Frisch en fraai KUNST EN WETENSCHAP. RECHTZAKEN. LANDBOUW. Handel, Nijverheid en Visscherij Verkeerswezen, Post en Telegraiie. GEMENGD NIEUWS. AFLOOP VERKOOPINGEN. Vergaderingen, Concerten, enz. dering van beroep. De jongen bleek lichamelijk niet geschikt als bankwer ker en is nu in het fotografenvak werk zaam. Twee wilden machinist worden ter koopvaardij, waartoe hun de weg gewe zen werd. Verder verdeelden zich de wenschen over en werden ook zoo geadviseerd: 1 voor onderwijzer of boekhouder; 1 bankwerker, een baas te zoeken in de stad, als smid voorloopig; 1 draaier (als voren); 1 leeraar nijverheidsonderwijs; 1 leeraar ambachtsonderwijs; dezen werd de raad gegeven zich te trachten eerst flink practisch te bekwamen. De in het vorig jaarverslag genoem de commissie van nazorg raporteerde, dat in het algemeen de adviezen wor den opgevolgd. Uit het jaarverslag van den Vlisising- schen Bestuurdersbond blijkt dat het aantal leden op 1 Januari j.l. bedroeg 2069, wat een vooruitgang met 49 'le- beteekent in het jaar 1931. Hiervan, zijn meer dan de helft ml. 1081 metaal bewerkers. Tegenover een winst van 70 leden, sfaat een afschrijving van 21 le- leden. De afdeeling h,o uw vak arbeider s heeft verschillende jaren achtereen, on geveer hetzelfde ledental gehad, terwijl thans ,na de Splitsing der afdeeling dit aantal met 14 is toegenomen en 46 be draagt. In den jdaatselijken raad maakte het stichten van een'ejgen gebouw een ern stig punt van bespreking uit, doch al gemeen was men van oordeel, dat er geen voldoende redenen aanwezig zijn op dit gebied daadwerkelijk op te treden. Met eenige teleurstelling wordt ge meld, dat de intertijd gedane pogin gen om te komen tot de oprichting van een arbeidersmuziekvereeniging zijn mis lukt. WALCHEREN. Gemeenteraad van Domburg. DOMBURG. In de Dinsdagavond ge houden vergadering van den gemeente raad werd in de vacature, ontstaan we gens het bedanken van den heer S. de Pagter Wz. als lid der commissie van toezicht op het 1. o. benoemd de heer J. P. Almekinders, met wien was aan bevolen de heer P. van Sluijs, terwijl in de vacature, ontstaan door periodieke aftreding van den heer J. de Visser Lz„ de aftredende weer werd herbenoemd. Het adres van de gemeente Ooststel lingwerf inzake noodmaatregelen voor land- en tuinbouw, werd voor kennisge ving aangenomen. De rekening van de Gezondheidscommissie, gezeteld te Vee- re, over 1931, werd goedgekeurd. Een verzoek was ingekomen van de K. L. M, om steun voor den te openen luchtdienst op Walcheren. De voor zitter zeide dat B. en W, voorstellen om eene bijdrage te verleenen voor het garantiefonds van 25, omdat zij over tuigd zijn dat deze lijn ook voor Dom burg, vooral als badplaats, van belang kan zijn. De heer Reijnhoudt kon niet medegaan met het voorstel, uit fi- nancieele overwegingen, evenals de heer De Pagter. De heer E 1 o u t meende, dat deze dienst voor badgasten, vooral voor hen die 's Maandagsmorgens in Rotter dam moeten zijn, van nut kon zijn. Het voorstel werd met 4 tegen 3 stemmen, die van de heeren Reijnhoudt, De Visser en De Pagter, aangenomen. De verorde ningen op de heffing en invordering van vergunnings- en verlofsrechten werden conform de overgelegde ontwerpen na een toelichting door den voorzitter, vast gesteld. Op verzoek.van den Minister van A., H. en N., werd eenige wijziging gebracht in de vroeger vastgestelde verordening op de winkelsluiting. Een verordening op de eischen van benoembaarheid en bezoldiging van den gemeenteveldwach ter werd vastgesteld. Van de S.D.A.P. en de moderne bon den van bouwarbeiders, schilders en landarbeiders, afdeeling Domburg, was een verzoek ingekomen om uitbreiding der werkverschaffing en instelling van een steunregeling. Burgem. en wethou ders stelden voor dit adres voor ken nisgeving aan te nemen, daar zij reeds vóór dat dit adres inkwam, tot de over tuiging waren gekomen dat voortzetting der werkverschaffing noodig was. Het instellen eener steunregeling achtten zij thans nog ongewensoht en naar hen bij informatie gebleken was, zou daarvoor ook nog geen goedkeuring verkregen worden. De voorzitter gaf een uit voerige toelichting op het voorstel. De heer G e 1 d o f vroeg inlichtingen om trent werkobjecten, die, naar B, en W. in een vorige vergadering hadden mede gedeeld, toen nog niet aanwezig waren. Hij stond er op dat nu ook alle werk- loozen bij de werkverschaffing geplaatst zouden worden en dat niet de ongeor ganiseerden voorgetrokken werden bo ven de georganiseerden. De voorzit ter zeide dat B. en W. thans verschil lende werkobjecten hebben. Wat de te werkstelling betreft zeide hij dat er zich steeds meer werkloozen aanmelden, die niet allen aangenomen kunnen worden en zeker niet wanneer B, en W. niet overtuigd zijn, dat zij geen middelen van bestaan meer hebben. De heer Reijn houdt wil gaarne toegeven, dat niet alles volmaakt is bij de werkverschaf fing, maar hij gelooft toch dat Domburg, tegenover andere gemeenten een goed figuur slaat. Hij ontkent dat ongeorga niseerden voorgetrokken worden, maar zegt dat zij, die in een werkloozenkas zijn, toch moeten uittrekken. Dat de landarbeiders daarbij speciaal in eene onvoordeelige positie zijn, is wel juist, doch daartegenover staat dat bijv. bouw arbeiders die bij de werkverschaffing zijn, veel minder loon ontvangen dan wanneer zij werk hebben. De heer Brand verheugt zich er over, dat B, en W. in deze vergadering met een voorstel komen waarbij, door verhooging van de inkomsten, de gelden gevonden worden om weer werk te verschaffen, waartegenover de heer G e 1 d o f aan voert dat eerst moet worden uitgemaakt of werkverschaffing noodig is, is dat zoo, dan moet het geld gevonden worden, welke opvatting de voorzitter bestrijdt. Het adres van de verschillende bonden wordt daarna met 6 tegen 1 stem, die van den heer Geldof, voor kennisgeving aangenomen. 50 opc. Gem. fondsbelasting. B. en W, stellen voor om te besluiten 50 opcenten op de Gemeentefondsbelas- fing te heffen. De voorzitter zegt dat B. en W, dit voorstel nu nog doen omdat hen gebleken is, dat de ndodige gelden voor werkverschaffing anders zouden ontbreken, zoodat noodgedwon gen nog op het laatste oogenblik, dat dit mogelijk is, opcenten voor de Gemeen tefonds belasting voor het belastingjaar, dat met 1 Mei a.s. aanvangt, moeten worden geheven. De heer De Visser vindt dit voorstel, evenals de geheele werkverschaffing, onsympathiek, er zijn bij de werkverschaffing goede krachten, maar door velen wordt zeer slecht ge werkt; er is bovendien met de werk verschaffing veel te vroeg begonnen. De heer Re ij n houdt zoowel als de voorzitter en de heer E 1 o u t beamen dit, er zijn uitzonderingen, maar dikwijls wordt zeer weinig werk gepresteerd. De heer Brand is van dezelfde mee ning en wijst er op dat de werkloozen tegenover de gemeente niet alleen rech ten, maar ook plichten hebben. De heer De Pagter geeft in overweging om hen, die te weinig werken, te ontslaan. De heer G e 1 d o f zegt dat het niet te verlangen is van hen, die bij de werk verschaffing tegen zulke lage loonen zijn geplaatst, dat zij hetzelfde werk doen als bij gewoon werk, bij hooger loon zou meer gewerkt worden, een meening die de voorzitter zeer betwijfelt. De heer Brand zegt, dat het aannemen en ont slaan van de tewerkgestelden thans in de praktijk vrijwel geheel door wethou der Reijnhoudt geschiedt, hij zou dit gaarne aan een commissie zien opgedra gen, De heer Reijnhoudt zegt, dat hij gaarne zulk een commissie zou zien ingesteld. De voorzitter ziet het nut van zulk een commissie nog niet in; de heer Reijnhoudt heeft werkelijk uit stekend werk gedaan, maar hij kan zich voorstellen dat hij op den duur gaarne meer hulp, vooral voor de beoordeeling heeft. Tot leden dier commissie worden daarna benoemd de heeren Reijnhoudt, De Pagter en Brand. Verder doorgaande op de kwestie van het heffen van op centen op de Gemeentefondsbelasting, zegt de heer G e 1 d o f dat hij wil voor stellen ook 25 opcenten op de Vermo gensbelasting te heffen. De voorzit ter zegt, dat waar reeds zooveel kapi taalverliezen geleden zijn, deze opcen ten zeer weinig zullen opbrengen. De heer E 1 o u t zegt, dat aan de eene zijde de werkloozen moeten worden geholpen, maar aan de andere zijde ook moet wor den gezorgd dat het kapitaal niet zoo danig wordt belast dat geen geld meer overblijft om ook door anderen werk te laten geven; hij wijst ook speciaal op de landbouwers die het eerst de dupe van de vermogensbelasting worden. De heer Brand kan met het voorstel van B. en W. medegaan. Het voorstel van den heer Geldof tot het heffen van 25 opcenten op de vermogensbelasting wordt daarna met 6 tegen 1 stem, die van den voorsteller verworpen, terwijl het voorstel van B. en W. tot heffing van 50 opcenten op de Gemeentefonds belasting, wordt aangenomen met alge- meene stemmen. Een verzoek tot het geven van een bijdrage tot dekking van het tekort dat geleden wordt doordat verschillende personen niet in staat waren hunne des tijds toegezegde bijdragen voor reclame ten behoeve van de Noordzeebadplaat sen te betalen, wordt afgewezen. Nadat de heer G e 1 d o f gevraagd had verschillende boomen te doen op- snoeien, waarop de heer El out ant woordde dat daartoe reeds opdracht was gegeven, en de heer Brand gevraagd had of reeds iets bekend was omtrent het verkrijgen van een voetbalveld, het geen niet het geval bleek te zijn, werd de vergadering gesloten. Nobile weer naar de Poolstreek. Generaal Nobile, die thans voor re kening van de Sovjetregeering nabij Moskou bezig is een luchtschip te bou wen om daarmede een ontdekkingsreis te doen, waarop het land ten O. van Nova Zembla zal worden geëxploreerd, is naar Italië teruggekeerd om daar 100 mechanici ten ingenieurs te .werven voor de voltooiing van het schip. Gedenkboek Indische Tentoonstelling. Dezer dagen zal het gedenkboek be treffende de Indische tentoonstelling te Parijs, uitgegeven door de vereeniging Oost en West ten bate van het steunco mité te Parijs, het licht zien. Het zal o.a. verlucht zijn met een nog nimmer te voren gepubliceerde foto van Prinses Juliana en een verzameling van bijdra den bevatten, geschreven door personen, die werkdadig tot het slagen van een Nederlandsche prestatie in de Fransche hoofdstad hebben bijgedragen. i Het Gerechtshof te 's-G raven- hage heeft jhr. J. F. van B. van den B,, die door de rechtbank te Rotterdam was veroordeeld wegens verduistering van een bedrag van 7 ton en valschheid in geschrifte tot 2 jaren gevangenisstraf met aftrek van de prev. hechtenis, even eens tot die straf veroordeeld met wijziging van de kwalificatie ten aan zien van het tweede aan verd, ten laste gelegde feit. De Postrool. Het Haagsche Gerechtshof eischte bevestiging van het vonnis der Haag sche rechtbank, waarbij zekere K. we gens den bekenden overval op de post auto aan den Van Lennepweg, werd veroordeeld tot' vier jaar gevangenis straf. Bij dezen overval is 18.000 buit gemaakt. Een beroovingszaak. De Haagsche rechtbank tipeft Dinsdag middag 'met gesloten deuren de zaak tegen mej. S. S. behandeld die er van werd beschuldigd, medeplichtig te zijn aan een te haren huize, van Hogendorp- straat te 's-Gravenhage gepleegde be- rooving. Mej. S. heeft 'op> dit gebied een we kere reputatie, daar zij eenige jaren geleden reeds te Rotterdam terecht heeft gestaan wegens bproovinig van f 23.000. bisteren betrof het een poging tot be- rooving. i De officier van justitie eischte wegens medeplichtigheid aan diefstal 144 jaar gevangenisstraf. De verdediger van verdachte pleitte vrijspraak. De rechtbank sprak verdachte vrij van het haar ten laste gelegde en beval haar onmiddellijke invrijheidssfelling. als een dauwdrop in de zon wordt Uw teint door het dagelijksch gebruik van „Zij"-Crême. (Ingez. Med.) Het aantaï gevallen van. mond- en klauwzeer gedurende de maand Maart 1932 bedroeg in de provincie Groningen 12, Friesland 8, Drenthe 6, Overijssel 25, Gelderland 62, Utrecht 1, Noord- Holland 5, Zuid-Holland 8, Zeeland geen, Noord-Brabant 71, Limburg 71. De cijfers duiden het aantal eigenaars aan onder wier Vee deze ziekte werd geconstateerd. De directie van den landbouw1 deelt mede, dat blijkens telefonisch bericht! van den rijkslandhouwconsulent te Parijs het „Journal Officiel" van heden, 20 April de 'mededeeling bevat, dat bij wijze van reeiprociteitsmaatregeï de in- en door voer uit Groot Brittannië, Duitschland en gü e d e r 1 a n d is verboden van aardappelen, versche groenten, levende planten, bollen, knollen en wortelstok ken. Zendingen welke voor 20 April zijn afgezonden worden nog toegelaten. Poot- aardappelten zijn uitgezonderd' van de zen maatregel' met dien verstande, dat deze zonder speciale invoervergunnin gen worden toegelaten, wanneer het be treft zendingen geselecteerde poters, ver gezeld van een certificaat be treffende selectie en gezondheid, afgegeven door de daartoe bevoegde officieel'e autori teit in het land' "van oorsprong. Onge keurde en ongeselecteerde poters wor den alleen toegelaten op invoervergun ning aan de Fransche importeurs1 af te geven door het Fransche departemfent van landbouw. De electrische fiets De Philipsfabrieken te Eindhoven zul len binnenkort een electrische fiets in den handel brengen. Het Hdbl. Verneemt daarover eenige technische gegevens. De electrische fiets zal rijden op ad- cu en motor dte accu's van Varta, de motoren van Elma te Utrecht volgens een door Philips ontworpen systeeim, waarbij een snelheid' Van 22 km bereikt en op de geladen accu 80 km! afgelegd kan worden. Men kan thuis, bijvoorbeeeld 's nachts, de accu bijladen met behulp van een bjj' radio-menschen welbeken den gelijkrichfer. De levering van den .getij krichter is bjj den prijs van het rij wiel inbegrepen' en dtezei prijs zal mini maal f 230 'bedragen. Dit is dus! méér dan de rijwielen met lichten motor kosten. De electrische fiets krijgt haar accu's laag tusschen trappers en voorwiel ge monteerd, den motor even 'beneden, het zadel'. De voortbeweging geschiedt dfao- ketting-overbrenging op het achterwiel Men bedient den motor door nnjddell van draaibare handvatten van het sltuur: er zijn géén versnellingen. Het bijzondere van het electrische rij wiel zal de gerutschlooze gang zijn, als door den wind' Voortbewogen of door een onzichtfaar koord' getrokken, zut- len de fietsers langs1 de wegen gaan,... De „Bengalen". Het motor vrachtschip „Bengalen", dat voor rekening van den Rotterd'afm- schen Lloyd' op de werf der N.V. Kon ^Maatschappij de Schelde tei V li si sin- een is gebouwd, is Woensdagmiddag naar de reede aldaar gegaan om proef te varen. Het 'ligt in de bedoeling d'at het schip Zaterdag naar Rotterdam' Ver trekt. Ind. Stoomvaartlijnen. Dempo (thuisr.) 20 (12 midd.) v, Co lombo. Johan van Oldenbarnevelt (thuisr.) p, 18 Perim. VOORZICHTIG MET RODENT. De Directeur van den Geneeskundigen Dienst te Den Haag meldt aan de Maasbode: In de laatste weken zijn hier ter ste de bekend geworden drie gevallen van vergiftiging door Rodent. Dit Rodent is een muizenverdelgingsmiddel, waarin ook voor menschen giftige stoffen aan wezig zijn. De Directeur waarschuwt daarom bij het gebruik van deze stof de uiterste voorzichtigheid in acht te ne men en er vooral voor te waken, dat 't middel niet in verkeerde magen te recht komt. DOOR EEN VALLEND LEDIKANT GETROFFEN. Op den Haarlemmer dijk te Amsterdam was men bezig met het hijschen van een ijzeren ledi kant uit een venster van een der boven verdiepingen. Door het breken van het touw viel het ledikant op den handkar, waarmee het zou worden vervoerd. Het sloeg daarna om en kwam toen terecht op 'n vrouw, die juist passeerde. De vrouw werd zoo ernstig gewond, dat ze in be- wusteloozen toestand naar het Binnen gasthuis is overgebracht, VERDUISTERING DOOR GEM. AMBTENAAR. i Een 40-jarig ambte naar van den gemeentelijken woning- dienst te Amsterdam is door de politie aangehouden wegens verduiste ring. Hij had kans gezien een paar dui zend gulden, die hij in den loop van den tijd aan huren ontvangen had, onder zich te houden. Toen deze verduistering aan het licht kwam is hij aangehouden. STEEKPARTIJEN, Een 23-jarige vrouw is Woensdag met een steek van een dolkmes in het dijbeen naar het Bin nengasthuis te Amsterdam ver voerd. De vrouw heeft op den IJdijk een heftige woordenwisseling gehad met een 27-jarigen grondwerker, dien zij sinds eenigen tijd kende. In woede ont stoken, zou de man een dolkmes hebben gegrepen en haar een steek hebben toe gebracht, De man verklaarde bij zijn verhoor, dat hij niet heeft gestoken. Volgens hem heeft de vrouw in een aan val van razernij zichzelf verwond. Woensdagavond heeft in de Claas- straat te V e n 1 o een ernstige vechtpar tij plaats gehad tusschen den gehuwden P. van R„ 30 jaar, en den gehuwden J. S., oud 28 jaar, wegens een familie twist. Van R, werd aangevallen en bloe dend verwond aan hoofd en armen. S. bracht hem verscheidene messteken toe, Van R. werd gearresteerd. SCHEEPSLADING VERBRAND, Woensdagmorgen wilde de schipper M. v. G. uit Oosterhout, die met zijn schip te Tilburg lag, den moter van zijn schip warm maken. Daarbij is echter de lading, die bestond uit stroo, in brand gevlogen. Den brandweer mocht het ge lukken het schip te behouden; de lading werd echter geheel een prooi van het vuur. Het schip was tegen brandschade verzekerd. EEN NOODLANDING DIE MISLUK TE. Gistermorgen vloog 'f. Fokker- toestel' C VI no. 6620 op ongeveer <-500 m' hoogte boven A m e r s" fptor t toen de motor plotseling afsloeg. De bestuurder sergeant-m'a'joor J. J. Buwald'a, wilde een noodlanding maken. Op ongeveer 300 m hoogte begon de to/otor evenwel' weer te l'oopen. Hij ging toen met htet zoeken van een 'landingsterrein door, doch de motor weigerde opnieuw. De noodlanding mislukte daardoor, met het gevolg dat het toestel neerstortte. De bei de vleugels werden totaal versplinterd, terwijl de motor geheel In de neus van jiet vliegtuig drong'. De bestuurder kreeg slechts eenige lichte verwondingen aan het oog. n EEN SCHAT IN DEN GROND. - De landbouwerszoon H. W. vond onder Scharmcr (Gron.) bij het poten van aardappelen eerst een bankbiljet van 25 en toen nog een. Vermoed wordt, dat deze gezeten hebben in een lading Groninger compost, welke verleden jaar over het land is gestrooid. VERDUISTERINGEN. Men schrijft aan de N. R, Ct. uit W a d d i n x v e e n: Woensdagmiddag is de 18-jarige werk man K. de J. te Gouda en werkzaam bij de firma P. G. aldaar, op heeterdaad betrapt bij het lichten van de toonbank lade in den winkel van de luxe- en huis houdelijke artikelen van genoemde fir ma, Een verhoor van De J, bracht spoe dig aan het licht, dat hij zich hieraan reeds meermalen had schuldig gemaakt, doch ook, dat hij nog een medeplichtige had, en wel de 34-jarige B. den D., die ook bij genoemde firma aan dezelfde afdeeling werkzaam is. Er kwam aan het licht, dat zij ver scheidene goederen hadden verduisterd. Een huiszoeking te Gouda had het re sultaat, dat een groot deel van deze goederen werd teruggevonden, waaron der ook een stofzuiger, dien zij zorgvul dig verborgen hadden. Deze goederen zijn in beslag genomen. De waarde be draagt 300. Een deel van het gestolene schijnt te gelde te zijn gemaakt. De ver duisteringen loopen over twee a drie jaar. Ongelukken. Een van school komend 9-jarig knaapje te O u d e n r ij n is Woensdag middag, toen het plotseling den Rijks straatweg overstak door een vrachtwa gen aangereden, waarbij het op slag werd gedood. Te Steenbergen kwam het 14-jarig zoontje van den heer P. V, bij het voetballen zóó ongelukkig terecht, dat hij een arm en het sleutelbeen brak. Gistermorgen is in de machinefa briek Van Nering Bögel te Deventer de arbeider W. L. tusschen twee kranen bekneld geraakt. L. werd ernstig gewond en is overleden. De 7-jarige C, van den H. uit de Viljoenstraat te Den Haag, die Dins dagmiddag door een auto werd aange reden is aan de gevolgen overleden. Ook het 7-jarig meisje M. van S. uit de van Swindenstraat, dat Dinsdagavond door een auto werd overreden, is overleden. Dinsdagavond reed de 76-jarige heer A. S. van den Bergh met zijn auto in de Ruichrocklaan te Den Haag, toen de wagen plotseling stopte. Men vond den heer v. d. B. dood achter het stuur zitten. Gebleken is, dat hij aan een hartverlamming was overleden. De heer A. S. van den Bergh is een der oprichters van het bekende marga rine concern en een bekende figuur op het gebied der t.b.c.-bestrijding. Woensdagavond is 't 6-jarig meis je B. de J. op den rijksstraatweg te Ha ren nabij Groningen spelenderwijs onder een passeerende vrachtauto geraakt en gedood. CHARLIE CHAPLIN. Een Reuter telegram uit Singapore meldt, dat Charlie Chaplin bij zijn aankomst aldaar uit Java onmiddellijk in een ziekenhuis is opgenomen, daar hij aan koorts lijdt. Woensdag werd te B i e z e 1 i n- g e ten overstaan van notaris J, C, Kram in het openbaar verkocht, een woon huis met schuur en erf, aan de Blaas- poort, groot 2 a 18 ca. Kooper P. Fraan- je voor 655. Flor a-B io scoop (Noordstraat) da gelijks doorloopende voorstellin gen, 7.30 uur. Zondagmiddag 3— 6 uur matinée. Eleetro-Bioscoop (Markt). Da gelijks doorloopende voorstellin gen om 7 en 9 uur. Zondags Ma- tinée's om 3 uur. Zaterdag 23 April. Openb. Verga dering Onafh. Soc. Partij. Spr. P. J. Schmidt, Amsterdam Schut tershof (KI. Zaal.) Woensdag 27 April. Uitvoering van de Gem. Zangvereeniging „Hosan na," Concertzaal. Woensdag 27 April, Lezing met licht beelden, ds. W. F. M. Lindeboom, van Serooskerke, voor de Ned. Chr. Reisvereen. Bogardzaal, 8 uur. Donderdag 28 April, Besloten Kunst filmavond, directie Electro Bios coop. 8,15 uur. Vr ij dag 29 April. „De Kunstclu(b"' toet „Nan". Schouwburg. Zaterdag 30 April. Jaarl. Singelloop E. M. iM. Zaterdag 30 April Jaarvergadering Zeeuwsche Vereen, voor dialect onderzoek. Dinsdag 10 Mei. Uitv. Zangvereeni ging „T, O, en U." Handels' Ora torium. Concertzaal. Donderdag 19 Mei. Uitvoering van de zangschool der Gem. z:angver. 1 „Hosanna". Zondag 29 Mei. Afstandstofarschf JE3|. M. M. Woensdag 31 Augs. Herdenking 10-j. Lustrum Ned. Chr. Reis-Vereen. Electr. Drukkerij G. Wi DEN BlOER, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 6