■protiinciale Zteuwsche No. 80. Twee Bladen. DINSDAG 5 APRIL 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND. WEER EN WIND. Verwachting tot Morgenavonds Hoog- en Laag water te Vlissingen. Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 58 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën '30 cent per regel voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel iager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg T elefoonnummers Redactie 269 -:- Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke rege! meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" oi „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. RIJKSLOODS- EN GEMEENTELIJKE HAVENTARIEVEN. Bij gemeenschappelijke beschikking van de Ministers van Defensie, van Fi nanciën en van Arbeid, Handel en Nij verheid, is ingesteld een commissie voor bestudeering der Rijksloodstarieven en gemeentelijke haventarieven. Deze commissie is gister geinstalleerd door dr. L. N. Deckers, minister van de fensie met een rede, waarin, dat de re geering er voortdurend op bedacht is om de crisis minder drukkend te maken, en haar gevolgen te verzachten. De regee ring is hierop dan ook bij voortduring be dacht, en 't stemt tot verheugenis, dat haar telkens weer, zoowel door organi saties en door bijzondere personen als in de Volksvertegenwoordiging middelen worden aanbevolen en denkbeelden ter overweging g geven ter bestrijding van de economische moeilijkheden. Hierdoor wordt het bewijs geleverd, dat velen bereid zijn in deze zware tij den met de regeering samen te werken. Het behoeft niet te verwonderen, dat in de kringen van hen, wier belangen nauw zijn betrokken bij de scheepvaart en den met dezen onmiddellijk verband houdenden handel, gezocht wordt naar middelen om in dezen tegemoet te ko men. Zoo heeft de regeering een schrij ven ontvangen van de Nederlandsche Reedersvereeniging, waarin, in het bij zonder met betrekking tot het loodswe zen, eenige wenschen worden geuit. Vertegenwoordigers der Kamers van Koophandel van Amsterdam en Rotter dam en evengenoemde vereenigingen be pleitten de vervulling van enkele wen schen. Ook in beide Kamers der Staten- Generaal werd op de in scheepvaart kringen levende verlangens de aandacht gevestigd. Mede uit naam van zijn ambtgenoot van Financiën en van Arbeid, Nijverheid en Handel betuigde hij de vertegenwoor digers zijn oprechte dank voor de be reidvaardigheid, in de commissie zitting te nemen. De voorzitter der commissie, vice-ad- miraal de Haes dankte den minister en diens ambtgenooten, mede namens zijn medeleden, voor het in hen gestelde ver trouwen. Het bij uitstek nationale scheepvaartbedrijf verkeert inderdaad in een noodtoestand en er bestaat dan ook, naar vice-admiraal De Haes opmerkte, alle aanleiding om 'maatregelen te bera men, die in deze harde tijden verlichting kunnen geven aan de scheepvaart, opdat deze paraat kunnen blijven in afwachting van het herstel van het normale bedrijfs leven. De commissie heeft daarop onmiddel lijk haar werkzaamheden aangevangen. REGEERINGSMAATREGELEN TEN BEHOEVE DER BINNENSCHIPPERIJ. Op de vragen van den heer Duymacr van Twist inzake de van regeermgs- wege te treffen maatregelen ter voorzie ning in den noodtoestand, waarin de bin- nenschipperij verkeert, en betreffende onverwijlde vaststelling van een Rijks steunregeling voor de binnenschippers, anders door tewerkstelling in de werk verschaffing, heeft minister Verschuur o. m. geantwoord, dat het verstrekken van een renteloos voorschot ernstig bezwaar ontmoet De Minister van Binnenland- sche Zaken en Landbouw wacht het re sultaat van het onderzoek af van de Staatscommissie voor het Vervoer, die de heffing van scheepvaartrechten in on derzoek heeft. De regeering is bereid voor de be vrachting beurslocaliteiten beschikbaar te stellen. Overleg van handel en scheepvaart in zake beursbevrachting acht de Minister zeer wenschelijk. Dit overleg dat de commissie tot onderzoek van den eco- nomischen toestand der binnenschipperij reeds heeft ingesteld, wordt dan ook zooveel mogelijk bevorderd, waartoe zeer binnenkort besprekingen met ver tegenwoordigers van den handel worden gehouden. Indien de pogingen tot bevor dering van het overleg tusschen handel en scheepvaart slagen, zal dit ook kun nen leiden tot grootere uniformiteit in de bevrachtingsvoorwaarden. Andere maatregelen zullen voorhands niet genomen worden. De Minister kan geen vrijheid vinden onverwijld een Rijkssteunregeling voor de binnenschippers in het leven te roe pen, wegens de consequenties, verbon den aan het steunen anders dan door werkverschaffing van zelfstandige onder nemers. JUBILEUM „DE STANDAARD". Het a.r. dagblad „de Standaard" heeft gister zijn 60-jarig jubileum gevierd, met een druk bezochte receptie in het Ame rican Hotel te Amsterdam. Een zeer groot aantal bloemstukken, uit alle deelen des lands gaf den zalen een feestelijk aanzien. De directie, pre sident-commissaris, burgemeester de Vlugt, en de andere commissarissen als mede de hoofdredacteur, dr. H. Colijn, waren aanwezig. De heer H. L. Baarke bood namens het heele personeel een fraai ontworpen hanglamp aan, welke in de hal als herinnering zal worden opge hangen. De directie werd o.a. toegespro- den door oud-minister J. J. C. van Dijk namens de anti-revolutionaire Kamer fractie, door den heer D. Hans namens den Nederlandsche Journalistenkring en het Tweede Kamerlid A- Zijlstra, namens de provinciale Anti-revolutionaire pers. De president-commissaris dankte vervol gens met enkele woorden. Een zeer groot aantal telegrammen en schriftelijke gelukwenschen waren bin nengekomen. In de groote zaal van het Concertge bouw had gisterenavond een herden kingsavond plaats. Hier werd het woord gevoerd door mr. Th. Heemskerk, dr. Co- lijn, Prof. Diepenhorst. De toespraken werd afgewisseld door koorzang. Maar buiten deze officieele programma-nummers om hebben de aan wezigen herhaaldelijk spontaan de man nen Colijn, Diepenhorst, Heemskerk en Idenburg, die het werk van dr. Kuyper voortzetten, toegezongen. DE NEDERLANDSCH-BELGISCHE OECONOMISCHE TOENADERING. Het bestuur van de Nederlandsche Ka mer van Koophandel in België deelt, naar de corfesp. van de N. R. Crt. te Brussel meldt, mede, dat de enquête in zake de wenschelijkheid en mogelijk van een tolunie tusschen Nederland, België en Luxemburg, zich gunstig ontwikkelt. Alle Kamers van Koophandel, industri- eelen, handelsondernemingen, banken, scheepvaartmaatschappijen, enz. in beide landen hadden deze vragenlijst ontvan gen. Het aantal binnengekomen antwoor den overtreft de verwachtingen, terwijl de conclusie die uit deze antwoorden is te trekken, onverdeeld gunstig is. Het bestuur der Ned. Kamer van Koophandel in België legt er nogmaals den nadruk op, dat het deze kwestie lou ter van een oeconomisch standpunt be schouwt. Politieke bedoelingen zijn er niet aan verbonden en het blijkt wel, al dus de mededeeling van het bestuur der Kamer, dat de bereikte resultaten dit standpunt volkomen rechtvaardigen. CONFLICT IN DE RIJNVAART. Te Rotterdam zijn gistermorgen de be manningen van vijftien Nederlandsche sleepbooten, toebehoorende aan „Vul can", de Nederlandsche Transport Mij, en een aantal particuliere sleepboot- reeders, in staking gegaan. Het Rijnvaartbedrijf als zoodanig on dervindt geen stagnatie door de staking, De booten, waarop gestaakt wordt, zul len worden opgelegd en komen voor eerst niet weer in de vaart. Het perso neel der Nederlandsche sleepschepen is aan den arbeid gebleven. De Ned. Federatie van Transportar beiders heeft aan den Centralen Bond van Transportarbeiders, welke laatste organisatie de staking van het sleep- b.ootperS'On'eel heeft geproclameerd, 't verzoek gericht, de staking ook uit te breiden tot het personeel der sleepsche pen. HET WERK IN DE TEXTIELNIJVER HEID HERVAT. De neutrale organisatie van textielar beiders en de organisatie De Eendracht hebben besloten de staking aan de stoomspinnerij Twente op te heffen en de bekende voorwaarden te aanvaar den. Deze staking was reeds uitgebro ken voordat het groote conflict was be gonnen. Naar aanleiding van deze sta king hadden de fabrikantenvereenigin- gen bij wijze van strafmaatregel de tweede loonsverlaging van 5 pCt. aan gekondigd. Daardoor was de groote staking uit gebroken. Het werk in de textielfabrieken te Enschede is hedenmorgen hervat. Er was veel politie op de been, doch deze behoefde geen enkele maal op te tre den, daar het overal buiten rustig bleef. Zonder dat eenige incidenten voorvie len, gingen de arbeiders de fabrieken binnen. Een groot aantal personen is nog buiten de poorten gebleven, maar In tegenspoed blijkt de kracht van den veldheer; voorspoed verbergt haar. f Horatius, successievelijk zal het aantal arbeiders in de fabrieken worden vermeerderd. Reeds deze week zal het grootste deel weer aan het werk kunnen gaan. Het is onjuist, dat slechts 60 pCt. van het totaal aantal arbeiders weer aan 't werk zal kunnen gaan; wegens rationa lisatie en andere maatregelen geldt dit percentage slechts voor een enkele fa briek. Het percentage van het totaal aantal arbeiders zal beduidend hooger zijn. De heeer Th. F. A. Delprat, oud wethouder van Amsterdam is in den. ouderdom van 80 jaar overleden. In de vacature, ontstaan door het niet aannemen van zijn benoeming door jhr. mr. D. J. de Geer, tot lid van de Tweede Kamer, is benoemd verklaard jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, mi nister van buitenlandsche zaken. Bij Kon. besluit is benoemd tot burgemeester der gemeente V e 1 s e n mr, F. L. J. E. Rambonnet, met gelijktij dige toekenning van eervol ontslag als burgemeester der gemeente Schoonho ven. Naar men aan de Maasb. mede deelt, is door de directie der Ned. Spoor wegen aan ongeveer honderd leerling klerken, die op verschillende stations dienst doen, ontslag aangezegd tegen 8 Mei a.s. MIDDELBURG. Crisis Problemen. De afdeeling Middelburg van den Vrijz. Dem, Bond hield Maandagavond op de bovenzaal van „De Vergenoeging" een openbare vergadering, die goed be zocht was, en waarin de heer mr. P. J. Oud sprak over bovenstaand onderwerp. Na een korte inleiding van den voor zitter, den heer W. de Graaf, ver kreeg genoemd Tweede Kamerlid het woord. Spr. begon met te onderschrijven, wat de voorzitter reeds had gezegd, dat hij niet alle problemen kan noemen, maar toch wel de voornaamste. Het heeft niet zoo heel veel zin alle oorzaken der crisis te noemen, maar toch wil spr. dit doen om te doen zien hoe de Vrijz. Dem. er tegenover staan. Het kapitalisme, door de S.D.A.P. als oorzaak genoemd, bespreekt de inleider en zegt, dat de crisis een der schomme lingen is van het kapitalistisch stelsel. Spr. ziet als directe oorzaak de wereld oorlog, die veel kapitaalsvernieling ver oorzaakte, maar dan niet alleen de recht- streeksche, maar vooral de middellijke; als een gevolg van het gedurende vier jaar stil staan van het normale produc tiestelsel. Dit had een zeer aanzienlijke verarming van de wereld tengevolge, en dat dit doorwerkt is een gevolg van het niet ontstaan van den weg der inter nationale samenwerking en internatio nale verdeeling van den arbeid. Ook omdat men niet werkte volgens het stelsel van vrijen handel en vrij ruil verkeer. In plaats van één groote internationale huishouding kreeg men verschillende na tionale huishoudingen. Daarbij komen de financieele gevol gen van den oorlog, de groote leeningen van Amerika brachten schade aan de waarde van de geldmiddelen. Dan de groote wijziging in de indeeling der lan den van Europa, waardoor o.a. bijv. Po len, dat op Rusland was aangewezen, zich nujoraar het Westen oriënteerde, ook voorafzet zijner producten. Het lijkt soms zoo eenvoudig, zoowel de S.D.A.P. als de liberalen zeggen, als men maar naar ons geluisterd had, dan was er geen crisis geweest. De S.D.A.P. beveelt de socialisatie aan als het middel om de crisis op te hef fen, maar de V.D. staan daar uiterst sceptisch tegenover. Zij gelooven niet aan deze remedie, en ook niet aan de mogelijkheid alles van bovenaf te regelen, en als dit moge lijk was, dan zou men voor de uitvoering toch de medewerking moeten hebben van alle regeeringen, en hoe moeilijk dit is, bewijst Genève wel, alleen reeds op handelsgebied. En nu de liberalen; hun sprekers ver kondigen dat de crisis het gevolg is van het te kwader ure los laten van het li berale beginsel en dan doelden zij op het beginsel van den vrijhandel. Maar onderwijl hielpen liberale Kamerleden mede aan de pogingen om den vrijhan del een knauw toe te brengen. Een mid del tot opheffen der crisis noemden de liberalen verminderen van alle loonen. Het oude liberale stelsel was, dat de overheid zich niet met de bedrijven moest bemoeien; het was de tijd van droeve loonen en arbeiderstoestanden; die duurden tot ongeveer 1870. Als men dat vergelijkt met thans, moet men er kennen dat er ontzaggelijk veel verbe tering is gekomen, al is er nog veel te bereiken. Dit is er gekomen door de overheidsbemoeiing. Nu zijn er gekomen de vakvereenigin- gen van werkgevers en werknemers, en nu moet men zooveel mogelijk aan die organisaties overlaten en moet de over heid er zoo weinig mogelijk meer mede bemoeien. Het is ten deele medezeg- gingsschap, waarvan tegenstanders een caricatuur maken. Het is wel eigenaardig, dat als de li berale heeren spreken van verlaging der loonen, zij spreken van dat van anderen, maar niet van dat van zichzelf Als loonsverlaging niet is tegen te houden, dan moet dit niet van boven af worden bevolen, maar de werkgevers moeten daïi de werknemers overtuigen dat het niet anders kan, en dan heeft spr. voldoende vertrouwen in de arbei ders en de arbeidersorganisaties, dat zij begrijpen zullen wat ook de sociaal-de mocraat Bernstein destijds zeide: „Waar geen winst wordt gemaakt, kunnen geen fabrieksschoorsteenen robken". Komende tot de werkloosheid, noemt spr. dit een groot en bang probleem. Spr. stelt de vraag of men werkelijk niet meer van deze werkloosheid af zal ko men. Als dit zoo was, dan zou het er met de toekomst van de wereld maar erg somber uit zien. Spr. kan dit niet zoo somber inzien, gezien de lessen van het verleden, toen de machines ingevoerd werden kwamen vele arbeiders op straat, en hadden het honderd jaar geleden veel erger dan nu, men wees ze zonder meer naar de liefdadigheid. Toen was het in 1848 Marx, die deze menschen noemde 't reserveleger der industrie, en voorspelde permanente werkloosheid. Dit is niet uitgekomen. De machines maakten zeer groote productie, en daling der prijzen, met weer vraag naar nieuwe machines. Men kreeg weer vraag naar arbeids krachten en de werkloosheid verdween. De arbeiders kregen meer loon bij kor ter arbeidstijd. Men zit weer voor eenzelfde soort probleem, als voor ongeveer honderd jaar en spr. meent dat men de hoop mag hebben, dat men na deze crisis weer zal hebben korteren arbeidstijd, vroegere pensioneering, enz. Men heeft dan de werkloozen te zien als slachtoffer van 'n maatschappelijken vooruitgang. Voor de ouderen is er dan zeker reden te vree zen, dat zij blijvend werkloos zullen zijn. Er moet verschil blijven tusschen loon in het vrije bedrijf en de ondersteuning, niet uit hardheid, maar in het belang der werkloozen zelf. Bij de kwestie van het personeel in overheidsdienst, wijst spr. er op, dat dit anders staat dan de personen uit het vrije bedrijf. Het is te begrijpen dat men niet inziet waarom niet de ambtenaren ook moeten dalen in loon, maar toch is het foutief gezien. Men kijkt alleen naar die vaste salarissen in tijden van neergaande con junctuur, maar niet in tijden van hoog conjunctuur. Dit wil niet zeggen dat men nooit tot vermindering der salaris sen mag overgaan. Men moet kijken naar het indexcijfer, als dat ernstig daalt, zou behoud der salarissen feitelijk verhoo ging beteekenen. Men mag niet zonder meer aan de salarissen tornen. Spr. komt dan tot de houding van het rijk tegenover de gemeenten. Spr. keurt de aantasting der gemeentelijke auto nomie ten sterkste af. De kwestie der salarissen moeten de gemeenten zelf be slissen. Sterk keurde spreker af, dat men, na de toe te juichen invoering der nieuwe verhouding tusschen rijk en gemeenten, direct kwam met een korting op de uit- keering om de gemeentebesturen te dwingen tot salarisvermindering. Spr. is overtuigd, dat in tal van gemeenten salarisverlaging zal moeten komen, maar dit dient te worden beoordeeld door de gemeenteraden. 5-IV-'32: Maandag hoogste lucht- temperatuur 9.6 °C; (49 °F); laagste 6-8 °C (45 °F). Heden 9 h: 7.7 °C; 12 h: 7.4 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier 754 mm, laag ste 749 mm. Hoogste barometerstand 762.3 mm te Valencia; laagste 744.1 mm te Seydis- fjord. Zwakke tot matige N.W. tot Z.W. wind, zwaar bewolkt tot betrokken, waarschijnlijk eenige regen, aanvanke lijk weinig verandering in temperatuur, later iets zachter. Zon op: 5 h 27; onder 18 h 39. Licht op: 19 h 09. Maan op: 5 h 13; onder: 18 h 18- N.M.: 6 April. Westjcapelle is 28 min. en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). April. Hoogwater. Laagwater, Di. 5 1.12 13.35 7.45 19.49 Wo. 6 1.40 14.01 8.15 20.17 Do. 7 2.07 14.28 8.44 20.43 Vr. 8 S 2.34 14.52 9.10 21.11 Ook een man als de heer De Wilde verzette zich tegen dezen aanslag van de gemeentelijke autonomie. De regee-. ring kreeg haar zin mede door den steuri van de Liberale Staatspartij den Vrij heidsbond, die daarmede een knak toe bracht aan een der hoofdpilaren van de liberale beginselen. De heer Fock beriep zich in zijn rede te Leeuwarden er op, dat de liberalen reeds enkele malen het rechtsche kabi net hebben gered. Een eer, die spr. hen niet 'benijdt. Na een korte pauze besprak mr. Oud allereerst de handelspolitiek en het verwijt, dat men van het vrijhandelsbe ginsel een dogma maakt. Spr. wijst er met nadruk op, dat dit onjuist is. De V. D. is wel de laatste partij, die, op welk gebied ook, iets van een dogma zou willen verdedigen. Dat zou willen zeggeh, dat men zijn meening als voor altijd geldend zou willen handhaven. Als iemand duidelijk maakt dat door het ver laten van het vrijhandelsstandpunt, de bedrijfsmoeilijkheden in Nederland zul len worden opgeheven, dan zullen de V. D. erkennen dat op dit punt hun pro gramma niet goed is. Maar men kan het niet bewijzen, en spr. wijst op de lan den die bescherming hebben, en waar het niet minder slecht is. Vooral uit landbouwkringen roept men om maatregelen tegen het buitenland, dat 'onze landbouwproducten belast. Als men door actieve handelspolitiek invoer rechten elders kan doen opheffen, dan was het de beste weg om te komen tot internationalen vrijhandel. Maar de ge schiedenis leert dat men dit doel niet bereikt. Dit wil niet zeggen, dat men alles maar over zich moet laten komen. De V. D. zijn geen dogmatitie en hebben dan ook enkele maatregelen helpen ne men voor die bedrijven, die in normale omstandigheden goed kunnen bestaan, maar die nu dreigen onder den voet te worden geloopen. Dergelijke maatrege len zijn en dit zeide reeds Pierson, een der paladijnen van den vrijhandel niet met het stelsel van dien vrijhandel in strijd. Het onbeschutte landbouwbedrijf voelt het eerste de klappen en daarbij heeft het lagere loonen, is het zeer kwetsbaar; daarbij is het een der belangrijkste be drijven, niet alleen door het groot aan tal menschen die er in werken, maar om de groote sociale beteekenis er van. Men moet maatregelen nemen om den ondergang der landbouwende bevolking tegen te houden; want dat zou men el ders zeer ernstig gevoelen. Men moet bij het nemen van maatregelen voor de eene groep oppassen, dat het aan de andere zijde weer groote schade veroor zaakt. Spr. komt dan tot de tarwewet, en wijst er op, dat men moet oppassen, dat niet worden gesteund zij, die het niet noodig hebben. Maar hier gold het iets meer betalen door de verbruikers waar door de boeren een loonenden tarweprijs krijgen. Inzake den bietensteun zeide spr. o.a, dat het plan-v. d. Heuvel niet juist was, n.l. het verhoogen der invoerrechten op de suiker. De heer Colijn was ook van

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1