluiting te doen blijken; we zitten met het gevalletje opgescheept en het eenige waarnaar thans nog te streven valt is: try to make the best of it ervan maken wat er nog van te maken valt. Want dat het streven, 't in werking treden van de wet „ad calendas graecas" te verschui ven hoezeer wij zulk een maatregel zouden toejuichen weinig kans op verwezenlijking meer biedt, daarover zullen we het wel eens zijn. In 't kort en in groote trekken samen vattend, staat de zaak, voor wat Mid delburg betreft er zóó voor: Ten aanzien van de avondsluiting stellen B. en W. niet voor, af te wijken van de Rijks voorschriften; dat wil dus zeggen op gewone dagen 8 uur, des Za terdags 10 uur. Ten aanzien van den Zondag stellen B. en W. geen bijzondere bepalingen voor, zoodat dus daarvoor zal gelden hetgeen de Rijkswet zegt. Van de bevoegdheid op een aantal da gen een later sluitingsuur vast te stel len, adviseerden B, en W. in hun oor spronkelijk voorstel den Raad gebruik te maken voor den Oudejaarsavond en voor de Woensdag avonden in het zomer-reisseizoen, dat zijn dus de da gen vóór den Middelburgschen markt en vreemdelingendag. De winkels zou den dan tot 10 uur open mogen zijn, waarbij de werktijden van het personeel volgens het Rijkswinkelwerktijdenbe- sluit geregeld blijven. De vereeniging „Handelsbelang" heeft den Raad gevraagd, en B. en W. hebben dat voorstel alsnog overgenomen, voor de kermisweek dezelfde uitzonderings bepaling ten aanzien van den avondslui tingstijd te treffen. Het Raadslid Jeronimus, uitgaande van de onderstelling,dat Middelburg een „seizoenplaats" is, wil des Zondags alle winkeliers, die open willen, en volgens de wet mogen blijven, daartoe in de ge legenheid stellen, en een 25-tal sigaren winkeliers zijn weer tegen dit voorstel opgekomen. Dan is er nog een verzoek van de ge organiseerde slagers, om voor te schrij ven, dat de slagerswinkels alle des Maandagsmiddags gesloten zullen moe ten zijn, en een we mogen wel zeg- éen ',het verzoek van den Handels- en Kantoorbediendenbond, om per ge meentelijke verordening de door den Kijkswetgever afgewezen verplichten al- geheelen sluitingsmiddag in te voeren. Men zal niet van ons verlangen, dat wij al deze voorstellen, denkbeelden, verzoeken enzoovoorts, aan een breed voerige beschouwing onderwerpen; dat zoude vele kolommen van ons blad vul len. In het algemeen dient echter dit ge zegd te worden: Het is nu, om te beginnen, wel de slechtst denkbare tijd om aan te komen met een nieuwen, wederom het bedrijfs leven inperkenden, belemmerenden, las ten opleggenden maatregel. Iedereen, de middenstand niet het minst, klaagt steen en been over de ma laise, en hoewel wij er fel tegen zijn, deze malaise schrikkelijker voor te stel len dan zij is, of haar aan te grijpen als zeurderig excuus voor het niet doen van wat men zou behooren te doen, dat neemt niet weg dat men, als 't op den man af gevraagd wordt, moet erken nen: het zijn heel slechte tijden. Welnu: in zulk een tijd is invoering van een wet als de onderhavige onlogisch en ongewenscht. Wanneer het in wer king treden echter niet voorkómen kan worden, dan dient binnen de grenzen der gegeven regeling alles gedaan te worden, wat maar mogelijk is, om de te verwachten schadelijke gevolgen voor den middenstand althans te temperen of af te leiden. Hierui t volgt de conclusie: alles wat verder gaat dan de Rijksregeling dient door een gemeenteraad, die het ware belang van den middenstand wil bevorderen, onverbiddelijk afgewezen te worden. Als eerste dient dan wel onder de guillotine gekopt te worden het ver zoek van den winkelbediendenbond, om alle winkels op een bepaalden middag te sluiten. Wij hebben destijds te dezer plaatse uitvoerig en met de stukken aan getoond, dat zulk een sluitingsmiddag alleen dan vastgesteld moest worden, wanneer het belang der winkeliers hiermede althans naar de meening van die winkeliers gediend zou zijn; een overgrijpen van het winkelwerktij denbesluit in de winkelsluitingsveror deningen ware echter o. i. legislatief een foutive figuur, in strijd met de nadruk kelijke bedoelingen van den Rijkswetge ver. Het verzoek der gezamenlijke slagers, dat van de patroons afkomstig is, en dat dus op principieelen grond niet afgewezen behoeft te worden, ware o. i. wel voor inwilliging vatbaar. De vraag toch, of een Maandagmiddagsluiting voor het slagersbedrijf al of niet wenschelijk of mogelijk is, ligt niet ter beoordeeling van den Raad; wanneer de slagers zelf meenen, dat zij bevestigend beantwoord behoort te worden, dan zouden wij niet weten, waarom de Raad daarmede ge heel handelende in den geest der wet aan d i t verzoek niet zoude voldoen. Het spreekt vanzelf, dat dit niet geldt voor de beperkende bepaling, die de slagers wenschen, n.l., dat des Maan dagmiddags ook een verbod voor den verkoop van fijne vleeschwaren in a n- d e r e winkels zal gelden. Dat is hoe wel in onze wetgeving méér van die dwaasheden voorkomen zoo radicaal er naast, dat we er geen woord meer van zullen zeggen. In dit opzicht stemmen we volkomen in met het afwijzend prae- advies van B. en W. Wat verder de ontheffingsdagen der 8 uur-avondsluiting betreft zouden wij willen zeggen: onze vroedschap zal ze ker wel de beste dagen en tijden w,eten uit te vinden, waarop van deze bevoegd heid gehoord heLgeen belanghebben den te berde brengen gebruik ge maakt dient te worden. Dat er gebruik van gemaakt moet worden, en zooveel mogelijk, volgt uit hetgeen wij reeds eerder stelden. Uit dienzelfden gezichtshoek bezien, gevoelen wij ook wel voor het denk beeld van den heer Jeronimus. Immers, wanneer het lukken mocht de seizoen openstelling van winkels voor den Zon dag voor onze plaats te verkrijgen, dan wil dat nog niet zeggen, dat deze open stelling per verordening gelast wordt, maar louter en alleen dit: dat zij, die meenen, dat hun bedrijfsbelang deze openstelling medebrengt, en die zich niet door motieven van godsdienstigen of anderen aard laten leiden om desal niettemin te sluiten, open mogen zijn. En dat is nu juist de kern van heel ons verzet tegen heel dit gereglemen- teer: dat zoo alles en nog wat niet meer mag. Wanneer b.v. de apotheken onder ling een regeling treffen, waarbij tel kens één geopend, de andere drie ge sloten zijn, dan heben wij daartegen niet het minste bezwaar. Met genoegen zul len wij een paar straten verder loopen, om den vrijen apothekers de gelegenheid te geven, óók in Zoutelande of Dom burg aan 't strand of in de duinen te gaan liggen. Wanneer de banketbakkers en de si garenwinkeliers b.v. een onderlinge re geling troffen, zoodat men des Zon dags een onbedwingbaren lust aan taartjes of sigaren willende bevredigen een straatje verder moest gaan om het gewenschte te bemachtigen wij zouden er niet het minste bezwaar in zien. Maar wat ons, politiek gesproken, zoo tegen de borst stuit, en in econo- mischen zin zoo verkeerd lijkt, dat is de dwang van bovenaf. Het kan zijn, dat zulke dringende maatregelen wel eens noodig zijn, waar het geldt de verhouding tusschen pa troon en arbeider; al krijgen we van Het geld beheerscht of dient den bezitter. Horatius. dit, opzichzelf goede, ook wel wat rij kelijk veel te verorberen in dezen tijd. Maar voor den middenstand achten wij dezen dwang uit den booze. Wij ho pen en vertrouwen, dat althans de meer derheid van onze vroedschap er even zoo over zal blijken te denken. (Ingez. Med.) DE NIEUWE DEPARTEMENTALE INDEELING. In het Staatsblad is afgekondigd de wet tot overbrenging van de zorg voor de uitvoering van wetten en Kon. be sluiten betreffende den landbouw, de visscherij en de statistiek, voor zooveel het departement van binnenlandsche zaken en landbouw thans daarmede be last is, naar dat van arbeid, handel en nijverheid en van de zorg voor de volks gezondheid, de werkloosheidsverzeke ring en de arbeidsbemiddeling van laatstgenoemd departement naar het eerstgenoemde en tot naamsverandering van beide departementen. DE SLUITING DER WEGEN. Naar aanleiding van de kwestie be treffende het sluiten door den Rijks waterstaat van verschillende wegen in Noord-Holland, o.a. te Upendam, heeft zich gister een aantal belanghebbenden naar Den Haag begeven en aan mr. J. E. W. Duys verzocht als lid der Tweede Kamer zijn invloed aan te jvenden, op dat aan dezen onhoudbaren toestand zoo spoedig mogelijk een einde zou kunnen worden gemaakt. Naar de N. Rott. Crt. verneemt, heeft mr.dDuys zich met den minister van wa terstaat, mr. P. J. Reymer, in verbin ding gesteld, waarop de minister toe zegging deed onmiddellijk een onder zoek te zullen instellen en terstond maatregelen te zullen nemen. PALEIS VOOR VOLKSVLIJT. Eenigen tijd geleden werd de N.V. Pa leis voor Volksvlijt door de rechtbank in staat van faillissement verklaard. Het Gerechtshof vernietigde echter in hoo- ger beroep het rechtbank-vonnis. Een combinatie van Paleislotenhou- ders 1867 vroeg opnieuw het faillisse ment aan. Voor de Arrondissements Rechtbank te Amsterdam werd deze aanvrage Maandag behandeld. Bij Kon, besluit is met ingang van 1 Mei, aan den heer C. Blankevoort, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als hoofdingenieur der mijnen, met dankbetuiging voor de bewezen lang durige diensten, en is de heer mr. W. A. J. M. van Waterschoot van der Gracht tijdelijk belast met de waarne ming van de betrekking van hoofdinge nieur der mijnen. Ook 't hoofdbestuur van den Prot. Chr. Bond van Spoor- en Tramwegper soneel heeft in een buitengewone ver gadering uitgesproken, dat de door de directie aangekondigde loonsverlaging van 10 pCt. als onaannemelijk moet wor den beschouwd en het zich daarom te gen dezen bezuinigingsmaatregel met kracht zal verzetten. MIDDELBURG. Hedenmorgen heeft op de R. K. Be graafplaats alhier te ter aarde bestelling plaats gehad van het stoffelijk overschot van wijlen den heer H. J. Tummers, in leven onderwijzer aan de R. K. school alhier, die na een korte ongesteldheid op 60-jarigen leeftijd is overleden. Onder de vele belangstellenden op de begraafplaats werden o.a. opgemerkt le den van het personeel der school, be stuursleden en de kinderen der hoogste klassen. De ter aarde bestelling was voorafge gaan door een plechtigen uitvaartdienst in de kerk van de H. H. Petrus en Pau- lus. De gehouden speldjesdag voor de Vereeniging „Het Hoogland'' heeft Don derdag j.l. 221.9914 opgebracht. VLISSINGEN. De ontvangst van de circa 15 vlieg tuigen van de rondvlucht over Neder land op 29 en 30 dezer, op 't vliegveld zal plaats hebben Zaterdagmiddag. Het muziekgezelschap „Ons Genoegen" zal op het vliegveld van 2 tot 4 uur een concert geven. WALCHEREN. De kantklosvereeniging „Het Molenwiekje". WESTKAPELLE Maandagavond hield de kantklosvereeniging „Het Molen wiekje", in de openbare school alhier een druk bezochte vergadering. De voorzitter, de heer ds. W. Reus, herinnerde in zijn openingsrede aan de moeilijke tijden, die ook de Vereeniging medemaakt, vooral wat betreft den ver koop van het gekloste kantwerk. Het deed spr. genoegen te kunnen mededee- len, dat de pogingen, die aangewend zijn met de andere kantklosvereenigingen in het land in contact te komen, teneinde te komen tot een samenwerking in een algemeene vereeniging, thans geslaagd zijn. Met de vereenigingen in 's-Graven- moer, Hellevoetsluis, Elbüfg en Hoorn is men geslaagd in de oprichting van de Alg. Ned. Kantklosvereeniging, waar op ook reeds de Koninklijke goedkeuring is verkregen. Deze vereeniging heeft ook den naam overgenomen van de hier be staande Vereeniging „Het Molenwiekje." Spr. deelde ook nog mede, dat deze vereeniging tengevolge van den gerin gen omzet van het kantkloswerk vanwe ge de moeilijke tijdsomstandigheden, een verloting zal houden over het geheele land. Er zal getracht worden 8000 loten ge plaatst te krijgen a 1 gld. per lot, met 1000 prijzen kantwerk. Spr. deelde ook nog mede, dat vooral door de bemoeiing van Mevr. Schutte uit Hoorn van 't Nat. Crisis-comité 4000 gulden voorschot is ontvangen, waar door het bestuur in staat is gesteld, ach terstallig loon voor kantklossen uit te kunnen betalen. Uit het financieel verslag door de pen ningmeesteres, mevr. Woldringh van der Hoop, uitgebracht, bleek, dat de ont vangsten hebben bedragen 4.632 met nog een kleinen post van 62. De uitga ven bedroegen in het geheel 4.110. Door het overhaast vertrek van de pen ningmeesteres kon thans nog niet de in ventarisatie opgegeven worden. Als alles betaald is, zal het bezit on geveer 2080 bedragen; afgelost is 610, terwijl dezen avond uitgeloot werden 16 aandeelen a 5. Daarop werd als bestuurslid herkozen de heer P. Huijbregtsen, die voortaan als penningmeester zal fungeeren. De voorzitter richtte een harte lijk woord van afscheid tot mevrouw Woldringh van der Hoop, die de gemeen te binnenkort metterwoon gaat verlaten. Spr. bracht in herinnering, wat mevrouw Woldringh van der Hoop in het belang der Vereeniging heeft gedaan. Alhoe wel spr. zich verheugde in de benoeming van haar echtgenoot tot burgemeester van Katwijk, zal hij haar evenwel met smart zien vertrekken, daar zij als pen ningmeesteres der Vereeniging een groot en moeilijk werk heeft verricht. Spr. meende te mogen getuigen, dat zij in staat is geweest alle moeilijkheden uit den weg te ruimen, zoodat thans al les in orde is. Uit naam van de Kantklos- ters dankte spr. mevrouw hartelijk voor het vele werk in het belang der Vereeni ging gedaan, en hoopte, dat zij in haar nieuwe woonplaats met blijde herin nering naar het verleden zal kunnen te rugzien. Als blijk van waardeering, mevrouw aldus spr., voor het vele, dat U in het belang der Ver. hebt gedaan, wenschen de kantklosters, U een blijvende herin nering aan Westkapelle mede te geven naar Katwijk, in den vorm van een kant werk, waarover U kunt beslissen. Zichtbaar bewogen bracht mevrouw 26-IV-*32, Maandag hoogste lucht- temperatuur 11.5 °C (53 °F); laagste 5.6 °C (42 °F). Heden 9 h: 9.6 °C; 12 h: 13 °C. Geen regen of neerslag. Hoog ste barometerstand alhier 763 mm; laagste 759 mm. Hoogste barometerstand 766.0 mm te Isafjord; laagste 746,2 mm te Kynn. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matige W. tot Z, wind, zwaar bewolkt of betrokken, later op klarend, aanvankelijk waarschijnlijk eenige regen, weinig verandering in tem peratuur. Zon op: 4 h 41; onder 19 h 16. Licht op: 19 h 46. Maan op: 1 h 50; onder 8 h 28. L.K.: 27 April. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. laU-r (S springtij). April. Hoogwater. Laagwater. Di. 26 5.10 17.36 11.37 Wo. 27 6.13 18.43 0.13 12.40 Do. 28 7.32 20.06 1.20 13.54 Vr. 29 8.57 21.31 2.40 15.22 Woldringh van der Hoop den voorzitter dank voor de hartelijke woor den tot haar gericht. Met steeds groot genoegen heeft zij in het belang der Ver eeniging gewerkt. Met groot genoegen zal zij steeds denken aan de bereidwil ligheid, waarmede ook de meisjes haar steeds ten dienste stonden. Hartelijk dank bracht zij dezen nog voor de blij vende herinnering, die zij haar willen ge ven, welke zeker de mooiste herinne ring voor haar zal zijn uit Westkapelle. De voorzitter memoreerde daar op, dat dit jaar aan 3 meisjes 'n diploma is uitgereikt, en deelde mede, dat het bestuur dezer dagen een subsidie-aan vrage zal richten tot het Rijk. Op de vraag of het raadzaam is met klossen door te gaan, gaf de voorzit ter te kennen, dat getracht zal worden wegen te vinden om het kantwerk ge plaatst te krijgen, zoodat hij in overwe ging geeft, rustig met kantklossen door te gaan. Nadat de voorzitter nog had medegedeeld, dat dit jaar een tentoon stelling zal gehouden worden te Dom burg en Vlissingen, sloot spr. de verga dering met dank voor de opkomst. SEROOSKERKE (W.) Dezer dagen hebben onverlaten huisgehouden op het erf van den landbouwer G. te Seroos- kerke (W.) Men heeft de kippenrennen opengezet, zoodat de eigenaar toen hij des morgens op zijn erf kwam, alle kip pen rond zag loopen. Bovendien heeft men van een op het erf staanden wel put het water onbruikbaar gemaakt door er petroleum in te werpen, De politie stelt een onderzoek in. ZUID-BEVELAND. "WAARDE. De raad wijzigde de veror dening betreffende verhuring van dè on- derwijzerswoning. Er had eene aanvul ling plaats met den tijd van de verhu ring. De verordening, benoembaarheid, be zoldiging enz. van den gemeenteveld wachter werd na lange discussie onver anderd aangenomen. Het kohier voor de hondenbelasting werd met 45 honden vastgesteld op f 111,25. Van het hoofdbestuur van den Landarbeidersbond was een verzoek schrift ingekomen omeen steunregeling te 'maken als er eventueel geen werk meer verschaft zal worden en een crisis comité op te richten. Als aanvulling hierop, werd op een verzoekschrift van ds. A. Hoogenraad toestemming Verleend om gelden in te zamelen, die aan den ge meenteraad te mogen aanbieden, ten einde deze voor werkverschaffing te ge bruiken. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. BRESKENS. Maandagmiddag werd al hier ter aarde besteld het stoffelijk «Ver schot van dén heer L. Bruijnooge, in léven wethouder dezer gemeente. Onder de velé aanwezigen waren o.a. de leden van den gemeeneraad met den burgemeester en secretaris en het be stuur van de plaatscelijke muziekver- eeniging, waarvan de heer Bruijnooge deel uit maakte. Aan de groeve werd het woord ge-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1