provinciale 2?eeuw&che J. C MERK, No. 97. Twee Bladen. MAANDAG 25 APRIL 193 2. Eerste Blad. BINNENLAND. 175e Jaargang. ZEELAND, WEER EN WIND. Cocoslooper en Tapijt 20 pet. korting. De VBiJt, MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.J0, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 -:- Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2,10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. SBBBSOBSBBBSSmm DE KONINGIN NAAR HET LOO. De Koningin is voornemens, zich in de eerste week van Mei voor haar zomer verblijf ten paleize Het Loo te vestigen, DE KONINGIN NAAR AMSTERDAM. Naar de „Standaard" verneemt, ligt het niet in het voornemen van de Ko ningin om het jaarlijksch bezoek der Kon. Familie aan de hoofdstad in dit voorjaar te doen plaats hebben. Of het bezoek, evenals verleden jaar, in het najaar zal plaats hebben, zal nog nader door de Koningin worden beslist. GENUA-EXPRESS. De speciale trein met post en passa giers in aansluiting op het m.s. „Johan van Oldenbarnevelt", zal Dinsdagmorgen 26 April om 10 h 20 van Genua vertrek ken, Aankomst Woensdagmorgen 27 April om 7 h 05 Zevenaar; 7 h 57 Arn hem; 8 h 48 Utrecht; 9 h 49 Den Haag S.S.; 9 h 36 Amsterdam W.P.; 9 h 51 Amsterdam C.S. en 10 h 01 Rotterdam Maas, DE EX-KEIZER. Naar Reuter uit Washington meldt heeft het Amerikaansche ministerie van Buitenlandsche Zaken besloten, de uitnoodiging van de Kamer van Koop handel voor de Virginische Eilanden aan den ex-keizer van Duitschland om op St. Thomas te komen wonen niet door te geven. Aan de Kamer is mede gedeeld, dat zij de uitnoodiging even tueel rechtstreeks naar Doorn kan zen den. De Amerikaansche regeering geeft slechts mededeelingen door aan offici- eele personen. De voormalige keizer woont evenwel als een particulier in Nederland. Van huize Doorn is reeds gezegd, dat de Keizer nooit een uitnoodiging zou aannemen. Het postvliegtuig De Specht is te Batavia aangekomen. Het comité voor een gedenkteeken van dr. J. Th. de Visser heeft een be langrijke gift van de Koningin ontvan gen. De gemeente Mesch bij E y s d e n is sedert Zaterdag j.l. zonder gemeente raad. Alle leden hadden voor de benoe ming bedankt, terwijl het eenige lid, dat de benoeming aanvaard had, thans de gemeente metterwoon verlaten heeft. Alle lijsten zijn uitgeput, zoodat de bur gemeester alleen staat. Uit Londen wordt gemeld, dat de Sunday Chronicle een interview publi ceert van een specialen correspondent met den ex-keizer. Uit Doorn ontvangen informaties mel den echter, dat het geheele interview ge fingeerd is, aangezien ex-keizer Wilhelm geen enkelen journalist heeft ontvangen. Morgenochtend, half achtfrisch en vroolijk. U zegt misschien „was het maar waar". Maar het kan, werkelijk het kan. Be gint U maar eens met 's morgens aan het ontbijt "en 's avonds voor het naar bed gaan een kop Ovomaltine te nemen. U slaapt er heerlijk op en binnen zeer korten tijd zult ge bemerken, dat ge sterker wordt, zult U zich tot meer dingen in staat voelen. Ovomaltine is een krachtvoedsel, een extract uit de beste natuurproducten. Ovomaltine versterkt iedereen. Voor 70 ct. heeft U reeds een busje. (Ingez. Med.) Philatelistendagen in Zeeland. In verband met de dit jaar te Vlis singen te houden algemeene vergade ring van den Nederlandschen Bond van Postzegelvereenigingen, heeft het be stuur der Vlissingsche vereeniging be sloten tot 'n tentoonstelling op philate- listisch gebied, uitsluitend voor Zeeuw- sche verzamelaars, welke tentoonstelling zal worden gehouden in het Grand Ho tel Britannia op 27, 28 en 29 Augustus. Aan de vereenigingen zijn circulaires enz. toegezonden, maa er staan nog vele verzamelaars buiten de vereeniging en deze kunnen ook gratis inzenden. In lichtingen verschaft de heer C. J. L, Sit sen, secretaris der Vlissingsche vereeni ging, Walstraat 72. MIDDELBURG. Vrijdag werd alhier een vergade ring gehouden, aldus „De Zeeuw", ter installatie van het Prov. Damescomité „V.-U.-plan '37", op welke vergadering ook aanwezig was mevr. v. Andel, als eere-lid. Na de installatie door ds. D. Ringnal- da, werden de functies als volgt ver deeld: mevr. A. C. BeukemaSikkel, presidente; mevr. W. J. MazijkHooy- kaas, vice-presidente; mevr. C. J. Pou- werPouwer, secretaresse; mevr. A. W. GoedbloedLucasse, 2e secretares se. Voorts hebben zitting in het comité mevr. RingnaldaRotteveel en mevr. W. J. DronkersLucasse. Besloten werd het comité met nog enkele dames uit te breiden, zoo moge lijk uit Neuzen, Noord-Beveland, Tho- len, Schouwen-Duiveland en St. Philips- land. Na breede bespreking werd de rege ling der werkzaamheden van het comité vastgesteld'. Zaterdagavond was het gezellig in „Mercurius", waar de Tooneel- en Mondorgelvereeniging E. M, M. voor le den, donateurs en genoodigden een avond van populaire muziek gaf onder leiding van den heer E. A. Polvliet, af gewisseld door verdienstelijke saxo- phoon-solo's en voordrachten. Het blij spel „Zet je petje af" werd goed ver tolkt en hartelijk werd er gelachen. Maar een woord van waardeering mag ook niet achterwege blijven voor Den Toonder's Jazz Piayers, die zich tus- schen de programmanummers en tijdens het bal danig weerden. Het „Goede nacht" was ook nu een der meest suc cesvolle nummers, als waardig slot voor de uitvoering. De salariskwestie. De onderaf deeling Walcheren van den Nederlandschen Bond van gemeenteamb tenaren had tegen Vrijdag de drie poli tieorganisaties, die evenals genoemde onderafdeeling niet in het georganiseerd overleg zijn opgenomen, verzocht op een bijeenkomst in het Nederlandsch Koffie huis, waar de voorstellen van B. en W. inzake den pensioenaftrek zouden wor den besproken. De voorzitter, de heer J. Ph. Koenen, kon behalve de leden zijner afdeeling welkom heeten een deputatie van den Alg. Nederl. Politiebond en een van den Bond van Christelijke Politiebeambten. Van den Algemeenen Bond van politie ambtenaren was mondeling bericht inge komen, dat het hoofdbestuur het niet gewenscht achtte, dat de afdeeling zich deed vertegenwoordigen. De heer Koenen wees er verder op, dat de oorzaak van de voorstellen twee ledig is, ten eerste is verlaging een mo de, de tweede oorzaak is het kortings wetje. Spr. meende, dat de salarissen nimmer een sluitpost der begrooting mo gen zijn en dat de aanwijzing „behoor lijk" voor het salarispeil een rekbaar begrip is. Middelburg heeft niet de laag ste salarissen, maar behoort wel tot de laagste helft bij vergelijking met gelijk waardige gemeenten. Zeker hebben de gemeentefinanciën ook met de kwestie te maken, maar ook het idee „uiterste noodzaak" is zeer rekbaar. Als Bond kan men daarover echter niet oordeelen. Er is een dwang van het rijk op het ge meentebestuur door het vastkoppelen van de korting aan de salarissen. Er is echter uitzondering voor de korting gemaakt voor gemeenten, die een hoog aantal opcenten op de fondsbelasting heffen en die geen te hooge salarisre geling hebben. De raad kan dus aanvra gen of deze bepaling niet op Middelburg kan worden toegepast en kan in af wachting daarvan toch reeds een be sluit nemen en dat met 1 Mei in wer king stellen. Men kan de salarissen toch niet steeds verlagen, er moet een mini mum blijven. De indexcijfers van de groote gemeenten zijn volgens spr. geen maatstaf voor Middelburg. Als men zegt, dat de levensmiddelen in prijs zijn gedaald, moet men niet vergeten op de kwaliteit te letten en overwegen, dat het niet voor alles geldt. De contin- genteeringsmaatregelen maken de kans op stijging der prijzen groot. Spr. wijst er op hoe in 1921 de salarissen werden vastgesteld en zelfs reeds uitbetaald die de Kroon weer onmogelijk maakte. Wel plaatste het Rijk Middelburg ten opzichte van de salarissen der Rijks ambtenaren in de eerste klasse en er- Velen zoeken het gezelschap van anderen, om dat van zichzelf te ont vlieden. kende daarmede, dat Middelburg een dure gemeente is. Spr. deed daarop een ontwerp-adres aan den raad door den secretaris voorlezen. Bij de naar aanleiding van een en an der gevoerde besprekingen bleek men het algemeen met het zenden van dit adres eens te zijn en kwam zich ook naar voren, dat men zeer gegriefd ge voelde over de uitdrukking van een der leden van de commissie van financiën, dat de gegevens over vergelijkingen met andere plaatsen, die meestal door de betrokkenen zelf worden verschaft, onbetrouwbaar zouden zijn. Het bedoelde adres luidt: „In verband met het voorstel van Burgemeester en Wethouders uwer ge meente, met betrekking tot een in te voeren pensioenverhaal, waarvan wij eerst dezer dagen kennis konden nemen, zij het ons vergund U hieronder onze meening te dien aanzien kenbaar te maken. In de eerste plaats meenen wij onze groote teleurstelling te moeten uitspre ken over het feit, dat het college van Burgemeester en Wethouders meent met het onderwerpelijke voorstel te moeten komen. Hoewel wij niet blind zijn voor de minder rooskleurige toe stand van de financiën uwer gemeente noch voor de daling van den levens standaard, meenen wij toch, dat de noodzakelijkheid tot verlaging der sala rissen *in uwe gemeente nog niet aan wezig is. Wij stellen ons daarbij op het stand punt, dat de jaarwedden niet dan bij strikte noodzakelijkheid de sluitpost van de begrooting mogen zijn, omdat de ge meenten willen zij goed worden be stuurd in de eerste plaats moeten kunnen beschikken over bekwaam per soneel, dat weer recht heeft op een be hoorlijk salarispeil. Het is verder van al gemeene bekendheid, dat de salarissen in Middelburg aan den lagen kant zijn, zelfs zoo, dat zij thans nog niet op één lijn kunnen gesteld worden met de wed den, die bij het rijk in vergelijkbare functies worden genoten en met de sa larissen bij de provincie en in tal van an- 'dere vergelijkbare gementen. Hierbij meenen wij ook meer speciaal te mogen herinneren aan de salarisgeschiedenis 1921, toen de Raad een verhooging bil lijk achtte, welke in hoogste instantie niet werd gedaan, niet omdat die sala rissen uitgingen boven die van andere vergelijkbare gementen. Ter illustratie van de laagte der tegenwoordige salaris sen zij het ons vergund U hierbij een bijlage aan te bieden, waaruit U voor de tot onze Bonden behoorende groepen ambtenaren over de andere ambtena ren spreken wij uit den aard der zaak niet, hoewel wij ook voor hen overtuigd zijn, dat de salarissen aan den lagen kant zijn blijkt, dat de door Uw College vastgestelde regeling, zelfs al was het volledig pensioenverhaal toegepast, nog hooger dan of ongeveer gelijk was, met de tegenwoordige salarissen, zonder verhaal van pensioensbijdragen. Overigens moet naar onze meening bij de beoordeeling hiervan ook in aanmer king genomen worden, dat de gemeen te Middelburg met ingang van 1 Augs. 1927 werd geplaatst in de le klasse vol gens het Bezoldigingsbesluit rijksambte naren, met als gevolg, dat de salarissen der rijksambtenaren in__ uwe gemeente met 4 pCt. werden verhoogd. De gemeen te-ambtenaren hebben van deze erken- nig der Regeering, dat Middelburg tot duurste gemeenten behoort niet gepro fiteerd. Dat het College van Burgemeester en Werhouders wil trachten de op de ge meente toe te passen korting ingevolge het „Kortingswetje" ongedaan te maken, achten wij begrijpelijk. Echter achten wij het, gezien het peil der Middelburg- sche salarissen, billijk, indien uw colle ge zou trachten de Regeering er van te overtuigen, dat het salarispeil in uwe gemeente zoodanig is, dat de bij het „Kortingswetje" bedoelde korting op de uitkeering uit het gemeentefonds niet behoeft te worden toegepast. Mocht op een hierbedoeld verzoek door de Kroon onverhoopt afwijzend worden beschikt, dan zou een nadere beslissing kunnen worden genomen. Het voorstel van de meerderheid van het college van Burgemeester en Wet houders daarentegen, om meer pen sioensbijdragen te verhalen dan noodig is om het door de Rijkskorting ontstane nadeel op te heffen betreuren wij ten zeerste, omdat o.i. een redelijk motief tot het nemen van een zoo ver strekkend besluit ontbreekt. Aangevoerd wordt door het college: daling van den levensstandaard en de minder rooskleurige toestand van de financiën der gemeente. De daling van den levenstandaard wordt zooals gezegd door ons niet ont kend, doch wij veroorloven ons, naast de reeds aangevoerde motieven, U er op te wijzen dat deze daling wel betrekking heeft op verschillende levensmiddelen, maar niet op tal van andere urgente uit gaven die het belangrijkste deel van het budget der ambtenaren vormen als: huishuren, belastingen, schoolgelden, dokter, apotheker, enz. Vérder is bij de totstandkoming der vigeerende salarisverordening geen reke ning gehouden met de indexcijfers, ter wijl tenslotte de handelspolitiek der Re geering binnen afzienbaren tijd wel tot een verhooging der indexcijfers zal leiden. Wat de minder rooskleurige toestand van de gemeentefinanciën betreft herha len wij, dat die naar onze meening alleen in uiterste noodzaak tot gevolg mag hebben, dat de salarissen omlaag moe ten. Deze uiterste noodzaak achten wij te Middelburg nog niet aanwezig. Zoowel het aantal ambtenaren als het salarispeil dier ambtenaren is naar onze meening aan een bepaald minimum ge bonden. Is men daaraan toe, dan kan, ook bij een slechten financieelen toe stand, daaraan niet meer zonder schade getornd worden. Resumeerende zij het ons vergund er bij uwen Raad ten sterkste op aan te dringen le. dat aan de Regeering op grond van art. I. 3e lid der kortingswet worde ver zocht te verklaren, dat hét salarispeil in uwe gemeente zoodanig is, dat dit niet voor verlaging in 'aanmerking komt. 2e. dat bij onverhoopt ontkennende beantwoording van de sub le. bedoelde vraag worde bepaald, dat een tijdelijk pensioenverhaal worde toegepast, niet hooger dan noodig is om de door het Rijk toe te passen korting op de uitkee ring uit het gemeentefonds op te heffen." Nog is een adres ingekomen van den Nederlandschen Federatieven Bond van Personeel in Openbaren Dienst die er de aandacht van den Raad op vestigt dat deze Wet echter niet aan de gemeen- besturen de verplichting oplegt tot salarisverlaging van het personeel over te gaan; bovendien is het naar hunne meening niet zeker, dat de gemeente Middelburg voor korting van de uit keering uit het gemeentefonds in aan merking zal worden gebracht, gelet op het feit, dat de salarissen van het ge- meentepersoneel te Middelburg nimmer op behoorlijk peil zijn geweest, en ook thans nog niet in vergelijking met die van het Rijkspersoneel en van dat in andere gemeenten in ons land. Artikel 2, lid 3 der Kortings wet toch bepaalt, dat korting niet zal plaats vinden, indien diir de Kroon is verklaard, dat het gemiddelde peil der wedden, inclusief het verhaal der pen sioensbijdragen niet voor verlaging in aanmerking komt. Tegen het motief van de daling van den levenstandaard voert adressant aan dat bij het vaststellen van de wedden deze factor niet steeds van invloed is geweest. Ware daarmede rekening ge houden, dan zouden de wedden en loonen gorador dar dorad rador dar loonen van het gemeentepersoneel ze ker in den loop der tijden aanmerkelijk moeten zijn verhoogd. Voorts wenscht hij er met nadruk op te wijzen, dat bij aanneming van het voorstel bovengenoemd niet alleen in ernstige mate wordt ingegrepen in de eenmaal verkregen rechten van het personeel aangesteld voor 21 October 1925, doch tevens het principe premie- vrij pensioen, hetwelk voor dien te Mid delburg werd voorgestaan, thans daar door geheel zou worden prijsgegeven. Adressant merkt daarenboven nog het volgende op. Door aanvaarding van het hierboven aangehaalde voorstel zou het gemeente bestuur van Middelburg gevolg geven aan den drang, door de Rijksregeering uitgeoefend om te geraken tot eén al- geheelen loondruk van de werknemen- de klasse. Zoowel in het particuliere bedrijf als bij de overheidslichamen constateert men een streven om het maatschappelijke peil der werknemers omlaag te halen en de lasten der crisis op hunne schouders te leggen. Als eenigste middel om uit de 25IV-'32: Zaterdag en Zondag hoog ste luchttemperatuur 10.4 °C; (50 °F); laagste 4,3 °C (40 °F). Heden 9 h: 9.5 °C; 12 h: 12.6 °C. Zaterdag/Zondag 0.3 mm, Zondag/Maandag geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand a 1- h i e r 763 mm, laagste 757 mm. Hoogste barometerstand 775.2 mm te Isafjord; laagste 750.- mm te Kynn. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matige W. tot Z. wind, ge deeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, mogelijk nachtvorst, iets zachter over dag. Zon op: 4 h 43; onder 19 h 14. Licht op: 19 h 44. Maan op: 1 h 02; onder: 7 h 14. L.K.: 27 April. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). April. Hoogwater. Laagwater. Ma. 25 4.14 16.41 10.46 23.20 Di. 26 5.10 17.36 11.37 Wo. 27 6.13 18.43 0.13 12.40 Do. 28 7.32 20.06 1.20 13.54 5070100 breed. If Alles contant. Langeviele. (Ingez. Med.) impasse te geraken, waarin kapitaal en industrie verkeeren, wordt thans alom aangewend verlaging der loonen en aan tasting van verkregen rechten. Adres sant kan niet ernstig genoeg waarschu wen voor een dergelijke funeste poli tiek. Hij wijst er dan ook met nadruk op, dat het overheidspersoneel niet de las ten mag dragen van een verkeerd ge voerd financieel beleid en zijn positie nimmer mag worden aangewend tot sluit post der begrootingen. Resumeerende, dringt hij er derhalve bij den Raad met klem op aan, de voor dracht van Burgemeeste en Wethouders niet goed te keuren. VLISSINGEN. Burgemeester en Wethouders stellen den raad alsnog voor in verband met de verbreeding van een deel van den Bou levard Bankert te koop en van het Rijk 2653 m2 voor 663.25 en van den pol der Walcheren 407 m2 voor 101.75 en bovendien aan den polder 1650 uit te keeren voor afstand van het gebruiks recht van 1110 m2 van den genoemden van het rijk te koopen grond. De commies der directe belastingen M. J. Geuse wordt 16 Mei overgeplaatst van hier naar Middelburg. WALCHEREN. ARNEMUIDEN. Onder leiding van den eere voorzitter, den heer G. van der Louw, vergaderde de hier gevestigde af deeling van den Chr. Landarbeiders- bond, Er traden een tweetal nieuwe leden toe, waardoor het ledenaantal steeg tot 45. De rekening werd goedgekeurd. ZUID-BEVELAND. GOES. De commissie, door de verga dering van gemeente- en polderbesturen bij de besprekingen inzake de Locaal- spoorwegen ingesteld, heeft zich tot de directie der N.S. gericht met een ver zoek om eene conferentie ter onderhan deling over de mogelijkheid van verla ging der subsidie in verband met het lagere percentage der destijds aangegane geldleening. Tot de polders en gemeenten richtte de commissie een circulaire, waarin ge vraagd of zij voor handhaving, inkrim ping of geheele stopzetting van het per sonenvervoer zijn en hoeveel de subsidie h.i. moet worden Verlaagd.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1