^Provinciale JSeeuuusche No, 91. Twee Bladen. MAANDAG 18 APRIL 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND. WEER EN WIND. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen f 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. «r Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager, Men vrage daarvoor de tarieven. UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 -:- Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels Z2.10; elke regal meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk' kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling, Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. UITSTEL VAN INWERKINGTREDING DER WINKELSLUITINGSWET? De besturen van den Kon. Nederl. Middenstandsbond en van den Nederl. R. K. Middenstandsbond hebben zich met een adres tot den Minister van A., H. en N. gewend, teneinde aan te drin gen op verschuiving van den datum, waarop de Winkelsluitingswet in wer king zal treden (1 Mei a.s.) In het adres wogdt er op gewezen, dat verscheidene gemeentebesturen tot op heden nalatig zijn gebleven om, on danks herhaalden aandrang van den Mi nister en van middenstandszijde, tijdig een verordening als bedoeld in art. 9 der Winkelsluitingswet in het leven te roepen, terwijl ook de omstandigheid, dat zoodanige verordeningen door de Kroon niet zijn goedgekeurd en een her ziening nog niet kon geschieden, voor vele belanghebbenden een zeer onze kere toestand schept. Indien voor de betrokken gemeenten waaronder de drie groote steden des lands de wet op 1 Mei a.s. in vollen omvang in werking zou treden, zou niet alleen het gemeentebelang, doch ook dat van vele betrokken winkeliers bij gemis aan afwijkingen der wet naar ve ler oordeel worden geschaad. Inzonder heid wordt de aandacht gevestigd op de positie van Scheveningen en Hoek van Holland in het seizoen, dat begin Mei reeds aanvangt. Hoewel de besturen erkennen, dat de Minister door herhaald uitstel van in voering te bevorderen reeds op bevre digende wijze tegemoet is gekomen, meenefl zij nochtans een beroep op den minister te mogen doen, teneinde te ver krijgen, dat alsnog de datum van inwer kingtreding der wet voor korten tijd wordt verschoven, opdat geen ernstige nadeelen aan het bedrijfsleven ten ge volge van het ontbreken van plaatselijke verordeningen zullen worden toege bracht. DE MOEILIJKHEDEN BIJ DEN WONINGBOUW. Het bestuur van het Nederlandsche Instituut voor Volkshuisvesting en Ste- debouw heeft besloten, in verband met de moeilijkheden inzake de financiering van den woningbouw een commissie in te stellen om over deze aangelegenheid aan het bestuur rapport uit te brengen. Het is de bedoeling, dat de commissie zoowel den particulieren bouw als den vereenigings- en gemeentebouw in haar werkzaamheid zal betrekken. Het bestuur van het Instituut heeft voorts besloten zijn aandacht te wijden aan de vraag, in hoever huurverlaging in verband met de tijdsomstandigheden urgent is. NEDERLANDSCH—TURKSCH VERDRAG. Minister Beelaerts van Blokland en de Turksche minister van buitenland- sche zaken, de heer Tewfik Roesjdi Bey, hebben Zaterdag te Genève een ver- zoenings- en arbitrage verdrag onder teekend, dat geheel overeenkomstig het Nederlandsch-Fransch arbitragever drag is, dat Briand en minister Bee laerts een paar jaar geleden eveneens te Genève onderteekend hebben. Ook in dit verdrag met Turkije wordt dus aan het Permanente Hof voor In ternationale Justitie te 's-Gravenhage het recht toegekend, de rechtsgeschillen tusschen beide landen te beslissen, het geen opmerkelijk is, omdat Turkije nog steeds niet tot dit hof is toegetreden. De Turksche bereidwilligheid om deze bepaling uit het Nederlandsch-Fransche arbitrage-verdrag in het Nederlandsch- Turksche verdrag over te nemen, be vestigt den indruk, die hier deze week door eenige uitdrukkingen van den heer Tewfik Roesjdi Bey in zijn rede in de ontwapeningsconferentie is ontstaan, dat de Turksche regeering bereid is weldra tot den Volkenbond toe te tre den. In de gehouden raadsvergadering van W oudrichem heeft de raad besloten instemming te betuigen met een door het Kanalencomité van West-Brabant en Zeeuwsch-Vlaanderen aan den raad van ministers gericht adres betreffende het tot standkomen van de Rijn-Scheldever- binding. De drie samenwerkende landar beidersbonden hebben het voorstel van den rijksbemiddeiaar, den heer Wester- dijk, inzake de Overijsselsche venen, aanvaard. De moeilijkheden in de Limburg- sche mijnindustrie zijn oorzaak, dat zoo wel de Staatsmijnen als de Oranje Nas- sau-mijnen opnieuw genoodzaakt zijn met 1 Mei a.s. een aantal mijnwerkers te ontslaan. Op de Staatsmijnen werd aan 250 man, voornamelijk buitenlan ders, ontslag aangezegd; op de Oranje- Nassaumijnen aan ongeveer 110 man. Het postvliegtuig „de Uil" is he den te Batavia aangekomen. Hedenmorgen is te Eindhoven op 34-jarigen leeftijd overleden de heer J. H. J. Kruizinga bestuurslid van den K. N.V.B. MIDDELBURG. Uit Bussum wordt het overlijden gemeld op 74-jarigen leeftijd van mejuf frouw J. C. Sibmacher Zijnen, als ge boren Middelburgsche, ook in onze om geving bij velen bekend, die op philan- thropisch en vrijzinnig-godsdienstig ter rein in Bussum gedurende 30 jaar een vooraanstaande plaats heeft ingenomen. Zaterdagmorgen moest de brand weer wederom handelend optreden, dit maal voor een vrij ernstigen schoor steenbrand in een woning in de Seis- laagte. Uitbreiding kon worden voorko men. Bij het perceel, dat Vrijdagavond af brandde, heeft de brandweer tot en met Zaterdagmorgen de wacht gehouden en dit niet verlaten voor zekerheid bestond dat het vuur geheel was gebluscht. De oorzaak van dezen brand is niet vast gesteld kunnen worden. VLISSINGEN. Zaterdagavond reed dp melkslij- ter K. met zijn wagen in de Walstraat, toen ter hoogte van het magazijn van den heer Althy een auto in de richting van het Betje Wolffplein achter op kwam rijden. De chauffeur reed K. aan, keek om, maar reed door, K. lag met een ernstige hersenschudding op straat en moest per as naar huis worden vervoerd. De politie stelde onmiddellijk een on derzoek in en vond in een der garages een beschadigden wagen, waarna ook de veroorzaker van de aanrijding spoe dig was opgespoord en proces-verbaal kon worden opgemaakt. Naar wij vernemen heeft thans ook de Kroon de Verordening goedgekeurd, waarbij voor ingevoerd vleesch 2 cent per kg. invoerkeurloon wordt geheven, ook al komt dit uit de kringgemeenten. Verwacht mag worden dat dit het aantal slachtingen in het Coöperatief slachthuis zal doen toenemen. De winkelsluiting te Vlissingen. Het Algemeen Bestuur van de Kon. Nederl. Middenstandsbond en het be stuur van de Vereeniging „Gemeenschap pelijk Belang" te Vlissingen hebben zich dezer dagen tot de Kroon gewend, naar aanleiding van het besluit van den ge meenteraad, waarbij in afwijking van 't advies der Commissie voor Strafveror deningen en in strijd met de belangen van den plaatselijken winkelstand is be sloten om het sluitingsuur van alle win kels vast te stellen op 7 uur n.m. en des Zaterdags om 9 uur n.m. In het adres wordt betoogd, dat ter motiveering van genoemd besluit geen enkele bijzondere omstandigheid in den zin der wet is aangevoerd, doch dat uit sluitend is uitgegaan van de wenschen der organisaties van handels- en kan toorbedienden. Opgemerkt wordt, dat deze ongemoti veerde vervroeging van het bestaande sluitingsuur niet alleen talrijke winke liers, vooral die zonder personeel hun zaak drijven, doch ook het belang der gemeente ten zeerste schaadt, aange zien Vlissingen in belangrijke mate is aangewezen op het reizigers-, haven- en vreemdelingenverkeer, alsmede op het badseizoen. In het licht wordt gesteld, dat de be vordering dezer welvaartsbronnen veel eer vereischt een verlating van het slui tingsuur gedurende bepaalde perioden van het jaar, terwijl de aanwezigheid van een talrijke fabrieksbevolking het wen- schelijk maakt, dat er in elk geval in de avonduren nog koopgelegenheid bestaat. Op grond van deze overwegingen ver zoeken adressanten de Kroon deze ver ordening niet goed te keuren. De kunst van den omgang met men- schen bestaat daarin, zich te laten gelden, zonder anderen terug te drin gen. WALCHEREN, De toegang tot „Duinbeek". Elders in dit blad vindt men een aan kondiging van de N, V. „Duinbeek", waaruit blijkt, dat van 1 Mei 1932 af de toegang tot hare buitenplaatsen niet meer, als vroeger, op een gratis ver krijgbare permissiekaart wordt openge steld, maar dat men slechts tegen beta ling zulk een toegangskaart zal kunnen krijgen. De ingezetenen van Domburg en Oostkapelle zijn van dezen, maatregel vrijgesteld. Naar wij van den directeur van Duin- beek, jhr. H. J. van Adrichem Boogaert, vernemen, houdt deze wijziging in den toestand verband met de financieele uit komsten der N.V., welke zich thans ge noopt ziet te trachten ook op deze wij ze haar bezit productief te maken. De kaarten, die f 1 zullen kosten, zijn als tot dusverre geldig voor hem, te wiens naam zij gesteld zijn, en het gezin, w.o. eventueele logees dan begrepen zijn, van den aanvrager. Tevens zullen, zoo vernamen wij, uitgereikt worden zgn. ge- zelschapskaarten, die slechts 1 dag gel dig zijn, maar dan voor een onbeperkt aantal personen; ook deze kosten 1. DOMBURG. Onder voorzitterschap van dr. B. Vaandrager, werd Vrijdag de algemeene vergadering gehouden van de vereeniging „Het Groene Kruis" alhier. De rekening over 1931 werd goedge keurd met een bedrag in ontvang en uitgaaf van 1420 met een nadeelig slot van 292. De begrooting voor 1932 werd vastgesteld op 1447. Aan de leden der vereeniging, die in een ziekenhuis moesten worden opgeno men, werd tot nog toe een uitkeering van ten hoogste 25 toegekend. Waar nu, althans wat de kom der gemeente betreft, bijna 80 pet. van de inwoners lid van de Vereeniging voor Ziekenhuisver- pleging is, wordt, naar de meening van het bestuur, voldoende in deze aange legenheid voorzien en stelde het voor om deze uitkeering te doen vervallen, doch in de plaats daarvan een uitkeering te doen plaats hebben ter tegemoetkoming in de kosten aan hen die van de dien sten eener gediplomeerde baker gebruik maken, n.l. van 1 per dag, tot een maximum van 14 dagen. De voorzit ter stelde in het licht, dat door aan neming van dit voorstel de vereeniging een geheel nieuwen weg inslaat, die, uit hygiënisch oogpunt beschouwd, van bui tengewoon groot belang kan zijn, daar juist het gemis van goede kraamvrouw- verpleging op het platteland sterk wordt gevoeld. Het voorstel werd met alge meene stemmen aangenomen, waarna de voorzitter nog mededeelde, dat, wan neer dit gewenscht wordt, door de ver eeniging ook lakens en verder linnen goed beschikbaar worden gesteld. ZUID-BEVELAND. GOES. De raad der gemeente Goes vergadert op Vrijdag, den 22 April 1932 des nani'ddags twee uur. Punten van behandeling: Ingekomen Stukken. Voorstel tot wij ziging der verordening, regelende de samenstelling en den werkkring der commissiën van bijstand, bedoeld in art. 60, tweede lid der gemeentewet. Voorstel tot onderhandsche verhuring van een woonhuis met schuur en grond aan den Oostsingel aan den heer G. Walrave. Voordracht voor de benoe ming van een onderwijzeres aan de O. L.-school B. (1. mej. C. E, M. Risseeuw, Nieuwerkerk a.d. IJssel; 2. mej. A. M. Everse, Borssele; 3. mej. A. v. d. Ende, Goes). Voorstel tot verlenging van erf pacht van gemeentegrond. Vaststelling van het kohier der hondenbelasting voor het dienstjaar 1932. Voorstel tot onbewoonbaarverklaring van het per ceel 's-Heer Hendrikkinderenstraat no 58. Voorstel tot vaststelling eener Ar beidsovereenkomsten-verordening, als bedoeld in art. 134, tweede lid der Ambtenarenwet 1929 (Stbl. 530). Reke ning van het Burgerlijk Armbestuur over het jaar 1930. Voorstel tot het verhuren gedurende enkele uren per week van het beursgebouw ten behoe ve van den Vrijwilligen Landstorm, In stituut der vooroefeningen tegen 160 per jaar. Voorstel tot het treffen van 'n overeenkomst met den heer M. Labeur inzake gronden aan de haven bij de voormalige meestoof. Voorstel tot af wijzing van het verzoek van de Sinclair Petroleum Company S.A. te 's-Graven hage om vergunning tot het aanbrengen van een benzinepo,mp:nstallatie op en ir. gemeentegrond aan de L.P. van de Spiegelstraat; tot uitbreiding der straat verlichting aan den Heerniseweg en den OoJithavendijk; tot opheffing der onbe- woonbaarverklaying van het perceel Molendijk 14; tot het nemen van een nieuw beslu:t inzake ruiling van grond aan de Ganzepoortstraat op den hoek van het Schotje van^ Armoede met den heer Th. Verhoeven; tot onderhandsche verhuring van een woonhuis aan den Oostsingel aan den heer B. van Fraas- sen ad 4,5 per week; tot vaststelling eener gewijzigde verordening, als be doeld in art. 9 eerste lid der Winkel sluitingswet (Staatsbl. 1930 no. 460); tot wijziging der gemeentebegrooting voor het jaar 1931. Verzoek van het bestuur der Vereeniging voor Chr. U. L. O. om beschikbaarstelling van gelden, voor aanschaffing van levensmiddelen. Voor stel tot vaststelling van verordeningen op de heffing en invordering van ver gunningsrecht voor den verkoop van sterken drank in het klein en van ver koop van zwak-alcoholischen drank. NOORD-BEVELAND. WISSEKERKE. Vrijdag vergaderde de gemeenteraad. Bericht was ingekomen van den Min. van Arbeid, dat in verband met de win kelsluitingswet het bezorgen van melk op Zondag geen venten is. Hierdoor ver valt het vroeger genomen besluit wat de tijdsbepaling betreft. De Voorzitter stelt voor, om met het werkverschaffingsobject in de vaar geul te Kamperland, gezien het vele ge vraag van werkloozen om werk, voor- loopig aan te vatten. Besloten wordt hiermede a.s. Maandag te beginnen. B. en W. stellen voor, een beroep te doen, op de in deze gemeente wonende werkgevers om medewerking ter be strijding der Werkloosheid, de werk gevers mogen ook wel iets doen, gezien de steunverleening, in den geest der regeering. Een verzoek van enkele gebruikers van een stukje gemeentegrond als tuin te Kamperland, om verlaging van huur, werd ingewilligd en gebracht van 45 cent op 40 cent de roede. In de vacature van lid der commissie tot wering van schoolverzuim, ontstaan door het vertrek van den heer Van de Ende, werd met alg. stemmen gekozen de heer A. J. de Ruiter, Besloten werd over te gaan tot aan koop van alle voor de verbetering van den weg WissekerkeBoschdijk, be- noodigde gronden naar de nu bij min nelijke schikking verkregen resultaten. Op een verzoek van A. Israël om ook een bijdrage in de huur van de aanleg- kosten van zijn electriciteitskabel te mo gen ontvangen, stellen B. en W. voor 2 Y> pCt. te geven onder voorwaarden, wat werd aangenomen met de stemmen van de heeren de Looff, Flikweert en de Ridder tegen. Een verzoek van de gevormde groep- J, C. Verhulst en andere, en de groep F. Dees en andere om tegemoetkoming in de huur voor aanlegkosten van een electriciteitskabel werd op voorstel van B. en W. overeenkomstig vroeger ge nomen raadsbesluit bepaald op 5 pCt der aanlegkosten onder voorwaarden. Een adres van L, J. Versluis om een steun voor de vervanging van zijn hou ten woning door een woning van steen of beton, werd naar B. en W. verwe zen voor prae-advies. Aan de motie der gemeente Ooststellingwerf betref fende noodmaatregelen voor land- en tuinbouw, zal adhaesie worden betuigd. Aangaande een adres van de slagers om schrapping der bepaling betreffen de de keuring van uit anderen kring in gevoerd vleesch, werd besloten het rap port van den inspecteur af te wachten Bij de rondvraag zegt de heer Kra mer, namens vele bewoners van den Veerweg te Kamperland te spreken en vraagt maatregelen tegen het voetbal len op den weg, waardoor de ballen in de tuintjes worden geschopt en door het weghalen der ballen beschadiging ont staat en het ballen op straat hinderlijk is voor de voetgangers. De voorzit ter zegt de firma Schipper heeft vergun ning gegeven om op een weiland te voet ballen. Wethouder Schippers zegt, die vergunning betreft een oefening bij avond, maar niet om den geheelen dag de weide te bezetten. De voorzitter zegt dat er al lang gebrek is aan een ter rein voor sport. Hij zegt in de vol- 18-IV-'32. Zaterdag en Zondag. Hoog ste luchttemperatuur 8.4 °C (47 °F); laagste 4.5 °C (40 °F). Heden 9 h: 7,1 C; 12 h: 10.3 °C. Zaterdag/Zondag 0,7 mip, Zondag/Maandag geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand a 1- hier 761 mm, laagste 756 mm. Hoogste barometerstand 766.9 mm te Malinhead; laagste 745.8 mm te Vardoe. Verwachting tot Morgenavond s Zwakke tot matige, later wellicht toe nemende N. tot W. of Z.W, wind, licht tot half bewolkt, later toenemende be wolking, weinig of geen regen, kouder 's nachts, overdag weinig verandering in temperatuur. Zon op: 4 h 58; onder 1 9h 02. Licht op: 19 h 32. Maan op: 15 h 59; onder 4 h 00. V.M.: 20 April. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). April. Hoogwater. Laagwater Ma. 18 11.36 23.49 5.40 17.57 Di. 19 12.19 6.27 18.40 Wo. 20 0.29 12.57 7.10 19.20 Do. 21 1.09 13.36 7.53 19.59 gende vergadering met een voorstel te komen. De politieverordening is ge maakt toen er nog niet gevoetbald werd dus die voorziet hierin niet men kan de kinderen toch niet voortdurend doen opjagen van de eene straat in de andere. De heer Schippers informeert naar den afgegraven grond aan den nieuwen weg. De voorzitter zegt dat gegadigden opgeroepen zullen worden om de graset- ting te pachten. Het terrein van het woonwagenkamp zal schoongemaakt worden door den reinigingsdienst. THOLEN. THOLEN. Zaterdagmorgen waschte mevrouw J. v. E. alhier een kraagje met benzine, waarbij zij zoo onvoorzichtig was dit bij een brandend gascomfoor te doen. Plotseling ontbrandde de benzine, waardoor mevr. v. E. in brand geraakte. Borst, hals en hoofd zijn zwaar gebrand. Geneeskundige hulp was spoedig ter plaatse. Hoewel de brandwonden ern stig zijn, bestaat er geen levensgevaar. SCHERPENISSE. In de gehouden ge meenteraadsvergadering was ingekomen een schrijven van den minister van Bin- nenl. Zaken en Landbouw, dat het sub sidie ten behoeve van de werkverschaf fing wordt bepaald op 25 procent. De raad stelde een nieuwe verordening vast op de heffing van een vergunningsrecht en van een verlofrecht. Nog stelde hij vast een verordening regelende de eischen van benoembaarheid en bezol diging van den gemeenteveldwachter. In de gehouden vergadering van kerkvoogden en notabelen van de Ned. Herv. kerk alhier is op het verzoek van dr. A. C .Polderman om tijdens de verbouwing van zijn woning de pastorie der kerk te mogen huren, afwijzend be schikt. De vergadering was van oor deel, dat bij een eventueel uitgebracht beroep dit voor het aannemen hiervan een beletsel kon zijn. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W. D. Electrisch koken. Men schrijft ons: De P.Z.E.M. zit niet stil met hare pro paganda voor 't electrisch koken. In den loop der vorige week werd op haar ini tiatief een 4-tal lezingen met demonstra ties van deze moderne en economische wijze van koken gehouden te Schoon- dijke, Biervliet, IJzendijke en Groede. Een vertegenwoordiger der A. E. G. met zijne echtgenoote gaven de demon straties. De belangstelling van het pu bliek was groot. Aangetoond werd, hoe weinig toezicht er noodig is bij het elec trisch koken, ja, hoe het zelfs veelal ge heel komt te vervallen. Een der aardigste momenten der demonstraties was, toen een complete maaltijd voor 4 a 5 perso nen, die ontoebereid onder de stolp van een spaarfornuis was geplaatst, na on geveer 5 kwartier, zonder dat er iemand aan was geweest, geheel gereed er on- der vandaan kwam. Zeer snedig merkte de spreker dan ook op, dat voor vele dames in den beginne de eenige moei lijkheid van 't electrisch koken op eeu

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1