SUPER! EUR ASFALT-WEGEN Economische wegen LEKKERE KOFFIE UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT No, 87, Twee Bladen, WOENSDAG 13 APRIL 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang, STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. BINNENLAND. ZEELAND. Montiagne. WEER EN WIND. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg f8 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers.' Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke reg»' meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent '«M Kleinere wetsontwerpen. Inkwartieringswet. De voorzitter herdacht het tij dens het Paaschreces overleden lid Van Vuuren en vestigde er de aandacht op, van welke beteekenis diens loopbaan als Kamerlid is geweest. Minister D o n n e r sloot zich hierbij namens de regeering aan. De Kamer ging daarna over tot het trekken van de afdeelingen en de ver gadering werd geschorst voor de ver kiezing van afdeelingsvoorzitters en on dervoorzitters. De heer Oud (v.d.) vroeg verlof om te interpelleeren inzake de stichting van scholen in de Wieringermeer. Heden wordt hierover beslist. Het wetsontwerp tot goedkeuring van het op 16 April 1929 te Rome gesloten verdrag tot bescherming van planten en eenige naturalisatie-ontwerpen werden z.h.s. aangenomen. De wijziging der inkwartieringswet beoogt recht op vrijstelling van inkwar tiering in groote gezinnen. Ds. F a b e r (s.d.) bepleitte meer eerbied voor gewe tensbezwaren. Men herinnert zich, dat deze socia listische afgevaardigde, vlak voor zijn benoeming tot Kamerlid, als predikant te Zutphen weigerde inkwartiering te verleenen. Minister Deckers bleef op zijn standpunt, dat gemoedsbezwaren geen reden voor vrijstelling kunnen zijn. Het wetsontwerp werd daarna z.h.st. goed gekeurd. W etsontwerp-Ebels. Daarna het wèt'sontwerp-Ebels, dat de mogelijk opent tot het verleenen van algeheele of gedeeltelijke ontheffing van betaling van pachten, aangegaan voor 1 Januari 1932. Bepaald principieele bezwaren waren er zoo goed als niet. De heer van Rappard (lib.) is in principe vóór, doch waarschuwde tegen de verwaarloozing van de belangen der pachters; de heer Fleskens vreesde, dat pachters slechts in alleruitersten nood van dit wetsontwerp gebruik zul len maken. De heer VanderSluis (s.d.) zeide, dat tal van pachters zich niet tot den kantonrechter zullen durven wenden. Aanvulling van dit wetsontwerp met een pachtopzeggingswet acht hij noodig. De heer Van den Heuvel (a.r.) zegt dat dit wetsontwerp door tijdsom standigheden gewettigd is; doch het brengt de verhouding tusschen verpach ter en pachters in gevaar. Weinig verwacht de heer B r a a t (platt.) van dit ontwerp. De heer Wij n k o o p (comm.) geeft de voorkeur aan een moratorium, doch een motie dienaangaande werd niet ondersteund. Heden zou de heer E b e 1 s (v.d.) zijn cntwerp verdedigen. WIJZIGING DER DEPARTEMEN TALE INDEELING. In de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer over het wetsontwerp tot wijziging der departementale indeeling wordt betoogd, dat men tot de verande ring is gekomen door den wensch land bouw, nijverheid en handel (incl. de eco nomische zijde van de scheepvaart) bij een te hebben. Aldus kreeg men voor den Minister van Arbeid, Handel en Nij verheid vrijwel hetzelfde gebied, dat van 19051919 door den toenmaligen Mi nister van Landbouw, Nijverheid en Handel werd beheerd. Inderdaad zal de bewerking van dat terrein in de huidige omstandigheden 'n abnormale inspanning eischen,. Aller minst ligt het in het voornemen van den Minister van Arbeid, Handel en Nijver heid, de belangen van den arbeid te doen lijden onder de zorg voor het eco nomisch welzijn, dat in deze tijden op den voorgrond zal moeten blijven, en dat zelf toch ook mede een eminent arbei dersbelang is. Aanstelling van op een ruim gebied werkzame hoofdambtenaren is ook het eenige middel om den minister voor overlading zooveel mogelijk te behoe den en hem gelegenheid te geven, zich aan zijn eigen taak met vrucht te wij den. Als men dus vreest voor een amb- tenaarsregeering op grond dat de Minis ter is overladen, moet men toejuichen, dat de bewindsman bij zijn taak zoo ruim mogelijk wordt gesecundeerd door medewerkers als directeuren-generaal zijn, die niet regeeren, maar het regee- ren door den Minister eerst practisch mogelijk maken. ALARMPISTOLEN ONDER DE VUURWAPENWET. Blijkens de memorie van antwoord op het V.V. der Tweede Kamer over de wijziging en aanvulling der vuurwapen- wet 1919, zegt de minister in de mede- deeling, dat zeer vele leden bezwaar hebben tegen het voorstel om ook de alarmpistolen onder de vuurwapenwet 1919 te brengen, de minister gereede aanleiding heeft gevonden nog eens ern stig te overwegen, of inderdaad zijn voorstel wel voldoenden grondslag vindt in de eischen der praktijk. Hij blijft ech ter bij zijn oordeel, dat het voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid zeer gewenscht is bedoelde voorwerpen onder de voor vuurwapenen geldende regeling te brengen en deze niet in den vrijen handel te laten. DE WERKLOOSHEID. Het bestuur van het N.V.V. heeft, naar Het Volk meldt, aan de Internationale Arbeidersconferentie te Genève telegra fisch verzocht, in naam van de 320.000 arbeiders, die deel uitmaken van het N.V.V. bijzondere aandacht te willen schenken aan het dringende vraagstuk der werkloosheid en een speciale con ferentie bijeen te roepen om tot ingrij pende maatregelen ter vermindering der werkloosheid te komn. Bij Kon. besluit zijn bij het depar tement van Onderwijs, K. en W. be noemd: tot referendaris H. L, Smalle- gange, thans hoofdcommies; tot com mies I. F. Leenhouts, thans adjunct commies. Naar de „Utr. Crt." verneemt, wordt op het departement van Arbeid de opheffing overwogen van het vierde district (Utrecht) van de Arbeids inspectie. Het district zal worden verdeeld over de drie aangrenzende districten. Men meldt aan de N.R.C. dat de toestand van mr. J. T. Linthorst Ho- man, oud-commissaris der Koningin in Drente, thans zeer ernstig is. De dok ters hebben de hoop op herstel opge geven. A s f a 11 w eg of kinderkopjes? Zeker luidt het antwoord zeg Vraag, als je me wat wilt vragen, Niet naar den „bekenden weg". De nieuwe luchtlijn Waalhaven Walcheren, Naar wij vernemen, is de dienst regeling voor de luchtverbinding van Walcheren, via Schouwen-Duiveland met Waalhaven en Amsterdam waar over 1.1. Vrijdag met belanghebbenden en belangstellenden in St. Joris te Mid delburg vergaderd is thans uiteinde lijk als volgt vastgesteld: De dienst wordt gevlogen van 2 Mei tot 31 Augustus 1932, op de Maandag, Donderdag en Zaterdagen. I. Maandags. Vertrek uit Rotter dam 7 uur; aank. Haamstede 7.25; ver trek 7.35; aank. vliegveld Vlissingen 7.50. Vertrek van Walcheren 8.30, van Haamstede 8.55, aank. Rotterdam 9.20. Tweede dienst, vertrek Amsterdam 16.00, Rotterdam 16.45 [het gedeelte Rotterdam-Walcheren v.v. van dezen tweeden dienst wordt alleen in Juli en Augustus gevlogen] vertrek Haamstede 17.10, aankomst vliegveld Vlissingen 17.35. Vertrek van hier 18.15, van Haam stede 18.40, aankomst Rotterdam 19.50. Hierbij zij nog aangeteekend, dat het tra- Slechts weinig menschen worden door hunne ondergeschikten oprecht bewonderd. ject Rotterdam-Amsterdam van den tweeden terugdienst op Maandag slechts in Augustus gevlogen wordt. Deze terug- dienst geeft aansluiting op de Vlissing- sche mailboot uit Engeland. II. Donderdags. Vertrek Rt. 9.00; Hs. 9.35; aapk. Vs. 9.50; vertrek Vs. 14.30; Hs. 14.55; Rt. 15.20; aank. Asd. 16.25. Tweede dienst vertrek Asd. 16.00; Rt. 16.45; Hs. 17.20; aank. Vs. 17.35. Terug vertrek Vs. 18.15; Hs, 18.40; Rt. 19,05; aank. Asd. 19.50. Deze terugdienst op Donderdag geeft aansluiting op de Vlis- singsche mailboot u i t Engeland; het traject Rotterdam-Amsterdam wordt slechts in Augustus gevlogen. III. Zaterdags. Vertrek uit Am sterdam 12.00; uit Rotterdam 12.45; Haamstede 13.20; aankomst Vlissingen 13.35. Deze dienst geeft aartsluiting op de mailboot naar Engeland. Terug: uit Vs. 14.30; Hs. 14.55; Rt. 15.20; aank, Asd. 16.25. Tweede dienst: uit Asd. 16.00; Rt. 16.45; Hs. 17,20; aank. Vs. 17.35; terug 18.15; Hs. 18.40; Rt. 19.05; aank. Asd. 19.50. Deze tweede terugdienst geeft aansluiting op de uit Engeland komen de mailboot; het traject Rt.-Asd. wordt alleen in Augustus gevlogen. Ten aanzien van de Nederlandsche rondvlucht-1932 vernemen wij nog, dat ten tijde van de rust op het Walchersche vliegveld gelegenheid tot het maken van pleziertochtjes luchtdoopjes gegeven zal worden Men zal zich daar toe echter niet meer op het vlieg veld zelf kunen aangeven, doch tevoren bij de agenten der K.L.M. plaatsen moeten nemen. Belgische werkkrachten in Zeeuwsch- Vlaanderen, Wij lezen in het Hbld.: Terwijl België Nederlandsche arbeids krachten weert, komen nog steeds Bel gen in Zeeuwsch Vlaanderen werkgele genheid zoeken, met name ook in den landbouw. Nederlandsche werkgevers nemen allengs meer Belgische werk krachten in dienst; de oorzaak hiervan ligt voor een zeer belangrijk deel in de kosten voor Invaliditeits- en Ziektewet. Het bestuur van de werkliedenver- eeniging te Sint Jansteen heeft zich tot den minister van Binnenlandsche Za ken en Landbouw gewend met een adres, waarin op dezen benarden toe stand voor de Nederlandsche werkne mers breedvoerig gewezen wordt. Het adres zegt voorts o.m. dat, waar zij ver plicht zijn door invoering der Tarwe- wet bij te dragen tot instandhouding van het landbouwbedrijf, met deze mede door Nederlandsche arbeiders (in den broodprijs) betaalde gelden, Belgische arbeidskrachten betaald worden, het geen feitelijk steun aan het buitenland beteekent, die toch allereerst den inge zetenen van het eigen land moest ten goede komen. De slikken bij Bath, Het Antwerpsche blad „Neptune deelt mede dat in de Nederlandsche Staatscourant van 15 Febr. de oprich ting wordt gemeld van de N.V. „Grond bezit aan de Schelde te Woensdrecht". De oprichters van die vehnootschap zijn onder andere graaf Karei van Ol denburg Bentinck, wonende te Ameron- gen, de echtgenoote van Frank van Ilsemann, ;(geb. gravin van Oldenburg Bentinck) vleugeladjudant van Wilhelm II en eenige andere adellijke heeren, woonachtig in Duitschland en te Ame- rongen. Het doel van de vennootschap is de ontginning, aankoop en verkoop van grond, verbetering en inpoldering van schorren en slikken enz. De vennootschap bezit o.a. 250 ha in gedijkt gronden in de buurt van Bath, Woensdrecht en Anna Maria en Völ- ckerpolder. Deze gronden bevinden zich op de plaats waar volgens het bekende plan het toekomstig kanaal Antwerpen- BathBergen op ZoomWillemstad moest gegraven worden, aldus „Nep tune". Het blad voegt hier nog aan toe, dat in verband met het niet-doorgaan dezer plannen de werkzaamheden van ge noemde vennootschap moeten worden uitgesteld. MIDDELBURG. Het Schuttershof. Het was ons reeds eenigen tijd be kend, dat de groote zaal van het Schut tershof hier ter stede op het punt stond, door de bouwpolitie gesloten te wor den. Naar het scheen, was de toestand echter niet van dien aard, dat onmiddel lijk gevaar aanwezig geacht moest wor den, want de sluiting is pas gelast tegen den datum, dat de loopende overeen komsten geëindigd zouden zijn. Dit was dezer dagen het geval, en nu is de groote zaal dan gesloten. Wij heb ben ons te bevoegder plaatse om nadere inlichtingen gewend, en daar het volgen de vernomen, Naar aanleiding van een voorgenomen aanbouw van de groote zaal van het Schuttershof, heeft het ge meentelijk bouw- en woningtoezicht een onderzoek ingesteld naar den toestand der bekapping van deze zaal. Als gevolg daarvan heeft het de zaal na 9 April j.l. gesloten voor het publiek. Vermoe delijk is echter de verzakking in de kap reeds direct bij den bouw, nu ongeveer zestig jaren geleden, ontstaan. Deze beslissing heeft natuurlijk groo te moeilijkheden medegebracht voor de Confrérie van St. Sebastiaan, eigenares der gebouwen, daar het bouwen van een nieuwe zaal door de groote afmetingen zeer duur is en in dezen crisistijd moei lijk aan het noodige geld te komen is. Men hoopt echter binnen niet te langen tijd tot een gunstige oplossing te kunnen geraken. Naar aanleiding van het bericht, dat alhier een afdeeling van de O. S. P. is opgericht, vernamen wij bij informatie, dat tot nu toe geen enkel lid uit de af deeling der S.D.A.P. is getreden en de afdeeling der O.S.P. dus uit personen be staat, die tot nu toe buiten de S.D.A.P. stonden, VLISSINGEN. O.a. de N.V. Kon. Maatschappij ,,de Schelde" alhier is uitgenoodigd in te schrijven voor den nieuwen kruiser. De inschrijving is opengesteld tot 23 Mei. Het aantal werkloozen is vermeer derd met 43 en bedraagt thans 889. WALCHEREN, Gemeenteraad van Aagtekerke. AAGTEKERKE, In de Maandagmid dag gehouden vergadering van den Ge meenteraad waarin de heer P. de Vis ser met kennisgeving afwezig was werd een verzoek van de Gemeente Oost stellingwerf, om instemming te betuigen met een ingezonden adres inzake het betrachten van spoed met het invoeren van steunregelingen voor den Landbouw voor kennisgeving aangenomen. Eene verordening vaststellende de eischen van benoembaarheid en de bezoldiging van den Gemeenteveldwachter werd aangenomen. Het beroep van de Ver- eeniging „Diaconieschool" tegen afwij zing van het verzoek om beschikbaar stelling van gelden voor nieuwe banken, is door Ged. Staten gegrond verklaard. De gemeente zal dus deze gelden moeten beschikbaar stellen. De heer M o e n s zegt in ieder geval tegen dit besluit in hooger beroep te willen gaan, en het geld niet eerder te willen beschikbaar stellen voor men er toe wordt gedwon gen. Waar men meent, dat de tijden thans te slecht zijn om uitgaven als het hier betreft te doen, wordt met 4 tegen 2 stemmen, die van de heeren C. de Visser en J. Corré besloten van het be sluit van Ged. Staten in hooger beroep te gaan. Het Bestuur der Ver. tot oprichting en instandhouding eener lagere school op Geref. grondslag vraagt beschikbaar stelling van gelden voor vervanging van oude loopers in de gang van de school. B. en W. stellen voor om medewerking te weigeren, naar hunne meening is dit eene luxe-uitgaaf die in dezen tijd beter kan worden nagelaten. De heer Corré meent dat, waar het hier een bedrag van ongeveer 30 geldt, geen bezwaar tegen inwilliging kan bestaan. Bij stemming blijken 3 stemmen vóór, en 3 stemmen tegen voldoening aan het verzoek te zijn uitgebracht, vóór stemden de heeren Corré, W. de Visser en S. Wisse. De stemmen staakten dus, zoodat de beslis sing tot eene volgende vergadering werd uitgesteld. Eene nieuwe verordening op heffing en invordering van het vergunningsrecht, minimum 40, en eene verordening op het verlofsrecht, f 25, werd daarna vast gesteld. N.a.v. een ingekomen schrijven van de EEN KOFFIE MET ZOO'N SMAAK, ZOO'N GEURMOET VAN VAAS MELLE" Z 13 M SS (Ingez. Med.J 13-IV-'32. Dinsdag hoogste lucht- temperatuur 7.9 °C (46 °F); laagste 2.4 °C (37 °F). Heden 9 h: 7.4 °C; 12 h: 9 °C. 2,4 mm regen. Hoogste barometer stand alhier 773 mm. laagste 764 mm. Hoogste barometerstand 776.7 mm te Brest; laagste 741.9 mm te Reykjavik. Verwachting tót Morgenavond; Zwakke tot matige W. tot Z.W, wind, meest zwaar bewolkt of betrokken, later kans op regen, lichte nachtvorst in den voornacht, overdag waarschijnlijk zachter. Zon op: 5 h 09; onder 18 h 54. Licht op: 19 h 24. Maan op:. 8 h 50; onder: 2 h 15. E.K.: 14 April. Koog- en Laagwater te Vlissingen, Westk,.pelle is 28 min. en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). April. Hoogwater. Wo. 13 5.35 17.59 Do. *14 6.43 19.11 Vr. 15 8.03 20.38 Za. 16 9.29 22.07 Laagwaier. 11.57 0.28 13.03 1.41 14.24 3.17 16.01 Afd. Walcheren van den Zeeuwschen Brandweerbond werd besloten op den grondslag van de daarbij overgelegde ontwerp-overeenkomsten met de Ge meente Domburg te onderhandelen over hulpverleening bij brand. Het adres van de K.L.M. inzake ver leening van een vliegdienst op Walche ren werd, daar deze dienst voor Aagte kerke van geen belang werd geacht, voor kennisgeving aangenomen. De re kening over 1931 van de Gezondheids commissie, gezeteld te Veere, werd goed gekeurd. Van de Afd. Aagtekerke van den Ned. Chr. Landarbeidersbond was een verzoek ingekomen om de werkloozen gedurende de geheele week werk te verschaffen, daar nu ook een der dia- coniën opgehouden heeft met werkver schaffing. De heer C. de Visser zegt, dat hier een misverstand in het spel is, daar, wanneer dit gevraagd zou worden, de Diaconie der Ned. Herv. Gemeente in gevallen waarin dit noodig is, ongetwij feld helpen zal. Besproken werd daar na welke werken men zou doen uit voeren, de heer Kodde stelt voor de aarden wegen te doen herstellen; de heer W. de Visser en Wisse vra gen verbetering aan den Kloosterweg. Besloten wordt met de werkverschaf fing op den voet als tot nu toe geschied de door te gaan, en dan de landwegen te verbeteren. De heer Kodde zou het, waar nu blijkt dat nog genoeg werk te doen is, op prijs stellen dat nog één dag meer per week door de werkloozen gewerkt werd. Dit voorstel wordt niet ondersteund. De Voorzitter meent dat, nu genoeg werk te- doen valt er misschien eene regeling te treffen is voor hen, die niet door de Diaconie aan werk worden geholpen, en die kinderen hebben; hij meent dat deze dan wel ge durende 3 dagen door de gemeente ge-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1