provinciale 55e emu a die Een nieuwe lente I I I i UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT No, 88. Twee Bladen. DONDERDAG 14 APRIL 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. Het verscheiden van een groot Nederlander. m STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. m ZEELAND, MIDDELBURG. WEER EN WIND. Verwachting tot Morgenavond; Hoog- en Laagwater te Vlissingea, Sr MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg V8 ®e»t per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. 9ij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke reg«i meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" o! „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent ctw—a 2»ojuist bereikt ons 't waarlijk ontstel lende bericht, dat hedennacht in het Roodekruis-Ziekenhuis te 's-Gravenha- ge is overleden dr. J. Th. de Visser, minister van Staat, oud-minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen, voorzitter van den Radioraad. Dr. de Visser werd eenige dagen ge leden in het Roode Kruisziekenhuis op genomen tot het ondergaan van een operatie. Zijn toestand was daarna zeer bevredigend en zelfs gisterenavond deed niets vermoeden, dat het einde zoo na bij zou zijn. Tijdens den slaap is dr. de Visser in den afgeloopen nacht echter heengegaan. De thans ontslapene werd 9 Februari 1857 te Utrecht geboren. Hij promo veerde in 1880 aldaar tot doctor in de theologie en werd ook candidaat in de rechtswetenschap. Predikant was hij achtereenvolgens te Leusden, Almelo, Rotterdam en Amsterdam. Van 1897 tot 1918 was hij lid van de Tweede Kamer. Van 1918 tot 1925 was dr. de Visser minister van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen en daarna weder lid van het parlement, tevens leider van de Chr. Historische Tweede-Kamerfractie tot 1929, toen hij aftrad. Sindsdien was dr. de Visser voorzit ter van den Radioraad. Vele doorwrochte werken van zijn hand zijn in den loop der jaren versche nen. Nimmer werd tevergeefsch een be roep op hem gedaan, wanneer algemee- ne belangen op maatschappelijk, chris telijk of liefdadig terrein moesten wor den behartigd. Dr. de Visser was o.a. commandeur in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. Met deze sobere opsomming van zijn publieken levensloop is de beteekenis van den thans ontslapene, èn als mensch, èn als politieke figuur, èn als Nederlander echter, niet voldoende ge schetst. Het mag en moet bij zijn verscheiden gezegd worden, dat ons vaderland in dr. De Visser een van zijn betrekkelijk wei nige waarlijk groote politieke figuren, een van zijn beste en nobelste zonen verliest. Want hoewel De Visser tot de Christelijk-Historische partij behoorde, en daarin stellig door de besten als pri mus inter pares beschouwd zal zijn ge worden, toch strekt zijn beteekenis zich verre boven de partijgrenzen uit. Of hij een goed Chr.-Historisch politicus was wij vermoeden, van wel, maar het ligt buiten onze bemoeienis daarvan te getuigen, buiten onze bevoegdheid daar over te oordeelen. Dat hij een goed va derlander was, een mensch van edele inborst, onkreukbare eerlijkheid, hooge plichtsopvatting dus een ster van de eerste grootteklasse aan ons politiek en ons Nederlandsche publieke gewelf, dat zij hier echter wel en met overtuiging uitgesproken. De Visser was een bij uitstek natio nale figuur. Wanneer er zich in den lande iets voordeed, waarbij de politiek terugtrad en van noode was de man, die het complex van goede menschelijke eigenschappen, waarvoor een ieder re spect heeft, in zich vereenigde een man van onbetwistbaar gezag, die zich boven de partijen kon stellen, die door rechts en links als volstrekt betrouw baar en eerlijk, als onbe-invloedbaar, als hoog en sterk van karakter en warm van hart werd beschouwd dan zocht men nieb dan kwam vanzelf de naam: dr. De Visser naar boven. Eh of het nu gold een voorrede tot een boek, dat op deze wijze zijn alge- meen-Nederlandsch karakter wilde be wijzen; het presideeren van 'n eereraad, bij welks uitspraak zelfs de verbitterd- ste tegenstanders zich zouden moeten neerleggen, of het voorzitterschap van zoo'n lastig lichaam als den Radioraad men zocht dr. De Visser en vond hem bereid, naar de mate van zijn krachten en met zijn groote gaven van geest en gemoed te dienen de publieke zaak. Ook Zeeland heeft zich in De Visser's belangstelling mogen verheugen; dik werf trad hij voor Zeeuwsche belangen op en de tot standkoming van b.v. de R.H.B.S. te Oostburg, zulk een belang voor ons IVe district, is voor een groot deel aan hem te danken. Menigmaal ook heeft zijn herderlijk woord van Zeeuwschen kansel geklonken. Nederland buigt in droefenis het hoofd aan de baar van zijn grooten zoon, den edelen mensch, den staatsman van gezag. In onze politieke historie van na den wereldoorlog zal zijn naam blijven voortleven, met eere en in eerbiedige nagedachtenis aan den man, die boven al was: Nederlander. TWEEDE KAMER. Wetsontwerp Ebels. Bij de voorgezette behandeling van het wetsontwerp-Ebels inzake bijzondere maatregelen t. a. v. loopende pachtcon- tracten had de heer Ebels weinig moeite zijn voorstel te verdedigen. De minister van justitie mr. Donner acht stappen op gebied van burgerlijk recht bij crisisaanglegenheden eerst in de laatste plaats toelaatbaar. Op de han deling der regeering t. a. v. dit voorstel kan hij niet vooruitloopen. Zij neemt ech ter de uiterste reserve in acht. Art. gew. behandeling. De aanvrage tot pachtver- mindering. Ingediend is een amendement-Beumer op art. 2 om aanvraag tot pachtvermin- dering te binden aan een periode van 14 dagen nadat een pachttermijn is verval len, alsmede om hangende het verzoek pachtbetaling tot de helft van den ter mijn op te schorten. Voorts een amendement-Fleskens om de wet niet alleen te doen gelden voor pachters, aangegaan vóór 1 Jan. 1932. Dan een amendement-Goseling om pachtvermindering te doen vragen vóór of op den dag waarop een termijn ver valt, alsmede een om beter rekening te houden met de rechten van derden. Alsnog een amendement-Rutgers van Rozenburg dat een pachter minstens vier weken vóór beëindiging van een termijn eventueele pachtvermindering moet aan vragen. Hiervan werd het eerste amendement- Beumer door den voorsteller overgeno men. De overigen werden ontraden, en dan ook ten deele ingetrokken. DE GIRO EN DE CRISIS. Uit de maandelijksche staten van den Post-, Chèque- en Girodienst blijkt wel, dan ondanks de ongunst der tijden, het aantal rekening houders blijft toenemen, ja zelfs, dat het accres grooter is dan in vorige jaren. Sinds 1 Januari j.l. bijv. is het aantal rekeninghouders met rond 6000 vermeerderd. Ook het aantal via den Girodienst loopende transacties is nog steeds in stijgende lijn. Over de eerste drie maan den van dit jaar was het gemiddelde aantal handelingen per dag 17.000 hoo- ger, dan over de correspondeerende periode van 1931. Vooral het aantal kleinere betalingen neemt sterk toe, zooals bijv. voor be lastingen, gas, licht, waterleiding e.d. De groote bedragen, zooals bijv. de transacties voor handel en industrie, zijn echter teruggeloopen. Duidelijk is hierbij merkbaar, de invloed van de sta king in Twente en de gevolgen van con- tingenteering en andere tariefmaatrege len in verband met de crisis genomen. Speciaal de transacties met het buiten land hebben hiervan een nadeeligen in vloed ondervonden. Toch is het aantal giro's naar het bui tenland toegenomen, aangezien in ver band met valuta-moeilijkheden, de ver zending per giro tegenwoordig de een voudigste wijze van transfer is. Hier door beloopt, op dit bedrijf met een jaaromzet van circa 12'milliard, het aan tal buitenlandsche transacties per dag soms meer dan een ton gouds. Het totaal aantal transacties over Maart heeft bedragen 4.268.106, of bijna 400.000 meer dan over Maart 1931. Het bedrag der stortingen is echter terug geloopen van 110.000.000 in Maart 1931 tot circa 104.000.000 over Maart 1932, Het bedrag der chèques is door de toe neming van het giroverkeer ongeveer gelijk gebleven. Zet een wacht voor uwe lippen, be hoed de deur van uw mond, opdat geen onbedachtzaam woord u ont- glippe. WIJZIGING VAN DE POSTSPAAR BANKWET. Ingediend is een wetsontwerp tot wij ziging van de Postspaarbankwet. Tengevolge van de huidige crisis vloeien naar de Rijkspostspaarbank vele millioenen, welke niet kunnen worden beschouwd als spaargelden, waarvoor de Bank in de eerste plaats bestemd is. In verband daarmede moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid, dat bij verandering van de conjunctuur een groot deel van deze kapitalen bin nen korten tijd zal worden teruggeno men. Aan de liquiditeit der Bank moet dan ook thans bijzondere aandacht wor den geschonken en daarnevens moet ge zorgd worden, dat de fondsen, waarin het kapitaal der Bank is belegd, zoo veel mogelijk bij de Nederlandsche Bank beleenbaar zijn. Deze beleenbaarheid laat thans te wenschen over, omdat de circulatiebank in verband met de bepa lingen van haar octrooi geen Nederland sche staatsschuld in beleening mag aan nemen van den Staat zelf. Door de Rijkspostspaarbank tot een zelfstandigen rechtspersoon te maken, wordt dit wettelijk bezwaar tegen be leenbaarheid van Staatsfondsen opge heven. Het ontwerp beoogt de rechts persoonlijkheid uitdrukkelijk in art. 1 der Postspaarbankwet vast te leggen. Het toekennen dezer rechtspersoon lijkheid maakt het noodig de wet ook op enkele andere punten te wijzen of aan te vullen. DE NED. VEREENIGING VAN HUIS VROUWEN, De Ned. Vereeniging van Huisvrouwen die Dinsdag te Hilversum vergaderde heeft een voorstel van de afdeeling Eind hoven aangenomen om er bij den mi nister van Arbeid, H. en N. op aan te dringen maatregelen te nemen waardoor bevorderd wordt dat artikelen van bui- tenlandschen oorsprong voorzien worden van een vermelding van het land van herkomst. Leerboeken H. B. S. en Gymnasia. De vergadering nam een motie van 't hoofdbestuur aan, waarin zij, overwe gende, dat de opvoeding der kinderen van vele ouders groote offers vergt, niet het minste in deze crisisjaren, gehoord de besprekingen omtrent de groote kos ten, die o. a. het aanschaffen der boe ken voor het volgen der lessen aan H. B. S. en Gymnasia telken jare voor ve len met zich brengt, in verband met den eisch, die gesteld wordt omtrent het steeds hebben van den laatsten druk der boeken en van meening, dat hierop in onderling overleg tusschen ouders en leerkrachten wellicht zou vallen te be zuinigen, het hoofdbestuur opdraagt, zich met de organisaties der leerkrach ten in verbinding te stellen. DE TOESTAND IN DE SCHEEP VAART. In de gisteren gehouden vergadering van aandeelhouders van de Kon. Ncd Stoomvaart Maatschappij heeft de heer E. Heldring o.m. medegedeeld, dat bulp van den Staat aan de Nederlandschle reederijen in het algemeen in onderzoek is NEDERLAND EN BELGIE, Dinervergadering Kanalencomité- Breda. In hotel De Kroon te Breda was Woensdagmiddag te 1 uur door het Ka- naalcomité-Breda een dinervergadering belegd met tweeledig doel: de beteeke nis van het opgeven door onzen minister van buitenlandsche zaken van de voor Nederland en speciaal voor Brabant on aanvaardbare voorloopige overeen komst met België t. a. v. een nieuwe Schelde-Rijnverbinding te onderlijnen, en voorts, om thans de tweede faze van de actie in te zetten, de actie om te ko men tot een spoedige invoering door Nederland, op eigen kosten en zonder inmenging van eenige buitenlandsche mogendheid van het kanaal van Dintel- sas tot Bath volgens het plan van ir. E. van Konijnenburg. Tafel voorzitter was de heer Alph. van Iersel, directeur der Kwattafabrieken, die meende dat de algemeene activiteit hierop gericht moet zijn, dat Nederland op loyale wijze zijn toezegging vervult door de uitvoering op eigen kosten van het Eendrachtskanaal van ir. Van Konij nenburg, waarmee aan België gegeven wordt meer dan het vóór 1918 in stout ste droomen ooit durfde verwachten, het Eendrachtskanaal van Konijnenburg, uit mondend bij Bath in open Schelde, laag peil, dat tegelijk Nederlandsche belan gen dient, Brabant niet afsnoert van de zeeverbinding, de afwaterings- en wa- tervoorzieningsbelangen van West-Bra bant in hooge mate ten goede komt en waarmee ook Rotterdam zich als uiter ste concessie vereenigen kan. De forsche beweging tegen het Bee- laertsplan moet worden voortgezet. Tot de woordvoerders hoorden o.a. prof. De Savornin Lohman, N. J. Mus- sert uit Utrecht, het Tweede Kamerlid dr. Moller. Prof. Gerritson zeide, dat wij moeten vasthouden aan het verdrag van 1839, Nederland heeft het recht op de tus- schenwateren, indien een nieuwe vaar weg wordt noodig geacht, eenzijdig en zelfstandig een nieuwen vaarweg aan te wijzen. Daar ligt de sleutel van Neder lands positie en van de goede oplossing. Wij moeten thans zelfstandig handelen. Dr. van der Poel, hoofdredacteur van het Dagblad van N. Brabant, zeide o.a. dat onze kanaalplannen uitgevoerd moe ten worden: le. om ons eigen welzijn, omdat Brabant het noodig heeft om zijn zedelijk, zijn mooie karakter te kunnen handhaven, om de materieele noodwen digheden van zijn steeds toenemende bevolking, opdat ons volk niet naar de grootsteden of naar het buitenland ge dreven wordt; 2e. omdat wij een g o e- d e verstandhouding met België wen schen, en 3e. omdat Brabant een goed deel van Nederland wil zijn en blijven. Een telegram van hulde werd gericht tot oud-minister ir. Bongaerts. Zooals de warme schutblaadjes het leven der knoppen aan boom en struik tegen kou en wind beschermen, vrijwaart „Zij"-Crême het ontwakende leven in Uw huid tegen de nukken van den gril- ligen voorjaarstijd. In prijzen van 203045 en 75 cent. (Ingez. Med.) Hulp bij Verkeers-ongelukken. De Provinciale Vertegenwoordiger van den Kon. Nat. Bond „Het Oranje Kruis" meldt ons: dat heden een aan vang werd gemaakt met de uitzetting van Eerste Hulpmeldingposten en Telefoon posten voor de organisatie van Eerste Hulp bij Verkeersongevallen in onze provincie. In het grootste gedeelte van Zuid-Beveland treedt de organisatie nu in werking. De voorname verkeers weg Bergen op ZoomMiddelburg in de eerste plaats is voorzien van Melding en Telefoonposten, van waaruit bij voor komende ongevallen telefonisch medi sche hulp en andere hulp ingeroepen kan worden binen den kortst mogelijken tijd. Op verschillende posten zijn verband- trommels geplaatst. Door deze maatregelen meent het „Oranje Kruis" op de meest doelmatige wijze snelle hulpverleening bij verkeers ongevallen te kunnen bevorderen. Op 12 April vierde de afdeeling Middelburg van den N. C. V. B. haar 10- jarig bestaan in de gezellig versierde zaal van St. Joris. Na een kort openings woord van de Presidente en de gebrui kelijke verslagen van de secretaresse en penningrneesteresse, hield Mevrouw Brouwer, als voorzitster der feestcom missie eene zeer toepasselijke feestrede. Aan 't einde van haar toespraak bood spr. twee fraaie boekwerken aan, aan de presidente en de penningmeesteres- se, die beiden gedurende 10 jaren hare werkzaamheden met groote toewijding hadden betracht. Mevr. Rauws, die als afgevaardigde van het hoofdbestuur naar Middelburg was overgekomen, sprak de afdeeling zeer hartelijk toe. Het is voor de afdeeling Middelburg een reden van groote blijdschap, dat mevrouw Rauws de reis naar Zeeland heeft willen onder nemen. Ook de leden van de afdeeling Goes en Vlissingen spraken woorden van gelukwenschen. De feestcommissie had 14-rV-'32,: Woensdag hoogste lucht temperatuur 8.4 °C; (47 °F); laagste 4.® °C (39 °F). Heden 9 h: 5.6 °C; 12 h: 8.8. °C. 1.5 mm regen. Hoogste baro meterstand ja 1 h i e r 773 mm, laagste 765 mm. Hoogste barometerstand 772.0 mm te La Coruna; laagste 745.2 mm te V. Ma- noer. Matige tot krachtige Z,W. tot W, ai N.W, wind, zwaar bewolkt tot betrok ken met tijdelijk opklaring, nu en da* regen, veel zachter des nachts, overdag waarschijnlijk iets kouder. Zon op: 5 h 06; onder 18 h 55. Licht op: 19 h 25. Maan op: 10 h 07; onder: 2 h 51. E.K. 14 April. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S pp springtij). April. Hoogwater. Laagwate; Do. 14 6.43 19.11 0.28 13.03 Vr. 15 8.03 20.38 1.41 14.24 Za, 16 9.29 22.07 3.17 16.01 Zo. 17 10.48 23.06 4.38 17.06 (fasw»a«er«»A. voor een uitgebreid program gezorgd, zoodat de avond zeer zeker geslaagd mag heeten en alle medewerkenden aan voordrachten, tableau en muziek den dank van alle leden ten zeerste hebben verdiend. Etalageveilichting, „Handelsbelang" had gisteravond zijn leden in de groote zaal van „St. Joris een lezing en demonstratie-avond over etalageverlichting, door den heer S. Sel- lenraad van de N.V. Philips!abrieken te Eindhoven, aangeboden. Na een kort woord van welkom en inleiding van den voorzitter, den heer L, A. Stofkoper; welkom behalve aan den spreker, ook aan den vertegenwoor diger van de Kamer van Koophandel voor de Zeeuwsche eilanden, aan het Middelburgsche departement van de Maatschappij van Nijverheid en Handel, aan den directeur van gemeentewerken en aan de vertegenwoordigers der zus terverenigingen, zeide de heer Sellen- raad dat hem plannen ter core waren ge- men voor de a.s. winkelweek. Voor n winkelweek moet een winkelier zich afvragen: wat word ik daar beter van? Want 'n winkelweek beoogt te komen tot grooteren verkoop, en het koopen is niet meer als 20 a 30 jaar geleden. Doch inderdaad kunnen de winkeliers door de winkelweek vooruit gaan. Maar dan moet men trachten het publiek te overtuigen dat men hier het beste kan krijgen tegen den billijksten prijs. Die toch is niet makkelijk. Velen zijn huive rig om inkoopen te doen, ook, die 't wèl zouden kunnen. Dus men moet de men- schen tot koopen brengen. En daartoe moet de etalage a. h. w. het tooneel van de zaak, zoo aanlokkelijk mogelijk wor den gemaakt, En nu kan dit door een nieuw soort verlichting, de decoratieve etalageverlichting. Dit is dus iets anders dan de nuttigheidsverlichting. Het is a. h. w. versieringslicht, als in de huiska mer (schemerlampen). En deze verlich ting is fraai, makkelijk aan te brengen en goedkoop, zich aanpassend bij de nooden van den tijd. Van dat decoratieve licht zagen we vele zeer mooie voorbeelden gedemon streerd. Het voornaamste materiaal is al heel eenvoudig: transparant papier, n.l. cellulose pakpapier. Daarvan is met gloeilampjes er achter, door teere tinten, eigenlijk van alles te maken, naar ieders smaak, naar ieders karakter van etalage ook, We zagen dan geestig gevonden bloemvormen, een veel-kleurige (zacht in elkaar overvloeiende) lichtzuil, een podium van 4 cylinders, een waaiervor mig figuur van gerimpeld papier, zeer geschikt voor zijkanten. Alles zeer sim pel in opzet en uitvoering. En juist door de groote verscheidenheid, voor ieder geschikt. In de pauze werd van de gelegenheid tot nadere bezichtiging druk gebruik ge maakt. Daarna: de Philips gloeilampenfilm; even een impressie van de massaliteit dezer groot-industrie; dan de opbouw van het lampje, zooals dat thans vrijwel overal brandt; van buiten (het glasbla- 1

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1