Ijprotnnciale jSeettuiadte No» 81. Twee Bladen, WOENSDAG 6 APRIL 19 32, Eerste Blad. 175e Jaargang, BINNENLAND. Draagt Helder's Brillen. DE EERSTE MOOIE DAGEN ZEELAND. Kort Zeeuwsch Nieuws. KERKNIEUWS. KUNST EN WETENSCHAP. WEER EN WIND. Verwachting tot Morgenavond: Hoog- en Laag water te Vlissingen. MIDDELBURGSCHE COURANT Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen S>*gblad Abonnementsprijs voor middelburg en t ag 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonneimenten in Middelburg 48 oent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 39 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 j elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk' kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent, iin i i MBERALE GEMEENTERAADSLEDEN. Na afloop van de partijvergadering der Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond is, eveneens te Leeuwarden, de jaarver gadering gehouden van de Vereeniging va* liberale leden van gemeentebestu ren, onder leiding van den heer C. G. Roos, die in zijn openingswoord memo reerde het vele en belangrijke werk, dat de vereeniging in het afgeloopen jaar heeft mogen verrichten. Uit het jaarverslag van den secretaris penningmeester, den heer W. J. Basti- aan, bleek, dat de vorming van provin ciale afdeelingen geregelden voortgang heeft en dat in toenemende mate ge bruik wordt gemaakt van de gelegen heid om voorlichting te ontvangen inza ke gemeentepolitiek. De periodiek aftredende bestuursle de*, mevrouw H. A. van RielSmeenge (Assen) en de heeren jhr. D. R. Gevers Deynoot (Bilthoven), A. E. Hannema (Harlingen), N. de Jager (Groningen), werden herkozen in de vacature van mr. G. J. H. Wagenaar (Zutphen), die zich niet herkiesbaar had gesteld, werd ge kozen mr. J, A, H. Coops (Apeldoorn). STEUN AAN DE ZUIVELBEREIDING. Naar de Maasbode verneemt heeft 'n wetsontwerp tot steun aan de zuivelbe reiding het Departement van Binnen- larsdsche Zaken en Landbouw verlaten. HILVERSUM EN HUIZEN. ©e buitenlandsche radio-pers brengt periodiek verhalen over de zeker voor' nici-Nederlanders volkomen onbegrijpe lijke driemaandelijksche wisseling van de golflengten van Huizen en Hilversum. Nu is „World-Radio" weer aan het woord. Een inzender beweert, dat hij zoo ongeveer krankzinnig is geworden ten gevolge van die verwarring en ver wisseling, een andere inzender geeft een gefingeerd gesprek met een Fransch- mais over hetzelfde onderwerp. Op deze manier: In bepaalde perioden is Hilversum Huizen, en Huizen Hilversum. Begrepen Maar Hilversum is niet werkelijk Hui zen, 't blijft eigenlijk Hilversum. En zoo is 't ook met Huizen, dat nu alleen maar als Hilversum optreedt.. En: wat „World-Radio" als programma van Hui zen geeft, is dat nu eigenlijk het pro gramma van Huizen of van Hilversum? Enz. enz. DE OVERBRUGGING VAN DEN RIJN TE ARNHEM. Be gemeenteraad van Arnhem heeft gister een voorstel van B. en W. aange nomen waarin de aan de medewerking van de gemeente tot overbrugging van dea Rijn de door baar verbonden voor waarden worden ingetrokken, en de weasch wordt uitgesproken, dat bij de uitvoering der werken de werkkrachten zooveel mogelijk door bemiddeling van de Arbeidsbeurs te Arnhem zullen wor de* betrokken; dat nooit door het Rijk of «et toestemming van het Rijk door anderen voor het passeeren van de nieu we brug eenig recht zal worden geheven, en te besluiten de onteigening van een huizencomplex voor een doorbraak om den oprit van de brug door te laten. JEUGDIGE WERKLOOZEN. Op initiatief van het Nederlandsche Jeugdleiders-instituut en de Interdioce sane Jeugdcommissie is een commissie ingesteld ter bestudeering van het vraag stuk der jeugdwerkloosheid. DE S.D.A.P. EN HET FRIESCH. Thans is in druk verschenen het rap port van de commissie ter bestudee ring van het Friesche vraagstuk, aange nomen in de gewestelijke vergadering van de S.D.A.P.-afdeelingen in Fries land op 15 Nov. 1.1. en ingeleid door H. de Boer, gewestelijk secretaris der S.D. AP. De commissie is tot de volgende con clusie gekomen: 1. de tegenwoordige toestand van het onderwijs in het Friesch is onbevredigend nog afgezien van andere bezwaren, wordt slechts een klein aantal kinderen er door bereikt; 2. een behoorlijke oplossing, die het mogelijk maakt, dat aan scholen, waar behoefte aan onderwijs in het Friesch bestaat, dit gegeven wordt door de on derwijzers, in de schooluren, dient te worden nagestreefd. 3. bij de opleeiding van onderwijzers moet gelegenheid geboden worden, om Wij volgen de prijsverlagingen en blijven het laagst in prijs. (Ingez. Med.) zich dermate in het Friesch te bekwa men, dat een behoorlijke oplossing mo gelijk wordt. De commissie meent dat dit op vrij eenvoudige wijze zou kun nen geschieden. Dr. J. Th. de Visser is eenige da gen geleden opgenomen in het Roode Kruis ziekenhuis te 's-Gravenhage, tot het ondergaan van een niet-gevaarlijke operatie. Gistermiddag is in de Gotische zaal in Den Haag een tentoonstelling ge opend, georganiseerd door de vereeni ging tot bevordering van de belangen van slechthoorenden. Van 14 tot 15 April zal op de 13de jaarbeurs te Brussel een Nederlandsche dag worden gehouden. tusschen winter en voorjaar zijn de ge vaarlijkste. Griep, keel- en amandel ontsteking, alsmede andere ziekten, welke op kouvatten berusten, doen zich meestal voor. Het beste beschermt men zich daarte gen, door dagelijks eenige „Panflavin- Pastilles" in den mond te laten smelten, want „Panfliavin-Pastilles" desinfectee- ren mond- en keelholten en laten dus ziektekiemen niet tot ontwikkeling ko men. Doo.r. hun aangenamen smaak wor den „Panflavin-Pastilles" ook door kin deren gaarne genomen. „Panflavin-Pastilles" zijn in alle apo theken en drogisterijen verkrijgbaar. (Ingez. Med.) Geen samenwerking van Ossenisse, Hengstdijk, Stoppeldijk en Boschkapelle, De samenvoeging der gemeenten Ossenisse, Hengstdijk, Stoppeldijk en Boschkapelle, waarvoor Ged. Staten de zer provincie de bij de wet voorgeschre ven voorbereidende maatregelen hadden getroffen, zal, naar men ons mededeelt, voorloopig geen voortgang hebben. De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft n.l. aan het college me degedeeld, dat hij, nu de raden van drie der vier gemeenten zich met klem tegen de voorgestelde vereeniging hebben ver klaard, terwijl vóór die vereeniging, naast overwegingen van doelmatigheid, overigens geen dringende motieven en doorslaande argumenten zijn aangevoerd, gemeend heeft, zijn medewerking niet te kunnen verleenen. Bovendien merkt de Minister op, dat de voorgenomen ver eeniging in zekeren zin het karakter zou dragen van een saneeren der gemeente Boschkapelle de financieel minst ster ke der vier ten koste van de drie overige gemeenten. Waar de inhoud der gewisselde stuk ken ons onbekend is, en mitsdien het gewicht van 's Ministers overige beden kingen door ons niet kan worden beoor deeld, meenen wij hierbij alleen te mogen aanteekenen, dat, indien inderdaad het antwoord op de vraag, of de bevolking al dan niet voorstandster is van een mo gelijke vereeniging van twee of meer ge meenten, voor de Regeering beslissend is bij het bepalen van het door haar in te nemen standpunt, van een samensmel ting der vele, in deze provincie nog be staande, kleine gemeenten voorloopig wel niet zal komen. De vraag is echter, of aldus de in een ander verband door de Regeering zoo vaak gepredikte zui nigheid en efficiency in het staatsbeheer wel worden bevorderd. MIDDELBURG. Toen gisterenmiddag de school uit ging, waren enkele jongens bij de Stads- schuur aan het stoeien. Daarbij heeft de 12-jarige S., wonende te Vlissingen, een zijner dijbeenen gebroken. De knaap is in het kantoor der gemeentewerken bin nen gedragen. Medische hulp werd inge roepen en nadat voorloopige hulp was verleend, is de gewonde per rijwielbran card naar het Gasthuis alhier overge bracht. Men moet altijd in aanmerking ne men, dat een beleediging niet beoor deeld moet worden naar den maatstaf van dengeen, die haar toedientmaar naar de gevoeligheid van hem, die haar ondervindt. VLISSINGEN. In het verslag van de vergadering van de vereeniging Rijwielpad Walche ren, is een foutje geslopen. De kosten van aanleg van het pad Zoutelande Westkapelle bedragen niet 18.000, doch 16.000. Het aantal werkloozen is in de af geloopen week toegenomen met 91 en bedraagt thans 846. Tot orgelist der Groote of St. Maria Magdalena kerk te Goes is benoemd de heer A. Kousemaker. Zaterdagavond gaf de tooneelver- eeniging „Kunst naar Kracht" te Hein- kenszand een opvoering van het blij spel „De millionnair tegen wil en dank". Met ingang van 1 Mei a.s. is de kommies J. Louwerse verplaatst .van Sit- tard naar 's-Gravenpolde r. Dinsdagmiddag istelerseke een 3-jarig knaapje van den heer J. v. S. met hoog water in het zgn. Haventje ge rold. Het kind ware jammerlijk verdron ken, indien niet de heer B,,'Adie juist passeerde, het kind had gered en voor vervoer naar de ouderlijke woning zorg droeg. Op den Pos.tweg te Ierseke is met den aanleg van den ondergrondschen kabel voor de electriciteit een begin ge maakt. Dit geeft aan een 4050-tal ar beiders een weekloon. Met ingang van 10 April e.k. is te Bruinisse benoemd tot assistent bij de directe belastingen en accijnzen, de heer J. v. d. Boom, thans in gelijke be trekking te Beek (L.) Benoemd tot bestuursleden van de afdeeling Breskens van het Groene Kruis mevrouw Boom en de heeren J. Hoogstad en C. Verboven. De heer N. de Lange te Oost burg werd benoemd tot leider van het jongenshuis der stichting „Saluti Juven- tutis" te Hilversum. KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR DE ZEEUWSCHE EILANDEN, Overbrugging Hollandsch Diep. Verschenen is nog het rapport der Commissie voor het verkeerswezen in zake het voorstel van het bureau om het verzoek om adhaesie aan de motie voor het bouwen van een brug bij Willemstad voor kennisgeving aan te nemen. De Commissie is in meerderheid voor het voorstel van het Bureau. De geringe omweg die de streek westelijk van Bre da moet maken, motiveert in geen enkel opzicht het vertroebelen van de zaak van de urgentie van de overbrugging. Een der leden van de meerderheid, zich hiermede volkomen vereenigend, merkte nog op, dat het betere de vijand van het goede is. Z. i. zal het pleiten voor een brug bij Willemstad de zaak slechts ver tragen niet alleen omdat de brug duur der is, doch ook omdat zij niet de grootst gemeene deeler is en te westelijk licht voor het dichter bevolkte en meer in- dustrieele deel van Noordbrabant en Limburg en bovendien impliceert een brug over den Kop van het Land. Gere kend vanaf Bergen op Zoom is de weg over Moerdijk inderdaad luttele kilo meters om, doch dit speelt nu toch geen rol, temeer niet waar, naar dit lid meent, het in de bedoeling ligt na het gereed komen van de brug te Moerdijk, de veer- booten van het tegenwoordig veer aldaar te verplaatsen naar het veer Willemstad Numansdorp, zoodat aldaar dan toch eene betere verbinding zal worden ver kregen. De minderheid kan zich met de con clusie van het Bureau niet vereenigen. Een der leden merkt op, dat z. i. de zaak ook eens beschouwd moet worden van uit een specifiek Zeeuwsch belang en dan verdient een brug bij Willemstad de voorkeur. Voor deze streek is het ge- wenscht, dat de overbrugging zoo weste lijk mogelijk komt, dus zoo dicht moge lijk bij Zeeland, derhalve bij Willem stad, Dat de Kamer zich destijds voor het plan-Moerdijk heeft uitgesproken, be hoeft naar de meening van dit lid geen reden te zijn thans geen ander standpunt in te nemen, temeer waar een en ander tot heden feitelijk nog geen punt van beraadslaging in de Kamer heeft uitge maakt en juist in den laatsten tijd de overbrugging bij Willemstad door de ge voerde propaganda naar voren is geko men. Hetgeen door den Minister in de Me morie v. Antwoord is opgemerkt, is vol gens deskundigen op punten nog wel te bestrijden. In ieder geval behoeft dit geen reden te zijn voor de Kamer om haar steun aan de motie van het Comité van Actie op Schouwen en Duiveland te onthouden. Er wordt in de motie toch slechts een nader onderzoek gevraagd. Door de motie te steunen stelt de Ka mer zich derhalve nog geen partij in de quaestie. Het andere lid der minderheid geeft het volgende als zijn oordeel te kennen: le. De adhaesiebetuiging van onze Ka mer aan het plan voor den bouw van een brug bij Moerdijk beteekent niet, dat men om formeele redenen daaraan moet vasthouden, zoo later een nieuw voor stel beter blijkt te zijn. De actie voor een brug bij Willemstad, den laatsten tijd gevoerd, doet ernstig twijfel rijzen aan de superioriteit van het Moerdijkplan. 2e. Het argument, dat het Willemstad plan vertraging brengt in een betere ver binding Holland-Brabant, moge waar zijn, hiertegen is te stellen, dat een over brugging, welke dan ook, een toestand zal scheppen, die tientallen jaren be stendigd zal blijven. Een kleine vertra ging in uitvoering is derhalve beter dan een langdurige overtuiging dat dit ver keersprobleem niet op de beste wijze is opgelost. 3e. Voor een goede economische ont wikkeling van een landstreek zijn noo- dig goede toe- en afvoerwegen. Wat het verkeersvraagstuk betreft zijn de Zeeuw- sche Eilanden lange jaren slecht bedacht, wat een alzijdigen economischen groei ongetwijfeld belemmerd heeft. Alles wat tot vermindering van het isolement on zer provincie kan voeren, dient derhalve nauwkeurig onderzocht te worden. De Kamer dient hierop nauwkeurig toe te zien. 4e. Zonder zich thans te begeven in een nadere beschouwing der beide plan nen, zonder zich zelfs te willen uitspre ken voor één der plannen, is dit lid van meening, dat de Kamer wel degelijk in stemming moet betuigen met de door het comité opgestelde motie. In den ring Arnhem, waartoe 14 Luthersche gemeenten behooren, is tot lid der Ev. Luth. Synode gekozen, de heer F. C. Wijsveld te Vlissingen (thans secundus-lid.) Naar het Handelsblad verneemt zal ds. W. G. Reddingius, Ned. Herv. emeritus-predikant te 's-Gravenhage, na 1 September a.s. een herbenoeming als voorganger van de Haagsche afdeeling der Vereeniging van Vrijzinnig Hervorm den niet meer aannemen. Ned. Herv. Kerk. •Ds. A. Dekker te Nieuwe Tonge heeft bedankt voor het beroep naar Poort vliet. M. H. van Ewijk, theol. cand. te Lei den, heeft het beroep naar Hillegersberg aangenomen (Ver. v. Vrijz. Hervormden). De tentoonstelling van schilderijen van de Koningin wordt, vreemd genoeg, in Rotterdam tot nog toe slechts zeer matig bezocht. Vreemd, omdat deze ex positie zoowel in Amsterdam als in Den Haag zeer veel belangstelling had, en bij Koninklijke bezoeken aan Rotterdam 'n zeer groot deel der bevolking op de been is om de Koningin te zien. Evenals Remarque: „Van het Wes telijk Front geen Nieuws", is thans ook het bekende en welhaast beroemde boek van Adrienne Thomas, „Katrien wordt Soldaat", in Italië doo'- de Fascistische regeering verboden. Het eigenaardige Waar je ook rijdt in 't Buitenland, Je rijdt op ASFALT wegen; Wat is vraagt ons gezond verstand Er voor ons Land dan tegen? (Ingez. Med.) 6-IV-'32. Dinsdag hoogste luchttempe ratuur 7.7 °C; (46 °F); laagste 3.9 °C (39 °F). Heden 9 h: 7.9 °C; 12 h 8 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste ba rometerstand alhier 755 mm, laagste 754 mm. Hoogste baremeterstand 770.1 mm te La Coruna; laagste 737.6 mm te Sey- disfjord. Matige tot krachtige, wellicht tijde lijk stormachtige W. tot Z.W, wind, meest zwaar bewolkt tot betrokkes, waarschijnlijk eenige regen, aanvanke lijk iets zachter. Zon op: 5 h 25; onder 18 h 41, Licht op: 19 h 11, Maan op: 5 h 22; onder 19 h 30. N.M. 6 April. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). April. Hoogwater. Laagrvater Wo. 6 1.40 14.01 8.15 20.17 Do. 7 2.07 14.28 8.44 20.43 Vr. 8 S 2.34 14.52 9.10 21.11 Za. 9 3.02 15.22 9.37 21.41 is dat in verschillende Italiaansche bla den reeds gunstige besprekingen warea verschenen. Onze bekende landgenoote mevr. Pauline de HaanManifarges, heeft Maandag haar 60en verjaardag gevierd. De uitnemende zangeres, die vroeger met mevr. Noordewier samen trinmFen heeft gevierd, woont sinds eenige jaren te Doorn. Het Kapelletje van St, Pieter te Sluis. De heer C. Visser schrijft in het Han delsblad: De rest van wat eens het kapelletje van St. Pieter te Sluis was, is door schenking in het bezit van de vereeni ging „Hendrick de Keyser" overgegaan. Helaas is er niet veel meer van dit eer waardige gebouw overgebleven; vol doende echter om te worden bewaard als herinnering aan Sluis' belangwek kend verleden. Uit den tijd, toen Sluis een befaamde koopstad was, een stad, die Philips de Stoute deed beschermen door een machtig kasteel, wellicht een der grootste, die ooit in ons land wer den gebouwd en waaraan, mogelijk, een kleine rest van zwaar metselwerk in de onmiddellijke nabijheid van het stadje, in de poort, gewelf en schietgaten nog de grimmige herinnering levendig houdt. Wij weten niet, in welk jaar men te Sluis deze kapel ter eere van St. Pieter bouwde, noch dat, in 't welk hij onder ging. Naar den stijl te rade gaande kan de bouwtijd wel op omstreeks 1500 worden gesteld. Mogelijk ook wat eer der. Wat de oorzaak moge zijn geweest van den deplorabelen staat, waarin wij het gebouwtje thans kennen? Wij ach ten het niet uitgesloten, dat het ruwe krijgsgeweld daar niet vreemd aan is geweest. Want zeer veel heeft het thans zoo stille stadje te lijden gehad van op volgende belegeringen en de daaraan onvermijdelijk verbonden beschietingen. De mogelijkheid, dat de kapel ooit deel heeft uitgemaakt van een grooter complex gebouwen, aan den katholie ken godsdienst gewijd, schijnt niet uit gesloten. Want in de onmiddellijke na bijheid troffen we een fragment van 'n gotisch gebouw, een traptoren £an, waarvan mag worden verondersteld, dat. het op eenigerlei wijze met de kap-ïl in betrekking heeft gestaan. De voorgevel is opgetrokken uit na tuursteen en hier en daar met metsel steen hersteld. Hij toont twee met bo-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1