Kort Zeeuwsch Nieuws. BEURS- EN WISSELKOERSEN. KERKNIEUWS. KUNST EN WETENSCHAP. ONDERWIJS. LAATSTE BERICHTEN. Financiëele Berichten, LANDBOUW. BEURSTHERMOMETER, ZEEUWSCH-VLAANDEREN O. D. Het terrein aan de Zuidelijke Kanaalhaven. TERNEUZEN. Op vragen van het Eerste Kamerlid Nivard betreffende 't in erfpacht of huur afstaan van een ter rein, gelegen aan de Zuidelijke kanaal haven in Terneuzen, heeft de minis ter van waterstaat geantwoord. Een verzoek van de N.V. Aug. Meyer Zonen's Expeditie- en Agentuur Mij. in Terneuzen van 10 October 1931 om een terrein, gelegen aan de zuidelijke kanaalhaven, in erfpacht te mogen ont vangen, is afgewezen. Noch het gemeen tebestuur van Terneuzen, noch de be trokken Kamer van Koophandel hebben in het belang van de haven en van de werkverruiming, op het toestaan van dat verzoek aangedrongen. De afwijzende beschikking is in hoofd zaak gegrond op de omstandigheid, dat het gewenschte terrein voor den z.g. „gaanden en komenden man" beschik baar moet blijven. Het is het eenige ter rein van eenigen omvang, dat gelegen is aan een kaaimuur met een behoor lijke spooraansluiting en voor openbaren opslag kan worden gebruikt, daar alle andere terreinen reeds in huur of erf pacht zijn uitgegeven. Het terrein werd veelal voor opslag van papierhout ge bruikt, omdat daarvoor geen andere ter reinen beschikbaar konden worden ge steld. Het zou echter evenzeer voor an dere goederen zijn gebruikt, als daar voor opslagruimte was gevraagd. De op slagruimte voor het papierhout, op een terrein van de Spoorweg Maatschappij Mechele nT erneuzen beslaat slechts ongeveer de helft van die, welke nog aan het eind van 1930 voor opslag van papierhout in de haven van Ter neuzen werd gebezigd. Dat door het afwijzen van het verzoek een belangrijk vervoer aan de haven is ontgaan, is niet gebleken. Met het oordeel, dat, nu de teruggang van het verkeer in de Nederlandsche havens zoo belangrijk is, geen maatre gelen achterwege mogen blijven, welke tot uitbreiding van het vervoer kunnen leiden, wordt ingestemd met het voor behoud, dat dergelijke maatregelen niet in de toekomst de exploitatie van de haven mogen kunnen bemoeilijken. Indien door het in erfpacht of huur afstaan van het gevraagde terrein voor het oojgenblik belangrijke transporten voor de haven van Terneuzen zouden worden gewonnen, zou daartoe niette min alleen mogen worden besloten, als geen benadeeling van het belang der haven voor de toekomst behoeft te wor den gevreesd. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W. D. Gemeenteraad tvan Oostburg. OOSTBURG. In de Woensdag gehou den voltallige vergadering van den raad der gemeente Oostburg werd voorgele zen een verzoek van de afdeeling Oost burg van de Hanze, waarbij maatrege len gevraagd werden tegen het hoe lan ger zoo verder voortschrijdende euvel der" zoogen. prikborden; in de politie verordening zou daartegen eene bepa ling moeten worden opgenomen. De Voorzitter gelooft, dat het 't beste is te wachten tot dat vanwege het ministerie een verbod komt; zoo noodig, kan er altijd een bepaling te dezer zake in de plaatselijke verorde ning worden aangebracht. B. en W. stellen voor het verzoek voor kennisgeving aan te nemen. De heer -Van G i n k e 1 acht het beter reeds nu maatregelen te nemen, dan kan de regeering onderzoeken; ne men we het verzoek voor kennisgeving aan dan blijft het rusten. Het voorstel van B. en W. wordt met algemeene stemmen aangenomen. Een voorstel van B. en W. om weer een ambtenaar ter secretarie aan te stellen en de bezoldiging daarvoor te bepalen op 1300 als aanvangsjaar- wedde met drie verhoogingen van 100 en 200 voor het diploma gemeente belangen, wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Het voorstel om op te richten en in- stand te houden een gemeentelijk agentschap voor arbeidsbemiddeling en de belooning daar voor te stellen op 100 werd aangenomen alsmede dat tot het doen eener oproeping. De Voorzitter zegt, dat indertijd op 30 November j.l. een beheersveror- dening voor de bedrijven is vastgesteld, maar dat van Ged. St. bericht is ont vangen, dat het beter is te wachten tot er de nieuwe rekenings- en boekhóud- voorschriften zijn. Op zijn voorstel wordt de verordening met algemeene stemmen ingetrokken. In de vergadering van 23 Maart j.l. is vastgesteld het voorschot voor de bijzondere scholen o.m. dat voor de R. K. school op 1380, overeenkomstig de aanvraag, doch waar aan het bestuur van die school gebleken is, dat het een grooter bedrag had kunnen vragen, is nu het verzoek binnen gekomen het be drag tot 80 pCt. der kosten van de openbare school te brengen. B. en W, hadden hiertegen geen bezwaar en stel len daarom voor het eerste besluit in te trekken en thans het voorschot te bepalen op 1595. Zonder hoofdelijke stemming aldus besloten. Ingekomen was een verzoek van de nationale commissie tegen alcoholisme inzake het aantal verloven ingevolge de drankwet. Het maximum aantal verloven voor deze gemeente bedraagt ingevolge de nieuwe drankwet 10 en er zijn er 12. In het verzoek wordt aangedrongen tot de regeering het verzoek te richten 't maximum aantal verloven te bepalen op 10. De Voorzitter zegt, det B. en W, van oordeel zijn, dat het te betalen recht per jaar van 25 per verlof al licht aanleiding kan zijn tot verminde ring van het aantal en stellen daarom voor het verzoek voor kennisgeving aan te nemen. Aldus wordt besloten. Een voorstel van B. en W. om ten behoeve der werkverschaffing nog een stuk rioleeriag aan te leggen op het eind der Breedestraat bij de woning van Bertou ongeveer 30 m en verder circa 250 m over den Noordwal in de thans bestaande sloot aldaar; de aarde tot demping te halen van de len Hoo- gendijk, werd na korte discussie tus schen den Voorziter en den heer Van Ginkel met algemeene stemmen aange nomen. Z. h.st. wordt besloten een geldlee- ning te sluiten groot 8000 tegen 4% pCt. a pari, om daaruit te bestrijden de kosten van een schoollokaal voor de R.K. Bijz. school alsmede de inrichting daarvan benevens 1200 voor riolee- ring. De vergadering wordt verder met ge sloten deuren voortgezet. De zeeboot „Magdalena" welke te Terneuzen langen tijd heeft opge; legd, is Dinsdagavond te Hansweert op- geschut, gesleept door drie sleepboo- ten, met bestemiming naar "Rotterdam waarschijnlijk om te werven. Over de week van 10 tot en met 16 April bedroeg het aantal aangegeven ge vallen van besmettelijke ziekten in de >rovincie Zeeland één, n.l. roodvonk te St. Philipsland. De verkoop van het Emtafobloem pje heeft te O. en W. Sqfuib urjgl f 105.061/2 opgebracht -en te R i t- them f 13.01. De surnumerair L. A. J. van Dijk te Hans weer t is1 mtet ingangl van 30 April a.s. belast met de Lijdelijke waarneming van hef kantoor der directe belastingen te Vemlo, gedurende de af wezigheid van den ontvanger aldaar. Te Hansweert heeft Woens dagavond ds. J. B. Netelenbos in de Ned Herv. Kerk een lezing gehouden met als onderwerp „Mededingers naar den Kroon" van Ibsen. De spreker had een dankbaar gehoor. Te Oud Vossemeer is de oudste ingezetene der gemeente C. van Sorge, wed. P. Smits op ruim 95-jari gen leeftijd overleden, haar echtgenoot stierf mede op hoogen leeftijd drie ja ren geleden. Zij waren 67 jaar gehuwc geweest. Het gemeentebestuur van Stave n i s s e heeft ook weder nieuwen steun aan werkloozen in den vorm van werk verschaffing gegeven. Een groote weide wordt door een aantal mannen omge spit, waarvan de kosten gedragen wor den door den eigenaar, de gemeente en het Rijk samen, resp. voor 50, 25 en 25 pet. De door eenige jonge dames te Stave nisse gehouden verkoop van Emmabloempjes heeft zuiver opgebracht 15.50. AMSTERDAM, 21 April. Het eerste getal is de vorige notee ring, daarop volgt de officieele notee ring van heden. Ned. 22 B 1000-6 101—101 Ned. 17 1OOO-41/2 98i/8—98--3;s. Ned. 31 1000-1 93-925/8- Ned .32 500-5 lOO/'s—101. Certificaten-3 74%74%. Cert. N.W.S.-2% 62%—62%. O. Indië 22 doll. 1000-6 88—88%. O. Indië 23 pndst. 100-6 74%73%. O. Indië 16 1000-5 89%—89%. O. Indië 26 1000-4% 79%—78%, Duitschl. pridst. 100-7 49%49%. Duitschl. 30 1000-5% 32%—32%. Engl. W.L. 50-200-5 80%—80%, Engl. F.L. 50-200-4 75%—75%. Zeeuws. Hyp. B-5 97—97. Zeeuws. Hyp. B-4% 90 A Amsterd. Bank 83%80%. A Bank Assoc. 24% C Rott. Bankver. 61% A Twe.ntsche Bank 97 A Pref. Jurgens A 74%74%, A De Schelde N.B, 30 A Ver. Papf. v. Gelder 54%52%. C Am. Car en Foundry 7% C Am. Smelt Ref. 1110%. C Farbenind I.G. 63%67. C U. States St. C. 31%—31%. C C. Publ. Serv. 11. C North Am. Cy. 23%21%. A. Born. Sum. H.M. 110%—109%. A Ned. Wol Mij. 1919%. A Singkep Tin M, 5051. A J. C. Japan Ln. 3534%. A Rotterd. Lloyd 4442. A S. M. Nederland 50%—49%. A Amst. Thee C.M. 1343%. A Houth. Alberts 34 C Peruvian C. Pr. 5%5%. A Southern Rlw. 8 Union Pac. Rr. 54%55%. C Int, Nickel Cy. 66%. In de Woensdagavond gehouden vergadering van notabelen der Ned. Jerv, Gem. te Kruiningen is ge- cozen tot kerkvoogd in de vacature van den heer J. N. Elenbaas, de heer Jan Waverijn Joostz., thans notabele. Onder zeer groote belangstelling leeft Woensdagavond in de Groote "Cerk in Den Haag de intrede plaats ge had van ds. Jac. Poort, gekomen van Beverwijk en j.l. Zondag door prof. dr. Joh, de Groot als 18e predikant der Jaagsche Ned. Herv. Gem. bevestigd, Ds. L. Oranje Czn., te Laren, die iet beroep naar de Geref. kerk te Gro ningen aannam, is voornemens Zondag 10 Juli a.s, afscheid te nemen van zijn tegenwoordige gemeente. Ds. Oranje zal Maandag 18 Juli in de Noorderkerk te Groningen intrede doen, terwijl hij Zondag 17 Juli in de Oosterkerk zal worden bevestigd. Ned. Herv. Kerk. Ds. F. K. van Evert te Zoutelande is beroepen te Dussen (N.Br.) Een sarkophaag uit de 12e eeuw. Bij onderzoekingen bij de vroegere abdij van Clury gedaan, is de sarko phaag met de ongeschonden resten van Pontius van Melqueil, in 1109 tot de geestelijke waardigheid geroepen, ge vonden en geopend. Door den pauselij ken ban getroffen, werd hij naar Rome gevoerd, waar hij in 1125 in de gevan genis stierf. In de kist werd zijn gebroken staf aangetroffen, zooals bij uitgestooten bisschoppen de gewoonte was. Het goudborduursel van zijn gewaad was nog goed zichtbaar. Tot hoofd der R.-K. lagere school aan den Wal alhier, vacature ontstaan door de benoeming van. den heer B J. A. Stoopman tot inspecteur van het L. -O. te Terneuzen, is benoemd de heer P. M. Wolters te Rotterdam. HERBENOEMD. Tot Kantonrechter-plaatsvervanger in het kanton Goes is herbenoemd de heer mr. C. M. Kegge te Goes. DE NIEUWE LUCHTLIJN. De Minister van Waterstaat heeft de door de K. L. M. opgestelde plannen voor de uitvoering van den luchtdienst Rotterdam-Schouwen Duivenland-Wal cheren, gedurende de maanden Mei, Juni Juli, Augustus en eventueel September alsmede de daarop betrekking hebbende dienstregeling en tarieven thans goedge keurd. INSTALLATIE BURGEMEESTER WOLDRINGH VAN DER HOOP. Onder groote belangstelling heeft he den de installatie plaats gehad van den nieuwen burgemeester van K a t w ij k mr. W. J, Woldr.ingh van der Hoop. Tegen half twee hedenmiddag arri veerde de nieuwe burgemeester met zijn familie per auto uit Den Haag aan de grens der gemeente, waar ds. W. M. A Kalkman namens een uit de burgerij ge vormde commissie van ontvangst, het nieuwe hoofd der gemeente welkom heette. A Koloniale Bank 4645. A N.l. Hbk. 1000 52%—52%. C Ned. H. M. 1000 66%—66%-67. A Alg. Kunstz. U. 26%26%-25. A v. Berkels Pat. 17%15%. C Calvé-Delft 43%41. A C. Suiker Mpij. 1414. A Int. Viscose 7% A Küchenm. I. Acc. 2%2%-2%, A Ned. Ford A.M. IOOV2100. A Philips Gem. B. 62%—58%-58. C Unilever 100%98-95%. C Anaconda Cop. 11 11 %-l 1 C Bethlehem St. 14%15-14%. A A.N.I.E.M.N.B. 168—164. C A. Gas El. Cy. 2%2%. C Cities Serv. Cy. 4%4%-4%. C Midd. West Ut. A Boeton Mijnb. 12%12%. A Kon. Petr. Mpij. 119%110-105%. C Contin. Oil Cy. 54%. C Shell Union O.C. 3%3. A Holl. Arner. Lijn 2 A K.N. Stoomb. Mij. 10%9. Daarna werd gereden naar het ge meentehuis te Katwijk a. d. Rijn, waar in een bijzondere raadszitting de instal- atie plaats had. De voorzitter, wethou der J. Dubbeldam, sprak den nieuwen burgemeester toe en overhandigde hem aan het eind van zijn rede den ambts keten en den voorzittershamer. De nieuwe burgemeester aanvaardde zijn taak met het uitspreken van een rede, waarin hij o.a. zeide, dat hij zich bewust is van de zware taak, welke op zijn schouders is gelegd. „Niet het min ste voel ik de moeilijkheid hem te ver vangen, die mijn voorganger is geweest, ïen man als burgemeester Schokking op te moeten volgen, die is doorkneed in den staatsdienst, welsprekend als hij was, op zulk een eminente wijze deze jemeente heeft geleid, zal mij niet mak- telijk vallen en slechts het inzicht dat ik mijn geheelen persoon kan geven, waar lij elders veel en moeilijk werk had, te verrichten, geeft mij de hoop straks hem behoorlijk te kunnen vervangen." Met het uitspreken van de hoop voor de gemeente Katwijk dat het tijdperk, dat heden begint, voorspoedig moge zijn in de ontwikkeling van de gemeente en dat de werkzaamheden er toe zullen leiden, dat de zware druk, die op de bevolking ligt tengevolge van de moei lijke tijden, zal worden verlicht, aan vaardde spr. zijn nieuwe functie. Namens den raad sprak daarna het oudste raads lid, dr. J. Hueting, terwijl ook nog de gemeentesecretaris het woord voerde. Na afloop van de plechtige installatie had een druk bezochte receptie plaats, waarna een rijtoer werd gemaakt naar Katwijk aan Zee, alwaar eveneens een receptie wordt gehouden. DE MOTIE-HIEMSTRA. De Vrijdag j.l, bij het debat over de motie-Knottenbelt voor verlaging van productiekosten ingediende socialisatie- motie-Hiemstra werd verworpen met 41 tegen 19 stemmen. DE GELDSCHIETERSWET. De minister van binnenlandsche zaken en landbouw heeft de commissie van advies en bijstand bedoeld bij de geld schieterswet geïnstalleerd met een rede, waarbij de minister o.a. zeide, dat hij en zijn ambtgenoot van justitie zich ge lukkig achten, dat zij den geestelijken vader van de nieuwe wet bereid hebben gevonden zich met de leiding der com missie te belasten. Er op wijzende dat aan de deskundigheid der commissie hooge eischen zullen worden gesteld, noemde de minister als een der moei lijkste punten, de mate van differen tiatie, welke bij de uitwerking van art. 31 ware te betrachten, zoomede het geven van advies inzake het verleenen van vrijstelling van de bepalingen der wet. De voorzitter der commissie mr. dr. G, van den Bergh, beantwoordde 's mi nisters rede, daarbij o.m. uiteenzettende, dat de geldschieterswet kan en moet be schouwd worden als een zusterwet van de pandhjjiswet, want dat in haar ook de preventieve gedachte is neergelegd. DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE. Paul Boncour heeft in de ontwape ningsconferentie verklaard, dat Frank rijk het Engelsche voorstel beslist moet afwijzen. De mogendheden zouden hun zware aanvalswapenen ter beschikking van den Volkenbond moeten houden, in dien een aanval ondernomen zou moe ten worden. Buitengewoon gevaarlijk achtte hij het wanneer de Ontwapenings conferentie thans den Volkenbond de wapens ontneemt, die hij op den kwa den dag in het belang van de internatio nale veiligheid dringend zou kunnen ge bruiken. De Amerikaansche vertegenwoordiger Gibson zeide, dat hij het Engelsche voorstel namens zijn regeering steunde. de Engelsche voorstellen en de Franscb* voorstellen tot vorming van eea inter nationale strijdmacht. Mac Donald zal nog heden een onder houd hebben met Brüning en Stimsoa. Morgen verwacht men een gemeen schappelijk onderhoud tusschen Tardieu, Mac Donald en Brüning. Reeds hedenmorgen heeft in de villa van Stimson een onderhoud plaats ge vonden tusschen den Amerikaanscheö staatssecretaris Stimson, Mac Donald en den Franschen ministerpresident Tar dieu. SJANGHAI. De vertegenwoordiger van de Japan- sche regeering heeft Woensdag verklaard dat het besluit der commissie van negen tien van den Volkenbond, waarbij de ge mengde internationale commissie te Sjanghai wordt gemachtigd den termijn voor de evacuatie van Sjanghai te bepa len, voor Japan volkomen onaanneme lijk is. Aangenomen kan worden, dat de Ja- pansche vertegenwoordiger te Genève, Sato, het besluit in de openbare zitting zal afwijzen zonder te voren ruggespraak te plegen met Tokio. Mocht het besluit in de openbare zitting worden aangeno men, dan zou Japan dit eenvoudig ne- geeren. De ontwikkeling der gebeurtenissen te Genève versterkt de mogelijkheid van 't uittreden van Japan uit den Volken bond. De Koningin heeft den vlootvloogd in Ned.-Indië telegrafisch verzocht, een officier op te dragen, haar deelneming te betuigen aan de nagelaten betrekkingen van de bemanning van de Dorniervlieg- boot der marine, die verleden week is verongelukt. Aan het hoofdbureau van politie te Den Haag heeft zich Woensdagmid dag gemeld een 46-jarige, aldaar wo nende, procuratiehouder, die verklaarde ten nadeele van zijn werkgeefster, de houthandelsfirma Dekker, in een tijds verloop van vijf jaar een bedrag van plm. tachtig duizend gulden te hebben verduisterd. De man die gehuwd is, was reeds tal van jaren in dienst der firma. Het disconto van de Bank van En geland is heden verlaagd van 3% tot 3 pCt. STAATSLOTERIJ. (Onder voorbehoud.) Op onderstaande nummers vielen de volgende prijzen f 1000: 9175 f .200: 2048 DE DONAUCONFERENTIE. De ter Londensche Donauconferentie samengestelde commissie van deskundi-» gen der Engelsche, Fransche, Duitsche en Italiaansche regeering is thans defini tief per 23 April bijeengeroepen. MAC DONALD EN TARDIEU IN GENèVE. Alac Donald en Tardieu zijn heden morgen te Genève aangekomen. Tar dieu zou voornemens zijn zich tegen het Engelsche voorstel te verzetten en ge zamenlijke behandeling te eischen van Nederlandsche Bank, Het correspondentschap T holen en St. Maartensdijk van de Neder landsche Bank, dat op 23 Juni 1931 voorloopig werd opgeheven, is per 20 April 1932 definitief opgeheven. De Raifieisenbankcn, Men schrijft aan de N, R. Crt. uit het Westland: J De groote beteekenis welke de coop, boerenleenbanken de z.g. Raiffei- senbanken in het credietwezen van den land- en tuinbouw hebben gehad, is de laatste tientallen van jaren wel dui delijk aan het licht getreden en vooral in deze voor den land- en {uinbouw zoo moeilijke tijden moet die beteekenis niet worden onderschat. Ondanks de crisis hebben deze Coöp. banken zien n.l. goed weten te handhaven en de gevorm de reserve vormt thans een hecht b°'~ werk, dat een waarborg voor de leden beteekent, dat naast de moeilijkhe den in het bedrijf zelf het credietwe zen door goede coöperatie stabiel blijlt. Het gevaar van hooge rente en zware aflossingen hebben de boerenleenbanken weten te bezweren en vooral in groote tuinbouwstreken zijn de Raiffeisen ban ken het centrum van het handelsver keer geworden. De boerenleenbanken hebben haar oorspronkelijken naam de Raiffei- senbanken 1 te danken aan Friedrich Wilhelm Raiffeisen, den stichter der- banken, die behoorde tot een der edel ste menschenvrienden, aan wien duizen- A Ned. Scheepv. U. 47%46. A H.V. Amsterdam 158%154. A Java Cult. Mij. 115108. A N.l, Suiker U. 64%57%. A Poerworedjo S.O. 6% A Deli Batavia 90%—89%. C Deli Mij. 1000 108—104. A Senembah 113109%. C. Chicago Milw. 1%1%- A Amst. Rubb. C, 33—31%-29%, A Deli-Bat. Rubb, 8%7%. A Hessa Rubber 10 A Serbadjadi S.R. 86%. Prolongatie 11. WISSELKOERSEN. Londen Berlijn Parijs Brussel Zwitserland Kopenhagen New-York 20 April. 21 April. 9.31 9.30% 58.61 58.62% 9.73% 9.74 34.57% 34.60 48.— 47.97% 51.— 51.— 2.46% 2.46% Obl.markt MARKT Koninkl. Unilever 1 Amerika Suiker Philips Aku Rubber Tabak (Wettig gedeponeerd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 2