^rouitvciale Zeeuwsche No. 92, Twee Bladen, DINSDAG 19 APRIL 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. KUNST EN WETENSCHAP. bijpassende Mutsen. J. F WOLSKY, PERSKRONIEK. ZEELAND. WEER EN WIND. Verwachting tot Morgenavond; Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Kort Zeeuwsch Nieuws. KERKNIEUWS. SPORT. si. 261, ioderne tubilee- btrische 151268 wielen, mo's ichines, jwielen eL 364, ling en traven- ancier, Ifs- en istr. L )nder- ï- en -ange lefoon 11. 08. 300. Mar- 261, 133 i ;cherf lefoon jppen indel, MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St, Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10 elke regal meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. OVERBRUGGING VAN HET HOL- LANDSCH DIEP, BIJ WILLEMSTAD IS RECHTVAARDIG EN JUIST. Het Gewestelijk Comité tot beharti ging van Verkeers- en andere belangen voor Zuid-Westelijk Nederland schrijft ons: Ia de jongste vergadering van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor de Zeeuwsche eilanden, te Middelburg is o.ns. de kwestie van de juiste plaats van overbrugging van Het Hollandsch Diep ter sprake gekomen. Dit is ook 'n groot belang voor Zeeland. Dat zich ten aanzien van de plaats dezer overbrugging verschil van gevoe len openbaart, vloeit hieruit voort, wijl door met name locale overwegingen maar al te gaarne daarin gesteund aanvankelijk te veel aan bestaande, meer toevallig gegroeide toestanden, is vastgehouden. Daartegenover stelt zich terecht een strooming, welke zich hiervan meer los maakt en den toestand, door het mo derne verkeer in het leven geroepen, als nieuw onder oogen ziet. Deze strooming, belichaamd in ons ge westelijk Comité, tot behartiging van verkeers- en andere belangen voor Zuid-Westelijk Nederland, te Bergen op Zoom, stelt zich op het standpunt, dat de overbrugging van Het Hollandsch Diep een schakel moet vormen in den hoofdverkeersweg Zuid-Noord voor het Westen, d. i., althans stellig in de eer ste plaats, ten behoeve van het verkeer van het hartje van Frankrijk en België, van Zeeland en West-Noordbrabant uit, naar (en van) centraal Holland. 'Voor dit verkeer is de aangewezen plaats voor overbrugging van Het Hol landsch Diep zonder twijfel het meest Noord-Westelijke punt van de provin cie Noordbrabant, Willemstad. Eén blik op de kaart des lands toont dit duidelijk aan: van Parijs, langs Brus sel en Antwerpen, dwars door West- Noordbrabant, direct bezijden Zeeuwsche en Zuid-Hollandsche eilanden, rakelings voorbij Willemstad naar Rotterdam is één rechte lijn. Daaraan valt niet te tornen en even min doen zich via Willemstad practische moeilijkheden voor, gelijk nogal eens wordt voorgewend, integendeel. Alléén bedraagt de breedte van het water daar zij het dan ook slechts 180 meter meer, maar hier staat dan tegenover de belangrijk kortere, in aanleg en bij gebruik goed- koopere, naar België en Zeeland goed deels samenvallende route, vrij van spoorwegkruisingen, met reeds bestaan de, voorshands goed bruikbare, slechts uiterst zelden en dan nog vlug te openen en te sluiten brug over de Oude Maas bij Barendrecht (bij route-Moerdijk zou ook aog een 2e brug bij Zwijndrecht noodig zijn). En ook is de route Willemstad zeker even spoedig in orde te maken als die via Moerdijk gedacht, alwaar ook ge heel nieuwe wegen zouden moeten ko men. Langs Willemstad voert bij veel betere verdeeling der bruggen en dus ook van het verkeervoer de geheele breedte van het land, de kortste, goedkoopste en veiligste route voor het hoofdverkeer Zuid-Noord in het Westen! Het verkeer van het industrie-gebied van Oost- en midden Brabant naar en van de Rotterdamsche haven, behoort, om een juiste verdeeling van het ver keer zooveel mogelijk te bevorderen, trouwens in 't geheel niet over de Wes telijke overbrugging (over het Hol landsch Diep), met reeds druk Weste- i 'fr^eer Zuid-Noord v.v,, te worden geleid, daarvoor moeten natuurlijk ook meer naar het Oosten en midden gele gen overbruggingen (Grave, 's Bosch- Zaltbommel of Keizersveer) gebruikt worden. Ten opzichte hiervan zou Willemstad bij Moerdijk overigens ook nog totaal geen verschil behoeven te maken. Op den toekomstigen hoofdverkeers ader door Betuwe en Alblasserwaard is mede Dordrecht, liggende in de lijn Rot terdam-Oosten, aangewezen, terwijl Bre da i. c, ruimschoots haar deel krijgt toe gemeten als knooppunt van wegen 's- Bosch-Zeeland en Amsterdam-Utrecht- Keizersveer-Antwerpen. De voorstanders der Willemstadbrug rekenen op nog steeds grooteren aan hang in het hierbij toch zoo nauw be trokken Zeeland en voorts geheel Z. W. Nederland, dat zich er wel voor moet wachten, deel uit te gaan maken van een grooten „dooden hoek" des lands! INTREKKING KUSTVERDEDIGINGS FONDS. Ingediend is een wetsontwerp tot in trekking van de wet tot instelling van een fonds ter verbetering van de kust verdediging, met dien verstande, dat deze wet alsnog toepassing zal vinden met betrekking tot de afwikkeling van de diensten van 1931 en 1932. Aangezien het niet noodig is aldus de memorie van toelichting om ten behoeve van de kustverdediging de for ten bij Vlissingen en Kijkduinen verder af te werken of uitgaven van eenige beteekenis te doen ter verbete ring van de kustforten, kan genoemde wet thans worden ingetrokken. Na het dienstjaar 1932 zullen geen uitgaven meer ten laste van het fonds worden gedaan. Het batig slot der re kening van ontvangsten en uitgaven we gens de begrooting van het fonds, dienst 1932, hetwelk geraamd wordt op een be drag van 1.240.000, kan ten bate van 's Rijks middelen worden gebracht. INTERNATIONAAL WISSELRECHT. Naar het Vad. verneemt, is binnen kort, vermoedelijk reeds de volgende week, de indiening te verwachten van een wetsontwerp tot ratificatie van de conventie betreffende het internationale wisselrecht, waarmede gepaard gaat een geheele herziening van het hier te lande geldende wisselrecht. Het blad meent te weten, dat de re geering zal verklaren op een spoedige behandeling van haar voorstellen prijs te stellen, ten einde in de mogelijkheid gesteld te worden vóór 1 September a.s. het bedoelde tractaat te onderteekenen. Het wetsontwerp is reeds bij den Raad van State ingezonden om advies. GEEN ROGGE-CONTINGENTEERING. Naar het „Handelsblad" verneemt, zal de commissie voor de contingenteering de regeering adviseeren, géén beperking van den rogge-invoer toe te passen. SALARISSEN VAN BURGEMEESTERS, SECRETARISSEN EN ONTVANGERS. Veertig gemeentebesturen, voor het meerendeel van kleinere gemeenten, in Noord-Holland hadden zich tot Ged. Staten van die provincie gewend mei het verzoek de jaarwedden der burge meesters, secretarissen en ontvangers een vermindering te doen ondergaan, die verband houdt met de tegenwoordi ge tijdsomstandigheden. Ged. Staten hebben geantwoord geen termen aanwezig te achten om aan het verzoek te voldoen, o.a. omdat zij niet uit het oog wenschen te verliezen, dat meer dan twee derden der gemeente besturen zich met dezelfde vraag niet tot Ged. Staten hebben gewend, ja, dat er eenige gemeentebesturen zijn, die zich uitdrukkelijk tegen de gevraagde weddenverlaging hebben verzet. In de week van 11 tot en met 17 April ontving het Nationaal Crisis-comi té een bedrag van 20.273 aan giften, waardoor het totaal steeg tot 812.529. Hiervan werd door de dagbladen inge zameld 154.146. Ingediend zijn wetsontwerpen om de bij Kon. besluit genomen contingen- teeringsmaatregelen voor rijwiel-, bui ten- en binnenbanden en voor porselein, fijn- en sanitair aardewerk en muur- en wandtegels in een wet vast te leggen. Naar het Hbld. verneemt is de opening van de nieuwste brug over den Amstel, de Berlagebrug, thans bepaald op 28 Mei. Een comité bereidt een wa terfeest op den Amstel voor. In het Stedelijk Museum te Am sterdam is Zaterdagmiddag geopend 't Museum voor Aziatische Kunst. De Berlijnsche Philharmonische Ge- sellschaft heeft in de Maandag ter gele genheid van het vijftigjarige bestaan van haar orkest gehouden feestzitting Wil helm Furtwangler en voorts den harpist Otto Muller, die sinds een halve eeuw aan het orkest verbonden is, tot haar eereleden benoemd. Furtwangler ont ving in naam van Hindenburg de nieuwe Goethe-medaille. Daarna heeft Furtwangler de 9e sym- phonie van Beethoven uitgevoerd. De dienende mensch eischt het on- volkomene. Volkomenheid is stilstand. Ds. v. d. Water. Mevr. Theo Mann-Bouwmeester. Mevrouw Theo Mann-Bouwmeester vierde heden haar 82en verjaardag. Een Rembrandt verbrand. Bij den brand van het kasteel van den Koning van Roemehië te Sinaïa is een Rembrandt, waarvan de waarde op twintig duizend pond sterling wordt ge schat, verloren gegaan. BBS3 De meest aardige en flatteuse dracht voor Dames en Kinderen is 'n „BLAZER" in prima Wol Tricot, 'n aardig bijpassend Mutsje, 't geeft een keurig geheel. Wij brengen U alle maten in alle ge- wenschte kleuren, met een groot assor timent Kinder Blazers vanaf 4.75. Dames Blazers vanaf9.90. Zie onze Etalages. Lange Delft I 18 Middelburg. (Ingez. Med.) Nederlandsche voorstellen te Genève. De hoofdredacteur van het Haarlems Dagblad is ontevreden over het weinige initiatief van de Nederlandsche delega tie, onder leiding van Minister Beelaerts te Genève op de ontwapeningsconferen tie aan den dag gelegd en formuleert zijn teleurstelling o.a. als volgt: „Door de Nederlandsche delegatie ter Ontwapeningsconferentie zijn nu gedé- tailleerde voorstellen bij het bureau der Conferentie ingediend. Zij hebben ten doel de ontwerp-conventie van de com- missie-Loudon „aanzienlijk te verster ken", In hoofdzaak wordt voorgesteld dat men zich niet zal bepalen tot be perking van de leger-effectieven, die in vredestijd in actieven dienst zijn, maar dat alle onmiddellijk mobiliseerbare strijdkrachten onder de conventie zul len vallen. Daarmee wordt de beperking van de groote oorlogslegers bedoeld. Let wel: de beperking. Niet de verminde ring. Verder wil de Nederlandsche delega tie een directe methode van beperking van het oorlogsmaterieel toepassen, vraagt om een algeheel verbod van au tomatische contactmijnen en van het bombardement uit de lucht, en stelt voor een doelmatige rubriceering van alle wapencategorieën in de conventie op te nemen. Rondweg gezegd: de Nederlandsche voorstellen vind ik zeer teleurstellend. Toen minister Beelaerts in Februari zijn rede bij de algemeene beschouwingen hield waren wij niet geïmponeerd, maar hoopten op beter als eenmaal de defi nitieve voorstellen zouden komen. In dit blad is' ook herhaaldelijk de hoop geuit, dat Nederland een belangrijke rol zou spelen bij het overbruggen van de tegenstellingen tusschen de groote mogendheden. Wij hebben er vergeefs op gewacht. Eenig leidend initiatief in die richting is van onze delegatie niet uitgegaan. Eenig leidend initiatief inza ke „de moreele ontwapening", een zaak waarin ons particulier initiatief een groote rol speelt is van onze regeering en onze delegatie evenmin uitgegaan. Daaraan kan men het feit verbinden, dat Nederland in geen der belangrijke commissies is gekozen. Wij heben dat in vroeger jaren, bij Volkenbondsver gaderingen, anders gekend. Onze men- schen hebben leidende rollen in Genève gespeeld. Waar zijn die nu? Landen als Polen en Spanje toonen krachtiger initiatief dan onze regeering (niet: dan ons volk). Een kleine natie als Denemar ken, half zoo groot als de onze, neemt de leidende taak op zich bij den b,rug- bouw en de naam Munch staat voortdu rend op den voorgrond. Laten wij dat Denemarken niet mis gunnen, het integendeel er voor bewon deren. Maar waarom staat de naam Bee laerts niet naast den naam Munch? Waarom is het alles zoo slap en angst vallig, en op een klein resultaat bere kend? Waarom maakt het alles den in druk alsof men beheerscht wordt door de gedachte: Laten wij toch vooral niet overvragen het lukt toch niet? Is dat de houding van de regeering van een volk, dat in overgroote meerder heid voorstander is van algeheele we reldontwapening, dat een afschuw koe stert van den stommen bewapenings wedstrijd, dat de soldaatjespelerij op zijn best met spotgelach bejegent, en dat in zijn meerderheid zich heeft uitgespro ken voor „die maatregelen die tot ont wapening der naties zullen leiden". Dat was de formule van ons petitionnement, dat door bijna 2millioen Nederlanders boven de 18 jaar geteekend werd. De Nederlandsche delegatie behoorde op het moment aan de spits te staan van degenen, die in Genève met ver gaande voorstellen tot vermindering van bewapening komen, dat is de wil van ons volk. Durf, ondernemingsgeest, ini tiatief behoorden van onze delegatie uit te gaan. Zoo verwachtten wij het, en daar zijn wij bitter in teleurgesteld. MIDDELBURG. Gisteravond vergaderde de afdee- ling Middelburg van den Vrijz. Dem. Bond, onder voorzitterschap van den heer W. de Graaf, die woorden van groote waardeering wijdde aan de na gedachtenis van wijlen den heer M. G. Boasson, die een trouw partijgenoot was en 13 jaar de v. d. beginselen in den ge meenteraad heeft voorgestaan, waarvan van 1919 tot 1927 als afgevaardigde van de afdeeling. Men verliest in hem niet alleen een trouw lid, maar ook een braaf mensch. In de stad was de overledene een figuur, die men noode zal missen. Want al had hij zich de laatste jaren metterwoon te Den Haag gevestigd, zijn liefde bleef voor Middelburg en ook de afdeeling bleef zijn steun ondervinden. De leden verhieven zich enkele oogen- blikiken van hun zetels. Het jaarverslag van den secretaris gaf geen aanleiding tot opmerkingen en de rekening van den penningmeester werd in handen van eene commissie voor on derzoek gesteld. De vergadering herkoos tot bestuurs leden de heeren A. Heijboer, J, C. Pee man en J. P. Ph. Doorenbos. De verdere besprekingen golden naast zaken va internen aard, het opmaken van een groslijst voor de verkiezing voor leden van de Tweede Kamer, welke in 1933 plaats heeft. Zooals uit een advertentie in dit nummer blijkt, houdt de O. S. P. Zater dag a.s. een openbare vergadering in het Schuttershof. WALCHEREN. AAGTEKERKE. Maandagavond was het de laatste les van den cursus voor eerste hulp bij ongelukken, die alhier op initiatief van het Groene Kruis, door welwillende medewerking van dr. Vaan drager uit Domburg kosteloos was ge geven. Door 25 deelnemers, zoowel man nelijke als vrouwelijke was deze cur sus gevolgd. De cursist de heer Birze, bracht allereerst namens het bestuur van het Groene Kruis een woord van dank aan dr. Vaandrager voor zijn wel willende medewerking en sprak namens alle cursisten zijn groote waardeering uit voor de prettige en aangename wijze waarop de lessen werden gegeven. Als blijk van waardeering werd dr. Vaan drager een blijvend aandenken ter hand gesteld. Ook zijnerzijds had de cursus een aangenaam verloop gehad. ZUID-BEVELAND. IERSEKE. De bij de schelpenmaalderij van de firma Van der Endt werkzame L. had het ongeluk bekneld te raken tus schen een drijfriem en de poelie met het gevolg dat hij een ernstige kwetsuur aan de rechterhand opliep. Dr. Klinkenberg verleende de eerste hulp. SCHOUWEN-DUIVEL AND, BURGH. In de Maandag j.l. gehou den gemeenteraadsvergadering was de heer Krijger door ziekte afwezig. Op 'n ingekomen verzoek van het gemeente bestuur van Ooststellingwerf om ad- haesiebetuiging aan het adres tot spoed- eischende noodmaatregelen voor land en tuinbouw, wordt gunstig beschikt. De rekening 1931 der gezondheidscommis sie in ontvang en uitgaaf resp. met 1569 en 935 wordt goedgekeurd. 19-IV-'32. Maandag hoogste 1 u c k t- temperatuur 8.0 °C (46 °F); laagste 4.0 °C (39 °F). Heden 9 h: 7.7 °C; 12 h: 8.3 °C. 0.2 mm regen of neerslag. Hoog ste barometerstand alhier 761 mm, laagste 760 mm. Hoogste barometerstand 765.4 mm te Valencia; laagste 748.4 mm te Thors- havn. Zwakke tot matige W. tot Z.W. wind, zwaar bewolkt tot betrokken, later waarschijnlijk regen; iets zachter. Zon op: 4 h 55; onder 19 h 04. Licht op: 19 h 34. Maan op: 17 h 31; onder: 4 h 11. V.M.: 20 April. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). April. Hoogwater. Laagwater. Di. 19 12.19 6.27 18.40 Wo. 20 0.29 12.57 7.10 19.20 Do. 21 1.09 13.36 7.53 19.59 Vr. 22 1.48 14.14 8.32 20.42 Ingevolge de wetelijke bepalingen word het vergunningsrecht bepaald op 40 per jaar, het verlofrecht a op 25 Bsloten wordt de gedeeltelijke ver legging van den Kloosterweg uit te voe ren, als overeenstemming met de Rot terdamsche Tramwegmaatschappij is verkregen inzake de noodige afheiningen en afsluitingen. Als dan zal voor ge noemd deel onder nadere goedkeuring een leening van 700 aangegaan wor den. B. en W. worden gemachtigd tot be taalbaarstelling der nota van de P. Z. E. M. voor te kort op de stroomlevering volgens garantie-contract ten opzichte der uitbreidingen. De vaststelling eener verordening en instructie voor den gemeentegenees heer en een verzoek van de vereeniging het Ziekenhuis te Noordgouwe om 6 ct. per inwoner tot het stichten eener ba rak voor besmettelijke ziekte, worden aangehouden tot de volgende vergade ring. De voorzitter deelt mede, dat B. en W. besloten hebben tot aanschaffing van eenig slangenmateriaal voor de nog steeds bestaande handbrandspuit, om te voorzien bij brandgevaar in sommige deelen der gemeente, die niet met de brandkranen der waterleiding kunnen bereikt worden. THOLEN. SCHERPENISSE. Het door dr. A. C. Polderman gericht verzoek aan kerk voogden en notabelen tot het huren der pastorie van de Ned. Herv. Kerk is niet behandeld in dit college, doch enkel in dat van kerkvoogden. Naar men mededeelt moest volgens het algemeen reglement dit adres be handeld zijn in een gecombineerde ver gadering van kerkvoogden en notabe len. De Emtaabloemfoollecte heeft te tWolfaarstdijk 'opgebracht ruim f 88. Voor een stampvol kerkgebouw is Zondag ds. Jac. Poort, overgekomen uit Beverwijk, te 's-Gravenhage beves tigd ter vervulling van de 18e predi kantsplaats in de Haagsche gemeente. De nieuwe predikant werd tot zijn dienstwerk ingeleid door prof. dr. Joh. de Groot uit Groningen. De bevestiger had tot tekst gekozen Ps. 27 vers 4a. Zaterdagmiddag speelde de voetbal- vereeniging C. J. V. C. van Colijnsplaat tegen V. I. O. S. van Geersdijk, De uit slag was 81 voor C. J. V. C.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1