iProuinciale E. M. T. O. TAXI. 10.65 (TRANSVAL1A rijwielen S. WIENER Co. s s I Peter Pan No, 84, Twee Bladen, ZATERDAG 9 APRIL 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang, BINNENLAND. VRIJWILLIGE OPKOMST ONDER DE WAPENEN. Draagt Helders Brillen. Tel. 298. St. Janstraat. Chauffeurs in Uniform. ZEELAND. Kort Zeeuwsch Nieuws, I C. JONGEPIER, Langeviele. 1 WEER EN WIND. 261, Seme lilee- tsche 11268 ilen, s lines, lielen 364, Ig en Lven- kcier, ;- en tr. L ider» en ange :foon 261, 133; idel, MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiên 30 cent per regel voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 -:. Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek' „Kleine Advertentiên" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiên, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiên onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent w? CONT1NGENTEERINGSBEZW AREN. Onder voorzitterschap van den heer 'Th. Ligthart is opgericht een comité, dat zich ten doel stelt de economische bezwaren, welke in verband met de con- tingenteering zich voordoen, na te gaan en te bestemder plaatse kenbaar te ma ken. Zonder zich in het algemeen tegen contingenteering te willen verzetten, meent het comité, dat een te ver gaande contingenteering, waarbij met de indi recte gevolgen voor verschillende be drijfstakken en voor de consumenten on voldoende rekening zou worden gehou den, de welvaart van ons land zou scha den. Het snelle tempo, waarin de Regeering haar diverse maatregelen neemt, heeft tot gevolg i zoo meent het Comité dat alle consequenties er van niet over zien kunnen worden. Maatregelen, die bedoeld zijn om het economisch leven van ons land te beschermen, kunnen door zijdelingsche werking, dan wel door reacties, die zij elders opwekken, uit eindelijk in hooge mate schadelijk zijn. De praktijk van de contingenteering tot dusverre heeft dit reeds duidelijk aange toond. Gewaakt moet echter worden, tegen een ontaarden van de contingenteering in een verkapt protectionisme en toepas sing ervan buiten het strikt noodzake lijke, daar zulks een groot gevaar voor de economische positie van ons land in het wereldverkeer met zich brengen. DE K. L, M. Op 7 April 1932 is het 12% jaar ge leden geweest, dat de K, L, M. werd op gericht. De exploitatie is, daar de maat schappij op 17 Mei 1920 het luchtver keer heeft geopend, practisch bijna ge durende twaalf jaar gevoerd. Hoezeer dit verkeer in dezen tijd ge groeid is, blijkt, als men weet, dat in 1921 350,000 km gevlogen werd, 1664 passa giers en 44.000 kg goederen vervoerd werden tegen 2.599.740 km, 20.512 pas sagiers en 1.321,875 kg goederen in 1931. Wat het beschikbare laadvermogen van 1000 kg over een afstand van 1 km betrof, in 1922 werd totaal gepresteerd 163.000 ton-km tegen een kostprijs per ton-km van 4.74, in 1931 was de totale prestatie 1.974.895 tegen een kostprijs rond 1,11 per ton-km. Verschenen is het Voorloopig Verslag over het wetsvoorstel-Albarda tot na dere regeling van de vrijwillige opkomst onder de wapenen van dienstplichtigen en reservepersoneel. Vele leden verklaarden niet te begrij pen, welke reëele bezwaren kunnen wor den aangevoerd tegen het instituut van den B. V. L. Dat vrijwilligers zich be schikbaar stellen om het wettig gezag te steunen, verdient naar hun opvatting niet anders dan waardeering. Het insti tuut beschermt het heele' volk, ook de sociaal-democraten, tegen revolutionair geweld en bestond het niet, dan zou de dienstplicht moeten worden verzwaard. De voorstanders verdedigen het voor stel en merkten o.a. op, dat in dit insti tuut een geest gekweekt wordt van vij andigheid tegen medeburgers. Men vreesde, dat handhaving van het insti tuut zal kunnen leiden tot botsingen tus schen twee op militaire wijze gevormde organisaties. Daarbij wezen zij op de af schrikwekkende voorbeelden, gegeven in Duitschland en Oostenrijk. DE DERDE KRUISER. De minister van defensie heeft op vra- tfef ï16* tweede Kamerlid Cramer betreffende uitstel van den bouw van den derden kruiser geantwoord: De onaergeteekende heeft kennis ge nomen van de in het college van gede legeerden van den Volksraad op 17 De cember a.p. aangenomen motie. Gezien de moeilijke tijdsomstandighe den is besloten, wel is waar den bouw van den reservekruiser, waarvoor de eerste termijn reeds is goedgekeurd en de voorbereidingen zijn getroffen voort gang te doen hebben maar, behoudens buitengewone omstandigheden of een onverwachten omkeer in de conjunc tuur, gedurende de jaren, dat deze bouw in gang is, in afwijking van het destijds medegedeelde bouwplan, ,geen nieuw materieel dat voor gemeenschappe lijke rekening van Nederland en Neder- Jandsch-Indië zal worden gebouwd, op stapel te zetten. Wij volgen de prijsverlagingen en blijven het laagst in prijs. (Ingez. Med.) LOONSVERLAGING VAN HET SPOORWEGPERSONEEL. In een spoedvergadering van den Per- soneelraad is gistermorgen de quaestie van loonsverlaging voor het spoorweg personeel behandeld. Deze sprak er zijn groote verbazing over uit, dat in de 'conferentie van .2i> Haart de direetie zelfs met geen woord over deze verlaging heeft gesproken, hoe wel, toen reeds bezuinigingsmaatreg|elen aan de orde zijn geweest. De Personeelraad besloot deze zaak niet in behandeling te nemen, doch haar over te 'leggen aan de verschillende or ganisaties. TOL-UNIE TUSSCHEN NEDERLAND EN BELGIE, De Nederlandsche Kamer van Koop handel in België deelt mede: Op dringend verzoek van verschillen de Kamers van Koophandel, Syndicale Kamers en groote industrieele onderne mingen in Nederland en België is de da tum van sluiting van het referendum in zake de al of niet wenschelijkheid van een tollinie tusschen Nederland en Bel gië (België-Luxemburg), uitgeschreven door de Nederlandsche Kamer van Koophandel voor België te Brussel nader vastgesteld op 15 Mei. (De oorspronke lijke datum van sluiting was 1 April). DE EXPORT NAAR DUITSCHLAND. Dezer dagen had op uitnoodiging van het comité voor economisch verweer uit de Nederl. Land- en Tuinbouworganisa ties een bijeenkomst plaats tusschen dit comité en de vertegenwoordigers der industrieele organisaties hier te lande ter bespreking van de mogelijkheid om tot georganiseerd contact te komen ter zake van de export moeilijkheden, waar door het nu met het economisch leven in Nederland vastloopt. Eenstemmig was men van meening dat er van Duitschland concrete waarborgen dienen te worden geeischt ten aanzien van de veiligstel ling van onzen invoer in dat land en de beschikbaarstelling van deviezen daar voor beide rekening houdende met de beteekenis van onzen invoer uit Duitsch land. Langer uitstel van een dergelijke regeling brengt den toestand van onzen export en het geheele bedrijfsleven in Nederland verder uit het evenwicht. Bij Kon. besluit zijn benoemd tot ridder in de orde van ;Oranje-Nassau I. N. G. Alben, directeur van ('den rijks dienst der Zuiderzeewerken en ir Ti. van Maanen, adj.-directeur van dé Ned. Heide-Maatschappij. (Ingez. Med.) MIDDELBURG. De ontvanger der Rijksbelastingen alhier brengt belastingplichtigen in her innering, dat de aanslagen in de Rijks inkomstenbelasting enz. vóór het einde van April behooren te worden afbetaald. Om gedrang aan de loketten en opont houd te voorkomen, is het wenschelijk reeds thans met de betaling aan te van gen en deze niet tot een der laatste be taaldagen in April uit te stellen. Betaling kan, behalve aan het Ont vangkantoor in het Oost-Indisch Huis, geschieden aan het postkantoor te Mid delburg en aan de hulpkantoren der pos terijen. Niemand 'kan eindigen met groot te zijn, als hij niet met klein begonnen is. Gisteravond gaf de afd. Middelburg van den Christen Gymnasiasten Bond een feestavond in het Schuttershof. Een drietal tooneelstukjes werden vlot en met succes opgevoerd die veelal een gullen lach om de vroolijke situaties uitlokten. „Het Geheim van Hartenfels", dat wordt opgelost en het geheimzinnige spook op het laatste oogenblik „ontslui erd". De pseudo-tolk in „Yes-Yes", die de vreemdelingen te woord stond, veel verwarring en woede veroorzaakte, doch tenslotte toch het geluk nog bracht. De uitvinding „Kon" die Oom niet die vreugde bracht die hij er van verwacht had en nu zelf een andere „proef" zal moeten doorstaan. Een strijkje zorgde voor de gezellig heid in de pauze's, terwijl ds. Ringnalda dezen geslaagden feestavond met gebed opende en sloot. WALCHEREN. De vertrekkende burgemeester van Westkapelie. Zooals wij gisteren nog onder laatste berichten konden melden is de heer mr. W. J. Wolderingh van der Hoop, burge meester van Westkapelie, benoemd tot burgemeester van Katwijk. In den heer Woldringh van der Hoop verliest Westkapelie een burgemeester, die van af zijn optreden als zoodanig in 1923 steeds getoond heeft met de nooden en behoeften der gemeente en zijn inwoners mede te leven en veel in het belang der gemeente heeft helpen tot stand bren gen. Maar de vertrekkende heeft zich niet bepaald tot de belangen van West kapelie alleen en dit blijkt o.a. uit zijn optreden als voorzitter van de Vereenx- ging tot verzekering tegen de kosten van Ziekenhuisv-ï'-pleging op Walcheren- Voor de oprichting en ontwikkeling van deze nog vrij jeugdige vereeniging heeft de heer v. d. Hoop zeer veel gedaan. Nog een ander voor Walcheren van groot belang zijnde zaak had zijn volle medewerking en dan doelen wij op het zoo brandende vraagstuk der voor ziening tegen de gevolgen van brand. De afdeeling Walcheren van den Zeeuw- schen Brandweerbond zal in mr. Wol dringh van der Hoop zijn eersten voor zitter verliezen, die ook hier heeft ge toond de rechte man op de rechte plaats te zijn. Naar de Maasbode meldt zal de instal latie van den nieuwen burgemeester van Katwijk reeds op Maandag 18 April plaats vinden. ITUID-BEVELAND. KRABBENDIJKE. Donderdag is een propagandavergadering van den Chr. Besturenbond gehouden, waar de heer M .Ruppert, tijdelijk vrijgestelde van den Ned. Chr. Landarheidsbond, en de heer Moll, secretaris van den Ned. Chr. Bouwvakarbeidersbond, het woord heb ben gevoerd. THOLEN. De tram naar Bergen op Zoom. THOLEN. Men schrijft ons uit Tholen: Er schijnt groote kans te bestaan dat de verbinding per stoomtram A.B.T. met ons stadje en Bergen op Zoom bin nenkort uitgebreid zal kunnen worden. Immers de energieke directeur, ir. G. J. van Wieringen Borski, die reeds zoove le verbeteringen in het belang van den handel in onze omgeving inzake het vrachtvervoer heeft bewerkstelligd, is er in geslaagd om een autobus geschikt te hebben gemaakt voor vervoer over de rails. De „Autorail" - zoo noemt de heer Borski het nieuwe vervoermiddel, kan een snelheid ontwikkelen van 50 km per uur, terwijl het voertuig niet schokt. Door de ingebruikneming van dit vervoermiddel zal het mogelijk zijn meer diensten tusschen Tholen en Ber gen op Zoom in te leggen en ook een reisgelegenheid te krijgen ongeveer 23 uur uit Bergen op Zoom, zulks in aan sluiting op den laatsten trein uit Hol land, die aldaar 22.23 aankomt. Voorts schijnen de fusieplannen van al de Noord-Brabantsche stoomtram men reeds in een vergevorderd stadi um te zijn, zoodat binnenkort deze zaak haar beslag zal krijgen, waarbij wij te Tholen ook betrokken zijn. Algemeen hoopt men in onze omgeving dat ir. Van Wieringen Borski, thans directeur v_n de A.B.T. en de Zuiderstoomtram weg Mij., mede als directeur zal worden benoemd, temeer waar deze bekend staat als een erergiek man, die steeds in persoonlijk contact met de handels- menschen hier blijft, hetgeen zeer gun stig werkt. ZEEITWSCH-VLA ANDEREN O. D- BRESKENS. Naar de Bresk. Crt. ver neemt, ligt het :n de bedoeling van het gemeentebestuur, te komen tot de instel ling van een gemeentelijken cyclostyle- dienst. Ten r,adeele van den landbouwer B. te Biervliet is een dezer dagen uit een op zijn erf staand wagenhuis 'n partij kunstmest ontvreemd. De politie stelt een onderzoek in. De marechaussee te Sluis heeft aangehouden en ter beschikking van de Justitie te Middelburg gesteld, zekeren G., wonende te Aardenburg, verdacht van diefstal van een 100 tal baalzakken. i Mooier, Sterker, Billijker AGENT (Ingez, Med.) KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR DE ZEEUWSCHE EILANDEN. Vrijdagavond vergaderde bovenge noemde Kamer ten stadhuize te Middel burg onder voorzitterschap van den heer C- Boudewijnse. Anwezig waren met den voorzitter 15 leden. Afwezig de heeren Van Raalte, Bosman, De Vos, Enzlin, Olthoff, Mach- geels en Anker, allen met kennisgeving De VOORZITTER, die in de vorige vergadering zijn beslissing aanhield of hij zich de toen gevallen herbenoeming liet wel gevallen, verklaarde nu haar voor 1932 weder te aanvaarden. De leden gaven door applaus blijk, dat zij dit toejuichten. De VOORZITTER herinnerde er aan, dat hij de vorige maal reeds iets zeide naar aanleiding van de toelating van den heer Ir. J. Siebenga, die toen echter verhinderd was aanwezig te zijn. Ook na mens de leden heette spr. hem nu wel kom en hoopte, dat het nieuwe lid zal medewerken aan de economische belan gen van handel en industrie en dat men met hem even aangenaam zal kunnen samenwerken als met zijn voorgangers. Mededeelingen. Behalve enkele goedkeuringen van be sluiten der Kamer was ingekomen een dankbetuiging van de K.L.M. voor den toegekenden steun voor de nieuwe lucht lijn. r Aan den minister van financiën zijn be zwaren bekend gemaakt tegen het feit, dat de bewaarder van de hypotheken te Middelburg tevens belast is met een ont vangerskantoor en men nu voor het zgn. natten zegel zoowel naar de Noordstraat als naar het Oostindisch Huis moet gaan. Geantwoord is, dat men zal trachten er aan te gemoet te komen. Van de Vereeniging „Oost en West" kwam mededeeling, dat de voor den her bouw van het paviljoen te Parijs toege zegde bedrag, niet noodig is geweest en gevraagd werd of het goed was, dat be drag te verdeelen tusschen het Nationaal Crisis comité, een zelfde comité in In- dië en het Comité tot uitzending van Ne derlandsche kinderen in Duitschland- Het bureau heeft geantwoord, dat hoe nuttig die instellingen ook zijn, het niet op den weg der Kamer ligt ze te steunen. Daarna is het bedrag van 100 vermin derd met 2% administratiekosten te rug ontvangen. De Inspecteur van de P. T. T. heeft op 'n desbetreffend schrijven bericht dat hij in het vervolg de Kamer zal raadplegen over het veranderen van een hulppost kantoor in een poststation. De directie van de N. S. berichtte, dat niet kan worden voldaan aan het ver zoek om trein 257, die te 19.18 van Bel- ®®ae«®e©«#®®@@«©®®©©<®©©©®«®®t f) 100 cM breed per Meter. Kleurecht. Waschecht. 0 m ZIE ETALAGE. (Ingez. Med.) 9-IV-'32. Vrijdag hoogste lucht tem peratuur 8.6 °C (47 °F); laagste 3.3 °C (38° F). Heden 9 h: 7.1 °C; 12 h: 7.7 °C. 3,7 mm regen. Hoogste barometerstand alhier 766 mm; laagste 758 mm. Hoogste barometerstand 733.4 mm te Toulouse; laagste 739.5 mm te Hapa- randa. Verwachting tot Morgenavond: Matige tot krachtige, later wellicht stormachtige Z.W. tot W. wind, zwaar bewolkt tot betrokken, tijdelijk regen, zachter, vooral des nachts. Zon op: 5 h 18; onder 18 h 47. Licht op: 19 h 17. Maanop: 6 h 00; onder: 23 h 12. Zondag 10 April Zon op: 5 h 15; onder 18 h 48. Licht op: 19 h 18. Maan op: 6 h 23. E.K. 14 April. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelie is 28 min, en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). April. Hoogwater. Laagwater. Za. 9 3.02 15.22 9.37 21.41 Zo. 10 3.34 15.53 10.05 22.17 Ma. 11 4.12 16.27 10.34 22.56 Di. 12 4,50 17.07 11.11 23.36 gië te Roosendaal aankomt, verbinding te geven met trein 1676, die te 19.17 naar Zeeland vertrekt, en die dan ongeveer 25 minuten te Roosendaal zou moeten staan, wat voor reizigers uit Holland veel te lang moet worden geacht. Al deze stukken werden voor kennis geving aangenomen. Ingekomen stukken. Het zelfde geschiedde met twee in gekomen stukken, resp. betreffende be talingsverkeer Nederland-Oostenrijk en eventueele voorstellen tot wijziging of aanvulling van de bestaande interna tionale bepalingen betreffende den^ost- dienst. Steun Winkelweek. Z.h.s. vereenigde de Kamer zich met het voorstel om 100 bij te dragen in de kosten van de winkelweek, gehouden door de vereeniging „Gemeenschappelijk Belang" te Vlissingen. Rekening, De reeds vermelde rekening 1931 kon ook de goedkeuring van de Kamer weg dragen, Maatregelen voor uitstel van betaling, enz. Het voorstel van het bureau om den Minister van Arbeid, Handel en Nijver heid te melden, dat de Kamer de wen schelijkheid van wettelijke bepalingen inzake uitstel van betaling enz., niet in ziet, gaf aanleiding tot zeer uitvoerige discussies. De oppositie kwam voornamelijk van de zijde van den heer Ir. Siebenga. Op deze discussie hopen wij nader terug te komen, Thans zij alleen gemeld, dat het voorstel is aangenomen met 10 tegen 5 stemmen. Overbrugging Hollandsch Diep. Het voorstel om geen adhaesie te betui gen aan de motie van 't Comité van Ac tie op Schouwen, welke motie doelt op een nader onderzoek naar een brug te Willemstad, in plaats van te Moerdijk, gaf den heer Klok aanleiding op te merken, dat het goed is, dat de verbin ding zoo dicht mogelijk bij Zeeland komt.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1