^rouinciale JZeemuscfie E. M. T. O. T A XI. No. 82. Twee Bladen. DONDERDAG 7 APRIL 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. Zeeland en België. STATEN-GENERAAL, BINNENLAND. Tel. 298. St. Janstraat. ZEELAND. WEER EN WIND. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent iKBS De „Gazette van Gent" wijdt een uit voerige beschouwing aan de onderhan delingen tusschen Nederland en België. Daar ware wel zoo een en ander tegen in te brengen veel zelfs wellicht, maar we willen niet alles even zwaar nemen. De stellig ernstige bezwaren, die er b.v. voor ons land aan een gesloten, de grens kruisend, Moerdijkkanaal verbon den zouden zijn, kan men niet met een grapje afdoen, alsof we bang zouden zijn dat de (niet bestaande) „Belgische ma rine, de booten van Sint-Anneke of de vloot van Monaco" ons vrees zouden inboezemen! Wanneer de „Gazette van Gent" dan ook schrijft, dat in onze bla den „ernstig en strak zulke stompzin nigheden gedrukt worden", dan veroor loven wij ons op te merken, dat deze, en meer ons in de pen gegeven stomp zinnigheden niet door ons, maar door onzen opponent bedacht zijn! De ar gumenten die de Nederlandsche pers in haar beschouwingen over een nieuw Nederlandsch-Belgisch verdrag pleegt aan te voeren, zijn als regel van ander en deugdelijker gehalte. Evenwel, en als gezegd: we zullen der gelijke grapjes en ontsporinkjes niet al te zwaar nemen. En ons bepalen bij de hoofdstrekking van het betoog. Die is kort samengevat deze: Zee land en West N.-Brabant hebben, eco nomisch gesproken, véél van Gent en van Antwerpen, daarentegen niets van Rotterdam te verwachten. Aan Rotter dam dienen Middelburg, Veere, Vlissin gen, de steden en stadjes van Zeeuwsch- Vlaanderen enzoovoorts, zelfs hun eco- nomischen achteruitgang, (de Gazette van Gent spreekt zelfs van „dood maar zoo erg is het toch heusch niet!) te wij ten. Ergo: dat de Zeeuwen zich niet door Rotterdams misbaar (dat „zich weert als een duivel in een wijwatervat tegen het kanaal AntwerpenMoerdijk") in de lu ren laten leggen, maar, erkennende het feit dat Zeeland binnen den economi- schen cirkel van Gent en Antwerpen ligt, zich op die twee Belgische steden oriën- teeren en zich onthouden van meezingen in het Rotterdamsche anti-Belgische koor. Aldus betoogt de Gazette van Gent. Men zou zoo zeggen: dat is een vrien delijke raad; hij is zeker wèlgemeend, en dus volge men hem op. Tot op zekere hoogte is dat reeds ge schied, Zooals men uit ons blad heeft kunnen vernemen, stelt het in oprich ting zijnde Comité van waakzaamheid zich op een zeer voorzichtig standpunt. Het wenscht allereerst, en deugdelijk, te weten of er, evenals bij het vorige ver drag, specifiek Zeeuwsche belangen aangetast staan te worden, alvorens het zijn stem in het groote protestkoor zal willen mengen. Maar dat wil bij lange na niet zeggen, dat onzerzijds het geheele betoog van de „Gazette van Gent" als juist wordt aanvaard! Dat Rotterdam tot bloei kwam, een machtige havenstad werd, was een ge volg der vrije concurrentie binnen onze grenzen, en indirect is Rot terdams bloei den Zeeuwen als Neder landsche staatsburgers natuurlijk mede ten goede gekomen. Zelfs directe voor deden zijn daarvan aan te wijzen men denke b.v. aan den scheepsbouw in Zee land, voor Rotterdamsche rekening. Dat Zeeuwsche steden in bloei terug liepen soms tot doode steden werden, het is een gevolg van tal van factoren, maar daarvan is Rotterdam, zelfs voor zoover het van dien achteruitgang de oorzaak is, toch geen verwijt te maken? Dat Rotterdam vecht voor het behoud van waar het een economisch, een his torisch, een geografisch recht op heeft dat is toch logisch? Dat Rotterdam, als Nederland sche havenstad voorzoover het betreft den strijd tusschen haar en de concur- reerende Belgische havenstad Ant werpen, op den steun van de Nederland sche regeering, en, des noodig, van het g a n s c h e Nederlandsche volk rekent dat is toch recht? En Zeeland dan? Hier gelden drie motieven. Een pro vinciaal, een algemeen-economisch en een nationaal. In de eerste plaats het provinciale. Wij gevoelen ons allerminst geroepen ten koste van Zeeuwsche belangen voor Rotterdam te pleiten! Integendeel: het is niet meer dan natuurlijk, dat voo ons Zeeuwsche belangen vóórgaan. Wan neer wij, om een voorbeeld te nemen, ten koste van Rotterdam een scheep vaartlijn naar Vlissingen zouden kunnen krijgen, zoodat de Vlissingsche haven in welker toekomstige ontwikkeling en bloei, hoezeer deze ons ook verheugen zoude, wij vooralsnog een zwaar hoofd hebben daar de voordeelen van zou genieten, dan zij men er van verzekerd, dat wij daarvoor met kracht zouden plei ten. Zeeland ziet zijn eigen belangen zeker wel zóó goed in, dat het niet ten koste daarvan zich voor Rotterdam zal uitslo ven. Dat weten we zelf wel en de waar schuwing van de Gazette van Gent is op dit punt dan ook overbodig. Wij kunnen zelfs nog iets verder gaan. Van algemeen-economisch standpunt staat de zaak zoo, dat Zeeland, dunkt ons, met genoegen gevolg zou geven aan de wenken, die de „Gazette van Gent" ons geeft, wanneer het daardoor zijn eigen economische ontwikkeling werke lijk zou kunnen bevorderen, zonder in conflict te komen met belangen van een andere orde. Maar tenslotte dienen locale eco nomische voordeelen toch altijd be schouwd te worden in nationaal-econo- misch verband, en daarenboven is het zelfs mogelijk, dat onder bepaalde om standigheden van mogelijke locale eco nomische voordeelen zal dienen te wor den afgezien, omdat dan belangen van hoogere, niet-economische, orde in het gedrang zouden kunnen komen. Wij zijn het tenslotte op dit punt eens met onzen Gentschen collega: de zon schijnt voor iedereen! Wij gunnen Ant werpen zijn bloei, wij gunnen Gent een rol als havenstad, maar: wanneer wij de zon al in des buurmans water kunnen zien schijnen, wij wenschen niet mee te doen aan het opzetten van een zönne- scherm, waardoor Nederland zelf in de schaduw zou komen te liggen. En de gouden bergen die voor Zee land in een versterkte oriënteering op Gent en Antwerpen gelegen zouden zijn, zien wij voorloopig ook nog niet in dat zonnetje blinken. Indien deze bergen al zouden bestaan, dan zou vóór het be reiken daarvan toch zeker de tolgrens tusschen Nederland en België verdwenen moeten zijn. En of dat er in de naaste toekomst van zal komen? We hebben ook daarin een zwaar hoofd. p EERSTE KAMER. Defensiebegrooting, De Kamer heeft gisteravond de defen siebegrooting aangenomen met 29 tegen 14 stemmen. Tegen stemden de s.d. en v.d. Z. h. st. werd aangenomen de vesting- begrooting 1931 en de begrooting van het fonds tot verbetering der kustverde diging voor 1932. Evenzoo de begrooting der artillerie inrichtingen 1932, nadat de minister van defensie had medegedeeld reeds eenige maanden geleden een doorgaand onder zoek te hebben doen instellen n.a.v. de aanwezigheid van communisti sche cellen in de fabriek van de Hembrug. Dit onderzoek is nog niet ge ëindigd. Na afloop hiervan zullen maatre gelen worden overwogen, naar aanlei ding van de bereikte resultaten. DE MOEILIJKHEDEN IN DE MIJNIN DUSTRIE. Het bestuur van de R.K. Mijnwer- kersbond te Heerlen heeft zich telegra fisch tot den Raad van ministers te Den Haag gewend, om ingrijpen der Neder landsche regeering te verkrijgen. Door dat de regeeringen in de ons omringen de landen steeds verder den weg opgaan van de bescherming der eigen mijnin dustrie wordt, de positie van de abso luut onbeschermde Nederlandsche mijn industrie steeds moeilijker. Naar verluidt zal tengevolge van de verscherpte maat regelen der Belgische regeering nog van het geven van ontslag aan meer arbei ders op de Nederlandsche mijnen moe- De achting der braven is een hals snoer dat men in één minuut geheel kan verliezen en eerst na jaren, ko raal voor koraal, kan terugvinden. ten gorden overgegaan, terwijl het aan tal verzuimdiensten inplaats van af zal toenemen. Hedenmorgen vertrok het Indië- vlietuig de Uil met post en passagiers (2 voor Rome en 2 rvoofr Athene) van Schiphol naar Batavia. Bij K. B. is bepaald dat gedurende het tijdvak van 1 April 1932 tot 1 Octo ber 1932 de invoer uit ieder land ver boden is van leestklaar schoenwerk voor zóóver deze meer bedraagt dan 100 van de gemiddelde hoeveelheid, die van dat schoenwerk gedurende 't over eenkomstige tijdvak der jaren 1930 en 1931 is ingevoerd. Morgen zullen ongeveer 200 werk lieden aan den arbeid gaan bij uitgebrei de werken voor ontwatering der voor malige waterschappen „Het Trippen- poldertje" en „Goed van Ykel", deel uit makende van het waterschap der Ge combineerde Hoevensche Beemden, als mede aanleg en verbeteringen van we gen in het waterschap. Totaal wordt voor dit werk in werk verschaffing 90 pet. overheidssubsidie toegestaan. De Nederlandsche werkloosheids- raad vergaderde dezer dagen. De voor stellen tot reorganisatie door een. specia le commissie ontworpen, werden in be ginsel aanvaard. Besloten werd de com missie te continueeren en haar (pp te dragen gedetailleerde voorstellen uit te werken en de uitvoering hiervan voor te bereiden. De werkplaats der Ned. Spoorwe gen te B 1 e r i c k zal binnenkort een aanzienlijke uitbreid'ng ondergaan. De voorgenomen uitbreiding der bestaan de gebouwen zal circa 120.000 kosten, (Ingez. Med.) DE RONDVLUCHT BOVEN NEDERLAND. Zaterdag 30 April komt de luchtvloot boven Zeeland. Zooals men reeds vernam, zal er op 29 en 30 April a.s. een rond vlucht over Nederland door de K. L. M. georganiseerd worden, zulks om propa ganda voor het vliegverkeer in het al gemeen te maken,' en bovendien om, in de toekomst, als aantrekkelijkheid voor bet vreemdelingenverkeer te kunnen gelden. Uiteraard stellen wij 't meest prijs op toeristen, die geruimen tijd binnen on ze landspalen vertoeven, maar als het tenslotte in één dag moet wel, dan zullen ze tenslotte héél wat meer van Nederland zien als ze een dag boven ons land vliegen, dan wanneer ze aan één hort met den trein bij Nieuweschans binnenkomen en bij Roosendaal er weer uitgaan. En toch hebben we al eens een Amerikaansch reisgezelschap ontmoet dat „did Holland in one day" op laatst- vermelde wijze Wij hebben ons tot het plaatselijk agentschap der K. L, M. om bijzonder heden gewend, voorzoover dit betreft het Zeeuwsche deel van de vlucht. De eerste dag is voor het N.-deel van Ne derland: Soesterberg, Arnhem, Twen- the, Meppel, Eelde, Afsluitdijk van de Zuiderzee, De Kooy, Schiphol/Waalha ven. Den tweeden dag gaat het over Dordrecht, Gorcum, Den Bosch, Nijme gen naar Venlo. Vandaar over Roer mond, Maastricht, Heerlen, Sittard, Hel mond, Eindhoven, Tilburg naar Breda, waar wellicht bij Gilse-Rijen geland wordt. Dan trekken we Zeeland in: over Roosendaal vliegt de luchtvloot naar Hulst-Axel, dan over Oost- en West- Zeeuwsch-Vlaanderen naar Breskens, alwaar de Schelde wordt overgestoken (met nog grootere snelheid dan de „Prin ses Juliana" dit kan) en dan landen we na het passeeren van Vlissingen op het vliegveld-Walcheren. Hier wordt ge luncht en daarna kiest de vloot weer lucht om over Middelburg en Veere, langs N. Bevelands Westpunt naar West- Schouwen te koersen. Als regelmatig station van den aanstaanden geregel- den luchtdienst ZeelandWaalhaven vindt uiteraard ook nu een landing op West-Schouwen plaats; ,daarvandaan vertrekt de vloot huistoe d.w.z. naar haar bases Waalhaven en Schiphol. Er wordt gevlogen, zoo vernamen wij verder, met F Vila en F VlII-toestellen, die onderscheidenlijk voor 8 en 15 pas sagiers ruimte bieden. Boven verschil lende steden zal een rondje worden ge maakt, En, zoo vernamen wij nog: het ligt in de bedoeling alle passagiers, die de geheele rondvlucht meemaken, een gedenkpenning van de Kon. Vereeni- ging voor Luchtvaart aan te bieden. De aankomst op 30 April te Vlis singen zal ongeveer 14 h 15 zijn, Bet vertrek vandaar is bepaald op 15 h 45, aankomst West-Schouwen 16 h, ver trek 16 h 30 en aankomst Waalhaven te 17 h. En zoo vroegen wij tenslotte kan men ook voor korte trajecten mee vliegen, en wat kost een en ander? Men kan op alle trajecten meevlie gen, zoo luidde het antwoord. De heele vlucht kost den eersten dag Schiphol Schiphol 55; WaalhavenWaalhaven 65. En de tweede dag kost uit en thuis Schiphol f 73.50; Waalhaven 63.50. Gilze-RijenVlissingen kost 13.50; VlissingenWest-Schouwen 4; West- SchouwenWaalhaven 7; om maar eens enkele losse prijzen' te noemen. Maar.... wie voor vier gulden eens 'n luchtritje van vliegveld-Walcheren naar Schouwen-Duiveland zou willen maken, die bedenke, dat op deze korte tra jecten bij wijze van lucht-boemeltrein slechts passagiers opgenomen zullen kunen worden, voorzoover de Fokkers niet vol zijn met volle rondvlucht-pas sagiers. En ons dunkt, dat voor de heele rondvlucht wel veel animo zal bestaan! MIDDELBURG. Op een aanstaanden Woensdag van wege de vereeniging „Handelsbelang" in St. Joris" te houden bijeenkomst, zal de heer S. Sellenraad der N.V. Philips Fa brieken te Eindhoven een uiteenzetting geven van de decoratieve etalagever- lichting, die in staat stelt, met eenvou dige middelen de aantrekkingskracht van een etalage te verhoogen. Vreem de, bekorende lichteffecten, die op de verbeelding inwerken, spelen daarin een groote rol en de kunst, die de licht effecten met bijna geen onkosten te verwezenlijken zal er uitvoerig worden uitgelegd en gedemonstreerd. Na de pauze zal worden vertoond een film van het Philips Gloeilampenbedrijf. De Minister van Financiën maakt bekend, dat ten behoeve van 's Rijks schatkist is ontvangen: wegens over vo rige jaren te weinig betaalde belastin gen naar inkomen en/of vermogen (ge- wetensgeld) bij: den inspecteur der di recte belastingen alhier 29.51, 27.20. Gisteren hield de af deeling Wal cheren van de Ned. Ver. van Spiritisten „Harmonia" weder een openbare psy chometrische seance in de bovenvoor- zaal van St. Joris. In de goed bezette bijeenkomst heeft dit maal mevrouw A. Joost van Heinin gen uit Nijmegen als medium met succes een aantal voorwerpen psychometrisch behandeld, d.w.z. zij gaf weer de ge waarwordingen die zij bij het in handen nemen ervan, kreeg. Dikwerf waren de ze voorwerpen van afgestorvenen afkom stig, Het medium heeft bovendien ver schillende door haar geziene „ver schijningen" van afgestorvenen in de zaal beschreven; niet steeds echter werden daarin heengegane nabestaanden of be kenden door de betrokkenen herkend. ZUID-BEVELAND. Locaalspoorwegen op Zuid-Beveland, GOES. Op 2 Februari j.l. heeft te Goes een vergadering plaats gehad van gemeente- en polderbesturen op Zuid en Noord-Beveland ter bespreking van 7-IV-'32: Woensdag hoogste lucht- temperatuur 8.6 °C; (47 °F); laagste 4,3 °C (40 °F). Heden 9 h: 8.8 °C; 12 h: 10.5 °C. 13,2 mm regen- Hoogste baro meterstand alhier 755 mm, laagste 747 mm. Hoogste barometerstand 770.3 mm te La Coruna; laagste 727.0 mm te Lerwick. Verwachting tot Morgenavond: Matige tot krachtige, tijdelijk storm achtige Z.W, tot N,W. wind, zwaar be wolkt tot betrokken met tijdelijke op klaringen, waarschijnlijk regen met ha gelbuien, iets kouder. Zon op: 5 h 22; onder 18 h 43. Licht op: 19 h 13. Maan op: 5 h 32; onder: 20 h 43. E.K: 14 April. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). April. Hoogwater. Laagwatcï Do. 7 2.07 14.28 8.44 20.43 Vr. 8 S 2.34 14.52 9.10 21.11 Za. 9 3.02 15.22 9.37 21.41 Zo. 10 3.34 15.53 10.05 22.17 de geruchten over een eventueele op heffing van de locaalspoorwegen op Zuid- Beveland. Deze vergadering werd na mens de Ned. Spoorwegen bijgewoond door den heer Verschoor. Uit diens woorden bleek wel, dat de N.S. gaarne tot opheffing van den dienst op enkele trajecten zou overgaan, indien zij niet contractueel was verplicht, krachtens de subs:die-voorwaarden met de ver schillende gemeente- en polderbesturen, tot het doen rijden van een zeker aan tal treinen per dag. Kei was echter be grijpelijk, dat de op die vergadering aanwezige gemeente- en polderbestu ren er nog niet voor te vinden waren deze ontheffing te verleenen, tenzij de N.S. afstand van de subsidie deed. Thans schrijft de spoorwegdirectie aan den burgemeester van Goes, die de leiding der bedoelde vergadering had, dat deze bijeenkomst niet tot bepaalde conclusies heeft geleid. De direatie zou gaarne in meer concreten vorm met de denkbeelden die daaromtrent bij de streekbelanghebbenden bestaan, in kennis worden gesteld. Er moet vol strekt niet worden verwacht, dat het mogelijk zal zijn, algeheele vrijstelling van de betaling der nog verschuldigde subsidies te verleenen. Slechts zeer 'be scheiden wenschen zouden in overwe ging genomen kunnen worden. Burg. en Weth. van Goes achten het nu wenschelijk deze aangelegenheid op nieuw te bespreken. Daarom zullen ge meente- en polderbesturen a.s. Dinsdag wederom te Goes bijeenkomen. Zooals het zich laat aanzien, zal het dus een kwestie van loven en bieden worden. HEINKENSZAND. Woensdagmiddag kwam de gemeenteraad, onder voorzit terschap van den burgemeester, in open bare zitting bijeen. Afwezig met kennis geving de heer Steketee. Een adres van Oostwolde om adhaesiebetuiging op een adres betreffende een spoedigen regee- ringssteun aan land- en tuinbouw. De voorzitter stelt namens B, en W. voor, hoewel overtuigd van den ernst in het land- en tuinbouwbedrijf, geen ad haesiebetuiging aan dit adres te verlee nen, doch de gemeente Oostwolde in overweging te geven een gezamenlijk adres te zenden aan de Regeering door tusschenkomst van de Vereeniging van Nederlandsche gemeenten. Steun Tarwewet. De heer Beaufort stelt voor om langs deze vereeniging de Regeering ook maatregelen te doen nemen ten opzichte van den te verleenen steun aan de tarwe. Zooals de toestand thans is, deugt vol gens zijn meening de steun aan de tarwe niet. Het is z. i. een feit, dat zeer veel tarwe is gezaaid. In vele gevallen is zelfs de helft van een bouwlandbedrijf met tarwe bezaaid. Het ongeluk is dat aan tarwe door den veldarbeider haast niets wordt verdiend. Immers na den uitzaai wordt in vele gevallen niet meer gewied. Bij het oogsten komt de landbouwer met den zelfbinder en daarna doet de dorsch- machine de rest. Zoodat haast geen cent door den veldarbeider wordt verdiend aan tarwe. Juist omdat zooveel bouw grond met tarwe is bezaaid, is er minder

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1