provinciale üfeemusche Na 77. Twee Bladen. VRIJDAG 1 APRIL 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. ZEELAND. ONDERWIJS WEER EN WIND. KERKNIEUWS. Financiëele Berichten. MIDDELBURGSCHE COURANT iDugbl&d Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen #2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg Ïeent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. abonnement voor beide veel lager, Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V, DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 -:. Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. BBRSTE KAMER, Buitenlandsche Zaken. Bij de voortgezette behandeling der begrooting van Buitenlandsche Zaken 1932, heeft de heer van der Sande (r.k.) betoogd, dat inzake de onderhan delingen met België nog niet alles in kruiken en kannen is. België heeft niets te eischen, doch aan verlangens kan worden voldaan. Men houde rekening met de belangen zoowel van België als van Nederland. De heer F o c k (lib.) betoogde dat onze diplomatieke vertegenwoordigers beter de belangen ook van Indië moe ten voorstaan. lin meent dat de geste van den Vol kenbond weinigen zal bevredigen, Ne derland moet medewerken om den Vol kenbond te verheffen. De heer de Zeeuw (soc. dem.) *e«st reden te hebben tot wantrouwen jegens de regeering inzake de onder handelingen met België. De Rotterdam- sche belangen zijn nationale belangen. Rotterdam zou niet zooveel hebben ge daan voor zijn havens als het zeker was dat er een kanaal zou komen als hier thans besproken. wil de kanaalquastie niet verschui ven tot gunstiger tijden en zal de regee- ringsverklaring afwachten. De heer Smeenge (lib.) wil voorko* miog van dubbele belasting voor Neder- landsche schippers in België. De heer Van Citters (a.r) is van oordeel dat er tijdens de onderhande lingen niet veel over een Nederlandsch- Belgisch tractaat moet worden gespro ken, teneinde de positie van den onder handelenden minister niet te bemoeilij- ke». De heer Van La n schot (r.k) be toogt, dat deze regeering wel niet meer den tijd zal hebben, n.l. vóór de verkie zingen van het volgend jaar, te komen tot een definitief Nederlandsch-Belgisch tractaat. De heer W i b a u t (s.d.) zal over de kauaal-quaestie met België eerst spre ken als het desbetreffend project bij de Staten-Generaal zal zijn ingekomen. De regeering onderhandele niet op den ba sis van eng nationaal standpunt. Hij bepleitte de internationale samenwer king aan verschillende havens in zake de tarieven en dergelijke. j ^'omiaus (r.k.) betoogde, dat België geen recht heeft om van ons concessies te vorderen buiten de verdra gen van 1838 om. Een gesloten kanaal is een politieke onmogelijkheid. De heer Dobbelmann (r.k.) wil dat de Volkenbond zulks dienstbaar make voor verkrijging van een betere handelspolitiek. De heer Westerdijk (v.d.) waar schuwt de regeering geen verdrag met België te teek enen zonder te weten, de overtuiging der Nederlandsche natie achter zich te hebben. De vergadering werd verdaagd tot morgenochtend elf uur. IR. MUSSERT SPREEKT OVER ANT- WERPENS VERBINDING MET DEN RIJN. Gisteravond heeft ir. A, A. Mussert 6 jre<;bt een rede gehouden over het pseudo-Moerdijkkanaal dat, naar luid er geruchten, minister Beelaerts van ok and aan België zou willen toe- s aan' .e ®Pr- behandelde eerst de meer speci ie.- Lirnburgsche problemen, en vervo gens kwamen de Belgische wen- sc e» en aanzien van de Zeeuwsche tusschenwateren aan de orde. Wat wil len Brussel en Antwerpen? - zoo vroed spr. Antwerpen wil den Rijnhandel van onze havens en Brussel (Parijs) wil door middel van de Rijnvaartcommissie Bel gisch-Fransche zeggenschap verkrijgen over onze tusschenwateren, de wateren tusschen de Schelde en den Rijn, waar over nu de Rijnvaartcommissie niet het minste zeggenschap heeft. België, in den rug gesteund door de Fransche politiek tracht sinds 1919 systematisch volhar dend vasten voet in ons land te krijgen. De onredelijkheid van deze begeerten is zoo in het oog loopend, dat dergelijke pogingen reeds sinds jaren als volko- mea hopeloos zouden zijn opgegeven als België en Frankrijk niet de overtui ging hadden, welke helaas gegrond is, at men zich tegenover ons land alles kan veroorloven zonder ooit te stuiten op een krachtig neen. Ir. Mussert stelde dan de vraag tot welk punt de onderhandelingen thans zijn gevorderd, Uit deze onthullingen en publicaties van den laatsten tijd weten wij nu, aldus spr., dat de Minister van Buitenlandsche Zaken voornemens was (en zooals uit de laatste Memorie van Antwoord blijkt nog is) om zich aan Bel gië over te geven door de aanvaarding van een pseudo Moerdijkkanaal, een kanaal dat van het oorspronkelijk Moer dijkkanaal praktisch alleen daarin zou verschillen dat het krom zou zijn in de plaats van recht. In het laatste gedeelte van zijn rede behandelde spr. de positie van de ver schillende havensteden en stelde dan de vraag: Wat zal de toekomst ons bren gen? Antwerpen, volijverig, bekwaam ge leid, krachtig gesteund, bezig met de verlegging, in economischen zin van den mond van de Maas, hetgeen zijn goed recht is. Antwerpen strevend naar de verlegging van den Rijnmond, in econo mischen zin, hetgeen alleen kan geschie den op ons territoir met behulp van onze Regeering en waarvoor noch uit nati onaal noch uit internationaal oogpunt 'n schijn van recht bestaat. Dit kanaal belooft het laatste loodje te zijn, dat de in labielen toestand ver- keerende weegschaal definitief ten on gunste van Rotterdam zou doen door slaan met alle gevollen van dien. In geen land ter wereld zou men er slechts ook een oogenblik ernstig over denken om eigen bestaans-mogelijkheden vrijwillig op te offeren aan de economische ex- pansiezucht van een nabuur. Na deze rede werd op voorstel van den heer van Zinnicq Bergmann, die de vergadering presideerde, besloten een adres te verzenden aan den ministerraad waarin wordt betoogd, dat de regeering aan de billijke verlangens van België voor verbetering van de bestaande wa terwegen behoort tegemoet te komen, doch dat het tot stand komen van een kanaal, waardoor de haven van Antwer pen practisch zou komen te behooren tot het stroomgebied van den Rijn, een onberekenbare schade zou toebrengen aan onze nationale havens en dienten gevolge aan de welvaart van ons gehee- le land en dat geen overwegingen van internationale politiek kunnen opwegen tegen de ontzaglijke nadeelen, die dit kanaal voor ons land zou meebrengen. DE WERKLOOZENZORG. Over het tijdvak van 31 Januari 1932 tot en met 27 Febr- 1932 is uitgegeven door de gemeenten (zonder aftrek van subsidies van staat c.q. provincie) aan werkloozensteun f 4.699.717, idem voor werkverschaffing 'f 1.562.159. Uitbetaald door verkloozenkassen een bedrag van f2.869.860. Door het rijk is betaald' 721.000. Aantal werkloozen, dat als werkzoe kenden stond ingeschreven op 7 Febr. 1932 bij het orgaan dep arbeidsbemid deling 275.648. Bovendien gedeeltelijk werkloozen 16,856 en yrouwen 3676'. NEDERLAND EN BELGIE, Het departement van Buitenlandsche Zaken te Brussel deelt volgens de N. R. C. mede, dat wat betreft de Schelde- Rijnverbinding, de officieuse on derhandelaars nog geen definitief ac- coord bereikt hebben en alles wat daar omtrent door sommige bladen gemeld is, grootendeels onjuist of voorbarig is, GOLFLENGTE-WISSELING. Met ingang van heden gaat Hilversum (Avro en Vara) weer naar de 298 m en Huizen naar de lange golf (1875 m.) i Mr. dr. K. J. Frederiks, secretaris generaal van het departement van Bin nenlandsche Zaken en Landbouw, her denkt heden den dag, waarop hij vóór 25 jaren als adjunct-commies in 's Rijks dienst trad. Naar de N. Rott. Crt. verneemt heeft de heer S. Brandsma toestemming van den minister gekregen, nog tot Sep tember lid van den gemeenteraad van Rotterdam te blijven. De heer Brandsma is inspecteur van het lager onderwijs en onlangs is uitgemaakt, dat het raadslidmaatschap onvereenigbaar is met deze functie, weshalve de heer Brandsma zal aftreden als raadslid. Op de Woensdag te Amsterdam gehouden jaarlijksche ledenvergadering van den Nederlandschen Bioscoopbonc werd unaniem goedgekeurd een voor- Het komt er meer op aan hoe de mensch zijn lot opneemt dan hoe het is. stel van het hoofdbestuur om op een nader te bepalen datum de stopzetting af te kondigen van het bioscoopbedrijf in de gemeente V e n r a y, wegens de abnormaal hooge vermakelijkheidsbe lasting aldaar. Bij Kon. besluit is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nas sau S. Dasberg, rabbijn van de Ned. Isr. gemeente te Dordrecht. Provinciale Staten. De heer A. C. Heijboer te Oud-Vos- semeer, die nadat de heer Iz. de Feij- ter te Axel zijn geloofsbrieven niet op tijd had ingezonden, tot lid van de Pro vinciale Staten gekozen is verklaard, heeft die benoeming aangenomen. Zoo als bekend, geldt het hier de vacature ontstaan door het overlijden van den heer C. Joziasse, dus een Staatkundig Gereformeerde vacature. MIDDELBURG. Met een enkel woord willen wij wijzen op de advertenties in onze num mers van gisteren en heden inzake de tentoonstelling van den Nederlandschen Jeugdbond voor Natuurstudie, welke Zaterdag en Zondag in het Kunstmuse um zal worden gehouden. Morgen hopen wij een korte beschrij ving der tentoonstelling te geven, VLISSINGEN. De Ned. Chr. Reisvereeniging had gisterenavond in „De Oude Vriendschap" een z.g. Steravond georganiseerd, die slechts matig bezocht was. Deze Reisvereeniging bestaat dit jaar 10 jaar en is in dien tijd gegroeid tot een vereeniging van ongeveer 15.000 le den. Het 10-jarig bestaan zal de vereen, allereerst herdenken in Zwitserland, het toeristenland bij uitnemendheid, waarheen 13 reizen zijn georganiseerd (een paar zijn er nu reeds volteekend), met op 4 Aug. samenkomst van alle deel nemers te Interlaken. In Nederland zal het lustrum worden herdacht in Mid delburg op 31 Augustus. Over deze Zwitsersche Stertochten zooals deze jubileumreizen genoemd worden, sprak de heer J. Wester- h o u d uit Den Haag, directeur van het Bureau der Vereeniging. Spr. illustreerde zijn lezing met prachtige lantaarnplaatjes, terwijl na de pauze de heer Graziano van de Zwit sersche verkeerscentrale nog enkele Zwitsersche films vertoonde. Met een enkel woord willen wij herinneren aan den feestavond van de afdeeling Walcheren der „N. R. V.", he denavond in hotel „Britannia". Hedenmorgen is het Duitsche s.s. „Halleop de reede in aanvaring ge weest met 't Engelsche s.s. „Marga". De „Halle" bekwam averij aan de boeg en keerde naar Antwerpen terug, de „Marga" kon de reis vervolgen. WALCHEREN. ARNEMUIDEN. Wegens de steeds slechter wordende vangst in deze om geving, zijn enkele motor-visschersvaar- tuigen uit deze gemeente naar IJmuiden vertrokken, alwaar de vangst rendabe ler schijnt te zijn. ZUIB-BEVELAND. SCHORE. Langs den weg Hansweert- Schore hebben onbekenden gedurende den nacht baldadigheden uitgehaald door hekjes en dammen van langs ge noemden weg gelegen woningen en lan derijen te vernielen of te verwijderen. De politie stelt een onderzoek in. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. CADZAND. Dinsdagmiddag j.l. werd door de leden van de plaatselijke af deeling van den bijzonderen vrijwilligen landstorm in het gymnastieklokaal der openbare lagere school alhier een schiet wedstrijd gehouden, waarvoor zeven prijzen beschikbaar waren gesteld. Deze prijzen werden achtereenvolgens gewonnen door: A. P. Vasseur; Ch, van Houte; P. Paas; J. D. Porreij; D. Dierings; J. P. Vastenhout en P. J, de le Lijs. Eenige dagen te voren heeft de Bur gemeester het brevet van scherpschut ter uitgereikt aan de leden: M- de Bruij- ne; K. A. van der Lijke; P. W. van de Voorde en M. Bruijnooge. Raad van Zuidzande. ZUIDZANDE. In de voltallige raads vergadering van Donderdag werd beslo ten de winkelsluitingsverordening te wij zigen overeenkomstig de wenschen van den minister. De verordening regelende de eischen van benoembaarheid en de bezoldiging van den veldwachter werd aan een voor- loopige beschouwing onderworpen, zij zal om advies worden gestuurd aan den betrokken bond van politie. Het adres van de gemeente Ooststel- lingwerff, waarbij er bij den minister van binnenlandsche zaken en landbouw op aangedrongen wordt bij het nemen van maatregelen tot steunverleening aan den land- en tuinbouw der meest mogelijken spoed te betrachten, wordt voor kennis geving aangenomen, aangezien dit meer een punt betreft dat thuis behoort bij land- en tuinbouwvereenigingen. Op zijn verzoek werd eervol ontslag verleend aan den heer Joz. Risseeuw als ontvanger dezer gemeente, met in gang van 1 April, met dankbetuiging voor de aan de gemeente bewezen dien sten. Het bedrag der zekerheid voor zijn opvolger wordt, behoudens goedkeuring van Ged. Staten, vastgesteld op 1000. Met algemeene stemmen wordt tot tij delijk ontvanger benoemd de heer J. J, Simpelaar alhier. Aan de watering Cadzand zal worden gevraagd een gedeelte van een suatie sloot te mogen overnemen, welke loopt in de nabijheid van de bebouwde kom en veelal veel stank verspreidt. Bij de rondvraag oefent de heer L e R o ij scherpe critiek uit op die werkge vers, welke uit andere gemeenten ar beidskrachten halen, terwijl er in eigen gemeente de noodige krachten aanwezig zijn die ten laste van de gemeentekas komen. Jen aanzien van dit punt voerden ver schillende leden het woord. De voorzitter zegt, dat in Bres- kens zich ook een dergelijk feit heeft voorgedaan. Volgens de courant werd dat feit aldaar ook gekwalificeerd als hoogst afkeurenswaardig. Spr. kan deze handelingen ook niet goedkeuren en wijst er op dat dit voor de gemeente fi nancieel zeer schadelijk is. Wanneer de werkgevers dezen weg blijven volgen zal belastingverhooging het noodwendig gevolg ervan zijn. Op verzoek van den heer L e R o ij zegt de voorzitter toe, een circulaire aan de werkgevers te willen sturen, waarin op den ernst van de zaak zal worden gewezen. Ten slotte zal nog een schrijven worden gericht aan de des betreffende landbouwfederatie waarin zal worden gepoogd een betere verstand houding in het leven te roepen. Mej. D. Uijl van Oud Vo si si fi lm eer thans onderwijzeres aan de Chr. school te Klundërt, is in gelijke (he-* trekking benoemd te Melisant. Leeraren en leeraressen bij het N.O, Te Utrecht is gisteren de jaarlijksche algemeene vergadering van den Nederl Bond van leeraren en leeraressen bij het Nijverheidsonderwijs begonnen. De heer H. C. Kruse uit Leeuwarden, onder-voorzitter van den Bond, die bij ontstentenis van den heer Menke, voor zitter, wegens ziekte, de vergadering leidde, besprak den toestand van het nijverheidsonderwijs. Hij meende dat in de tien jaren sinds het ontstaan van de Nijverheidsonderwijswet, wonderlijk met salariëering en rechtpositie van de leden van den bond is omgesprongen Dat de minister, zeide spr., dit onder wijs nu toch eindelijk eens met rust late in het belang van het arbeidskind, in het belang van onze gezinnen. Na uitvoerige bespreking werd aan genomen het volgende voorstel van het hoofdbestuur: „De algemeene vergadering draagt het hoofdbestuur op er voor te ijveren dat zoolang het Nijverheidsonderwijs nog geen Overheidsonderwijs is, in de Nijverheidsonderwijswet eene bepaling worde opgenomen, dat in de besturen van nijverheidsscholen worden opgeno men vertegenwoordigers uit 'werkge vers- en werkliedenorganisaties, be- l-IV-'32: Donderdag hoogste lucht- temperatuur 9.6 °C (49 °F); laagste 5.4 °C (42 °F). Heden 9 h: 7 °C; 12 h: 9.6 °C. 2,3 mm regen. Hoogste barome terstand alhier 754 mm, laagste 751 mm. Hoogste barometerstand 758.7 mm te Isafjord; laagste 735.6 mm te Nordöyan. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matige wind uit W, rich tingen, aanvankelijk opklarend, later weer toenemende bewolking, aanvan kelijk weinig of geen neerslag, later weer tijdelijk regen, weinig verandering in temperatuur. Zon op: 5 h 36; onder 18 h 32. Licht op: 19 h 02. Maan op: 4 h 35; onder: 13 h 25. N.m.: 6 April. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). April. Hoogwater. Laagwater. Vr. 1 10.53 23.19 4.40 17.14 Za. 2 11.52 5.48 18.09 Zo. 3 0.07 12.36 6.37 18.47 Ma. 4 0.42 13.09 7.13 19.17 nevens voor de bespreking van kwes ties en vraagstukken, die uitsluitend 'n onderwijskundig of vakkundig karakter dragen, ook de vertegenwoordigers van de organisaties der leerkrachten bij het nijverheidsonderwijs". ,;De algemeene vergadering draagt het hoofdbestuur op, er voor te ijveren, dat in de besturen van vereenigingen, die nijverheidsonderwijs verstrekken vol gens Titel II der Nijverheidsonderwijs wet, vertegenwoordigers van de orga nisaties der leerkrachten bij het nijver heidsonderwijs worden opgenomen". Ned. Herv. Kerk. D'S. E. Warrnbfz te SclierpenzeeJ isjfote- roepen te Wemteldmge. H. van Schothorst cand'. te Den Haag heeft bedankt voor het* be'roep naar S ero o skerke-Kerkw er ve Geref. Kerk. Ds. L. Oranje te Laren heeft Jiet be roep naar Groningen aangenomen Bankgebouw verkocht. Naar wij vernemen is het gebouw met safe-inrichting der N.V. Izaak Bo- asson Zonen's Bank aan de Langedelft alhier, verkocht aan „De Twentsche Bank N.V.", gevestigd te Amsterdam, die haar kantoor te dezer stede, thans ge vestigd aan de Rouaansche Kade, in bovengenoemd pand zal onderbrengen. Coöp. Crediet-, Spaar- en Depositobank voor Zeeland (G.A.) te Middelburg. De resultaten over het 56e boekjaar waren bevredigend en laten toe een di vidend uit te keeren van 5Y< pCt. Bij het einde van het boekjaar be droeg het saldo der Spaar- en Deposi to-rekening 10272,22 (v.j. 9671,11) een vermeeredering dus van 601,11. Bijzondere opvragingen, in verband met de buitengewone tijdsomstandighe den, kwamen niet voor. Zooals uit de balans blijkt, bedraagt op 31 December 1931 het door de leden bijeengebrachte kapitaal 5844, t.w. 50 volgestorte aandeelen 5000, stor tingen op aandeelen te goed 844. De voorschot-rekening bedraagt f 18212 (v.j. 18442) verdeeld over 32 voorschotten. Bijna het geheele jaar door had men de beschikking over kas middelen voor het verleenen van voor schotten door inlagen van spaargelden en deposito's verkregen, waardoor men slechts in geringe mate gebruik behoef den te maken van het bij de Bankasso- ciatie geopende crediet. Volgens de verlies- en winstrekening bedraagt de totale netto winst 968 en het onverdeeld saldo A. P°. 108, to taal dus 1076. In de vacature ontstaan door het ver trek van mr, G. J. Sprenger, werd voor zien door de benoeming van mr. H. v. d. Beke Callenfels, advocaat en procu reur en Correspondent van de Neder landsche Bank te Vlissingen,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1