provinciale jJeettuische <AJZ No. 89. Twee Bladen. VRIJDAG 15 APRIL 193 2. Ëerste Blad. 175e Jaargang. STATEN-GENERAAL. jprtiéten komen vroeg m het voorjaar, koop tijdig een pot Sprwtoi. Bij alle Drogisten. BINNENLAND. ZEELAND. Kort Zeeuwsch Nieuws. Hoe chique WEER EN WIND. CMXC3 geeft geuren smaak, aan uw CATZ& ZOON VAN PEKELA, RECHTZAKEN. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen >'2.30, elders ƒ2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg ]0 cent per week, De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. ij abonnement voor beide veel lager, Men vrage daarvoor de tarieven. UÏTG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regol meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" v/orden, mits uitdruk' kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, lot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" eS „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra, Bewijsnummer 5 cent. «WKSWU©**»- 3SWBHWII—I TWEEDE KAMER. Herdenking dr, J. Tb, de Visser. Nadat alle leden zich van hun zetels hadden verheven, heeft de voorzitter •nr. Van Schaick wijlen dr. J- Th. de Vis ser, minister van Staat, en oud-minister van onderwijs, herdacht. Hij schetste zijn »eteekenis als Kamerlid, gedurende 23 jaar, zijn arbeid als minister van onder wijs, als hoedanig hij zijn l.o. wet (de ge lijkstelling! wist tot stand te brengen. Namens de *-egeering sprak de mi nister van Justitie mr. Dourer, De re geering zeide hij is zeer onder den indruk van het zoo onverwacht ver scheiden van den minister van Staat. dr. de Visser, Spr, schetste den overledene als iemand, die jarenlang in het parle ment een der meest op den voorgrond tredende figuren was. Als minister was het hefn gegeven, de onderwijs-pacifi- catie tot afsluiting te brengen. De over ledene was voorts een bij uitstek nati onale figuur, wiens streven steeds op sa- meubinding was gericht. W etsontwerp-Ebels, Voortgegaan wordt met de behande ling der pachtwet-Ebels. Weer diverse amendementen op de artikelsgewijze behandeling. Zoo een amendement-Beumer om geen crisispachtcommissies in te stellen, doch kamers voor crisis-pachtzaken bij de kantongerechten en een sub-amende- ment-v. d. Bergh dat er bij de benoeming door de Kroon, die Gedeputeerde Sta ten hoort (dr. Beumer had overleg met de centrale landbouworganisatie gewild) zorg voor moet worden gedragen dat in de kamers voor crisispachtzaken noch het pachters-, noch het verpach ters-element zal overheerschen. De heer E b e 1 s stelde, na de discussie hierover, nader voor de crisis-pachtcom- missie te doen bestaan uit den kanton rechter, een pachter, en den verpachter. Hij wijzigt verder het desbetreffend artikel zóó, dat de crisispachtcommissie vervangen wordt door de kamer van crisispachtzaken bij het kantongerecht, en nam 't sub-amendement-v. d. Bergh over t.a.v. de benoeming der leden van de crisispachtcommissie, na advies van Ged. Staten. Dit had bij de kamer suc ces, doch met een meerderheid van slechts 7 stemmen. Het amendement-Beumer wordt met 57 tegen 15 stemmen aangenomen. Het aldus gewijzigd art. 5 wordt z. h. st. aangenomen. Een amendement-Van den Heuvel om bij de pachtvermindering rekening te does houden met de uitkomsten van vroegere jaren, met uitschakeling van den vermogenstoestand, wordt na de bat met 44 tegen 18 stemmen aangeno men. Een amendement-Goseling betreffen de de omschrijving der rechten van der den wordt overgenomen. Een amendement-van Rappard om be roep tegen de beschikking in eersten aanleg open te stellen bij de arr. recht- oank wordt na debat met '46 tegen 15 stemmen verworpen. Heden voortzetting. 7» (Ingez. Med.) NIET TOT BLOEI DER SAMENLEVING LEIDENDE, De firma C. Jamin heeft zich, nu 1 Mei de winkelsluitingswet in werking treedt, waardoor haar meer dan 250 filialen in den lande des Zondags niet meer dan 4 aaneensluitende uren open zullen mogen zijn, met een Open brief gewend tot den minister van arbeid, handel en nijverheid, de Eerst^ en de Tweede Kamer. Deze brief eindigt als volgt: „Wij konden tot dusverre in ons fabrieksbe- drijf met filialen aan circa 3000 perso nen arbeid verschaffen. Door deze wet voorzien wij een ver mindering van 10 pCt. debiet en derhal ve een, van hooger hand geforceerde, mindere arbeidsgelegenheid voor plm, 300 personen. Voor de regeering telt dit getal misschien niet zoo zwaar, voor de betroffenen dubbel sterk. Sinds het bestaan der firma werd nog nimmer om redenen van tijdelijke slapte, eenig lid van het personeel ontslagen; doch het is te verwachten dat de door de Regeering geforceerde permanente arbeids vei mindering daartoe zal dwin gen. Minder debiet in deze bedrijven heeft wederom zijn terugslag op nevenbedrii- ven, transport van grondstoffen, embal lage, cartonnage, papierindustrie, land bouw- en suikerindustrie, met het nood lottige zelfde gevolg. Deze wet zal tevens een belangrijk mindere opbrengst van de suikeraccijns met zich brengen; door de suikerwerk en chocoladefabrikanten wordt deze mindere opbrengst op twee millioen gulden per jaar berekend. De regeering heeft zich thans in ver schillend opzicht moeten bezuinigen en moest zelfs besluiten haar ambtenaren corps in te krimpen. Zal een nog verdere inkrimping ten- g'evoige van bovengenoemde mindere opbrengst weer niet noodzakelijk wor den, en wordt dan door de gevolgen van bovengenoemde wet nog niet meer onnoodige werkloosheid ook in deze kringen geforceerd? Voortdurend nieuwe voorschriften, voortdurend verzwaringen, voortdurend belemmeringen, hét zijn niet de metho des om tot bloei der samenleving te ge raken, met afbreken werd nooit veel goeds bereikt. Opbouwen zij de leuze!" WAARNEMING FUNCTIES DR. DE VISSER. Naar het Hbld. verneemt zullen de functies van dr. J. Th. de Visser, zoo lang niet in de vacature is voorzien, worden waargenomen als volgt: het voorzitterschap van den Radioraad door mr. B. de Gaay Fortman, het presidium van de Radio-omroep-controle-commis- sie door mr. W. H. M. Werker en dat van de Algemeene programmacommis sie door mevrouw Boon-Van der Starp. Prins Hendrik heeft gisterenmiddag een bezoek van rouwbeklag gebracht bij de weduwe van den overleden mi nister van staat, dr. J, Th. de Visser, Gisteren overleed te Leiden na 'n langdurige ziekte de heer F. J. W. ba ron van Pallandt, Heer van Rosendael en Keppel, bewoner van het Kasteel Rosendael, bij Arnhem. De voorzitter van het centraal stembureau heeft in de vacature van wijlen den heer A. C. A. van Vuuren tot lid van de Tweede Kamer benoemd ver klaard den heer Y. Keestra te Culem- borg. Ongeveer 400 arbeiders in de Weerdinger Venen heben gisterochtend den arbeid wegens een loongeschil ge staakt. De opbrengst van de tentoonstelling van de Schilderijen van de Koningin) te Rot-terda m bedraagt ongewteesr f 2000. Aneta meldt uit Batavia dat hij, den Volksraad een voorstel is ingediend 'tot automatisch ontslag van notarissen op 70-jarigen leeftijd, met toepassing van een overgangsbepaling voor de thans die nenden. Installatie mr. Woldringh van der Hoop te Katwijk, Ter gelegenheid >van de installatie van mr. W. J. Woldringh van der Hoop als burgemeester van Katwijk op Maan dag a.s, wordt naar het Vad. meldt een comité van ontvangst gevormd, bestaan de uit twee bestuursleden van elke plaatselijke vereeniging, enkele raads leden, vertegenwoordigers van bedrij ven enz. Uit hen zullen twee afgevaardigden be noemd worden, die a.s. Maandag den burgemeester per auto uit Den Haag zullen afhalen, waar hij beëedigd wordt. De verdere comité-leden zullen hem aan de grens van de gemeente Katwijk aan den Wassenaarschenweg verwelko men. De voorzitter van dit comité zal daar een rede uitspreken, waarna naar het gemeentehuis gereden wordt. Hier op volgt dan de raaadszitting, waarin Een ernstig levensdoel verzoent ons altijd met onszelven en eindelijk ook met het leven. de officieele installatie plaats vindt. Na afloop der zitting vindt een receptie plaats te Katwijk aan den Rijn en in Hotel du Rhin te Katwijk aan Zee. MIDDELBURG. De afdeefmg Middelburg van den Centralen BoncT van Spoor-, Tram- A, T. O./v, Gend en Loodspersoneel op 13 April '32 i>. yergadeiug bijeen: heeft kennis genomen van het voorne men de; Directie der Nea, Spoorwegen, in verband met de slechte bedriifsuit- komsten de Iconen en salarissen met 10 pet te verminderen, namelijk met 5 pet. op 1 Juli a.s. en nog eens met 5 pet. op 1 October a.s.. De afdeeling wees de aangekondigde loonsverlaging van het Spoorwegperso neel af; verklaarde zich met alle gepaste mid delen tegen de invoering daarvan te zul len verzetten. ZUID-BEVELAND. KLOETINGE. Donderdag kwam de Raad voltallig bijeen. Ingekomen was een schrijven van den hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat te Goes, waarbij deze meedeelt dat hij bereid is een voorstel te doen om het verkeer over den Rijksweg in de kom in ééne richting voor alle verkeeer te sluiten. De voorzitter deelt mede dat de aanleiding hiertoe is een bijgevoegd rapport der verkeersinspectie der rijks- veldwacht. De hoofdingenieur wil het voorstel alleen doen wanneer de ge meente de Schoolstraat ook voor alle verkeer in één richting sluit. De voorzitter wijst er op, dat zulks voor de ingezetenen een ongerief is. 't Schrijven wordt voor kennisgeving aan genomen. Het verzoek der gemeente Ooststel lingwerf om adhaesie te betuigen aan het bekende adres om den meest moge lijken spoed te betrachten bij het nemen van maatreegelen tot steunverleening aan den land- en tuinbouw, wordt met 5 tegen 2 stemmen voor kennisgeving aangenomen. M. a. st. het voorstel van B. en W. om aan de P.E.Z.E.M. een jaarlijksche bijdrage van f 630 toe te zeggen voor ieder perceel minder dan 8 dat aan den Heernisseweg aan het electrisch net wordt aangesloten. Vastgesteld wordt een verordening, regelende de eischen van benoembaar heid en de bezoldiging van de veldwach ters. Voor de jaarwedde wordt de rege ling van den Commissaris der Koningin in hoofdzaak gevolgd. Voor bezit van het diploma wordt f 50 en met aantee- kening f 100 bepaald. Zulks geldt voor een nieuw aan te stellen veldwachter. Bij de rondvraag vraagt de heer Zwee- dijk of het Staatsboschbeheer dit jaar een onderzoek heeft ingesteld naar de iepen op het Marktveld. De voorzitter kan dit niet met zekerheid zeggen. SCHORE. In de Woensdag j.i. gehou den raadsvergadering werd m. a. st. be sloten een bedrag ad 5 ct, per inwoner beschikbaar ie stellen voor het plaatse lijk crisiscomiié. Besloten werd op jaarwedden boven f 50 der gem. ambtenaren 'n tijdelijke korting toe te passen voor den duur van driie jaren, ingaande 1 Maart *1932, als volgt: op de jaarwedde Van den gemeente-werk-1 man een jaarl- korting ad 'f 100 jaar wedde is thans f950); op de jaarwedde ting ad i/2 pet. van de jaarwedde; op van den gemeente-veldwachter een kor de jaarwedde van den gemeentebode en ■opzichter een korting ad 21/2 pet. THOLEN. OUD VOSSEMEER. In de Donderdag gehouden Raadszitting werd met 4 tegen 3 stemmen besloten aan de Groene Kruisvereeniging voor de aan te stellen wijkverpleegster een subsidie te ver- leenen van 500 per jaar. Aan het adres van Oosterwolde voor een verzoek om noodmaatregelen in zake den land- en tuinbouw, werd adhaesie betuigd. Een verzoek om subsidie van de Kanalen- commissie werd van de hand gewezen. Een voorstel om ambtenaren in dienst der gemeente zijnde verplicht te stellen op pensioengerechtigden leeftijd ontslag te nemen, verkreeg 3 stemmen voor en 3 tegen, terwijl 1 stem in blanco werd uitgebracht. Dit voorstel werd in de eerst vülgende zitting opnieuw aan stemming onderworpen. De heer ir. H. G. C. Cohen .Stuart uiE Utrecht zaü! op 19 April te T e r 11 e u- 7. e 11 voor de afdeeling van het Alge meen Nederiandsch Verbond een voor dracht houden over: De scheidsregeling met België in 1839 en haar eventueel)/ wijziging. Benoemd1 tot gemeente-secretaris v an' S erooster k e de heer G Haringman. De Ierseksche Damclub heeft Woensdag in haar'jaarvergadering ,'be sloten zich aan te sluiten bij den Zeeuw - schen Dambond. De vereeniging die nu reeds een jaar of vier bestaat gaat gere geld vooruit en heeft 20 leden. Te Kamper'la n d zijn momien- teél 14 werklooze arbeiders aan hetweirk gezet ,om het spui uit te baggpren. Het loon bedraagt 24 cent per uur, terwijl er 8 uur per dag gewerkt wordt. Ejr worden zoowei ongeorganiseerde, als ge organiseerde arbeiders te werk gesteld, terwijl er in afdeelingen gewerkt zal worden, Te Zierikzee zal in de twee de helft van October een winkelweek' worden gehouden. De Vereeniging voor Vreemdelin genverkeer te Zierikzee besloot aan den raad te verzoeken de winkels desl zo mers tot 9 uur open te dóen zijn. Ten bate van het Groene Kruis te W, a t e r 1 a n d k e r k j e is er door bloempjesverkoop opgebracht de som van f 14,-26. DE WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ THOLEN. Een poging tol saneering; de oorzaken van de moeilijkhe den der maatschappij. De waterleidingmaatschappij Tholen gaat het geenszins voor den wind; ieder bedrijfsjaar levert tekorten op, en de re serve, die in den tijd, toen met de le vering van water werd begonnen 160.000 bedroeg, is reeds tot 19000 geslonken. Onder de Thoolsche bevolking wekt deze gang van zaken al geruimen tijd ongerustheid, en al meermalen zijn pogingen in het werk gesteld om het Rijk van de onhoudbaarheid van den toestand te overtuigen en tot hulp- verleeenieng te bewegen. De laatste poging omvat het verzoek tot algemeene saneering, waarover door de betrokken autoriteiten, naar we ver nemen, inderdaad beraad wordt. Te be- voegder plaatsen in Den Haag informeer de een onzer medewerkers naar den toe stand van de waterleidingmaatschappij en naar de oorzaken van de moeilijkhe den waarmede zij te kampen heeft. Medegedeeld werd, dat de betrokken maatschappij de eenige waterlei- dingmaatschappij in het land is, die slechte uit komsten heeft. Als oorzaken wer den genoemd: het comité, dat de water leiding voorbereidde heeft den aanvan kelijken opzet gebaseerd op een aan was der bevolking, en deze neemt af in- plaats van toe; bij de vaststelling van de tarieven heeft men zich verlaten op en kele steekproeven op aansluitbare per- ceelen, en in de praktijk bleven de op brengsten ver onder de raming; de ver wachting, dat de waterleiding de vesti ging van industrieën op Tholen zou be werkstelligen is niet verwezenlijkt; de waterleiding werd in een zeer duren tijd gebouwd; ieder jaar moeten rente-lasten worden opgebracht. Op de vraag of het Rijk reeds iets voor de maatschappij gedaan heeft werd ge antwoord: „De aangeslotenen hebben gedurende tien jaar 33 korting op de tarieven gehad, en tot nu toe zijn ze niet verhoogd geworden, hoewel zulks in de bedoeling heeft gelegen. Men stelt het wel voor alsof de bevolking en de ge meenten op Tholen gedupeerden zijn, doch inderdaad is de eenige gedupeer de het Rijk, dat tegen een verlaagden rentevoet destijds kapitaal verstrekte en een risico-garantie gaf. Geen enkele ge meente heeft tot nu toe ook maar iets behoeven bij te passen in het verlies, en het tarief van het water voor de be- Licht Blauw II-rij Costuum, I 22.50. HOOFTMAN Jr., Vlasmarkt. (Ingez. Med.) (Ingez. Med.) 15-IV-'32: Donderdag hoogste lucbt- temperatuur 8.1 °C; (46 °F); laagste 3.2 °C (37 °F) Heden 9 h: 7.9 °C; 12 fa: 12.4 °C. 2.7 mm regen. Hoogste baro meterstand alhier 7o5 mm, laagste 758 mm. Hoogste barometerstand 773.1 mm te Abisko: laagste 752.4 mm te Biest Verwachting tot Morgenavond! Zwakke tot matige O. tot N.O. wind, meest gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen neerslag, lichte nachtvorst, overdag iets kouder. Zon od: 5 h 04; onder 18 h 57. Licht cp:"19 h 27. Maan op: 11 h 32; onder; 3 h 16. V.M.; 20 April. Hoog- en Laagwater te VHssingeffi. Wesfckapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, later. (S springtij). April. Hoogwater. Laagwater. Vr. 15 8.03 20.38 1.41 14.24 Za. 16 9.29 22.07 3.17 16-01 Zo. 17 10.48 23.06 4.38 17.06 Ma. 18 11.36 23.49 5.40 17.57 volkirxg is zelfs lager dan dat van een andere Zeeuwsche waterleidingmaat schappij, n.l. die op Schouwen-Duiveland. Desniettemin kan verwacht worden, dat het Rijk de waterleidingmaatschappij Tholen ook thans niet in den steek zal laten. Gevraagd werd nog of de slechte uit komsten op Tholen als een waar schuwing moet gelden voor de bevolking in de streken, waar de stichting van wa terleidingen in voorbereiding is. Deze vraag werd ontkennend beant woord als volgt: „Zeer zeker niet. Op Tholen zijn destijds fouten gemaakt bij den opzet. o.a. met de steekproeven voor de vaststelling van het tarief, waar uit bij de oprichting van andere maat schappijen leering is getrokken. Na de Thoolsche waterleiding ontstonden tal van andere waterbedrijven, en de uit komsten van geen enkele geeft reden tot ongerustheid, ,th*s ^glaasje. (Ingez. Med.) De krijgsraad te 's-Bosch veroor deelde den kapitein A. L. S. uit Den Haag wegens het besturen van een auto terwijl hij onder den invloed verkeer de van alcohol en wegens het in gevaar brengen van het verkeer door slinge rend over den weg te rijden, geen sig nalen te geven en een anderen' auto rechts te pa.sseeren tot f 100 boete of tien dagen hechtenis. De Haagsche rechtbank sprak vrij de 40-jarige candidaat-notaris mej. A. M. van W. te Amsterdam tegen wie door het O. M. een maand hechtenis was geeischt ter zake dat zij op Zondag 11 October op den boulevard te Schevenin- gen twee dames en een kind die op een Bank zaten met een auto heeft aangere den. De twee dames werden zooals be kend gedood. De rechtbank achtte niet bewezen hetgeen aan mej. W. was ten laste gelegd.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1