IJrotiittciale .Zeeuws che No, 79. Twee Bladen. MAANDAG 4 APRIL 193 2. Eerste Blad, 175e Jaargang, BINNENLAND. ZEELAND. Kort Zeeuwsch Nieuws. WEER EN WIND. KERKNIEUWS. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen f 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg Ï8 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bsj abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10 elke regel meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk" kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" o 1 „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. Bsaas DE NEDERLANDSCHE BANK. Aan het V. V. der Tweede Kamer over het wetsontwerp tot dekking van het verlies van de Nederlandsche Bank, geleden in het boekjaar 1 April 1931 31 Maart 1932 herinneren verscheidene leden aan de twee tegenstrijdige commu niqué'! op 27 September en 29 Novem ber 1931 door de Nederlandsche Bank uitgegeven. In het eerste werd o.m. het volgende gezegd: „Wij hebben op grond van besprekingen, nog zeer onlangs met de Bank of England gehouden, en ge zien het bijzonder karakter van ons pon- denbezit. als goudwisselportefeuille van een circulatiebank, alle reden om aan te nemen, dat voor ons in de toekomst geen verlies op dit bezit is te duchten". In het tweede daarentegen werd er kend, dat de veronderstelling, waarop het eerste communiqué rustte, onjuist ge bleken was. Is zoo werd algemeen gevraagd door de Bank of England inderdaad eenige toezegging gedaan, of was de veronderstelling in de mede- deeling van 27 September geheel uit de lucht gegrepen? Zoolang hieromtrent de waarheid niet wordt meegedeeld, doen allerlei geruch ten de ronde, die worden geloofd, omdat zij onweersproken blijven. Zoo wordt verzekerd, dat de directie van de Bank of Engeland niet alleen mondeling zou hebben verklaard, dat de Nederlandsche Bank geen verlies zou lijden op haar pon- denbezit, maar dat deze verklaring ook op schrift gesteld zou zijn en dat de Bank of England door officieele tus- schenkomst zou hebben getracht dit stuk wederom in haar bezit te krijgen. Gaar ne zou men weten, wat van dit alles waar is. Gevraagd is ook of de directie der Nederlandsche Bank geen aanwijzingen heeft bespeurd, waaruit blijken kan welke gevaren aan haar pondenbezit waren verbonden. Sommige leden meenden, dat dit wetsontwerp niet kan worden behan deld los van het contract tusscben de Bank en Ned. Indië, dat naar hun oor deel nog wettelijke goedkeuring noodig heeft om effect te sorteeren. Veie leden achten een herziening vooral noodzakelijk t.a.v. de regeling, die een directie en commissie recht geeft op een winstaandeel. Andere leden achtten het niet on juist, dat directie en commissarissen eenig geldelijk belang hebben bij de uit komsten van het bedrijf. Verscheidene leden- meenden, dat de door de Ned. Bank gevoerde politiek alles bijeengenomen, niet nadeelig ge bleken is. Verscheidene l'eden vroegen, of het niet veel beter was indien de Staat een voudig de helft van het verlies, dat na afschrijving uit de winst van dit jaar en uit de reserves overblijft voor zijn rekening nam. De andere helft, groot ongeveer 10 millioen, zou dan door de Bank zelf gedragen moeten worden. Zij zou dan haar aandeelen-kapitaal tot op de helft moeten afschrijven en nieuw- aandeelenkapitaal moeten emit- teeren. HET TEXTIELCONFLICT. In het textielconflict is de oplossing in zooverre nader gebracht, dat 't in de beide ledenvergaderingen van „De Een dracht" wel niet tot een stemming kwam, maar wel een algemeene werkhervatting mag worden aangenomen. In Neede en Borne was bij acclamatie besloten de staking op te heffen, te Los ser geschiedde dit met groote meerder heid van stemmen. In deze vergaderingen werd de wre vel geuit tegen het optreden der christe lijke en r.k. organisaties, die door hun houding dit einde der staking hebben veroorzaakt, terwijl daarnaast tegen het hoofdbestuur der eigen organisatie klachten over diens optreden tot uiting kwamen. Het hoofdbestuur van „De Eendracht" had op alle vergaderingen het stand punt verdedigd om gezien de omstan digheden niet alleen den strijd voort te zetten. Toen de Zaterdagmiddag gehouden vergadering reeds gesloten was hebben opgeschoten jongens een hevig tumult veroorzaakt. Er werd met stoelen ge gooid over het tooneel. Later zijn eenige hoofdbestuursleden van „De Eendracht" op straat lastig gevallen. De voorzitter, de heer Rengeling, kreeg zelfs een klap op zïfn hoofd. DE STEUN AAN DE SUIKER BIETENTEELT. De commissie inzake steun aan de suikerbietenteelt deelt in verband met den naderenden zaaitijd het volgende mee: Zooals vroeger reeds is vermeld, kon aan alle vóór 20 Maart j.l. ingediende aanvragen worden voldaan. Ook om trent de aanvragen, welke na 20 Maart j.l. zijn ingekomen en welke betrekking hebben op vroege teelt, heeft de com missie een gunstige beslissing genomen, omtrent aanvragen na 20 Maart j.l. inge komen, betrekking hebbende op nieuwe teelt, is een beslissing genomen, die aan belanghebbenden rechtstreeks binnen eenige dagen zal worden medegedeeld. De toewijzing van deze aanvra gen zal slechts voor een gedeelte kun nen geschieden. Alle op 1 April nog niet ingekomen aanvragen kunnen niet meer in behandeling worden genomen. NEDERLAND EXPRESS. De speciale trein met post en passa giers in aansluiting op het motorschip Christiaan Huygens zal Dinsdagmorgen 5 April om 10 u. 20 van Genua vertrek ken. Aankomst 6 April om 7 u. 5 te Zevenaar, 7 u. 57 te Arnhem, 8 u. 48 te Utrecht, 9 u. 49 in Den Haag (S.S.), 9 u. 36 te Amsterdam (W.P.), 9 u. 51 te Amsterdam (C.S.) en 10 u. 1 te Rot terdam (Maas). NEDERLAND EN BELGIE. Het antwoord van minister Beelaerts van Blokland over de Nederlandsch- Belgische onderhandelingen, die in de Nederlandsche Eerste Kamer ter spra ke zijn geweest, heeft, naar de Brus- selsche corresp. in sommige Belgische kringen, waar men zich den laatsten tijd met de hoop op een spoedige rege ling van de Nederlandsch-Belgische ka naalvraagstukken meende te mogen vlei en, heel wat ontgoocheling teweeg ge bracht. Deze ontgoocheling bleek voor al sterk te zijn te Gent, waar men se dert eenigen tijd niet meer aandrong op het voeren van aparte onderhandelingen met Nederland betreffende het bou wen van een nieuwe zee sluis te Terneuzen, daar imen verwachtte, dat deze kwestie na ihet bereiken van een principieel accoord over het kanaalvraagstuk tusschen Brus sel en Den Haag automatisch haar be slag zou hebben gekregen. De burgemeester van Gent heeft Za terdag tot de vertegenwoordigers der plaatselijke pers gezegd, te willen ho pen, dat de Belgische regeering bij de aanstaande onderhandelingen over een handelsverdrag met Nederland en een progressieve regeling van de nog han gende punten de kwestie van het regime van het kanaal van Terneuzen en het bouwen van een nieuwe zeesluis aldaar op het voorste plan zou brengen. Stap pen in dien zin zullen de volgende week bij de regeering te Brussel worden ge daan, daar de stad Gent het dringende vraagstuk der zeesluis desnoods los van de andere Nederlandsch-Belgische kwes tie wil zien behandeld en tot een goed eind gebracht. Bij Kon. besluit is met ingang van 1 April 1.1. benoemd tot inspecteur van de volksgezondheid bij den dienst, welke in het'bijzonder is belast met de hand having van de wettelijke bepalingen be treffende besmettelijke ziekten, dr. G. D, Hemmes, arts, te Utrecht, aan wien als ambtsgebied zijn aangewezen de provin ciën Zuidholland en Zeeland. Het postvliegtuig „De Duif" is Zon dagmiddag vlot op Schiphol geland. i Naar de Nieuwe Dag verneemt, hebben B. en W. van Den Haag aan den ideënwedstrijd voor den bouw van 't stadhuis, medegedeeld, dat zij in af wachting van nadere berichten van den Minister van Defensie de opdracht voor 't maken van voorloopige plannen voorshands hebben opgeschort. Aan ongeveer twintig der oudste arbeiders en employés in dienst van het Kroondomein en staldepartement te H e t L o o is naar De Nieuwe Dag meldt aangezegd dat zij met 1 Mei a.s hun dienst met pensioen moeten verla ten. Ook voor de verschillende plaat sen op de Veluwe zijn cotaité's van ac tie gevormd tegen een Moerdijk- of een pseudo MoerdijkkanaaT. Groote daden blijven in het duis ter, als zij den zanger ontberen. Pindarus. De gemeente B e e r it a verkeert op het oogenblik in financieele moeilijkhe den. Behalve verschillende andere nood zakelijke uitgaven konden ook de sala rissen van het geméentepersoneel niet worden uitgekeerd. Verschillende pog.n- gen om kasgeld te krijgen bleven zon der resultaat. Het rijk vond .geen (er- men aanwezig in te grijpen. Bij Kon. besluit is het vice-con- sulaat 'der Nederlanden te Arendal en te Hammerfest (Noorwegen) opgeheven; is de heer H. M. Hellsfröm erkend len toegelaten als consul-generaal van Fin land te 's-Gravenhage. MIDDELBURG. Zaterdagavond werd door de Man doline- en Tooneelvereeniging „Apollo" een uitvoering gegeven in het Schutters hof. De tweede in dit winterseizoen. Dat de zaal niet zoo goed bezet was als an ders het geval is, zal zeker wel andere oorzaken hebben dan de mindere waar deering voor hetgeen geboden werd. De muziek, die voorheen het middel punt vormde van den avond als deze, is in den loop der jaren een bescheidener plaats toebedeeld geworden en heeft plaats gemaakt voor de prestaties van de tooneelafdeeling. Zoo ook nu. Het pro gramma werd geopend met een aardige marsch „Sympathie" van H. v. d. Bo- gert en werd verder op een vlotte wijze afgewerkt. Van de achttal gespeelde nummers viel „Ciel de Seviele" en Le Festin des Dieux zeer in den smaak. Er was dankbaar applaus- Na de pauze werd de Duitsche klucht „Jan Ongeluk" ten tooneele gebracht. De malle situaties en goed gespeelde scènes misten hun uitwerking op het publiek niet. De gulle lach die telkens opnieuw door de zaal klonk, was het bewijs daar van. Toen na afloop plaats werd ingeruimd voor de Jesayesband, zijn velen nog ge bleven om met een geanimeerd bal de ze uitvoering te besluiten. WALCHEREN. OOSTKAPELLE. Vrijdag werden uit gedeeld de door de Vrpu wenn a ai var eeini- ging in dezen winter vervaardigde kl'ee- dingstukken waar onder een Volledig uit geruste 'luiermand. 24 behoeftige ge zinnen alhier en de vereeniging „Kin- derzorg" te [Middelburg profiteerden hiervan. SCHOUWEN-DUIVELAND, WESTELIJK SCHOUWEN. Niette genstaande de vele .koude dagen en de vrij late- en strenge vorst, komen de Narcissenvelden onder de gemeenten Haamstede en Burgh reeds in vollen bloei. Ook de tulpen beginnen werking te vertoonen. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W. D. Het 50-jarig jubileum der rijkskweek school. OOSTBURG. Had onlangs op 18 Maart alhier de herdenking plaats van het 50- jarig bestaan der Rijksnormaallessen met aansluitend Rijkskweekschool, op 31 Maart j.l. kwamen in de Beurs bijeen oud-leeraren en oud-leerlingen, de laat sten als réunisten, om met de tegenwoor dige leeraren en tal van genoodigden nog eens de dagen in herinnering te brengen, die zij aan deze' onderwijsin richting hebben doorgebracht. Ruim 150 réunisten waren aanwezig met echtge- nooten, schooltoezicht enz. Het gemeentebestuur had de attentie om van het beursgebouw de gemeente- vlag te doen uithangen. 's Namiddags 2 uur kwam men bijeen; wat een drukte, welk een gezellige sfeer! Door den oud-directeur der rijksnor maallessen, den heer Tj. F. v a n der W e r f f, werd de bijeenkomst geopend met een woord van welkom aan den heer Van de Weijer, inspecteur van het L. O. te Terneuzen, den oud-inspecteur Eringa, vroeger districtsschoolopziener te Middelburg, het gemeentebestuur van Oostburg, de leeraren aan R. K. S. en die van de R. H, B. S. te Oostburg etc. Deze spreker gaf een historisch over zicht van de school. Van 1882 tot 1894 was diredteur de heer Bevelander Schoo uit Groede, van 1894 tot 1908 de heer P. Barentsen van Schoondijke, van 1908 tot 1924 de spre ker (de heer v. d. Werff) en van dat oogenblik, toen de school omgezet werd in kweekschool, de heer J. van der Worp. Van 1882 tot 1924 bezochten pl.m 600 leerlingen de school, waarvan 277 de akte voor onderwijzer verwierven. De jaren 1884 (eerste examen) tot 1894 le verden 34 onderwijzers (essen); de pe riode 1894—1908, 117, en de jaren 1908 1924: 126; bij de examens in de twee de periode slaagden er 76 lA pet., in de derde was dit 90 pet. Vrouwelijke hand werken en de gymnastiek (vak J) gaven in de laatste periode resp. 96 pet. en 94 pet. geslaagden. In 1910 werden de normaallessen tot een inrichting van den eersten rang be vorderd. Algebra, meetkunde, algem. ge schiedenis en Fransch werden aan het programma toegevoegd. Twee gevoelige verliezen aan leerlingen leden de nor maallessen; het eerste in de oorlogsja ren toen pl.m. 2(J leerlingen bij de pos terijen werden geplaatst; het tweede bij de opening der R.H.B.S. in 1920, toen dit de normaallessen weer 20 leerlingen kostte. Verder had spr. het over de ver houding der onderwijzers onderling, die van onderwijzers tot leerlingen en ten slotte die der leerlingen onder elkaar; het laatste vond zijn uitdrukking in een levendig en prettig vereenigingsleven. Nog haalde hij eenige aardige episodes uit het vroegere schoolleven der nor maallessen op, die de zaal deden daveren van den lach. Hij eindigde met een her innering aan het oud, thans verdwenen schoolgebouw. Een daverend applaus was het antwoord op deze rede. Na den heer Van der Werff voerde de heer Van der Worp, de directeur der R. K, S., het woord, die een terug blik wijdde aan de oprichting de tegen woordige kweekschool en de opening daarvan op 2 Mei 1924; spr. behandelde verder de wijze waarop thans het on derricht wordt gegeven en wat het ide aal der opvoeders thans is. Hij mocht met voldoening wijzen op de zeer gun' stige resultaten die bereikt zijn. De bur gemeester bracht de gelukwenschen van het gemeentebestuur over. De inspecteur, de heer Van de W e ij e r hield een geestige speech en wenschte den heer Van der Werff van harte geluk, dat hij dit feest mocht mee maken. De heer Eringa getuigde van zijn aangename herinnering aan zijne werk zaamheid alhier en bracht de groeten over van den heer Rijkse, destijds lee- raar en onder-directeur, maar thans door ernstige ongesteldheid aan het ziekbed gekluisterd. Besloten werd een telegram aan den heer Rijkse te zenden met den wensch voor spoedige beterschap. Ten slotte deed de heer Den Toom met eeni ge grappige herinneringen de vroolijk- heid opnieuw oplaaien. Na een slotwoord van den heer Van der Werff werd de thee aangeboden. Vervolgens werden de aanwezigen uit genoodigd de Kweekschool te gaan be zichtigen, terwijl een groot deel zich tegen een uur of zes aan een diner in het hotel Stamperius vereenigde. 's Avonds werd aan de réunisten door de Kweekschoolvereeniging in de Beurs een uitvoering aangeboden, waar het grootste deel van het op 18 Maart j.l. gegeven programma nog eens werd op gevoerd en met daverend succes. Zaterdagavond gaf de m'ondo.ugfel!- öluib Excelsior dir. de heer G Labruijjère te O. en W. Soufourg een jqped' "(ge slaagde muziek u i tvo er ing. De hiee,r C. RiekweT gaf eenige solo's op een ac cordeon. E :n paar leuke tooneelstukjes brach ten een aangename afwisseling. Te Westkapelle zijn momen teel ingeschreven 119 werkloozen, wat sinds het begin van Maart een verminde ring is van 58, toen het aantal 177 be droeg. Na een rede die de (heer A. de Lange uit Goes Vrijdagavond voor een goed bezochte vergadering te Oud e- lande uitsprak, is aldaar een .ifdee- ling van den Ned. Csr. Landarbeiders- bond opgericht. Vrijdagavond gaf de tooneelvereeni ging „Kunst naar Kracht" van Hein- kenszand voor de tweede maal te W o 1- faartsdijk een uitvoering in dit sei- 4-IV-'32 Zaterdag en Zondag hoogste luchttemperatuur 10.4 °C; (51 °F); laagste 4.0 (39 ?F). Heden 9 h: 9.6 °C; 12 h: 10.1 °C. Zaterdag/Zondag 9 mm; Zondag/Maandag 4 mm regen. Hoogste barometerstand alhier 749 mm, laag ste 742 mm. Hoogste barometerstand 756.1 mm te Thorshavn; laagste 742.9 mm te Isafjord. Verwachting tot Morgenavond! Zwakke tot matige TL. tot W. later weer krimpende en toenemende wind, meest zwaar bewolkt tot betrokken, aanvankelijk weinig of geen neerslag, weinig verandering in temperatuur. Zon op: 5 h 29; onder 18 h 38. Licht op: 19 h 08. Maan op: 5 h 04; onder 17 h 08. N.M.: 6 April. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). April. Hoogwater. Laagwater. Ma. 4 0.42 13.09 7.13 19.17 Di. 5 1.12 13.35 7.45 19.49 Wo. 6 1.40 14.01 8.15 20.17 Do. 7 2.07 14.28 8.44 20.43 zoen. Opgevoerd werd het tooneelspel „Millionnair tegen wil en dank." Blijspel in 3 bedrijven naar George Ban. Op 1 April is afgekondigd Staats blad no. 114, bevattende het besluit: Wet van den 19den Maart 1932, hou dende verklaring van het algemeen nut der onteigening van perceelen, erf dienstbaarheden en andere zakelijke rechten, noodig voor de verbetering van een gedeelte van de onder no. 9c op het provinciaal wegenplan van Zeeland voorkomenden weg van Wissekerke naar Kamperland van het beginpunt tot bij den Boschdijk, in de gemeente Wis sekerke. Te Biervliet zullen op Hemel vaartsdag groote sportfeesten worden gehouden. Benoemd tot ontv.-griffier van den hoofdplaatpolder, de heer F. van den Hemel te Oostburg. Bij Kon. besluit is aan den heer H. C. Hogerzeil, emeritus-predikant te 's- Gravenhage, op zijn verzoek, eervol ont-" slag verleend als reserve-veldprediker voor den tijd van oorlog bij het leger te velde. Ds. W. A. B. ten Kate te Enschedé, vroeger te Vlissingen, is beroepen te Wassenaar (2e pred. pl.) Preeken in het Friesch. Men schrijft aan de N. R. Crt.: In Friesland is men in de laatste jaren zoozeer aan Friesche preeken gewend geraakt, dat men niet beter meer weet, of het behoort tot de goede vormen, wanneer op zekeren Zondagochtend een of andere predikant van den kansel af kondigt zijn voornemen, om den dienst nu maar eens in het Friesch te leiden. Naar wij zeker meenen te weten, heeft een dergelijke mededeeling aan de aan dacht tijdens zulk een Friesche preek nog nimmer afbreuk gedaan. Inderdaad is er in Friesland wel iets veranderd sedert den tijd, dat dr. G. A. Wumkes, pionier ook in dezen, voor het eerst en geheel onverwachts te Tzum een Friesche preek aankondigde, het geen aanleiding werd door 't ostentatief verlaten van de kerk door een of meer vrouwen. Thans echter neemt bijna niemand meer aanstoot aan een preek in het Friesch. Doch het schijnt zoo niet te mogen blijven. Ds. Wiersma, Ned. Herv, predi kant te Schiermonnikoog, heeft op 3 dezer een ringbeurt te vervullen in het dorpje Oostrum bij Dokkum. Hoewel deze predikant zich doorgaans van de Rijkstaal bedient, nam hij zich voor te Oostrum den dienst in het Friesch te leiden, waartegen van den kant van den kerkeraad geen enkel bezwaar was ge rezen. Echter wel van de zijde van het provinciaal kerkbestuur in Friesland, wiens voorzitter, ds, J. van Dijk te An-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1