provinciale .ZeeutuscHe E. M. T. O. TAXI. »iHO€l§Üpp@l' saus No. 83. Twee Bladen, VRIJDAG 8 APRIL 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. De nieuwe luchtlijn STATEN-GENERAAL, BINNENLAND. Tel. 298. St. Janstraat, Chauffeurs in Uniform. ZEELAND. Bij twee pakjes ^-J^-pudding WEER EN WIND, MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 12.30, elders ƒ2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg i8 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 3*1 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10 elke reg«l meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels ops> nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven' „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent De K.L.M. moet een maatschappij met moderne opvattingen zijn, immers: zij stelt zich ten doel ontwikkeling van het modernste vervoer! Op velerlei wijzen toont zij dit te zijn, ook en niet het minst in hare propagan da, haar contact met het publiek waarvan zij tenslotte alles immers heb ben moet haar voortvarendheid waar het geldt uitbouw van 't bestaande, in voering van het nieuwe. Of dit nu een nieuwe luchtlijn of een nieuw vliegtuig, een nieuw vliegveld of een nieuwe route betreft, 't gaat er alles kwiek. Uiting van deze moderne bedrijfsop- vatting is ook de openlijke en vrijmoedi ge wederzijdsche aanraking, die de K.L. M. met het pulseerende zakenleven zoekt en vindt. De vergadering, gister middag in St. Joris, was daarvan een voorbeeld. Belanghebbenden van aller lei schakeering waren daar bijeengeko men met allen dit eene doel: de komen de luchtlijn Zeeland-Waalhaven zoo goed mogelijk te maken, opdat zij een succes worde. Waaruit voortbestaan en uitbrei ding, doortrekking naar W. en O. Zeeuwsch-Vlaanderen, aansluiting op de Belgische vliegvelden, kunnen voort vloeien te zijner tijd. Vele wenschen zijn er gisteren geuit. Op zichzelf allen redelijk. De K.L.M. zou daaraan twijfelen we geen oogenblik liefst voldoen aan alles wat men maar kan wenschen. Maar er zijn velerlei grenzen, waaraan zij haars ondanks gebonden is, en de K.L.M. wenscht, naast voortvarendheid tot het uiterst mogelijke, een verstandige en za kelijke zakenpolitiek te voeren; ook al, wijl dat op den langen duur nog altijd blijkt het beste te zijn. Want een voor zichtig en sekuur opgebouwde zaak zal niet instorten een met 'n hoera'tje be gonnen te grootscheeps opgezet iets ver dwijnt dikwijls na korten bloei. Zoo zal de K.L.M., schoon van aller- besten wille, niet aan alle geuite en nog te uiten verlangens kunnen voldoen. Daarom: als eenmaal de knoop is doorgehakt, de dienstregeling is vastge steld en de tarieven zijn bepaald dan met man en macht aan 't werk om de Zeeuvysche luchtlijn te bevorderen, teneinde haar te behouden! EERSTE KAMER. Aan de orde zijn verscheidene wets ontwerpen, waaronder een wijziging van wetten nopens rijksgaranties van geld- leeningen voor stichting van bijzondere scholen voor nijverheids- en landbouw onderwijs en voor aankoop van grond, stichting, uitbreiding enz. van hoogere burgerscholen enz. Daarbij bepleitte de heer Smeen- g e (lib.) spoed met betrekking tot scho len, waarvoor vergunning is verleend maar met den bouw waarvan nog niet is aangevangen. Minister Terpstra zal dit verzoek gaarne zooveel mogelijk inwilligen. Het wetsontwerp wordt z.h.s. aangeno men evenals de andere aan de orde zijnde wetsontwerpen, waaronder de wij ziging van de Natuurschoonwet, waarna de vergadering wordt gesloten en de Ka mer in de afdeelingen de Indische be grooting ging onderzoeken. HET PONDENVERLIES VAN DE NEDERLANDSCHE BANK, In de memorie van antwoord op het V.V. der Tweede Kamer aangaande het pondenverlies van de Nederlandsche Bank, wordt op den voorgrond gesteld, dat de op dit gebied' door de Nederland sche Bank gevolgde politiek niet in het verborgen is geschied, maar sinds jaren in het openbaar gevoerd werd, zonder dat daartegen ooit ernstige critiek rees. Bij den terugkeer, in April 1925, tot den gouden standaard, stond de leiding van de Nederlandsche Bank in verband met den geringen omvang der eischen, welke de binnenlandsche credietver- strekking stelde, voor de keuze tusschen het blijven aanhouden van een oneven redig grooten goudvoorraad en het ge ven van uitbreiding aan de buitenland- sche wissels en saldi der Bank. De be slissing viel in laatstgenoemden zin. "Uitvoerig zet de minister de overwe gingen daartoe uiteen. Naar het den mi nister voorkomt, is er dan ook slechts plaats voor de vraag, of de Bank zich bij het betrachten van een voorzichtig beleid, tijdig van haar pondenbezit had moeten ontdoen. Hierbij wordt verwezen naar de ge- dachtenwisseling, die de Nederlandsche Bank met de Bank of Engeland ge voerd heeft, toen onrust omtrent de fi- nancieele positie van Engeland begon te heerschen en naar het in September 1931 door het hoofd van de Nederland sche Bank uitgegeven communiqué. Sedert dien is gebleken, dat de Bank of Engeland zich op het standpunt plaatst, dat het loslaten van den gouden standaard een maatregel is, die voor de uitsluitende verantwoording komt van de Engelsche regeering en voorts, dat tegenover den goudvoorraad van ruim 130 millioen pond, die de Bank of Eng land nog op 21 September 1931 had, ge steld moeten worden de leeningen, die door de Engelsche regeeering en de Bank of England ter ondersteuning van het pond werden opgenomen. Nadat de 21ste September geleerd had, dat zelfs het onmogelijk geachte mogelijk geworden was en de gebeur tenissen van dien dag het rotsvaste ver trouwen in het Engelsche pond hadden beschaamd, heeft algemeen de meening post gevat, dat de goudwisselpolitiek voor den eersten tijd moest werden los gelaten. Niet de vingeerende winstverdeeling maar de publiekrechterlijke functie der Bank was een leidend motief bij de be slissing, die achteraf een mistasting bleek. In antwoord op de klacht der leden, die van meening zijn, dat er bij het be heer der Nederlandsche Bank terdege versoberd zal moeten worden, kan wor den medegedeeld, dat de directie in den jongsten tijd ernstige pogingen heeft gedaan de kosten te drukken. Het verlies van de Nederlandsche Bank zal door niemand anders gedragen worden dan door de deelgerechtigden, in de Nederlandsche Bank, waartoe ook de staat behoort. De deelgerechtigden in de winst zul len het verlies dragen door winstderving gedurende een reeks van jaren. De vrees, in het voorloopig verslag uitgesproken, dat zoolang het verlies niet volledig is afgeschreven, het on derhavig ontwerp het onmogelijk zal maken, het octrooi op te zeggen, berust op een misvatting. De vraag of het niet beter ware, de helft van het verlies voor rekening van den staat te nemen, wordt door den minister ontkennend beantwoord. De vraag of het niet mogelijk zou zijn het land, dat zijn valuta heeft ge- deprecieerd aansprakelijk te stellen voor de dientengevolge door anderen geleden schade, is van verre strekking, te meer daar sinds 1914 alle landen van Europa, buiten Zwitserland en Ne derland, onder deze aansprakelijkheid zouden vallen. INTELLECTUEELE TOENADERING TUSSCHEN NEDER LAND EN BELGIë. De Ned. afd. van de commissie, belast met de uitvoering van het intellectueel verdrag tusschen Nederland en België heeft alsnog professor dr. J. J. Salver- da de Grave, hoogleeraar aan de ge meentelijke universiteit te Amsterdam, aangewezen voor het houden van voor drachten aan de Universiteit te Gent. CONTINGENTEERING VAN DEN VLEESCHINVOER. In de memorie van antwoord der Tweede Kamer op het wetsontwerp tot regeling van den invoer van versch of gekoeld rund- en kalfsvleesch en van bevroren rund- en kalfsvleesch verde digt de minister uitvoerig de late indie ning van dit ontwerp. Wat betreft de bestemming die in De nemarken zou zijn gewekt moet worden opgemerkt dat de contingenteering van den vleeschinvoer voor jde Denen geenszins als een verrassing kan zijn ge komen. De regeering wenscht zooveel moge lijk rekening te houden met de belan gen van een land als Denemarken, waar mede de Nederlandsche betrekkingen van oudsher van den meest vriendschap- pelijken aard zijn, een land bovendien, dat met ons naar economische toenade ring streeft. De liefde schrijft niet hare uitga ven op één blad en hare ontvangsten op een ander, want haar uitgaven zijn haar ontvangsten tegelijk. In haar werk ligt haar loon. De minister kan dan ook niet aan nemen, dat Denemarken indien het van maatregelen onzerzijds in eenig opzicht nadeelige gevolgen mocht ondervinden, daarin aanleiding zou kunnen vinden tot tegenmaatregelen. De minister is dan ook geneigd de moe:lijkheden, welke onze export naar dit land ondervindt, op rekening te stel len van de economische situatie daar te lande, in verband met de internatio nale economische omstandigheden. NATIONALE BOEREN- EN TUIN- DERSBOND. De dagelijksche besturen van den Plattelandersbofid en van het Groene Front hebben te Utrecht vergaderd om te geraken tot een grondslag, waarop bij de aanstaande Kamerverkiezingen kan worden samengewerkt. Eenparig van meening dat deze sa menwerking gewenscht is, besloot men, aan de beide partijen voor te stellen te besluiten tot deze samenwerking, onder den naam van „Nationale Boeren- en Tuindersbond' DE KOLENINVOER IN BEIGIë, De Belgisch-Duitsche onderhandelin gen, betreffende een nieuwe contingen teering van den invoer van Duitsche steenkolen in België, zijn tot een goed einde gebracht, aldus de corresp- van de N.R.C. te Brussel. De invoer van steen kolen wordt ingevolge de bepalingen van dit nieuwe accoord van 70 tot 55.7 pet. van den gewonen invoer verlaagd. De Belgische mijnen zullen van haar kant de dagelijksche productie met 120.000 ton verminderen, In verband hiermee zou heden ook een bijeenkomst van Nederlandsche en Bel gische belanghebbenden te Brussel plaats hebben. -Het retourvliegtuig de Valk is he denmorgen uit Batavia naar Amsterdam vertrokken. De 33ste algemeene vergadering van den nationalen vrouwenraad koos het Tweede Kamerlid mej. mr. C. Frida Katz tot presidente. De Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen zal haar negentiende jaar- lijksche algemeene vergadering houden op 12 en 13 April in Hilversum. (Ingez. Med.) Autobusconcessies, Ged. Staten hebben voor den tijd van 5 jaar de volgende autobusconcessies verleend: aan P. Riemens te Serooskerke (W.) voor een dienst op Donderdagen van Serooskerke over Vrouwenpolder, Se rooskerke en St. Laui-ens naar Middel burg en omgekeerd; aan H. Castel te Veere voor een da- gelijkschen dienst van Veere naar Mid delburg en omgekeerd; aan L. K. Kramer en E. J. van der Peijl te Yerseke voor een dagelijkschen dienst van Yerseke over Kapelle en Kloetinge naar Goes en omgekeerd; aan C. W, Versloot te Yerseke voor 'n dagelijkschen dienst van Yerseke over Kapelle en Kloetinge naar Goes en om gekeerd; aan wed. A. Frederiks en L. K. Kra mer te Yerseke voor dagelijksche dien- ningen-Yerseke en van Yerseke naar het station Vlake. sten van Yerseke naar het station Krui- PUDDING FABRIEK GRONINGEN (Ingez. Med.) aan de N.V, Autobusdienst v.h. Ch. Willemstein te Wemeldinge voor den dagelijkschen dienst van Wemeldinge over Kapelle en Kloetinge naar Goes en omgekeerd; aan L. Leendertse te Hansweert voor een dagelijkschen dienst van Hansweert over Schore, Kapelle en Kloetinge naar Goes en omgekeerd; aan J. Bauer te Kruiningen voor een dagelijkschen dienst 'van Kruiningen naar het spoorwegstation Vlake en om gekeerd. Boschs en heidebranden. De Commissaris der Koningin heeft tot de colleges van B- en W. een circulaire gericht, waarin opgenomen een verzoek van den Minister van Binnenlandsche zaken om aan den Directeur van het Staatsboschbeheer te Utrecht gegevens te verstrekken betreffende eventueel voorkomende branden in bosschen, in hakhout, in heidevelden, in ruigte, in duinen, en wel den datum van den brand; de gemeente(n) waar de brand woedde, de oppervlakte en aard van het ver brande; zoo mogelijk eene schatting van de schade en de oorzaak cf vermoede lijke schade. MIDDELBURG. Woensdagavond kwam de Geref. Knapenvereeniging „Samuel" in den Buitentuin in 20ste jaarvergadering fees telijk bijeen. Een der leiders de heer De Bruin sprak in zijn openingswoord van den groei der vereeniging, die thans in 3 afdeelingen vergadert en 62 leden telt. In 3 groepen werd een voordrachten wedstrijd gehouden, werden opstellen geleverd en e-enige filmpjes vertoond door middel van een Pathé-Baby appa raat. Een der ouders bracht den dank der vergadering voor den prettigen welbe- steden avond. Monotype-film. De Continental Monotype Trading Comp. te Amsterdam had gisterenavond in de Sociëteit „De Vergenoeging" al hier een vergadering belegd, waar een harer vertegenwoordigers een film over de Monotype-zetmachine zou vertoonen. Door middel van biljetten waren de vak- menschen, patroons zoowel als gezel len, tol het bijwonen daarvan uitgenoo- digd. Men had evenwel geen acht geslagen op het heerschende antagonisme tus schen het georganiseerde en het onge organiseerde drukkersbedrijf, en toen een Goessche ongeorganiseerde drukker met zijn personeel de zaal binnenkwam, ontstond een dispuut, dat eindigde met het verlaten der bijeenkomst door vrij wel alle georganiseerden. De vertooning heeft toen nagenoeg uitsluitend voor deze Goessenaren, voortgang gehad. VLISSINGEN. Hedennacht is door den storm een deel weggeslagen van den dam, die de stad met het z.g.n. eiland verbindt, waarbij ook het wegdek beschadigd is. De motorveerboot „Prinses Ju liana", die hedenmorgen nog naar Bres- k-ens was vertrokken, moest aldaar blij ven liggen wegens een defect aan de machine. Hierdoor verviel de dienst om 7.30 van Vlissingen ook. Te 9.15 is de stoomboot, die te 9.05 naar Terneuzen had moeten vertrekken, naar Breskens gevaren. WALCHEREN. O. EN W. SOUBURG. Woensdag avond vergaderde de afdeel ing Souhnrg- Rittheln Van het Groene Kruis. In zijn openingswoord herdacht de 8-1V"'32: Donderdag hoogste lucht temperatuur 8.6 °C (47 °F); laagste 5.5 °C (42 °F). Heden 9 h: 6.7 °C; 12 h: 9.7 °C. 0.3 mm regen. Hoogste barome terstand alhier 758 mm, laagste 748 mm. Hoogste barometerstand 769,1 mm te Toulouse; laagste 729.4 mm te Helsing- fors. Verwachting tot Morgenavond: Meest matige, aan de kust aanvanke lijk nog krachtige N.W. tot W, wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklarin gen, aanvankelijk nog kans op regen buien, weinig verandering in tempera tuur. Zon op: 5 h 20; onder 18 h 45; Licht op: 19 h 15. Maan op: 5 h 44; onder 21 h 58, E.K. 14 April. Hoog- en Laagwaier ie VHssingeo. Westkapelle is 2S min. en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 min, la'.er (S springtij]. Vr. Za. Zo. Ma. 8 S 9 10 11 April. Hoogwater. 2.34 14.52 3.02 15.22 3.34 15.53 4.12 16.27 Laagwaies 9.10 21.11 9.37 21.41 10.05 22.17 10.34 22.56 voorzitter den overleden penningmieestein den heer A. Pieterse, die een reeiisl van jaren dë vereeniging tol grooten steun is geweest. In het afgeloopen jaar werden 40 ar tikelen voor hel magazijn aangekocht, zoodat deze te Souburg 405 en te Rit- 5them 48 bedragen. Te Souburg werden aan 481 personen 596 verplegingsartikelen afgegeven en le oR.itfhem aan 43 personen. De Vereeniging felt tc Souburg 996 en te Rittlieni' 147 leden. Zij heeft de hesciiikking over '10 ligtenten. Een. tweetal woningen werden ontsmet en een tweetal verbeterd. De circulaire ter verkrijging van meer dere contributie had een uiteerdere ont vangst tengevolge van f 259. De inkomsten der afdeeling Groene Kruis bedroegen f 153S, de uitgaven 1326 die der T.B C.-afdeëling resp. f 1291 en 1365. Aangekocht werden een 'klein en een groot zuurstofapparaat. Ten slotte werd in de plaats van den beer A. Pieterse benoemd, de heef* F. Leenhouts. ZUID-BEVELAND. IERSEKE. Gisterenavond is de auto van den heer C. Bom Christiaansen bij terugkeer uit Goes, onder weg vermoe delijk door kortsluiting in brand ge vlogen en geheel vernield. Persoonlijke ongelukken kwamen er niet bij voor en verzekering dekt de schade. KRUININGEN. Nadat Woensdagavond in de „Korenbeurs" de besturen Gier Buurtvereenigingen een voorloopige be spreking hielden over de installatie van onzen nieuwen burgemeester dë 'heer B. C. de Mul, werd gisteravond op- den nieuwen burgemeester, den beer installatie thans bekend is, Vrijdag '22 April. Als dagelijksch bestuur werden gekozen de heeren II. C. Baaiens, voor zitter, De Groof, secretaris en CA. Koi- 'tense, penningmeester. Alle wn-eenigin- gen zegden hun volle medewerking toe. Besloten werd den burgemeester in optocht feestelijk af le halen 'en ver der den dag te vullen met muziek- zang, gymnastiek, groepen enz. Met'liet oog op de tijdsonifilandighe-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1