^Protiinciale ifeemusdte |cn No. 94. Twee Bladen. DONDERDAG 21 APRIL 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. STATEN-GENERAAL. BINNENLAND, ZEELAND. WEER EN WIND. Verwachting tot Morgenavond: igt tus- |de vei- jesteed: karo- 113—16, gele hren '22 5-12, I selidferi, t-ejy*, les per J3, bei- Ji/s per 38— leniging 128, id. '20— 17, id. itten 7, 110, al- U 0.90 3.30, 4-8, 0.70. Ml 12 -7 10, -2.50, alles voor nor .IPSE. direc- lanpol- Jtel, de d tot Kram- wer- ge- liddel- in het lidden- Hans- |0. lur ge- liddel- zuig- ld van ISchel- uur. Iheren, llbuijg em aan |32. uur. ïeren, Jlburg. leve- londer- perc. 132 in de 3 uwe 11 isbruig (vendo. sfkerkfe op de lil '32. 10 Eli, MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men rrage daarvoor de tarieven. IJITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen; van 17 regels 2.10elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ai „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. www EERSTE KAMER. Departementale indeeling. De Kamer behandelde gistermiddag o.wa. het wetsontwerp tot regeling der departementale indeeling. Er was wei mig discussie. De heer W esterdijk (v.d.) acht de nieuwe indeeling weinig doelmatig. De heer De Gijselaer (c.h.) ver dedigde het standpunt dat de Kamer verplicht is het ontwerp aan te nemen omdat de Kroon de bevoegdheid heeft tot instelling der departementen. Minister Ruijs sloot zich hierbij aan. Hij verdedigde verder de voorge stelde indeeling en betoogde, dat de dienst van den landbouw niet te schei den was. De landbouw heeft immers groot belang bij een goede economische voorlichting. Op het oogenblik heeft de minister geen behoefte aan een direc teur-generaal van den landbouw, maar de minister kan zich voorstellen, dat die behoefte kan opkomen. Veel zal er dan van afhangen of een geschikte persoon te vinden is. Het ontwerp werd toen z. h. st, aan genomen. De vergadering werd gesloten. TWEEDE KAMER. Motie-Knottenbelt. Het voorstel van wet van de heeren Ebels c.s., houdende bijzondere maatre gelen ten aanzien van loopende pacht overeenkomsten, werd, zooals wij reeds meldden, aangenomen met 73 stemmen tegen 1 stem, die van den heer Wijn koop (comm.) De heeren Ebels en Oud werden aan gewezen om het voorstel in de Eerste Kamer te verdedigen. Voortgezet werd de behandeling van de motie-Knottenbelt betreffende pro ductiekosten enz. en van de motie- Hiemstra inzake den invloed van de overheid op het bedrijfsleven. De heer Co lijn (a.r.) zeide dat ve lerlei redvoeringen geen invloed op de crisis gehad hebben. Loonsverlaging is niet het middel, doch een der vele mid delen om exportmogelijkheid te behou den, De overheid zij voorzichtig met in grijpen in die mate, als sommigen wen- schen. De overheid kan slechts indirect in vloed op de loonen oefenen, bij voor beeld door voor te gaan in de overheids bedrijven en de loonen daar meer in overeenstemming te brengen met het algemeene loonpeil. De macht der oeco- nomische feiten alleen is beslissend, en de internationale tariefmuren zijn de oorzaak van de tegenwoordige crisis. De heer Kuiper (r.k.) gaf zijn teleur stelling te kennen over de motie-Knot-, tenbelt en de toelichting er op. Hij bepleitte minnelijk overleg tus- schen werkgevers en werknemers om te komen tot een internationaal peil. De heer A 1 b a r d a (s.d.) betoogde dat de motie-Knottenbelt eigenlijk slechts bevordering van loonsverlaging bedoelt. Hij waarschuwde daartegen. Het internationaal protectionisme is zoo betoogde hij tegenover den heer Colijn niet oorzaak doch gevolg. De wereld snakt naar orde in de productie, naar socialisatie. Toen kwam de minister aan het woord. Deze betoogde dat de crisis thans in verschillende opzichten erger is dan in li j en kan ni«ts beter doen dan ons volk den waren toestand in vollen om- va5^ te doen kennen. De regeering acht het noodzakelijk, te komen tot verlaging van de produc tiekosten van het levensniveau. Dit moet geschieden in onderling overleg en de regeering is elk oogenblik bereid, haar bemiddeling te verleenen. ?ev j5-1? i'S een belangrijke factor in net bedrijisleven, en xna.^ ^een object zijn van politieken strijd. Hij hoopt dat het hoogst gevaarlijk coquetteeren met het vraagstuk der in flatie achterwege zal blijven voortaan. De motie-Hiemstra moet hij om de socialiseerende strekking ontraden; die van den heer Knottenbelt kan na de debatten gevoeglijk worden ingetrokken. Hetgeen de heer Knottenbelt deed. De heer Hiemstra (s.d.) hand haafde zijn motie. Hierna volgden de replieken, die he den worden voortgezet. En nu: ontduikt, ontduikt Neen we zijn nog niet revolution- nair geworden, en al evenmin zouden wij willen aansporen tot de invoering van Gandhiaansche methoden in Nederlands practische politiek. En toch roepen we uit: ontduikt, ont duikt nu, wat ge kunt Geen moeite zij u teveel, ontduiktde tollen Inderdaad: de tol op den weg is een Middeleeuwsche instelling, die grooten- deels verdwenen i s, en voor de rest zoodra mogelijk verdwijnen moet. De rest.... hoe groot is- die? Ge zoudt denken, dat er wellicht zoo hier en daar nog zoo'n enkele slagboom voor het snelverkeer een kwijnend bestaan zou leiden? Het buitengewoon aardige boekje „Tolvrij toerisme in Nederland", dat zoo juist bij S. W. Melchior te Amersfoort van de pers kwam, leert u beter: er bestaan thans nog 114 van deze obstakels Die moeten weg daarover zijn we het wel eens. Hoe dit nobele doel echter te bevor deren? De methode van Floris V, al scheen hij daarmede voor een oogenblik der auto-keerlen afgodje te zijn geworden, lijkt ons toch niet de ware al heeft zij voor een enkele maal zonder twijfel propagandistisch werk gedaan. Tolbestormen is echter niet de weg: hoogere krijgskunde moet hier helpen De tactiek leert dan het nut van de omtrekkende beweging, en daartoe is nu, met medewerking van de K.N.A.C., dit leuke ontduikersboekje verschenen. Want men vindt hierin duidelijk aan gegeven een situatie-teekening van alle 114 tollen met aanwijzing van de wegen om ze te vermijden En aangezien er geen enkele geschre ven of ongeschreven wet is, die den braafsten staatsburger zou verplichten om dóór een tol te rijden, wanneer hij er omheen kan gaan, wekken wij met vreugde allen op tot 't plegen dezer wettelijk zeker geoorloofde ontdui kingen. Niemand zal u er boos dfft. mogen aan kijken, en dus: wendt het stuur. En in hoeverre, zoo vraagt ge ten slotte, heeft dit betrekking op onze provincie? Ziehier wat het boekje ervan zegt. Tol no. 109: 2 stuks tusschen St. Kruis en Moershoofd, afstand 5 km; de tolvrije weg loopt over St. Margriet-St. Laurent, is 11 km lang. Tol no. 110: IJzendijke-Hoofdplaat, 8 km. Tolvrij over Hoogeweg, Rooden- hoek: 9 km, Tol no. Ill: Sas van Gent-Biervliet, 17 km. Tolvrij over Assenede, Boekhout (België) 19 km. Tol no. 112: Axel-Overslag, 8 km. Tolvrij over Roodesluis (België) 11 km, De methode van tollenbestrijding die dit boekje aangeeft, is de juiste en zij, die het land aan deze verkeers-obstakels hebben, dienen zich principieel de moeite te getroosten „een straatje om te tuffen". SCHUTTEVAER. Te Werkendam vergadert de 69ste al gemeene vergadering van de schippers- vereeniging Schuttevaer". Uit het jaar verslag bleek, dat het aantal afdeelingen 47 gebleven is. Het batig saldo was op 31 Dec, ge stegen tot 999.29%; de ontvangsten bedroegen zonder betige sloten van vo rige jaren, 2240.07 V,de uitgaven ƒ2051.90. In de vergadering van gister kwamen aan de orde vijf voorstellen van Mid delburg. Het eerste luidde te verzoeken op de Zeeuwsche stroomen de drijfbakens te vervangen door tonnen. De inspecteur-generaal van het loods wezen, de heer Van Ramshorst, zeide, dat de agenda-punten zijn dienst betref fende reeds door hem zijn bekeken. Zeeland behoort tot twee districten van het loodswezen, n.l. Vlissingen en Rotterdam. In het eerste zijn geen drijf bakens meer; naar spr. meening zijn de drijfbakens, die er in het andere district nog zijn, heel duidelijk waar te nemen. Spr. zal bij den dienst nogmaals de wen- schen van deze vergadering ter sprake brengen, maar weet niet, of de financi- eele bezwaren geen belemmering zullen zijn. Ten aanzien van een tweede voorstel- Middelburg, strekkende tot het vervan gen van zwarte ton 10 op de Goudplaat Waar, in de roezige wereld, vindt men nog onbezweken trouw, die over een heel menschenleven heenreikt? Scharten-Antink. in de Zandkreek door een lichtboei, zei de de heer Ramshorst, dat het plan is geweest twee lichtboeien op die plaats aan te brengen. Zwart 13 en zwart 10 of rood 7 zouden dan lichtboeien wor den. Wat de door dezelfde afdeeling ge vraagde verlichting gedurende de zomer maanden van de Zandkreek betreft, zei de de inspecteur-generaal, dat het de vraag is of de kosten van de verlichting opwegen tegen het belang, dat het wei nige scheepvaartverkeer daarbij heeft. Publicatie van wijzigingen in de plaat sing van de lichtboeien zegde dezelfde spreker zooveel mogelijk toe. Middelburg verdedigde ten slotte een voorstel om aan te dringen op beter toezicht op het dooven van de seinlich ten van stilliggende vaartuigen, welker verlichting voor passeerende of binnen komende schepen gevaar kan opleveren. De afgevaardigde van de afdeeling wees er op, dat in het bijzonder passagiers booten tegen den wal liggende en sleep- booten op de rivier voor Rotterdam ge vaar opleveren. Waarom hebben ze hun vuren niet pas op het laatste oogenblik vóór het vertrek op? Aangenomen werd na langdurige dis cussie een voorstel-Rotterdam, gewijzigd volgens voorstel van mr. Grosheide, dat Schuttevaer zich uitspreekt tegen elk België-Moerdijkkanaal en wenscht in standhouding en verbetering van den ou den vaarweg. Hierbij heeft de heer Hoek (Sommels- dijk) er op gewezen dat Antwerpen door een verbeterden vaarweg door Hellegat en Z u i d-B e v e 1 a n d alles heeft wat het wenschen kan. Het gaat niet aan zooveel grond in Noord-Brabant op te offeren; en wat is het Brabantsche be lang bij zulk een kanaal? Alle plaatsen in West-Brabant hebben voldoende ver binding met groot vaarwater. Aangenomen werd verder een voor stel-Rotterdam om er op aan te dringen, dat een blauwe vlag voor de haven van Breskens niet worde ingevoerd. Aan de gemeente Amsterdam zal wor den verzocht beter opening van de brug gen over het Jacob van Lennepkanaal (voorstel Schouwen en Duive - land). Breskens vraagt meer losplaatsen of uitbreiding van het aantal ligplaatsen voor visschersschepen in de haven van Breskens in vlot water. Eén der afgevaardigden betoogde, dat het aantal visschers in den laatsten tijd van 25 op 50 is gestegen. Bovendien ko men er nog visschers uit andere plaat sen. Dit bedrijf is nog eenigszins ren dabel; er mag dus wel iets voor gedaan worden. STEUN AAN DE MELKVEEHOUDERIJ Bij de Tweede Kamer is thans het wetsontwerp ingediend, houdende tij delijke maatregelen tot hulpverleening aan de melkveehouderij. Het plan, waarvan de regeering is uit gegaan, is als volgt overzichtelijk weer te geven: I. Voor Zuivelproducten. Gecontro leerde verkoop met mogelijkheid van beïnvloeding van den prijs, voor wat de binnenlandsche markt betreft. Fonds vorming uit de baten van dezen ver koop. II. Voor margarine. Opneming in de margarine van een niet onbelangrijk percentage boter, welke te mengen bo ter, tegen iets lageren prijs dan de bo ter in het algemeen, centraal wordt ge leverd. III. Voor andere spijsvetten van plant- aardigen oorsprong. Gecontroleerde verkoop met mogelijkheid van beinvloe- ding van den prijs. De controle op den verkoop zal wor den uitgeoefend door de verleening van merken. Het vervoer enz. van zuivel producten zal slechts zijn toegestaan, indien deze voorzien zijn van een merk. Uit het te vormen crisis-zuivelfonds zal op alle melk, die onder controle verwerkt is, een zoodanige bijslag wor den verstrekt, dat de netto prijs van de melk van een zeker vetgehalte, per kg een bepaalden prijs bereikt. Als inkomsten, waaruit het crisis- zuivelfonds zijn baten zal trekken, denkt de regeling zich de opbrengst van mer ken, welke tegen een prijs, variabel voor verschillende tijdvakken, beschik baar zullen worden gesteld. Er zal met kracht moeten worden gewaakt tegen het gevaar dat de prijsopzet zou wor den verhaald op den leverancier van de melk. De uitvoering van dit stelsel zal in handen worden gelegd van een rechts persoonlijkheid bezittend lichaam, ge naamd „Crisis-zuivelcentrale", in het bestuur waarvan vertegenwoordigers van alle bij dit complex van steunmaat regelen betrokken belanghebbenden zul len zitting hebben. De centrale zal de merken alleen verstrekken aan door haar alleen er kende producenten en importeurs van zuivelproducten en spijsvetten en aan evenzoo erkende margarineproducen ten tegen betaling van-een door den mi nister vastgesteld bedrag. De centrale stort de opbrengst der merken in het crisiszuivelfonds. In het ontwerp is voorzien het expi- reeren der regeling behoudens verlen ging bij de wet, na een werking van ten hoogste drie jaar. Hedenmorgen is van Schiphol naar Indië vertrokken het postvliegtuig de „Havik". Twee passagiers maken de reis mede tot Cairo. A.s, Zaterdag wordt op geen der vier Limburgsche Staatsmijnen gewerkt wegens gebrek aan afzet. In verband met de wilde staking in de venen in deze gemeente heeft de burgemeester van Vriezenveen een verbod van samenscholing uitgevaar digd. Niettegenstaande de verschillende besturen en hoofdbesturen der verschil lende arbeidersbonden aanspoorden het werk tijdens de onderhandelingen met den rijksbemiddelaar te hervatten, is tot hedenmorgen nog niemand aan den ar beid gegaan. MIDDELBURG^ Schooluitvoering H.B.S.A, en M.H.S. Gezellig-vol was 't gisteravond in „Mercurius" bij de schooluitvoering der Hoogere en Middelbare Handelsschool (H.B.S.A. en M.H.S.) En de prettige sfeer van „onder elkaar" van beslotenheid, zonder exclusivisme. Als een groote familie, waar een gast hartelijk welkom is. Leeraren en leerlingen natuurlijk in zoo voltallig mogelijken, getale. Ouders, en wie er verder in de handelsscholen belangstellen, in opgewekte stemming allen. Ten tooneele: werkwijze en resultaten van het gymnastiekonderricht van den heer J. H. Koers. Flinke staaltjes tremplin-paardsprin- gen. Een modelles van vrije oefeningen, om te toonen hoè alle spieren in een kort tijdsbestek een beurt krijgen. En een goede, een „stevige" beurt ook Bovendien een zeer mooi uitgevoerd rhythmisch dansje van drie dames. Hier aan werkte ook mede mevrouw Koers- Bosman, die bloemen ontving. Ter afwisseling een met verve ge speelde Czardas voor piano en viool; en krotjong-liedjes in de passende entou rage. Een programma van lof- en navolgings- waardige beknoptheid. In onderdeelen ook noch te lang noch te kort, Volko men af. Vrijwel zonder malheurtjes, die over het hoofd gezien, en feiltjes die ge negeerd worden. Inderdaad, als de directeur mr. P. C. de Jonge in zijn slot en dankwoord zeide, de jongelui hebben zich flink geweerd Ook in het kluchtje na de pauze „Ze krijgen elkaar". De heer Chr. Lamijn opende den avond met een vriendelijke welkomst- speech, waarbij een zeer hartelijk schrijven van den oud-directeur, den heeer W. Kosten, werd voorgelezen, mevrouw de Jonge bloemen werden aangeboden, mr. dr. Schmidt Degener voor de regie en den heer en mevrouw Koers-Bosman voor hun medewerking dank werden gezegd. «De heer Koers leidde de oefeningen met een enkel woord in, en dankte den heer C. Heeren voor de piano-begeleiding. Een leerlingen strijkje fleurde de pau zes op. Dansje-na, natuurlijk. De pers be schouwt dit gaarne als behandeld in comité-generaal. 21-IV-'32. Woensdag hoogste lucht- temperatuur 9.4 °C (49 °F); laagste 4.3 °C (40 °F). Heden 9 h: 9.7 °C; 12 h: 10.6 °C. 3.8 mm regen. Hoogste baro meterstand alhier 756 mm, laagste 755 mm. Hoogste barometerstand 764.4 mm te Helsingfors; laagste 748.8 mm te Shields. Matige tot zwakke Z. tot Z.W. wind, gedeeltelijk bewolkt, aanvankelijk nog enkele regenbuien, overdag iets zachter. Zon op: 4 h 51; onder 19 h 07. Licht op: 19 h 37. Maan op: 20 h 45; onder: 4 h 37. L. K. 27 April. Hoog- en Laag water te Vlissingen, Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, later, (S springtij), April. Hoogwater. Laagwater. Do. 21 1.09 13.36 7.53 19.59 Vr. 22 1.48 14.14 8.32 20.42 Za. 23 S 2.31 15.00 9.13 21.29 Zo. 24 3.18 15.50 10.00 22.24 WALCHEREN. O. EN W. SOUBURG. Voor de alhier op den 2en Pinksterdag te houden ker mis zijn plaatsen gegund voor Turksche luchtschommel, draaimolen, zweefmolen, schiettent, gebak- en andere kramen. Waarschijnlijk zal alsdan ook weder om het ringsteken te paard plaats heb ben. ZUID-BEVELAND. KRABBENDIJKE. De vereeniging tot bevordering van de verkrijging van on roerend goed door landarbeiders verga derde Dinsdag j.L, onder voorzitterschap van den heer Jac. Welleman. De secre taris, de heer Elenbaas, bracht een uit voerig verslag uit over het jaar 1931, waaruit bleek, dat de vereeniging be schikt over 9.37.71 ha, verminderd met den 3.10.80 ha uitgegeven voor plaatsjes of 6.26.91 ha gelegen in den Nieuw- Krabbendijkepolder, benevens 13.00.04 ha gelegen in den Karelpolder. Den pachters werd een reductie ver leend van 33 y2 pet. De verschuldigde pachtsommen kwamen op een enkele uitzondering na, regelmatig binnen. Uit de rekening en verantwoording bleek, dat aan pachten is ontvangen 3164. Aan rente van de uitstaande hypothe ken is ontvangen 1440, De rente van de belegde gelden bedraagt 256.86. Het verlies saldo bedraagt 95.99. De re serve 6592. De balans sluit in totaal met 91.578. SCHOUWEN-DUIVEL AND. SEROOSKERKE (SCH.) B. en W. van Serooskerke en van Noordwelle hebben aan den heer M. Beije alhier eervol ont slag verleend als havenmeester aan de haven Schelphoek en zulks met ingang van 1 Aug. a.s. De heer Beije is van de opening der haven af of dus ongeveer 29 jaar, als havenmeester en weger werkzaam geweest. ST. PHILIPSLAND. ST. PHILIPSLAND. Maandagmiddag wilde op 't werk van de dijkverzwaring te Anna Jaeoba Polder het 14-jarig zoontje van den heer P. Q. alhier, dat op dat werk dienst deed voor het ver richten van „kleine karweitjes" op het zandtreintje meerijden, doch kwam daar bij te vallen en kreeg één der karretjes over het linkerbeen. Onder vreeselijke pijnen werd het ventje opgenomen. Dr. Mensing verbond de ernstige wonde. THOLEN. SCHERPENISSE. In de gehouden jaarvergadering der Coöperatieve Elec- triciteits Maatschappij werd in de plaats van den voorzitter, die niet meer in aan merking wenschte te komen, als be stuurslid gekozen de heer M. Hage Jz en in de plaats van den heer M. Hage Jz. werd benoemd de heer M. L. Duijn- houwer. Het salaris van den beheerder werd bepaald op 100. In de daarna gehouden bestuursvergadering werd de heer Johs. van Houdt tot voorzitter ge kozen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1