VERKADE 'IEIHALIIG CITROËNFILM Aanbesteding. SPORT. WESTKAPELLE. BUITENLAND. Algemeen Overzicht, MARKTBERICHTEN. Advertentiën. VLEESCHHOUWERIJ LE1JNSE, Segeerstraat Tel. 515. Prima Zooglamsvleesch, Dinsdag 26 April 1932 Hotel- en Café-Inventaris, aan te besteden het verbouwen van per ceel Q 48, hoek Zand straat-Pottenbakkers singel, WAXINE PAKKET Een theecomfoortje van perskristal met een doos Waxine theelichten f). 1.25 Vleeschhouwerij A. Leijnse. Telef. 515. Segeerstr. H 90. ff -FLORA-BIOSCO OP - Noordstraat Middelburg Middelburg P. A,. PIETERS, SEISSINGEL 71, alsmede bij den Citroën-Agent te GOES, L. SNOODIJK, Middelburgsche straat. N.V. Automobiles Citroën Amsterdam. een heerlijk brosse versndperincj! ct per hdlf pond oadfidw /(tottinwot FROU-FROU WAFELS I4c.p. pd- NICE15 c. p- pd- ZANDKOEKJES 18 c.p. 3 ons BITTERKOEKJES 18 c. p. pd. BOTERBIESJES. 19 c. p- pd. CAFÉ NOIR 20c.p.3ons IJSBONBONS. 20c.p.3ons TOFFEE 20c.p.3ons GEBR. AMANDELEN 20c.p.£pd. CHOC. K ATTET0NGEN 20 c.p. pd. WEESPERMOPPEN. 21 c. p. pd. AMANDELBROOD 25c.p. pd. LIKEURB00NEN. 25c.p. pond .vooicUfljfiq! Ni<2uw n groot Pindd-tdblet vooi* slechts 10 ets. Abonneert U op de Middelburgsche Courant den en duizenden groote verplichtingen hebben. Begaan met het lot zijner onderhoo- rigen heeft Raiffeisen, die op 30 Maart 1618 te Hamm aan de Sieg geboren werd, een paar gegoede burgers weten te bewegen een vereeniging te vormen tot aankoop van levensbehoeften, die te gen den kostenden prijs aan de bevol king werden verkocht, terwijl hij later, ais burgemeester, begreep, dat meer noodig was om de noodlijdende bevol king van den greep van de geldhyena's te bevrijden, die misbruik maakten van den benarden toestand, waarin zij ver keerden en de menschen aan cre- dieten hie'pen. onder den schijn van menschlievendheid, doch tegen bijna niet na te komen voorwaarden. Een op lossing was voor den voortvarenden burgervader moeilijk, temeer omdat hij van de grondgedachte uitging, dat de boer zichzelf moest helpen. In Flam- merefeld, waar hij in 1848 tot burge meester werd benoemd, waagde hij den stap en stichtte de Flammersfelder Hilf- verein, welke crediet verleende voor verschillende doeleinden. Uit deze ver eeniging is later 'n spaar- en voorschot- kas gegroeid, zooals die thans in vele landen en in bijna iedere plaats bloei en. Dank zij de doortastendheid van Frie- drich Wilhelm Raiffeisen, heeft de plat telandsbevolking thans een geldorgani- satie, welke er zijn mag en die vooral thans in een tijd van zware depres sie en instortend kapitaal op gezon de basis berust en in staat is vele noo- den te lenigen en te verzachten. Evenals dit reeds eenige jaren ge leden het geval is geweest, ligt het in de bedoeling van het hoofdbestuur der Ned. Wielren Unie wederom vaardig- heidsritten in de verschillende provin cies te doen uitschrijven voor het ver krijgen van het fraaie vaardigheids diploma Unie. Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent K. LIEVENSE. Mac Donald te Parijs. Minister-president Mac Donald is Woensdagmiddag per vliegtuig van Croydon naar Parijs vertrokken, waar hij door minister-president Tardieu en eenigen zijner collega's ontvangen werd. Mac Donald en Tardieu begaven zich direct naar het ministerie van buiten- landsche zaken waar zij een bespreking hadden. Het onderhoud duurde ongeveer drie kwartier. Na afloop heeft Tardieu een verklaring afgelegd, waarin hij me dedeelt met den Britschen premier een zeer interessant onderhoud te hebben gehad, dat in het bijzonder betrekking nad op de te Genève aan de orde zijnde kwesties. Hij heeft den wensch het ge sprek met Mac Donald voort te zetten en is uit dien hoofde tot het besluit gekomen, 's avonds tezamen met den premier naar Genève te vertrekken en Vrijdagavond weer te Parijs terug zijn. Dit vertrek van Tardieu is dus wel vrij plotseling opgekomen, niettemin zijn de politieke kringen te Parijs niet ver rast. De jongste gebeurtenissen ter ont wapeningsconferentie, in het bijzonder het met algemeene stemmen aanvaarden van de eerste ontwerpresolutie, heeft groote ontstemming gewekt, omdat het direct in strijd is met de Fransche ont wapeningsplannen. Het korte onderhoud met Mac Donald schijnt voor Tardieu een welkome aan leiding te zijn om persoonlijk in de debatten te Genève in te grijpen en tegelijkertijd den indruk van plotselinge ongerustheid te vermijden. Men is van meening, dat bij de be spreking met Mac Donald de kwestie der herstel- en oorlogsschulden wel in het hart zal worden aangeroerd, doch dat de jongste ontwikkeling van de ont wapeningskwestie het voornaamste on derwerp der gedachtenwisseling zal zijn. Ook op dit punt schijnen nog ver gaande tegenstellingen tusschen de Fransche en de Engelsche opvattingen te bestaan; aangezien Mac Donald zich heeft uitgesproken voor de qualitatieve ontwapening, d.w.z. voor de volkomen afschaffing van bepaalde aanvalswa penen, die men van Fransche zijde ter beschikking van den Volkenbond zou willen stellen. Bij het vertrek uit Parijs van het Gare de Lyon bestegen Tardieu en Mac Donald ieder een aparten wagen. Formeel uitstel. Het Amerikaansche staatsdeparte- ment heeft ten einde de informeele over eenkomst, waarbij verleden jaar werd besloten tot uitstel van alle betalingen aan de Ver. Staten voor een totaalbe drag van ongeveer 250 millioen dollar, formeel in wettelijken vorm te gieten, thans aan alle mogendheden, wien door het Hoovermoratorium uitstel van be taling was toegestaan, schuldbewijzen ten bedrage van 246 millioen dollar ter onderteekening toegezonden met uit zondering van Oostenrijk en Grieken land. Door onderteekening van deze schuld bewijzen verbinden de debiteuren van Amerika zich om de achterstallige be dragen terug te betalen over een periode van tien jaar, met een interest van 4 pet. In het feit, dat men hiertoe overgaat op het moment dat er weer een sterke op positie tegen schrapping der schulden in het Amerikaansche Congres is opge stoken, ziet men algemeen de bedoeling der Amerikaansche regeering, om deze oppositie overtuigend te toonen, dat h.et niet in haar voornemen ligt de schulden te schrappen (of beter: thans op den huidigen dag, niet in het voornemen ligt). BELGIE. Uitspraak proces-Galet. De civiele rechtbank te Brussel heeft gisterochtend uitspraak gedaan in het ophefmakend proces der generaals betreffend een pas sus in het boek „Sa majesté de Roi Al- bert, commandant en chef devant l'in- vasion allemande", die door generaal Lantonnois de Rhode, gewezen comman dant der zesde legerdivisie als beleedi- gend werd beschouwd. De rechtbank wees den eisch van ge neraal Lantonnois tot rectificatie van den gewraakten passus en tot plaatsing van 't vonnis in verscheidene Belgische en buitenlandsche couranten van de hand op grond van het feit, dat het werk van generaal Galet, den huidigen chef van den generalen staf, op historische documenten van den legerstaf berust en een objectief relaas is van de militaire gebeurtenissen in 1914. De rechtbank geeft toe, dat generaal Lantonnois als divisie-commandant zijn plicht heeft ge daan, en getrouw de hem van hooger- hand gegeven bevelen heeft uitgevoerd. Generaal Lantonnois werd verder ver oordeeld tot het betalen van de kosten van het proces. (Zie ook den Belgischen brief.) DUITSCHLAND. Een onderzoek heeft uitgewezen, dat de verboden Rood frontstrijders- bond te Berlijn illegaal wordt voort gezet. Ook buiten Berlijn is hetzelfde feit geconstateerd. ENGELAND. MacDonalds oogaandoening. De Engelsche ochtendbladen blijken zich ernstig bezorgd te maken over den toe stand van MacDonald's oogen. Hem wordt daarom aanbevolen zich in Genè ve de noodige rust te gunnen en na te rugkeer uit Genève eenige weken met verlof te gaan. In politieke kringen hecht men er groote waarde aan, dat in de regeering voorloopig geen veranderingen komen. IERLAND. Woensdag is in den Dail een wets ontwerp ingediend tot afschaffing van den eed van trouw aan den koning. De Valera heeft het wetsontwerp formeel ingediend in eerste lezing. JOEGO-SLAVIE. Betalingen gestaakt. De eerste Kro atische spaarbank, die enkele dagen ge leden haar betalingen heeft gestaakt, is een moratorium verleend voor zes maan den, daar de nationale Bank niet in staat is de spaarbank te steunen, welke te dien einde 800 millioen dinar zou be hoeven. Men rekent er op, dat het nood zakelijk zal zijn ook talrijke andere Ban ken een uitstel van betaling te moeten verleenen. BRAZILIË. Het luchtschip Graf Zeppelin is Woensdagavond vlot te Pernambuco ge land. •Middelburg 20 April,. Op de vei ling werden de volgende prijzen besteed: Zeeuwsche blauwe aardappelen 81— 1.26, id'. poters 29—43, bonte aardap pelen 36—37, alles per 25 kg; spruiten 16—18, witlof 5—15, dunsel 6—20, bak- sla 22, möskrul 20, snijsla 17—18, spina zie 10—23, zuring 14—20, uien 9—10. peen 5—8, koolrapen 2—3, roode kool (2—4, postelein 51, alles per kg; tuin kers 7—8, per doosje; madelieven 10— 12 per 10 stuks; cactussen 11—14, aard beien 2—3, roode kool 5—514, bloemkool 3—23, alles per stuk; tulpen 4—11, nar cissen 47, prei 3y26y3 selderie 5— 61/2, peterselie 7, radijs 6—714, rabar ber 41/2—IO, alles per bos; kropsla 1 —7, alles per krop. Middelburg, 21 April. Op de graanmarkt werd wegens te geringe aan voer geen noteering opgemaakt. Boter en eieren aangevoerd door Waï- chersche boerinnen (officieelè prijsno- teeringj): Boter f 0.61. Kipeieren f 2.10. Eendeieren f2.25. Ganseieren f 8. Kalkoeneieren f 6.—. Aangevoerd door handelaren: Boter, f 0.56. Kipeieren f 2.—. Eendeieren f 2.—. Ganseieren f 6.—. Kalkoeneieren f 5.—. Particuliere prijs: boter f 0.70, kip eieren f 3.—, poelje f 2.50, eeoideierenj f 3. Op de veiling waren 58.000 eieren aangevoerd. De prijzen voor kipeienan waren: 50—52 kg f 1.75, 52—54 kg 1 86 -1.90, 54-56 kg 2, 56-58 kg 2.09- 2.11, 58-60 kg 2120-2 23, 60-62 kg 2.32-2.36, 62-64 kg 2.44- 2.48. 64- 66 kg 2.602.63; 6668 kg 2.70: brui- 50—52 kg 2, 58-60 kg 2.25, 60-62 'Sg ,2.41—2.45, 62-64 kg 251, 64-60 kg 2.69, 66— 68 kg 2 72; eendeieren 2.23 2.2f, ganseieren 8—9, kallkoeneieren 5. Goes, 20 April. Veilingsvereenigin;^ Zuid-Beveland. Witlof 17, spinazie 19, id. uitschot 3, poter aardappelen 1, alles per 100 kg: bloemen, hortensia's, 0.65—0.81, per pot; tulpen 5—12, narcissen 0.40—0 70, ra barber 6.20—6.40, radijs 3.50—3.60, prei 6, alles per TOO bos; bloemkool 15—17. id'. 2e. soort 8, koolplanten 0..13, prei 0.50, kropsla 3.20—5.30, id. 2e soort 1.80-2.70, id. uitschot 0.20—1.10, alles per 100 stuks. 459ste STAATSLOTERIJ. 3de klasse. 3de lijst. Trekking van Woensd!ag 20 Aprli. Prijzen van 1000: 1388 400: 9310 11661 100: 1321 5917 14805 20183 PRIJZEN VAN f 45. 1095 3812 13456 20401 3758 13419 20340 20410 fOndertrouwd: A. C. J. MALJERS fp" en L. KOLE. Huwelijksvoltrekking D.V. 9 Mei a.s. Kerkelijke inzegening om 2'/2 uur in de Koorkerk. Middelburg, Noordsingel S 169. St. Laurens, Noordweg B 4. 21 April 1932. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve Man en Vader GERARD KLAP, in den ouderdom van 35 jaar. Wed. M. KLAP— FLIERENBURG en Kind. Middelburg, 20 April. Heden overleed na een lang durig lijden in den ouderdom van 35 jaar onze geliefde Zoon, Broer en Behuwdbroer GERARD KLAP. Uit aller naam, Wed. J. BARENTSEN— VERBURG. Middelburg, 20 April 1932. ■I A.s. Maandag en Woensdag naar Rotterdam per Nieuwe Auto-Car f 3p. p. Kaarten verkrijgbaar bij dhr. BOOM, Kapper Gravenstraat. De ondernemers, GEBRS. VAN FRAASSEN, Vlissingen. tegen lage prijzen. Heden overleed na een lang- url^ hjden in den ouderdom van 35 jaar, onze geliefde Schoonzoon en Zwager GERARD KLAP, \vt j naam, Wed. M. A. FLIERENBURG— REICHGELD. Middelburg, 20/4 '32. De Notaris H. R. STRUVE is voornemens a contant te ver- koopen op om één uur aan het Café van den heer J. G. NEVE, Varkensmarkt alhier den geheelen Biljart, Piano en verder Meubilair. Te zien op den morgen van verkoop De Notaris J. C. BLAUPOT TEN CATE zal op VRIJDAG 6 MEI 1932, des namiddags te half twee uur, in het Café „Buitentuin" aan den Tramsingel bij Middelburg, in het openbaar verkoopen Een WOONHUIS en ERF met TUIN, en vrijen uitgang, aan den Nieuwen Vlissingschen weg, Wijk E no. 150, bij de Tramhalte Ijs baan, in de gemeente KOUDE- KERKE, groot 2 aren 64 centiaren. Dadelijk te aanvaarden. Bezichtiging Woensdag 4 Mei van 1012 en van 24 uur, en Vrijdag 6 Mei van 1012 uur. Voor de vele en hartelijke blijken van belangstelling, ons betoond op 17 dezer, betuigen wij onzen hartelijken dank. J. WONDERGEM. E. WONDERGEM— VADER. Middelburg, Noordweg S 237. Herplaatsing, Allen die iets te vorderen heb- van C. MARINISSEN Lzn., Nadorst, Hof „Nimmerdor" te Sint Laurens, worden verzocht hiervan vóór 25 dezer schriftelijk opgave te doen aan den Burgemeester van temt Laurens, Burgemeester en Wethouders van Middelburg zijn voornemens op Vrijdag 29 April a.s,, des na middags te 2 uren, op het Raadhuis Bestek en teekening a f 2.zijn vanaf heden op het kantoor van Gemeentewerken aan de Stads- schuur verkrijgbaar, alwaar dage lijks tusschen 9 en 11 uur inlich tingen zijn te bekomen. De Directeur van Gemeentewerken, P. JAC. JANSEN Een h e e r I ij k e bonbon gevuld met een fijne moccacrème. Het geheel is kwaliteit EERSTE KWALITEIT ZOETE MELKSCH KALFSVLEESCH, Fricandeau Oesters f 0.55 Wiener Schnitzler - 0.55 Rollade Nierstuk - 0.45 Biefstuk - 0.65 Carbonade - 0.35 Lappen - 0.45 Gehakt en Poulet - 0.40 Gevulde Borst - 0.50 Alles per 5 ons. L IN DE OP ZATERDAG 23 APRIL. Aanvang le Voorstelling 2 uur n.m. 2e Voorstelling 4.15 uur n.m. Georganiseerd door de Samenwerkende Vereenigingen tot het geven van Technische Lezingen en Films „Middelburg-Vlissingen" Een beperkt aantal uitnoodigingen is nog verkrijgbaar bij den Citroen-Vertegenwoordiger te 1 KG. SUIKER metl pond DAISY of CUPIDO BISCUITS te zamen voor 50 ets. of 1 KG. SUIKER met pond M0CCATINES te zamen xoor 50 ets.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 3