provinciate Ztenw%che MUNDUS ,s£k» ST00MWASSCHERIJ „ZEELAND" No. 90. Drie Bladen, ZATERDAG 16 APRIL 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. Draagt Helder's Brillen. Langevielesingel D 197 - Tel. 637 Tarief per 'kilo en per stuk. ZEELAND. EEN BRIL VAN FOCUS IS EEN SIERAAD EN NIET DUURDER DAN EEN MINDERE. WEER EN WIND. m MIDDELBUPGSCHE COURANT Qagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen f 2.36, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 eent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 38 cent per regel voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel, Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange Si. Pieterstraat, Middelburg T elefoonnummers Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10 elke regel meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tol niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 ceat jesaaca TWEEDE KAMER, W etsontwerp-Ebels. Voortgegaan werd met de amende menten en de artikels'gewijze behande ling. Een amendement-Beumer werd door den heer Ebels overgenomen, strek kend om de wet toepasselijk te doen zijn niet 1 November 1931, gelijk is voor gesteld, doch op 12 Februari 1932 (da tum indiening wetsvoorstel). Nog werd overgenomen een amen- dement-Goseling (overgangsregeling bij het vervallen der wet). Woensdag stemming over het voor stel. Verlaging productiekosten en kosten levensonderhoud. Aan de orde was de motie-Knotten belt tot het nemen van tijdelijke maat regelen tot opheffing van de belemme ring welke tal van burgerrechtelijke overeenkomsten vormen om te komen tot een spoedige verlaging van de pro ductiekosten en der kosten van levens onderhoud. De heer Knottenbelt verdedig de uitvoerig deze motie. Over 't algemeen is loonsverlaging noodzakelijk; in bedrijven, waar die is ingevoerd, blijkt de werkgelegenheid toe te nemen. Speciaal in de bouwbe drijven moeten de loonen naar beneden; anders worden geen lagere huren ver kregen. De regeering bevordere minne lijk overleg om tot loonsverlaging te komen. De tarieven van verschillende gemeen tebedrijven, welke groote winsten ma ken, moeten worden verlaagd. De heer Hiemstra (s.d.) is door de motie en de toelichting teleurgesteld, en diende een motie in, waarbij de re geering wordt uitgenoodigd, voorstellen te doen ter vergrooting van haar invloed op het bedrijfsleven, ten einde te komen tot een verbeterde productie en distri butie. Deze motie wordt behandeld tegelijk met de motie-Knottenbelt. De heer Marchant (v.d.) consta teerde, dat de heer Knottenbelt niet heeft aangegeven welke collectieve con tracten volgens hem verbroken moeten worden, en de wijze waarop dit zou moeten geschieden. Hij bestreed de stel ling dat de werkloosheid een gevolg is van hooge loonen. Dinsdag voortzetting. EEN PRACHTFIETS! DZ.DU (Ingez. Med.) DE RIJKSMIDDELEN IN MAART 1932 De opbrengst van de Rijksmiddelen (hoofdsom en opcenten) over de maand Maart 1932 bedroeg 34,702.447 tegen 37.949.140 over de maand Maart 1931 Het één twaalfde gedeelte der raming over het geheele jaar bedraagt een som van 34.850.714. We laten hieronder volgen de op brengst over de eerste drie maanden van 1932 vergeleken met die over de eerste drie maanden van 1931, 1932. 1931. Grondbel. 1.175.065 4.465.816 Pers. Bel. - 29.684 - 4,725.166 Ink. Bel. - 21.941.456 - 22.587.366 Verm. Bel. - 3.574.206 - 3.753.588 Div. en T. - 1.815.086 - 2.157.389 Inv. recht - 19.944.584 - 15.916.080 Stat. recht - 541.314 - 821.259 Zout - 637.781 - 567.274 Geslacht - 1,731.730 - 2.245.326 Wijn - 565.817 - 598.760 Gedistill. - 8.370.881 - 9.410.269 Bier - 2.397.050 - 2.879.049 Suiker - 13.347.595 - 12.184.581 Tabak - 7.493.495 - 7.191.649 Goud/zilver - 186.788 - 207.526 Zegelrecht - 4.623.113 - 6.919.596 Reg. recht - 2.983.413 - 3.751.642 Succ. recht - 10.245.417 - 12.357.695 Domeinen - 1.495.351 - 1.692.625 Staatsloterij - 193.710 - 194.337 Loodsgelden - 903.270 - 1.156.819 Wij volgen de prijsverlagingen en blijven het laagst in prijs. (Ingez. Med.) 104.106.816 115.783.822 De opcenten ten bate van het Lee- ningfonds gaven over Maart 1932 een opbrengst van 4.698.710 tegen een be drag van 4.940.664 over Maart 1931. De inkomsten ten bate van het „We genfonds" gaven over Maart 1932 een opbrengst van 645.286; Rijwielbelasting 29.077. DE BEGRAFENIS VAN DR. J. TH. DE VISSER. De Koningin zal zich bij de teraarde bestelling van het stoffelijk overschot van dr. J. Th, de Visser doen vertegen woordigen door haren Kamerheer i. b. d. G. C. Baron van Asbeck, voorzitter van de Algemeene Rekenkamer. Op uitdrukkelijk verlangen van den ontslapene zal bij de teraardebestelling a.s. Maandag op Crooswijk te Rotterdam niet gesproken worden, Een uitzondering hiervoor heeft de overleden minister van Staat, even wel gemaakt voor zijn neef, ds. J. de Visser uit Middelburg. Teneinde aan dezen laatsten wensch van dr. de Visser te voldoen, zal derhal ve aan niemand anders bij de plechtig heid het woord kunnen worden ver leend. DE NOOD VAN DEN LANDBOUW. De vergadering van de dagelijksche besturen van den Chr. Boeren- en Tuindersbond in Nederland, het Kon. Ned. Landbouw-Comité en den Kath. Ned. Boeren- en Tuindersbond, heeft o.m. besloten in afwachting van het in uitzicht gestelde wetsontwerp betref fende. steun aan de v.eehouderij reeds nu aan den minister van Arbeid, Han del en Nijverheid te verzoeken over te gaan tot een zoo ver mogelijk doorge voerde contingenteering van den invoer van buitenlandsche boter. Een ontvangen voorstel tot steun aan den karweiverbouw en aan de rogge- teelt zal in eigen organisatie nader on der oogen worden gezien. Besloten werd aan den Minister te verzoeken bij het eventueel treffen van een regeling met betrekking tot het uit de markt nemen van een hoeveelheid eieren van producenten, die hun pro duct over de eiermijnen verkoopen, een dergelijke regeling ook te willen tref fen voor de eierproducenten op de Ve- luwe, die hun product niet over de eier mijnen, maar door middel van eiermark ten afzetten. Bij Kon. besluit is met ingang van 1 Maart benoemd tot secretaris van 't hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis de heer jhr. mr. R. Sand- berg van Boelens. De verwarming der treinen zou heden eindigen, doch de directie der Ned. Spoorwegen heeft in Verband mjet de weersgesteldheid besloten, dat de treinen voorloopig nog verwarmd zullen blijven. In Mei zal de Micheline zooals men weet een autotrein, op luchtban den, genoemd naar zijn uitvinder, den Franschman Michelin in Nederland komen, teneinde o.a. voor de directie van de Nederlandsche Spoorwegen te worden gedeimfonstreerd Met de Staatscrt. van 16 April zijn verzonden afdrukken van de statuten betreffende de „Ceres", Vereeniging van Gediplomfeerde leerlingen aan de cur sussen in Landibo u whuisho ud kimdé in Zeeuwsch-Vlaanderen, thans genaamd „Ceres", vereeniging van gediplomeerde leerlingen aan de cursussen in Land- houwhuishoudkunde of een huishoud school en van andere plattelandsvrou wen, gevestigd te Oostburg. (Wijzigingen in de ^tatuten). Wacht even; groot voordeel komt vaak uit een kort uitstel. Ovidius. MIDDELBURG. Een ernstige brand midden in de stad. Gisteravond is de brandweer in haar huidige organisatie voor de eerste maal miden in de stad voor een feilen brand geplaatst en zij mag de voldoening sma ken hier met groot succes het vuur te hebben bedwongen. Het was ongeveer 9 uur toen een van het personeel van hotel Suisse op de Markt op de achterplaats komende, brand ontwaarde in het tot het hotel behoorende pakhuis, dat uitkomt in de Korte Geere en dat grootendeels ver huurd is aan den zaadhandelaar F. Wis se van 't Zmd Het pakhuis stond spoedig daarop ge heel in brand ,;waartoe de zaden, het vlas, stroomatten enz, die den inhoud vormden, zeker zullen hebben medege werkt. Intusschen was de brandweer gealarmeerd en toen deze ter plaatse verscheen, stond zij voor een aanvanke lijk wat lastig probleem, omdat het ge bouw waarin het vuur zijn vernielings werk verrichtte geheel ingesloten staat, achter de woningen van de Korte Gort straat. Aan de zijde van de Korte Geere hing een dik rookgordijn en de rook drong in de woningen in die straat bin nen. De brandweer stelde zich voor den strijd tegen het vuur als volgt op: de groote autospuit op de Markt met toevoer van de waterleiding; de burgerij spuit bij de Langevieïebinnenbrug met de 'gracht als waterbron en een der ge wone motorspuiten aan de zijde van de Geere op de waterleiding. Met verschil lende slangen konden nu massa's water met groote kracht in de vuurzee wor den geworpen en ziender oog zag men het vuur en daarmede ook het gevaar voor uitbreiding verminderen. Na ruim een half uur werken was er van brandgevaar voor andere perceelen geen sprake meer en ging men alleen voort met liet blusscben van het aange taste perceel zelf. Natuurlijk was toen ook daar spoedig het pleit beslecht en te ruim elf uur kon met. opruimen van slangen enz. een aan vang worden gemaakt en spoedig daarop reden de spuiten weer naar de kazerne terug. Dat de brand hevig was, hebben wij het best kunnen waarnemen van het platte dak af van een der perceelen aan de Pottenmarkt, waartoe de eige naar ons welwillend toeliet. Toen bleven er nog een paar man met een slang op de waterleiding een oogje in het zeil houden. Het thans hier zoo uitstekende mate rieel, en de goede organisatie bij het blusschingswerk, hebben dit maal alles tot een „middelbrand" beperkt. Onder hen, die een kijkje kwamen ne men, merkten wij op den Commissaris der Koningin, den burgemeester, wet houder mr. De Veer, den officier van justitie en den garnizoenscommandant. Over de oorzaak kon men gisteren avond nog niets met zekerheid zeggen. Wel vernamen wij, dat het verbrande verzekerd is. Bij dezen brand kon voor het eerst een kortgeleden ingevoerde regeling werken, namelijk dat bij een brand als deze direct alle groepen worden gewaar schuwd en naar de kazerne komen, maar alleen zij, die werkelijk actief optreden recht op de vergoeding daarvoor heb ben. ZUJD-BEVELAND. Breede Watering bewesten Ierseke. Gistermiddag werd in de Prins van Oranje te Goes een vergadering gehou den van ingelanden van het watei-schap de Breede Watering Bewesten Ierseke. De voorzitter, de heer C. D. Vereeke, deelt mede, dat de peilingen geen reden tot ongerustheid geven. Met het aanleg gen van de bazaltglooiing te Schore zijn we niet gelukkig. De sluizen aldaar hou den zich goed. De muren vertoonen ech ter een weinig afwijking. De groote lei ding in de Poel is nu klaar tot aan het viaduct. Hier is een mooi werk geleverd. We wachten nu op toestemming van den Minister van Waterstaat om den afvoer langs de spoorlijn te verbeteren. In het Oosten van het waterschap wordt nog druk gedolven, maar door de regens der laatste dagen is er stagnatie gekomen. De rijkswaterstaat heeft aan den kant van Schore gedolven van het spoor tot aan de Schoorsche brug. De heer P. O e 1 e rapporteert nu na mens de commissie, die de begrooting heeft onderzocht. Volgens de commis sie is de begrooting zuinig opgezet. Op de wegen is 13000 bezuinigd. De min derheid der commissie vond dat wel wat veel, maar de meerderheid ging er mee accoord, gezien de voorraden macadam, enz, die er zijn. De commissie gaat accoord met de delfwerken te Ierseke. Blijken deze niet voldoende resultaten te hebben, dan kun nen andere maatregelen worden over wogen. Nieuwe werken zijn overigens niet in 'de begrooting opgenomen. Een deel der commissie vond den post onvoorzien wel wat klein, maar gaat toch accoord met de verlaging van het dijkgeschot. Ten slotte stelt de commissie om be zuinigingsredenen voor de koffietafel af te schaffen. De voorzitter deelt mede, dat het Bestuur accoord gaat met de voorstel len der commissie. De begrooting wordt hierna vastge steld met een totaal bedrag aan ontvang sten en uitgaven van 197.989, en een post onvoorzien van 18.710. Het dijkgeschot wordt bepaald op 17.50 per HA. voor de schotbare gron den (vorig jaar 18) en voor de vronen en vrijlanden op 10. Het Bestuur wordt gemachtigd zoo veel mogelijk werken aan te besteden. Wat niet aanbesteed kan worden, zal in eigen beheer worden uitgevoerd. Besloten wordt naar een schaal, door het Bestuur ontworpen, reductie op de pachten te verleenen tot een totaal be-1 drag van 780, Aan de Koningin zal weer machtiging worden gevraagd om rechten te heffen voor haven en steiger te Kattendijke. De bestaande tarieven zullen worden ge handhaafd. De heer P. Poley te Ierseke brengt weer ter sprake de ontwapening van het Oostelijk gedeelte van den polder. Het delven zal misschien eenige verbetering brengen. Maar spL zou graag willen weten, of de watergangen zóó tijdig gedolven zullen zijn dat dit jaar nog een overzicht van de resultaten te zien zal zijn. De voorzitter antwoordt, dat het delven wel wat lang geduurd heeft. Dit kwam o.a. door het oponthoud met het afstaan van strooken grond. Het delf- werk zal dezen zomer uitgevoerd wor den. We kunnen dan in den a.s. winter de resultaten zien. De heer Poley vraagt: als het water niét voldoende langs den natuurlijken weg kan loozen, gebeurt het dan langs kunstmatigen weg De voorzitter antwoordt, dat het Bestuur eenparig van meening is, dat het Oostelijk deel geholpen moet wor den. Maar vóór alles moeten de water gangen verbeterd worden. Anders maalt men straks modder in plaats van water. Aan den Molenpolder en Olzendepolder zou voor kunstmatige ontwatering steun moeten worden gevraagd. De heer Poley: dat behoeft niet. Ged. Staten kunnen het gelasten. De voorzitter wil toch liever vragen. De heer Gunning is eenigszins te leurgesteld over het uitstel, dat nu weer plaats heeft. Spr. vraagt een pertinente toezegging, dat het Bestuur in de volgen de begrootingsvergadering met uitge werkte plannen zal komen. De voorzitter: de watergangen zijn wel eens in 't gedrang gekomen, om dat te veel aandacht aan de wegen is geschonken. Wanneer na den volgen den winter blijkt, dat de waterafvoer nog niet voldoende is, dan zal een des kundige worden geraadpleegd. De heer Poley wil reeds n u een deskundige commissie van onderzoek, die de resultaten van het delfwerk be studeert. We kunnen wel een natten zomer krijgen. Spr. stelt voor een com missie uit de ingelanden te benoemen. De voorzitter zegt toe, dat het Bestuur in zijn e.v. vergadering een com missie zal benoemen. De heer Q. T r i m p e vraagt wan neer die commissie dan haar rapport zal uitbrengen. De Voorzitter dit jaar. De heer T r i m p e: dat is onmoge lijk. De meeste regen valt in den win ter. De heer P o 1 e ij is tevreden als we volgend jaar op dezen tijd definitieve voorstellen krijgen. Dit wordt toegezegd. Vervolgens worden bij stemming de volgende voordrachten voor gezwore- (Ingez. Med.) 16-IV-'32, Vrijdag hoogste lucht- temperatuur 11.'5 °C (53 °F); laagste 4.6 °C (40 °F). Heden 9 h: 6.5 °C; 12 h: 7.3 °C. 0.4 mm regen. Hoogste baro meterstand alhier 758 mm, laagste 756 mm. Hoogste barometerstand 773.9 mm te Akureyri; laagste 750.1 mm te Boeda pest. Verwachting tot Morgenavond: Krachtige tot matige, later afnemende O. tot N. wind, zwaar bewolkt tot be trokken met tijdelijke opklaring, weinig of geen neerslag, weinig verandering in temperatuur. Zon op: 5 h 02; onder 18 h 59. Licht op: 19 h 29, Maan. op: 13 h 00; onder: 3 h 34. Zondag 16 April: Zon op: 5 h 00; onder 19 h 00. Licht op: 19 h 30, Maan op: 14 h 28; onder: 3 h 47. V.M.: 20 April. Hoog- en Laagwater te Vlissingen, Westkapelie is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, later (S springtij). April. Hoogwater. Laagwater Za. 16 9.29 22.07 3.17 16.01 Zo. 17 10.48 23.06 4.38 17.06 Ma. 18 11.36 23.49 5.40 17.57 Di. 19 12.19 6.27 18.40 nen opgemaakt. 1. P. de Koeyer (aftr.). 2. A. de Put ter. 3. A. C. Willemse. 1. P. Mol (aftr.) 2. D. Rouw. 3. P. van Overbeeke. 1. C. Zandee (aftr.). 2. J. Wisse. 3. P. Scbeele. Voorkomende zaken. De heer Q. ïrimpe wijst er op, dat in vele polders werk wordt uitgevoerd door werkloozen. Dit waterschap deed dit tot heden nog niet. Toch zijn er vele particuliere slooten die niet bij den polder in onderhoud zijn en gedolven zouden kunnen worden met steun van rijk en gemeenten. Er is werk voor tientallen en honderdtallen werkloo zen te vinden. De Voorzitter merkt op, dat de watergang te Ierseke door werkloozen wordt gedolven. Te Kapelle wordt dat straks ook gedaan. De heer T r i m p e herhaalt, dat hij bedoelt de particuliere slooten, waar nu niets aan gebeurt, omdat er geen geld is. Het is nu zoo ver, dat men van het eene perceel in het andere kan stappen. De heer Poley meent, dat als het werk niet wordt aanbesteed, er geen machinegeweren genoeg zouden zijn, om de werkloozen aan den gang te hou den. De heer T r i m p e komt daar tegen op. Bij goed toezicht wordt er goed ge werkt. Er zijn tocK ook werkloozen, die graag willen werken. Ook de heer Gunning verklaart, dat de resultaten van de werkverschaf fing te Ierseke zeer gunstig zijn. De Voorzitter zegt toe, dat het bestuur het idee van den heer Trimpe zal overwegen. De heer Van Ballegoyen de Jong geeft in overweging contact te zoeken met den heer Stevens. De. heer In 't Anker zou liever het initiatief willen overlaten aan de ge meentebesturen. De heer Trimpe vindt, dat hier toch ook een polderbelang mee gemoeid is. De heer Poley vraagt inlichtingen over de voorgenomen opheffing van de locaalspoor. De Voorzitter antwoordt, dat nu een commissie is benoemd uit de ge meente- en polderbesturen, die met de directie der Ned. Spoorwgen zal onder handelen. De heer Van der Poest Cle ment zou niet voor een fooitje de tram willen missen. Een andere, geheel op zichzelf staande kwestie is de rente van de destijds gesloten geldleening. Spr.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1