r on in ci al e jzfeemu strive TRANSVALIA rijwielen UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT No» 96, Drie Bladen, ZATERDAG 23 APRIL 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. Dekking verlies Ned. Bank. De minister van financiën De Geer verklaarde dat niets met zekerheid is te zeggen over de resultaten der Nederl, Bank in de naaste toekomst. BANDAGE VERTROUWEN. DAAROM VOOR: BUIKBANDEN BREUKBANDEN CORSETTEN ENZ. NAAR: Fa. A. R. DE MUYNCK, LANGE BURG C 102, MIDDELBURG. PASKAMER EIGEN AANWEZIG. ATELIER. (Ingez. Med.J BINNENLAND. TEGEN INVOERBEPERKINGEN. Mooier, Sterker, Billijker AGENT C. JONGEPIER, Langeviele, ZEELAND. middelburg. vlissingen. walcheren. Gemeenteraad van Grijpskerke. A. E. J. Kehrer-Nachenius. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. Kort Zeeuwsch Nieuws. Een koninklijke kunst (Ingez. Med.) BIOSCOPEN. ELECTOR. WEER EN WIND. Meest matige Z.W. tot W. wind, ge deeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, weinig verandering in tempera tuur. Zondag 24 April: Zon op: 4 h 45; onder 19 h 12. Licht op: 19 h 42. Maan onder 6 h 09. L.K.: 27 April. Hoog- en Laag water te Vlissingen. FLORA. Samson en Delila. Het spook van het Westen. RECHTZAKEN. DDELBURGSCHE COURA Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 1 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. Lange St^ Pieterstraat, Middelburg T elefoonnummers Redactie 269 -:. Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regwl meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 ceut. «gw—a— Voortgezet werd de behandeling van het wetsontwerp betreffende de dekking van het verlies van de Ned. Bank van 1 April '3131 Maart '32. De heer W ij n k o o p (comm.) betoog de dat de Kamer niet voldoende over 't gebeurte met de Nederl. Bank kan oor- deelen. De directie en regeeringscom- missarisren hadden de gebeurtenissen in Engeland toch eerder moeten zien aan komen. Ten slotte rust de schuld van al les op de regeering. Hij betoogde dat alleen de aandeel houders de verliezen der Nederl. Bank hebben te dragen. Hij betoogde, dat de Staat alleen aan deel heeft in de winsten der Nederl. Bank als contraprestatie voor het ver leende octrooi. Spr. is voorbarig dat de Nederl. Bank als circulatiebank niet zal defungeeren. Er volgen replieken. Een amendement-v. d. Waerden om een grooter deel der reserve aan te spreken wordt na bestrijding door den minister verworpen met 32 tegen 23 stemmen. Een amendement-v, d. Waerden om wanneer de vordering niet gedelgd is op den dag, waarop het octrooi vervalt, het resteerend deel der vordering als vervallen wordt beschouwd, wordt aan genomen met 44 tegen 10 stemmen. Een amendement-v. d. Waerden om de winstuitkeering voor de aandeelhouders te beperken tot 3% pet. zoolang de ver liespost bestaat wordt verworpen met 32 tegen 23 stemmen. Het ontwerp werd aangenomen met 37 tegen 23 stemmen. Tegen s. d., v. d., Floris Vos, Wijn koop.. IS EEN ARTIKEL VAN Het N. V. V., de Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden, de Ned. Bond van Arbeiders in de Kleedingin- dustrïe en de Algem. Nederl. Bond van Textielarbeiders „De Eendracht", hebben een adres gericht aan de Twee de Kamer inzake de contingenteerin- gen, waarin zij er op wijzen, dat ver mindering van invoer de werkgelegen heid bij den importhandel, de buiten- landsche expeditie, de banken e.d. zal verminderen; wanneer daartegenover staat een grootere vermeerdering van werkgelegenheid in de binnenlandsche industrie, dan zullen eerstgenoemde daarin moeten berusten. Ditzelfde geldt ten aanzien van even- tueele repressaille-maatregelen, die het buitenland zou kunnen nemen. Adressanten hebben niet de zeker heid, dat alle belanghebbenden bij te nemen maatregelen tot invoerbeperking in de gelegenheid worden gesteld, hun oordeel kenbaar te maken. Met name achten adressanten het noodzakelijk, dat de werknemersorganisaties worden gehoord. Zij vragen een verhooging van het percentage voor dames-confectie en uitsluiting van de contingenteering van de fijnere kwaliteiten tricotage. Mtiai&ucwtutisuiwimtt1 -««evc-iu.-' Vasthouden aan het land van her komst en de cijfers van 19281930 zon der met 1931 rekening te houden be- teekent in vele gevallen, dat de firma's niet het art'kel kunnen bekomen, dat zij poodig hebben, met als mogelijk ge volg ontslag van personeel. De kosten van een consent zijn 2 pCt.; de mogelijkheid, dat de Nederlandsche producent zijn prijzen eveneens met 2 pCt. verhoogt, ligt voor de hand. Adressanten dringen er bij de Kamer op aan met het bovenstaande rekening te willen houden, Naar het „Huisgezin" meldt, is te Den Haag tusschen de vertegenwoordi gers der Noord-Brabantsche Tramweg- Maatschappijen en de commissie Van der Vegte overeenstemming verkregen over ontwerp-statuten en ontwerp-over- eenkomst betreffende een algemeene vervoer-maatschappij in Noord-Brabant, welke thans aan de betrokken maat schappijen ter bekrachtiging zullen wor den voorgelegd. De president van den Hoogen Raad mr. A. Fentener van Vlissingen wordt heden zeventig jaar. (Ingez. Med.) Meldingposten en Telefoonposten van „Het Oranje Kruis". Vrijdag werden de Eerste Hulp-Mel- dingposten en Telefoonposten van „Het Oranje-Kruis" voor eerste hulpver leening op Walcheren uitgezet. Posten werden gevestigd te Middel burg en te Vlissingen aan de politie-bu- reaux, voorts te St, Laurens, Gapinge, Vrouwepolder, Serooskerke, Oostkapel- le, Grijpskerke, Westhove, Domburg, Aagtekerke, Westkapelle, Meliskerke, Zoutelande, Biggekerke, Koudekerke, Souburg en Ritthem. Verscheidene dezer posten zijn voor zien van een groote of kleine verband- trommel. De in de vorige week van wege het Oranje-Kruis uitgezette posten werden gevestigd langs den grooten Rijksweg door Zuid-Beveland en wel te Nieuw- land, Lewedorp, 's Heer Arendskerke, Goes, Biezelinge, Kapelle, Kruiningen, Krabbendijkc en Rilland en voorts te Waarde, Hansweert, Ierseke, Wemeldin- ge, Hoedekenskerke, Baarland, Oudelan- de, Driewegen en Ovezande. In de volgende weken wordt de orga nisatie over de geheele provincie uitge breid. Met een enkel woord willen wij wij zen op de advertentie betreffende eene openbare bijeenkomst, van de Vrijz. Chr. Jongeren Centrale, waarin de heer A. J. Ëarto Dinsdagavond als spreker zal optreden. Met de Staatscourant van 23 April zijn verzonden afdrukken van de statu ten betreffende de Vereen. De Am bachtsschool, alhier gevestigd (Gewij zigde statuten.) In een gisterenavond onder voor zitterschap van den heer M. J. Harts ge houden druk bezochte vergadering wer den groote bezwaren tegen het voorstel van B. en W. inzake de oplossing der zie kenhuiskwestie naar voren gebracht en thans circuleert een adres aan den raad met verzoek het bedoelde voorstel niet aan te nemen. GRIJPSKERKE. Woensdag vergader de de raad dezer gemeente, onder voor zitterschap van den burgemeester. Een verzoek om steun in verband met de luchtverbinding RotterdamHaam stedeVlissingen, besloot de raad niet in te willigen. De ingekomen rekening van de Ge- 't Is geen verdienste zelf hoog te staan, als dit er niet toe leidt, ande ren omhoog te heffen. zondheidscommissie te Veere over 1931 werd goedgekeurd. Aan het adres van Ooststellingwerf, steunverleening aan den landbouw werd besloten geen adhaesie te verleenen. De ingekomen ontwerpregeling be treffende onderling verleenen van hulp ingeval van brand, werd in beginsel aanvaard, en zullen nadere plannen dienaangaande worden uitgewerkt. Met de opgave der kosten voor verleende hulp bij den brand van Koene, door de Middelburgsche brandweer, ingezonden door B. en W. van Middelburg, werd accoord gegaan. Enkele andere zaken hiermede verband houdende zullen na der worden uitgewerkt. Op een verzoek van Jan Vliegers en A. Louwes om steunverleening voor vlasboken, door werkloozen te laten uitvoeren, werd in zooverre ingewilligd, dat hiervoor, als mede voor anderen voorkomenden ar beid een bedrag daarvoor op de begroo ting werd uitgetrokken van 500. De heeren C. Louwerse, A. Geschiere J.Hz. en J. C. Cevaal zullen als comm. voor werkverschaffing optreden 't Loon werd bepaald op 1.50 per dag voor ge- organiseerden en op 1.40 voor hen die dat niet zijn. Deze regeling geldt enkel voor kostwinners, hoofden van gezin nen. Rentetrekkers zullen niet te werk worden gesteld. Een verzoek van enkele bewoners om een lantaarn aan den straatweg naar Middelburg, had tot ge- Cevaal besloten werd de lantaarn bij volg dat op voorstel van den heer den molen een beter en geschikter plaats te geven. Aan Jac. Dingemanse werd voor wegsverbetering een bijdrage toegekend van 60 in eens, en voorts een jaarlijksche bijdrage van 15. De rekening van het Burgerlijk Arm bestuur over 1931 werd vastgesteld met een goed slot van 2265.37. Een verordening voor den veldwach ter inzake benoembaarheid en bezoldi ging werd vastgesteld en besloten met 1 Mei op diens jaarwedde een half pro cent te korten, daar hoog'er bedrag niet geoorloofd is. De voorzitter stelt verder aan de orde vaststelling vergoeding over 1930, voor het bijzonder onderwijs, en afreke ning tegelijk over het tijdvak 1928-1930. Voor 1930 wordt voorgesteld de vergoe ding vast te stellen op 13.73 per leer ling, en verder in totaal te vergoeden hetgeen over de drie jaar ook werkelijk is uitgegeven te weten 5954.27. De heer Cevaal zegt zoowel het bedrag per leerling voor 1930, als de totale uit gaven zeer hoog te vinden. Hij vindt het wel makkelijk als ruim 600 aan reis- en verblijfkosten worden uitgegeven om onderwijzers te gaan hooren, dat bij de eind-afrekening alles in orde komt. Spr. zegt dat destijds besloten is maar 300 te vergoeden en dat Wethouder Louwerse gezegd heeft, dat deze 300 meer, maar voor een jaar was. Nu blijkt weer 't tegendeel. De voorz. zegt, dat komt omdat Louwerse weer van inzicht veranderd is. Bij vaststelling der ver goeding 1928 en 1929 is het meerdere reeds verrekend, zoodat het laatste ge deelte thans volgt. De heer A. Louwerse zegt, dat in verband met deze afreke ning de vergoeding maar ruim f 11 be draagt. De heer Cevaal zal aan een der- gelijken uitgaaf zijn stem niet geven. In zage van wat besteed is, wordt niet ge geven. In stemming gebracht wordt de ver goeding voor 1930 en de afrekening 1928-1930 vastgesteld op de cijfers van 11.73 per leerling en in totaal op 5954.27. Alleen de heeren Cevaal en Vos tegen. De raad machtigt B. en W. de noodige maatregelen te treffen voor grondaan koop, in verband met de verbetering Hoogelandsche weg. Deze zaak is zeer vertraagd zegt de voorzitter, daar velen niet willen medewerken en anderen, die hun grond gratis beloofd hadden, dat later introkken. De heer Botte zegt, dat deze grondaankoop geen bezwaar behoeft te zijn, daar intusschen alles veel goedkooper is geworden. Op den steen scheelt dit wel 12000, enz. An deren merken op, dat dit een zeer voor- uitloopen is. Eerst na aanbesteding kan een overzicht verkregen worden. Bij de rondvraag worden nog enkele zaken besproken en deze vergadering te half twee begonnen, om ongeveer 7 uur door den voorzitter gesloten. AARDENBURG. In de Donderdag ge houden algemeene vergadering van de plaatselijke afdeeling der maatschappij tot bevordering van Ooft- en Tuinbouw in Zeeuwsch-Vlaanderen W. D. werd be sloten aan de leden planten ter opkwee king te geven en daarvan in September a.s. een onderlinge tentoonstelling te or- ganiseeren. Mevr. Van den Broecke De Man werd als bestuurslid herkozen. GROEDE. Men schrijft aan de X. R Courant: De zoon van den secretaris-ontvan ger van de Onderlinge Brandwaarborg maatschappij te Gr o ede is Vrijdag spoorloos verdwenen met medeneming van de bezittingen van die maatschappij aan geld en effecten tot een bedrag van ongeveer f 80.000. Vrijdagmorgen had er een aanrij ding plaats op den Seisweg, tusschen J. B., brievenbesteller te G r ij p s k e r k e, en den melkslijter W. uit Middelburg. B. kreeg een trap van het paard op zijn voet zoodat deze gewond werd. De regelingscomtaSs'sie voor het op 15 Juni te S chore te haucüeai» zangconcours van den Zeeuwschen Zangersbond bestaat? uit de Volgende hee ren: W. M. Snoep, voorz., W. Rijn Cz, secretaris, J. C. Smallegange, penning meester, M. Smits, J. van Koeveringe Hzn., J. Bootman, R. M. Stevense, C. Bruijnzeeï, Jb. Karelse, J. J. van Koe- ringe en W. Rijn J.Pz. De collecte van het plaatselijk crisiscomité te S c h o re heeft opge bracht f 137.74. De vereenigingen voor uitzending van kinderen naar buiten te K r u i- ningen, Hansweert, en Schore zullen dit jaar 5 kinderen uitzenden, te weten Kruiningen 2, Hansweert 2 en Schore 1. De Minister van Financiën heeft mei Ingang van 1 April j.l. bevorderd tot adjunct-commies ten kantore der Re gistratie en Domeinen te Zierikzfse, den heer E. W. Cashoek, thans rijks klerk aan dat kantoor. !Aan de heer J. de Voogt te B r e s. kens, opper-wachtmeester is hedien wes gens 36-jarigen drouwen dienst de geil den medaille uitgereikt. oud als onze beschaving zelve en reeds beoefend door de vorstinnen van Egyp te, is de gelaatsmassage. Zij hergeeft 't gelaat de soepelheid en elasticiteit, die de charme van het gezicht van meisje en jonge vrouw uitmaken. Volg dezen koninklijken weg en mas seer van tijd tot tijd Uw gelaat met Purol, dat alle vetten bevat, welke Uw huid voor haar gezondheid en schoon heid behoeft. Ben Hur. Een reprise, thans als geluidsfilm, niet als sprekende. We vreesden een Ameri- kaansch-Engelschen Ben Hur. Ten on rechte, gelukkig. De dialoog blijft ge projecteerd; alleen de beweging: de uit roepen der menigte, hooren we. In de laatste vijf jaar is veel veran derd in de cinema, niet alleen door de opkomst der talkie. Veel normen, veel chablonen verdwenen gaandeweg; ieu- were, kwamen op. Er mag dus bij een herhaling na zoo'n langen tijd wel veel verouderd lijken; veel, heel veel blijft er nog te apprecieeren, een bezoek, moge lijk een her-bezoek zeker waard. Deze massaliteit in massa-regie is toch sindsdien onovertroffen gebleven; dit ge voel voor juiste verhoudingen daarin, evenzoo. Gaf ooit een kakophonische wirwar van strijdende schepen zulk een impressie van gevecht; wekte de rauwe ellende van roeiende galleien zoo'n hui ver van afgrijzen? En opnieuw ook genoten we weer ten volle van schoone en interessante vond- 23-IV-'32: Vrijdag hoogste lucht- temperatuur 9.5 °C (49 °F); laagste 5.5 °C (42 °F). Heden 9 h: 9.5 °C; 12 h: 10,6 °C. 1.9 mm regen. Hoogste baro meterstand alhier 759 mm, laagste 758 mm. Hoogste barometerstand 765.6 mm te La Coruna; laagste 747.0 mm te Ler wick. Verwachting tot Morgenavond! Zon op; 4 h 47; onder 19 11. Licht op: 19 h 41. Maan op: 23 h 52; onder: 5 h 25. Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). April. Hoogwater. Laagwater. Za. 23 S 2.31 15.00 9.13 21.29 Zo. 24 3.18 15.50 10.00 22.24 Ma. 25 4.14 16.41 10.46 23.20 Di. 26 5.10 17.36 11.37 sten door de adembeklemming bij dit pa- roxysme van rénnen! Die rijen koppen van dravende paarden naast elkaar b.v.! Ramon Novarro is in Ben Hur toch wel de acteur van grooten stijl. Jong- krachtig, sterk in willen en bedoelen, en aldoor met die nobele geste, deze figuur eigen. Juist door de tegenstelling met de spieren bruutheid, het over-forsche van de Messala, van Francis Bushman. Men zal zich ook herinneren de pië teitvolle oplossing, die de regisseur Ni- blo de Christus-verschijning heeft gege ven. Twee Samson's en Delila's: Samson, de sterke, die een bovenmenschelijke, ongemeene kracht bezit, alles overwint, geheele legers die oprukken om hem gevangen te nemen met zijn knots neer- zwaait. Dat is de Samson volgens het bijbelsche verhaal. De moderne Samson, de verstekeling, heeft niet die forsche robuste gestalte van den eerste. Het verschil tusschen hen ligt niet alleen in het colbertje, maar ook in kracht, en er blijft den modernen Samson niets anders over dan list om zijn doel te bereiken. Delila, de Filistijnsche vrouw, listig en verraderlijk, weet Samson het geheim van zijn kracht te ontlokken, ontneemt hem die en levert hem aan den Koning van haar volk over. Delila, de vrouw der 20ste eeuw, be roemde zangeres, speelt niet alleen op het tooneel, maar ook in het werkelijke leven de rol van de listige vrouw. En de wraak van deze beide Sam son's? Ja, U zult die van de„Samson zonder kracht" toch ook wel de beste vinden. Buitengewoon vlot en boeiend spel van Maria Corda en Alfred Goo- laar, met een mooie fotografie en prachtige staaltjes van massaregie. Dick (Tom Tyler) den spookruiter achtervolgend die de vrede tusschen de twee ranches dreigt te verstoren en tevens Dick's liefde voor Grace belet Een spannende Wild-West film met de rennende en vechtende cowboys en tenslotte wordt natuurlijk de sportrui- ter onschadelijk gemaakt. De Rotterdamsche rechtbank heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen den 30-jarigen vertegenwoordiger, die met allerlei listige praatjes den heer E. Suer- mondt in een tijdsverloop van eenige maanden heeft weten op te lichten voor 12.000. Verdachte werd veroordeeld tot een gevangenisstraf voor den tijd van één jaar met aftrek van den .tijd in preventieve hechtenis doorgebracht. De straatfotograaf, die den oplichter het adres van den heer Suermondt heeft gegeven en die daarvoor een gedeelte van de opbrengst had ontvangen,, werd terzake heling veroordeeld tot een ge vangenisstraf voor den tijd van zes maanden.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1