^Provinciale jJeeuuische Costuum-Stoffen LEKKERE KOFFIE ASFALT-WEGEN staten-generaal. binnenland. J. F. WOLSKY, weer en wind. No. 93. Twee Bladen. WOENSDAG 20 APRIL 193 2. Eerste Blad. VOORJAAR 1932. ZEELAND. 175e Jaargang. VAN NELLE'S PAKJES KOFFIE Economische wegen Kort Zeeuwsch Nieuws. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regal meer 30 cent. In de rubriek Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk' kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. TWEEDE KAMER. Motie-Knottenbelt. Voortgezet wordt de behandeling van de motie-Knottenbelt inzake het nemen van tijdelijke maatregelen tot opheffing van de belemmering, die tal van bur gerrechterlijke overeenkomsten vormen om te komen tot een spoedige verlaging van de productiekosten en de kosten van levensonderhoud. De heer Slotemaker de Bruine (c.h.) neemt als uitgangspunt, dat de toe stand van ons volk bedenkelijk is. Wij staan nu voor een nationale taak, maar de vraag is, welke middelen moeten worden toegepast. Inflatie zou een ramp zijn, en 'n nieuwe economische orde is nu zeker niet te verwezenlijken. Een lager levensniveau is echter noodzakelijk. Zoo maar te spreken over ontbinding van burgerrechterlijke overeenkomsten is zeer gevaarlijk, omdat wanneer de overheid ontbindt, zij ook met een noodverordening moet komen, waarvan hij niets hebben moet. In Duitschland heeft zij voor het economische leven zeer weinig beteekent. Veel meer ver wacht hij van samenwerking der maat schappelijke krachten. Hij wil niets we ten van aantasting van de collectieve arbeidsovereenkomst en de sociale wet geving. Dienaangaande hoorde hij van den heer Knottenbelt geen gelukkige uitlatingen. De heer Van Voorst (r.k.) klaag de over de lage prijzen der landbouw producten. Hij doet er niet aan mede deze prijzen laag te houden, teneinde de loonen in de industrie te kunnen ver lagen en bepleit bescherming van den landbouw. De heer W ij n k o o p (comm.) zeide, dat deze crisis doet zien, dat het kapi talisme bezig is ten onder te gaan. Hij meent, dat bij zijn toelichting de heer Knottenbelt is teruggedeinsd voor de consequenties van zijn moties. Het op treden van dezen afgevaardigde betee kent een stok achter de deur bij het op treden der regeering: de heer Knotten belt wil een Russisch optreden en de heer Ruysch zich doen ontpoppen als een Hindenburg. In 't optreden van den heer Knotten belt ziet de heer Wijnkoop een doorge- stokken kaart met de regeering, die de uiterst rechtsche groepen in het gevlei komt. De motie-Hiemstra is door en door onbeholpen, omdat zij om een plan vraagt van deze regeeering. Dat noemt de heer Wijnkoop kinderlijk dwaas. De heer Weitkamp (c.-h.) acht het aantal ambtenaren, veel te groot, waar door Nederland de duurste regeerings- machine heeft. De heer Kersten (s.-g.) vreest het optreden der overheid in het econo misch leven. Hij acht 't beter de zonden te keeren. Van een ernstig streven daar naar is geen sprake. De regeering neme maatregelen tegen geldverspelling, want ons volk gaat dansend en springend zijn ondergang tegemoet. De verzekerings last moet worden opgeheven. Deze ver groot de werkloosheid. De heer Kortenhorst (r.k.) be pleitte loonsverlaging en vroeg, waarop de commissie-Kan is gestrand. Hij is niet afkeerig van het systeem-Knotten belt, en meende, dat in de collectieve contracten kan worden vastgelegd, dat de geldwaarde van het loon gelijken tred houdt met de veranderende con junctuur. Hij vindt de motie-Hiemstra een ongepaste aardigheid. Heden voortzetting. MOERDIJK OF WILLEMSTAD? Men schrijft ons van andere zijde: in Uw blad van gisterenavond vond een artikelje van bet Gewestelijk Co mité tot behartiging van verkeers en an dere belangen voor Zuid Westelijk Ne derland een plaats. Nu bij de schriftelijke en mondelinge behandeling der Wegenfondsbegrooting 1932 in de Eerste Kamer zoo duidelijk gebleken is, dat de regeering voor eene overbrugging van het Hollandsch Diep bij Willemstad zeer weinig gevoelt, heeft het zeker weinig zin nog weer te gaan debatteeren over de vraag of een over brugging van het Hollandsch Diep moet plaats hebben bij Moerdijk of bij Wil iemstad. Waar echter wellicht personen, die van de zaak minder goed op de hoogte zijn, na lezing van dit artikel van het co mité geneigd zouden zijn tot de meening van dat Comité over te hellen, lijkt het gewenscht, dat op eenige onjuistheden in het betoog nog even de aandacht wordt gevestigd. Het wordt voorgesteld alsof de over brugging bij Willemstad voor geheel Zee land groote voordeelen biedt en dit is toch zeker geenszins het geval. Behal ve Schouwen en Duiveland en Tholen gaat 't Zeeuwsche verkeer (derhalve van Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland en geheel Zeeuwsch-Vlaanderen) over Ber gen op Zoom en nu is de afstand Bergen .op Zoom-Rotterdam via Moerdijk slechts 9 a 10 km langer dan via Willemstad. Deze omweg is voor het autosnelverkeer toch al van zeer weinig beteekenis, zoo als de meeste autorijders toegeven. Het Comité zegt: de brug bij Willem stad zal slechts 180 m langer zijn dan bij Moerdijk. Van welk punt het Comité rekent, is schrijver dezes niet bekend; hij komt op zijn kaart tot een grootere lengte van zeker 500 a 600 m. Er wordt gezegd, dat bij de route via Moerdijk nieuwe wegen moeten worden aangelegd en al staat het er niet met zooveel woorden, men zou hieruit af kunnen leiden, dat dat bij de route langs Willemstad niet het geval is. Hoe het met de wegen in Noord-Brabant staat (Bergen op Zoom-Steenbergen-Willem- stad) weet schr. dezes niet, doch de weg op den Hoekschen waard is voor het groote internationale verkeer beslist ge heel onvoldoende. Van Numansdorp tot Klaaswaal is het een smalle weg met stoomtram en lint bebouwing, verder is de weg tot Kroos- wijk, wel wat beter, doch daarna loopt ze door de dorpjes Godschalksoord en Heinenoord beiden met zeer smalle doch vrij lange dorpsstraten om bij de Barendrechtsche brug den Hoekschen waard te verlaten. Verder is de weg tot Rotterdam wel wat beter, doch ook nog te smal voor een hoofdverkeersweg. Ten slotte de brug bij Barendrecht. Het Comité zegt, dat deze brug weinig wordt geopend. Dit moge momenteel het geval zijn, bij opleving van het scheep vaartverkeer en opbloei van de Dordt- sche zeehaven zal dit wel vaker het ge val zijn. Bovendien is ook deze brug wel geschikt voor het tegenwoordig ver keer, doch geenszins voor het te ver wachten verkeer na overbrugging bij Willemstad. De brug is te smal, ook al daar een gedeelte wordt ingenomen door de trambaan. Hoe het echter moge zijn, het is zeker ten zeerste te betreuren, dat ter zake van de plaats van overbrugging van het Hollandsch Diep geen overeenstemming bestaat. Dat wordt toch maar al te gaar ne aangegrepen om de uitvoering van het plan te vertragen en ieder zal het toch wel hiermede eens zijn, dat het alleszins gewenscht is dat ten spoedig ste eene vaste verbinding over het 'Hol landsch Diep tot uitvoering komt, om Zeeland en West-Noord Brabant met Ne derland boven den Moerdijk te verbin den. De indiening van een Wetsontwerp tot goedkeuring Van het met België ge sloten verdrag, betreffende dé w eder - keerige toepassing van de invaliditeS.ts- en ouderdomsVerzekering kan binnen kort worden verwacht. Onze collectie is dit seizoen bijzonder uitgebreid. Zie Etalages. Vraagt Stalen. Lange Delft I 18, Middelburg. (Ingez. Med.) VLISSINGEN. De heer J. de Meij heeft namens de minderheid van Burg. en Weth. de volgende motie inzake de regeling van het ziekenhuisvraagstuk aan den ge meenteraad,, toegezonden: De Raad der Gemeente Vlissingen, gehoord de besprekingen, besluit eene Commissie van deskundigen te benoe men, welke tot taak heeft, spoedig een Te krijgen is, wat noodig is voor de reis door het leven; maar kaarten voor heen en terug, worden niet verkrijgbaar gesteld. regeling te ontwerpen ter oplossing van het ziekenhuisvraagstuk. De heer de Meij stelt voor die com missie, behalve uit de ook door de meerderheid genoemde personen, te doen bestaan uit de heeren A. P. Smit, gemeentearts en J. de Meij, secretaris penningmeester van de Vereeniging voor ziekenhuisverpleging te Vlissingen. Het aantal werkloozen verminderde in de laatste week van 886 tot 828, Bij de Kon. Maatschappij De Schelde zijn opnieuw 120 personen de finitief ontslagen en 100 tijdelijk, waar door de totalen stegen tot resp. 950 en 220. WALCHEREN, Gemeenteraad van O, en W. Souburg. 0. EN W. SOUBURG. De raad der ge meente Oost- en West Souburg verga dert op 22 April 1932, des namiddags 2 uur. Punten van behandeling: 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Winkelsluiting. 4. Adres Ooststellingwerf. 5. Wijziging be grooting 1931 en 1932. 6. Plaatsing lan taarn aan den Vlissingschen weg bij Abeele. 7. Hondenbelasting. 8. Rio- leering Nieuwstraat. 9. Aansluitingskos- ten waterleiding. 10. Treffen dading. 11. Reclames schoolgeld. Toelichting bij punt 3. Met de tot een bespreking uitgenoo- digde winkeliers is een Voorstel van een hunner besproken om gedurende het tijdvak van 1 Mei1 October de slui ting te bepalen op 9 uur. Van de tien aanwezigen verklaarden zich slechts 3 der aanwezigen voor het voorstel. Op grond van deze uitkomst kunnen B. en W. niet voorstellen het sluitingsuur ge durende de zomermaanden op een la ter uur dan 8 uur te stellen. Een minder heid van B. en W. wenscht evenwel het sluitingsuur van 15 Mei tot 15 Septem ber op 9 uur te stellen. Tijdens de met de winkeliers gehou den bespreking konden de aanwezigen zich met de Zondagsluiting vereenigen, behalve de houder van den kiosk aan de tramhalte. B. en W. meenen echter dat voor be doeld persoon alleen geen uitzonderinge positie kan worden geschapen, daar een bijzondere omstandigheid voor bedoelde kiosk bezwaarlijk aanwezig kan worden geacht. Daar het personeel in enkele winkels alhier reeds een halven dag vrij heeft en de winkeliers, waarmede de winkelslui ting is besproken hun zaken geen hal ven dag wenschen te sluiten, wordt niet voorgesteld van den wettelijken vrijen middag gebruik te maken. Van de 4 kappers in deze gemeente zijn er 3 georganiseerd in den kappers- bond afd. Vlisingen en gevoelen wel voor deze sluiting, welke B. en W. samen zouden willen laten vallen met de slui ting van de kapperswinkels in Vlissin gen. Waar deze echter nog niet vast staat, zoo stellen zij momenteel nog geen prijs op de bedoelde sluiting voor hun bedrijf in deze gemeente, doch hopen later zoo noodig met een verzoek daar toe te komen. Punt 4, Voorgesteld wordt dit adres voor kennisgeving aan te nemen, daar deze zaak de volledige aandacht der re geering heeft en aan adhaesiebetuiging in dit geval geen waarde kan worden ge hecht. Punt 6. Voorgesteld wordt aan den Nieuwen Vlissingschen weg bij de Abeele ter hoogte van de laatst gebouwde wo ningen een straatlantaarn te plaatsen. Punt 8, Voorgesteld wordt het eindje sloot voor de woning van F. Wielema- ker in de Nieuwstraat te dempen en te rioleeren in verband met de hinder die daarvan ondervonden wordt en voor een betere afwatering van de achter die woning gelegen landerijen. Het ligt in de bedoeling in bedoelde sloot 2 zinkputten aan te leggen met een uitmonding door den weg in de sloot aan de overzijde van de straat. Punt 9. Naar aanleiding van dit punt, hetwelk in de vorige vergadering is aan gehouden, heeft een bespreking met den directeur van het waterleidingbe drijf plaats gehad, die geen opgaaf kan verstrekken van de kosten van aanslui ting op de waterleiding in breede stra ten waar de hoofdleiding niet in het midden van de straat of weg ligt. Om tot bedoelde opgaaf te geraken zouden de eventueele aansluitingen voor alle perceelen moeten worden berekend, 't Komt genoemden directeur wenschelijk voor, alle aansluitingen te berekenen vanuit het hart van de straatof weg, waardoor de ver af gelegen wo ningen gebaat zijn en de dicht bij de hoofdleiding, gelegen perceelen geen nadeel ondervinden, daar de mini mumprijs voor aansluiting van elk per ceel volgens het geldende tarief toch 25 is, al zal door de berekening van uit het hart van straat of weg het be drijf eenig verlies lijden, door de billij ker regeling van aansluiting zal hier toe spoediger worden overgegaan, waardoor het bedrijf weer rendabel wordt. Voorgesteld wordt te besluiten over eenkomstig het advies van genoemden directeur. Aan de agenda is nog toegevoegd on der punt 9a. Naar uit de afdeeling Walcheren van den Zeeuwschen Provincialen Brand- weerbond blijkt, is Souburg aange wezen op een hulpverleenings-overeen- komst, daar wegens het ontbreken van een motorbrandspuit in deze gemeente bij een brand van eenige beteekenis hulp van Vlissingen of Middelburg nood zakelijk zal zijn. De eischen leveren voor de hulpver- leeening geen bezwaren op. De gemeen te is steeds telefonisch te bereiken. De organisatie van de brandweer en het brandweermateriaal zijn, behoudens dan dé niet-aanwezigheid van een motor spuit, goed te noemen. Alleen rijst de moeilijkheid bij welke gemeente hulp gevraagd moet worden. Een groot deel der gemeente is dichter bij Vlissingen gelegen, terwijl een ander deel meer op Middelburg is aangewezen. Het komt B. en W. gewenscht voor deze hulpverleening iri overleg met het bestuur der afd. Walcheren nader te regelen. De gestelde vergoeding komt B. en W. billijk voor. Voorgesteld wordt B. en W. machti ging te verleenen de hulpverleening in overleg met genoemd bestuur nader te regelen. Voorgesteld wordt: Voor den dag voor den len Pinkster dag; den 2en Pinksterdag en den jk v. dag; den Zaterdag der Middelburgsche- en der Vlissingsche kermis het sluitings uur te bepalen op twaalf uur des namid dags op twee dagen voor den len Paaschdag, len Kerstdag en de week voor den len Pinksterdag; op den 6en December; op den Goeden Vrijdag en den d. v. dag; op den Hemelvaartsdag en den d. v, dag; op 31 December, te bepalen op 10 uur n.m. WESTKAPELLE. Naar wijl vernemen zul len dé zitdagen van den ontvanger dei- directe belastingen alhier worden op geheven, men zal voortaan déze belas tingen aan het hulpkantoor der pos terijen kunnen voldoen. ZEEUWSCH-VLAANDEREN O. D. AXEL. Dinsdag vergaderde de ge meenteraad onder voorzitterschap van burgemeester Blok. De heer A. Verschelling werd toege laten als raadslid. Als tijdelijk onderwijzeres in de handwerken aan de M.O.L.S. werd her benoemd met 8 st. mej. M. Dieleman te Axel, op een salaris van 300 per jaar. Mej. Jac. Schieman van Splunder te Axel, no. 3 van de voordracht verkreeg 4 stemmen.. Als vertegenwoordigers voor het ge meentebestuur in de Centrale Commis sie van Georganiseerd Overleg in amb tenaarszaken werden benoemd de hee ren A. P. de Ruijter, T. van Bendegen, Iz. de Feijter en L. P. Ortelee, Vervolgens werd besloten eenige perceelen bouwgrond te verkoopen en het slachthuis met grond voor afbraak, na inschrijving. Over het voorstel om het industrie- gas voor bakkers te bepalen op 7, 6 en 5 ets. per M, naar gelang het verbruik 300, 500 m3 en hooger is. was men het niet eens. De stemmen staakten. Afgewezen werd een voorstel om het gasbuizennet uit te breiden tot Kijkuit wegens te hooge kosten en te weinig aansluitingen. B. en W. stelden voor aan A. Oliesla ger, als gemeentebode, wegens gevor derden leeftijd ontslag te verleenen, met 100 toeslag op zijn pensioen, dat SPECIAAL AANBEVOLEN GROEN MERK 40 C». per halfpondspakje BLAUWMERK 35 C». per halfpondspakje CIRKELKOFFIE 32 Ct. per halfpondspakje MAGNEETKOFFIE 28 Cf. per halfpondspakje FAKKELKOFFIE 24 Cf. per halfpondspakje VRAAGT UWEN WINKELIER (Ingez. Med.) 20-IV-'32: Dinsdag hoogste lucht- temperatuur 8.0 °C; (46 °F); laagste 3.1 °C (37 °F). Heden 9 h: 7.4 °C; 12 h: 9.9 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier 761 mm, laagste 756 mm. Hoogste barometerstand 766.8 mm te Jan Mayen; laagste 745.3 mm te Storno- way. Verwachting tot Morgenavond; Meest matige wind uit Z. richtingen, betrokken tot zwaar bewolkt, tijdelijk eenige regen, weinig verandering in tem peratuur. Zon op: 4 h 53; onder 19 h 06. Licht op: 19 h 36. Maan op: 19 h 06; onder: 4 h 23. V.m: 20 April. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). April. Hoogwater. Laagwater Wo. 20 0.29 12.57 7.10 19.20 Do. 21 1.09 13.36 7.53 19.59 Vr, 22 1.48 14.14 8.32 20.42 Za. 23 S 2.31 15.00 9.13 21.29 - .V. Ook voor Gemeentelijke wegen Past het ASFALT procédé; NIEMAND houdt de tijden tegen, Gaat dus met de tijden mee. (Ingez. Med.) 88.75 bedroeg, doch de stemmen staakten, over een voorstel om de toe slag op 300 te bepalen Besloten werd het aanbod van de firma Van Heel en Co. te Goes te aan vaarden. De gemeente is daarbij voor 19000 betroken. Waar de leeningen, die waren uitge schreven tegen 4K tot 5 pCt. niet kon den worden geplaatst, werd besloten 't rentetype te bepalen op 5J4 pCt. Met 7 tegen 5 stemmen werd besloten de begrooting der gasfabriek te wijzi gen, in verband met het al of niet vast aanstellen van 2 vaste werklieden voor de gasfabriek. Er waren 6 losse werk lieden, z.g.n. los-vast, die zouden wor den ontslagen. Een voorstel om er 4 vast aan te stellen, was verworpen. De vergadering ging in geheime zit ting, over het vaststellen van een be grooting voor een nieuw te bouwen slachthuis met te leggen straat, waar voor een leening van 8000 was aan gevraagd. Voor de vacante betrekking van secretaris der gemeente Kruinin|gen hebben zich 32 sollicitanten aangemeld!

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1