provinciale ifeetuusche Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen f 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT No. 85. Twee Bladen. MAANDAG 11 APRIL 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. Rijkspresident Paul von Hindenburg. m m BINNENLAND. OUD-MINISTER DR. DE VISSER. DE LOONSVERLAGING BIJ DE SPOORWEGEN. SALARISKORTING IN NOORD BRABANT. ZEELAND. Een brand met ernstige gevolgen. WEER EN WIND. ll-IV-'32: Zaterdag en Zondag hoogfcte luchttemperatuur 12.4 °C; (55 °F); laagste 2.4 °C (37 °F). Heden 9 h: 7,4 °C; 12 h: 10.7 °C. Zaterdag/Zondag 4 mm, Zondag/Maandag 16.6 mm regea. Hoogste barometerstand alhier 766 mm, laagste 750 mm. Matige, tijdelijk krachtige W. tot N, wind, zwaar bewolkt met tijdelijke op klaringen, regen of hagelbuien, aanvan kelijk kouder. COURANT UITG. Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regai meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, inits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ei „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent m ui ui n»n i mini iivim mnmwiwM i»w Dank zij een Duitsch-grondige orga nisatie van den verkiezingsdienst be- sehikken we thans reeds over den uitslag van de tweede verkiezing voor een pre sident van het Duitsche Rijk. En, gelijk we reeds per bulletin hebben bekend ge maakt: Hindenburg is ditmaal gekozen. En hij heeft daarbij niet behoeven te steunen op de regeling eener tweede verkiezingsronde, die hem ook met een slechts relatieve meerderheid verkozen zou hebben doen zijn: de absolute meer derheid, waaraan den vorigen keer 174.356 of 0.4 der stemmen slechts mankeerde, heeft hij ditmaal met glans gehaald. Volgens de eerste berichten heeft 83 der kiezers zijn stem uitgebracht, dat is minder dan op den 13en Maart, toen 86.2 deelnam. Van de nu in totaal uitgebrachte stem men waren slechts 8.204 ongeldig, een buitengewoon laag cijfer In procenten uitgedrukt is het resul taat van gisteren, dat Hindenburg kreeg 53.2 [49.6]; Hitier 36.9 [30.1] en Thalmann, de communist 9.9 [13.2]. Tusschen haakjes staan de procenten der verkiezing van 13 Maart 1932. De vooruitgang van Hitler met een twee- millioen stemmen was te voorzien ge weest, wijl nu Duesterberg, een der twee mannen van het Harzburger front, zich terugtrok. Dat klopt precies: den vori gen keer hadden ze samen 6.8 en 30.1% van het totaal-aantal der uitge brachte stemmen, en nu heeft de eene die overbleef er 36.9 Moet men daaruit afleiden, dat een aantal van hen, die den vorigen keer den communist Thalmann stemden, ditmaal de kans toch niet wenschten te loopen dat Hitier aan het roer zou komen, en dat zij dus veiligheidshalve hun steven naar den veiliger lichtbaak Hindenburg wendden? Hoe dit alles ook zij, Rijkskanselier dr, Brüning kan nu gerust zijn. „Hindenburg musz siegen, weil Deutschland leben musz", zoo besloot hij in het Berliinsche sportpaleis zijn groote verkiezingsrede op den 13en Maart; nu hééft Hindenburg overwonnen en we mogen dus hopen en verwachten, dat Duitschland zal kunnen leven. Voorzoover dat van zijn grijzen president zal afhangen, behoeft men dat zelfs niet meer te onderstellen: Hinden- burgs heele leven was immers aan den dienst van zijn vaderland gewijd en het feit, dat hij zich op zoo hoogen leeftijd wel weer beschikbaar heeft willen stellen schoon de rust op z'n landgoed hem stellig meer aantrok bewijst we derom, hoezeer het dienen des vader lands bij dezen man boven persoonlijk genoegen of eigen eere uitgaat. Paul von Beneckendorf und Hinden burg werd den 2en October 1847 in Po sen geboren. Zijn promotie als officier vorderde aanvankelijk niet snel; 1877 1884 was hij aan den generalen staf, doch pas op 47-jarigen leeftijd werd hij kolo nel. In 1904 werd hij bevelhebber van het IVe legerkorps en in 1911 werd hij op non-actief gesteld naar men zegt op aanwijzing van keizer Willem II, die het niet zijn manoeuvres niet eens was. Tij dens zijn bevelhebberschap over een der Oostelijke legercorpsen had hij een ®Péaande studie gemaakt van een mo- gelijken inval der Russen; dit was in het Duitsche leger overbekend, maar de keizer wist het niet, of 'wilde het niet °rer[' Toen echter Oost-Pruisen, bij het uitbreken van den wereldoorlog, door Kennenkampfs legers onder den voet werd geloopen, herinnerde men zich Hindenburg; hij werd uit zijn rust in Hannover gehaald en tot bevelhebber van het VTIIe leger benoemd, met Lu- dendorff als chef van den staf. Zoo begon de actieve militaire loopbaan van den man, die later het geheele Duitsche Rijk zeven jaren als zijn president zou regee- ren, om daarna bij het verstrijken van zijn termijn tot Rijkspresident herkozen te worden Hindenburg won in Augustus en Sep tember den slag bij Tannenberg en daar mede was Oost-Pruisen bevrijd. 27 Augustus 1914 werd hij „General-oberst" en 27 Nov. 1914 „Feldmarschall", tevens opperbevelhebber over de Oostelijke legers. Den 29 Augustus 1916 werd hij chef van den generalen staf als opvolger van Falkenhayn; hij leidde nu de opera ties der legers aan beide fronten, met Ludendorff als zijn kwartiermeester- generaal, als adviseur en als uitvoerder van zijn bevelen. Hindenburg zal als militair wellicht veel voortreffelijks verricht hebben; dat kunnen wij niet beoordeelen, evenmin als de zich daarbij voordoende vraag, in hoeverre het strategisch genie van Lu dendorff mede aanspraak mag maken op deze eer. Als mensch, en later als politieke figuur, is Hindenburg een man van de eerste grootte-klasse. Niemand zal kun nen vergeten hoe deze keizerlijke officier de woorden sprak „Ich bleib' auf mei- nem Posten", toen alles ineenstortte, dé keizer naar ons land vluchtte, de vloot aan 't muiten sloeg en in Berlijn de republikeinsche vaan ontplooid werd. Met dien anderen nobelen man, maat schappelijk en politiek zijn tegenvoeter, Ebert, heeft de opperbevelhebber toen samengewerkt om de orde in den chaos te herstellen, te bewaren waar zij nog aanwezig was. Dat was mannenwerk van de eerste orde. En zijn wel zeer ridderlijk aanbod, zichzelf als remplacant den eventueelen rechters uit te leveren, toen men, na het einde van den oorlog Wilhelm II voor een wereldtribunaal wilde brengen, zal ook niet licht vergeten worden. Van een man des krijgs is Von Hin denburg een des vredes geworden. Bij zijn beëediging als Rijkspresident, nu zeven jaren geleden, sprak hij zijn ge loof in Duitschland aldus uit: „Ik heb den heldenstrijd van mijn vaderland ge zien, en ik zal nooit of te nimmer ge- looven, dat het zijn doodstrijd ge weest is". En, nu, onder de nog verder gewij zigde internationale omstandigheden, zejde de oude, maar innerlijk nog krach tige man in zijn bekende verkiezings radiorede: „Ik verklaar nu voor de ge heele wereld, dat het steeds mijn heilig streven zal zijn, nieuwe oorlogen te voorkomen Als reeds vele malen eerder, mag het Duitsche volk ook nu gelukgewenscht worden met het feit, dat 't gezond ver stand er zegevierde over de leuze en het Hitleriaansch lawijt. En dat het zoo doende een figuur tot Rijkspresident kreeg, die niet alleen beschikt over de noodige qualiteiten van hart en verstand, maar daarenboven ook nog is een be lichaming van de idee Duitsch land. En daar kunnen de Duitschers niet zonder. De toestand van dr. J. Th. de Vis ser, die in het Roode Kruis Zieken huis in Den Haag een operatie heeft ondergaan, is zeer geruststellend. In de Zaterdag gehouden vergadering van het dagelijksch bestuur van spoor- en tramwegpersoneel is, naar het „Volk" meldt, besloten: op 23 April a.s. een vergadering van den vereenigingsraad te houden; op 24 April zes mobilisatie vergaderingen te houden, n.l. te Rotter dam, Groningen, Zwolle, Arnhem, Am sterdam en Maastricht; tegen 22 Mei een groote demonstratie bijeen te roepen te Utrecht. Ged. Staten van Noord-Brabant heb ben den gemeenteraden in hun gewest een brief gezonden betreffende hun voor nemen ?ot een tijdelijke korting, toe te passen op de jaarwedden van burgemees ters, secretarissen, ontvangers, ambte naren van den burgerlijken stand en de wethouders, voor een tijdvak van drie jaren, ten bedrage van drie procent. De korting wordt voor elk ambt slechts toegepast, indien en voor zoover zij overschrijdt het bedrag, hetwelk op de betrokkene in dat ambt over 't zelfde tijdvak is verhaald wegens bijdrage voor pensioen. De tijdelijke kindertoelagen voor burgemeesters, secretarissen en ontvangers blijven, bij bovenbedoelde korting, buiten aanmerking. Het postvliegtuig „de Raaf* is Zon dagmiddag op Schiphol gela;..!. Moderne opvoeders bedenken, dat in dit vermechaniseerde leven de mensch een ziel heeft om in zijn werk te leggen. In de vergadering van den Ned. Journalistenkring is besloten aan (den m nister van buitenlandsche zaken een schrijven te zenden, waarin nogmaals dringend wordt verzocht een betere persvoorlichting van het departement te doen uitgaan. Als voorbeeld zal gewe zen worden op de belangrijke verkla ring inzake de onderhandelingen tus schen Nederland en België afgelegd. Volgens een Reuterbericht uit Kairo zou Emir Feisal, de tweede zoon van den koning van Hedzjas, deze week een tournee door Europa beginnen en een bezoek brengen aan de landen,, die de regeering van zijn \ader Ibn Saoed hebben erkend. Behalve Italië, Duitsch land, Polen en Turkije, zal hij ook Ne derland bezoeken. B. en W. van Rotterdam hebben bij het G. O. een nieuwe salariskorting aanhangig gemaakt omvattende een ver haal van 3 pet. meer voor het wedu wen- en weezenpensioen. Voor hoogere salarissen wordt een extra-salariskor ting beoogd op dusdanige wijze, dat ook de hoogere salarissen met 3 pet. zul len worden verminderd. 1 Op 61-jarigen leeftijd is te Gronin gen na een langdurige ziekte overleden, de bekende industriëel W. A. Scholten, kleinzoon en naamgenoot van den be kenden stichter van de diverse aardap pelmeel-, suiker-, stroocarton-, turf- strooisel en chemische fabrieken in de stad en provincie Groningen en in Duitschland. MIDDELBURG. PLAATSELIJK CRISIS COMITé. Ontvangsten van 4 tot en met 9 April 1932. N. V. V- 2,80; Wekelijksche Collecte 160,60Hi; Personeel Meisjeshuis van Kinderzorg 2.Maandelijksche bij dragen van: Personeel Gasthuis 5.10; J. H. J. 0.50; P. V. 1.—; fa. R. A. P. 1.—; W- d. J. 0.25; fa. P. 1— A. L. 1. C. 1.—;A. V. 1.—; P. B. 2.50; Mevr. Wed. J. T- H. 2.50; Mej. Wed. L. 1.—; F. C. K. 2.50; H. J. C. v. d. W- 1.Mej. Wed, B. 0.25; J. M. H. 0.50; Mej. Wed. J. P. 0.50; F. d. H. 0.50; P. D. B. 0.50; L. F. 0.25; M. R. K. 0.50; P. S. 0,50; J. W. v. S. 1.—; A. K. 0,25; W. J. B. 1.—; W. 'C. C. 2,50; W. H. 1.—; C. J. d. K. f 1,—; P. B. f 0,50; H. f 1.25; C A. H. 'S. 2.—; H. H. 0.25; W. B. f 1. Mej. Wed. H f 1.—; C d. V. f 0.50; M. J. K. 0,50; Mej. S. 0,40; Mej. H. f 1; A. H. M. 0.25; J. T. Z. f 0,15; J. M. 1,—; E. C. C. 0.50; F. G. J. v. d. E- 1,—; J. P. L. 1.—; J. K. 0.50; Mej. A. S. 0.25; S. T. 0.25; J. W. 1.—; P- v. L. 1.J. L. 0.50; Dr. J. C. K. 10.—;' Mej. J. E. S. 0.25; A. L. K. 0,50; Mej. Wed. S. P. A. B. 0.50; C- v. d. K. 2.50; L. J. B. 0.50; Mevr. Wed. M. C. H.—V. 5.—; V. C. P. B. 1.A. v. d. E. i.F, J. H. f 0,50; J. D. f 1.—; J. A. A. f 0-25; M. S. f 0,25; Mej. P. W. H. 0.5Ó; H. J. W. 2.50; K. J. f 0,25; P.V. 0,50; M. H. f 1— L. H. C. W. 1.—, M. J. G. W. 1.— B. C. R. 2,—; J. F. H. 2.—; W. G. f 0.50; A. P. v. D. 2.50; K. D. f 1.— M. J. O. f 1,—; A. H. R. 0.50'; R. E. K. f 1.—; j. J. v. R. f 1.—; 'Mej. Wed. F- i.—J. C, v. S. f 0.50; J. M- 2.50; 'C. v. T. 1.50; J. d. K. f 2.50; A. S- f 0,50; P. G. f 0.50; J. v. D. 0.40; P- S. f 0,50; A. J. V. f 0.50; Gez. de J. f 0.50; P. M. 0.50; L. A. 0.50; J. P. D. 0.50; P. 'J. B. 1,—; L. C. de K. 0.50; J. J. O. 0.50; H. v- M. 1.*-; J. LI. S. f 0.50; A. L. f 1.—; P. v. S. f 1—; fam. N. P. D. 'f 2.50; J. G. V. f 0.50; W. v. A. f 0.50; J. H. f 0.50; Wed. J. v. S. 0.5Ó; A. V. f 0.50; C- de N. f 1.—; S. de P. f 1,—, J. C. f 0.25; P. M. 2.50; P. M. 0.50; P. S. 1.— A. v. B. f 0.75; F. v. d. P. 1.J. B. f 1.—; C. J. P. f 0-50; C. de V. 0.50; P. de O. f 0.50; J. V. f 0.50; N. de B. 0.50; J. C. H. 0-25. Wekelijksche Bijdrage Gymnasium 2.2414. Giro-nummer penningmeester 188020. Zaterdag heeft in onze naaste omge ving een brand gewoed die aan 31 die ren het leven heeft gekost. Vermoede lijk tengevolge van het spelen van kin deren met vuur vatte de groote land- bouwschuur op de hofstede „Drie we gen" bewoond door den heer A. Koene, aan den Seis weg onder Grijpskerke vlam en, mede door dat de schuur met riet gedekt was, verspreidde het vuur zich met groote snelheid. De man, die evenals zijn vrouw op het hulpgeroep der kinderen, kwam toegesneld, kon nog, gewapend met een broodmes tot in den paardenstal door dringen en de vier paarden los snijden. Drie daarvan zijn buiten opgevangen, doch het vierde is öf niet uit den stal gekomen, öf daar weer in terug geloopen, althans het dier kwam in de vlammen om, evenals een 30 stuks hoornvee, w.o. 9 melkkoeien, die de heer Koene niet meer had kun nen bereiken. De dieren hebben zich bijna niet doen hooren en zijn dus ver moedelijk door den hevigen rook gestikt. De heer K. zelf moest ook maken uit den rook weg te komen. In een aan den grooten stal grenzende, kleineren stal stonden een 9 tal kalveren. Deze dieren zijn door de beide arbeiders nog in vei ligheid gebracht, alvorens ook dit ge bouw door het vuur werd aangetast. Een goede maatregel van den heer K. was dat alle luiken van het woonhuis te laten sluiten. Toen de burgemeester van Grijpsker- ke bericht van den brand kreeg, begreep hij direct dat met de kleine spuit van zijn gemeente niet veel zou uit voeren zijn en hij belde onmiddellijk de politie te Middelburg op om hulp van daar te krij gen. De politie gaf het bericht, dat er een hofstede op den Seisweg in brand stond direct door naar de brandweer kazerne en ruim tien minuten later stond de groote autospuit op het terrein van den brand en 5 minuten daarna kon deze, mede dank zij het vlak in de buurt zijn van goede sloten, met kracht het blus- schingswerk aanvangen. Later kwam ook de autoladder met slangen-materi eel enz. ter plaatse. Er waren toen twee ploegen uitgerukt, en de beide andere stonden in de kazerne in reserve. Niet alleen kon het hevig oplaaiende vuur van de schuur worden aangepakt, maar ook kon worden overgenomen het werk van den heer K- en frijn helpers, die met emmers water het woonhuis hadden nat gehouden. De brandweer was spoedig meester van het terrein en kon uitbreiding voorkomen. Zij heeft echter geruimen tijd moeten werken om het vuur zoover te dooven, dat alleen nablussching nog noodig bleef. Vooral ook hooi en stroo, dat in de schuur was opgeborgen, en dat door de brandweer lieden van Grijpskerke uit elkaar werd gehaald bleef als altijd lang branden. Toen men zoover was heeft de burge meester van Grijpskerke, die zich met groote waardeering uitliet over het wer ken der Middelburgsche brandweer, de Grijpskerksche spuit laten komen en toen nam de plaatselijke brandweer de verdere zorgen geheel op zich. Zonder de krachtige hulp uit Middelburg was het woonhuis zoo goed als zeker niet te behouden geweest. Het verloren gegane vee, en de gebouwen en landbouwwerk tuigen waren verzekerd. Deze brand is wel zeker een bewijs geweest hoe hoog noodig eene regeling van onderlinge hulp is. Zeker de hulp komt toch, en de burgemeester van Grijpskerke verklaarde direct dat de kosten der hulpverleeninig voor re kening van zijn gemeente komen, maar als dit alles volgens bij contract over eengekomen regelen gaat, behoeft daar over zelfs niet eens meer gesproken te worden, dan staat het vast. Nog iets is bij het uitrukken van de brandweer dit maal weer eens aan het licht gekomen en wel, dat men hier ter stede nog maar niet schijnt te weten, dat men als de brandweer aankomt baan moet maken, opdat zij ten spoedigste de plaats, waar hulp noodig is, kan berei ken. Wij wekken daarom nog eens op ten spoedigste wagens en auto's te doen stoppen en op zij te zetten, opdat de brandweer zonder stoornissen haar weg kan vervolgen. Zaterdagavond gaf voor een vrij goed bezette Schuttershofzaal de Mid- Itlellburgsche Voetbal- en Athletiekver- eeniging Zelandia haar jaarfeest. De voor zitter, de heer J. van Steenhuisen, neet- te alle aanwezigen welkom» en dit in het bijzonder den heer Bal, vertegenwoordi ger van den Z.A.B. en de vertegenwoordi gers van zustervereenigkijgjen, o.a. die van D.O.S. uit Dordrecht. Spr wilde niet de geheele geschiedenis der vereei/iging Hoogste barometerstand 767.1 mm te La Coruna; laagste 733.3 mm te Nor- döyan- Verwachting tot Morgenavonds f Zon op: 5 h 13; onder 18 h 50. Licht op: 19 h 20. Maan op: 6 h 57; onder: 12 h 24. E.K.: 14 April. Hoog- en Laagwater te VHssmgeu Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. Is',-»- (S springtij). April. Hoogwater. Laagwater. Ma. 11 4.12 16.27 10.34 22.56 Di. 12 4.50 17.07 11.11 23.36 Wo. 13 5.35 17.59 11.57 Do. 14 6.43 19.11 0.28 13.03 ■caBaocrasaarsiBrBaJ gedurende de 22 jaar van haar bestaak nagaan maar volstond' er mede er op wijzend dat het eerste elftal zich dit jaar niet volledig heeft kunnen onLnloiieni wegens het feit, dat verschillende jeug dige spelers er in zijn opgenomen. Dank bjracht spr. aan d'e heeren P. de Ruij'tor en A. Flipse, de leiders resp. voor ath- letiek en voetbal en vooral ook aan de tooneelisten die zich voor dezen avond beschikbaar stelden. Spr. riep allen op pal te blijven staan voor de groen, wit, zwarte kleuren. Hiermede gaven de aanwezigen blij ken van instemming. De heer Gillissen jr. bood namens zijn vader, bij wien het clublokaal der ver- eeniging is geVestigd een m'ooie mand bloemen aan, waarvoor de voorzit! ?«- dank bracht. Hierop kon worden begonnen met f't eigenlijke programma, n.l. de opvoering van de drieacter „Eén dag dame", dat ook onlangs in den Schouwburg door Rhetorica is opgevoerd. De vertolkers der verschillende rollen gaven blijken van goede studie en het zich geheel' inleven in de door hen vertolkte per sonen. Tusschen de bedrijven in heeft de Toonder's Jasz voor uitstekende muzi kale afwisseling gezoi-gjd en zij heeft blijk gegeven van onvermfoeidheid ge durende de uren, dat er na gedanst werd, onder leiding van den heer Geers. Het was voor leden, donateurs mn iverdere aanwezigen een aangenaaile avond. In het 33ste jaarverslag van de N.V. „Verpleeghuis" alhier, deelt het bestuur mede, dat in 1931 de beide wijk verpleegsters zuster Tismeer en zus ter Wanjon voor de vereeniging werk ten. Zij deden haar werk met ijver en opgewektheid en namen ook tijdens de vacanties het werk grootendeels voor elkaar waar. De hulp van zuster Van SchagenLangejan was die maanden slechts enkele dagen per week noodig. Het Bestuur verheugt zich in de goede samenwerking van deze drie zusters. De zusters brachten 6317 bezoeken in 116 gezinnen. Ook dit jaar werden de meeste patiënten weer kosteloos ge holpen en kon door tusschenkomst van de zusters dikwijls een gezin tijdelijk fi nancieel v/orden gesteund. Het Bestuur brengt dank aan allen, die in 1931 voor haar werkten of de Vereeniging op andere wijze hielpen. De rekening wijst een eindcijfer aan van 5147 met een goed slot van 987. Het reservefonds is thans 77441 groot en het pensioenfonds 12291. Verleden week is de eindles ge houden van den cursus, die gedurende het afgeloopen winter half jaar gehou den is voor de brandmeesters der plat telandsgemeenten op Walcheren. Zoo wel theoretisch, en dat in een der za len van de Ambachtsschool, als prac- tisch is les gegeven en de lessen zijn met groot animo gevolgd; zij stonden onder de hoofdleiding van den comman dant der Middelburgsche brandweer, den heer 'H. Bierman.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1