Draagt Helder's Brillen. ASFALT-WEGEN Economische wegen No. 75, WOENSDAG 30 MAART 1932. 175e Jaargang. BINNENLAND. FEUILLETON. HARTENAAS EN RUITENDRIE. KUNST EN WETENSCHAP. TEGEN 'T ONTWERP TERPSTRA. ZEELAND. WEER EN WIND. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager, Men vrage daarvoor de tarieven. caas—w UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pièterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen; van 17 regels f 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk' kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent, smmsÊSS INVOERRECHTEN IN NED.-INDIE. ingediend is een wetsontwerp tot verhooging van de tijdelijke opcenten op de invoerrechten in Nederlandsch- Indië tot vijftig. De minister ontveinst zich niet, dat aan het wetsvoorstel bezwaren zijn verbonden. Over die bezwaren dient te worden heengestapt, wil het der Re geering mogelijk gemaakt worden om, in afwachting van den terugkeer tot meer normale verhoudingen, aan den tegenwoordigen noodtoestand van 's Lands financiën met eenig uitzicht op succes het hoofd te bieden. Ook de onderhavige tariefsverhoo- ging, waarvan de opbrengst op 12.5 millioen voor een geheel jaar wordt ge raamd, gevoegd bij de andere crisis heffingen, waarvan de bate in 1932 op rond 17 millioen wordt geschat, voor ziet nog slechts voor een deel in het te kort. Evenals de huidige opcentenheffing zal ook de thans voorgestelde verhoo ging voorshands tot het eind van het loopend jaar werken. Of en in hoever handhaving van deze crisisheffing ook daarna noodig zal zijn, zal worden be oordeeld bij de begrooting 1933. SCHILDERIJEN EN TEEKENINGEN VAN DE KONINGIN, Men meldt aan de N. R. Crt.: De Koningin is voornemens in het be gin van het volgende jaar een beperkte verzameling van haar schilderijen en tee- keningen naar Nederlandsch-Indië te zenden, die aldaar ten toon gesteld zul len worden ten bate van een liefdadig doel voor de bevolking van Neder landsch-Indië. Dit werk, waaraan H, M. reeds sedert enkele maanden begonnen is, wordt door H. M. speciaal voor dit doel vervaardigd en kan daarom eerst begin 1933 wor den verzonden. Het zal, in verband met de eigenaardige moeilijkheden op het ge bied van transport en beschikbare ex positieruimten, uit een beperkt aantal stukken bestaan, waarmede een normaal Indisch vertrek van flinke afmetingen zal kunnen worden gevuld. Hun, die voor het onderbrengen van deze verzameling in aanmerking wen- schen te komen, alsmede allen, die op eenige andere wijze willen medewerken tot het welslagen van dit plan, wordt verzocht, zich in verbinding te stellen met Hr. Ms. adjudant, kapitein van den generalen staf van het Nederlandsch- Indisch leger C. O. van Resteren, Ko ninklijk paleis, 's-Gravenhage. FRANSCHE GYMNASIASTEN ONT VANGEN DOOR DE PRINSES. In de Indische Kamer aan het Ko ninklijk Paleis aan het Noordeinde, heeft Dinsdagmiddag Prinses Juliana in tegen woordigheid van haar kamerheer mr. J. C. baron Baud en haar hofdame jonk- vrouwe E. barones van Hardenbroek, de Fransche gymnasiasten, waaronder twee meisjes, ontvangen. De Prinses schonk aan ieder der jon gelui als aandenken haar portret. 27. Enid stak haar hand ter verwelkoming uit. Eric, zei ze ernstig. Enid, meisje, antwoordde Eric vu- rig, snel op haar toetredend. Sir Peter keerde zich om. Nu, dat jelui je voldoende geïden tificeerd hebt, zei hij scherp, gaat nu maar vrijen.. Ik zal voor jullie plezier in den tuin gaan. En de daad bij het woord voegend, verdween hij in het donker. Er ontstond een gedwongen stilte j toen grinnikte Eric tamelijk zenuwachtig. Dit is erg aardig van je vader, zei hij. Hij wil blijkbaar niet, dat ik zal om komen als het gevolg van een koude, op gedaan terwijl ik geduldig in de kille duis- sternis wachtte tot ik een mogelijken glimp van je schaduw op het gordijn zou krijgen. Hij merkte dat hetmeisje tranen in de oogen kreeg en werd ernstig. Enid ging hij teeder voort. Hij nam haar hand en leidde haar naar den Ches terfield. Het schijnt dat onze respectieve vaders een grooter verantwoordelijkheid Wij volgen de prijsverlagingen en blijven het laagst in prijs. (Ingez. Med.) HERSTELLINGSOORD GEOPEND. Zondagmiddag is te Zeist de Petrus Werthweijnstichting, herstellingsoord en kinderhuis van de Vereeniging tot bevor dering der gezondheid in de grafische vakken in Nederland, geopend. De voorzitter van het centraal bestuur van deze vereeniging, de heer K. Schaap, heeft in een bijeenkomst een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de vereeniging en de redenen, die leidden tot stichting van deze inrichting die haar naam ontleent aan hem die in 1861 de grondslagen legde voor de organisatie van arbeiders in de grafische vakken. Daarna hebben het woord gevoerd de heeren Kolf, geneesheer van het te Eer beek gevestigde herstellingsoord van deze vereeniging, dr. Verschuijl uit Am sterdam, geneeskundig adviseur van de vereeniging, en Korte, namens het hoofd bestuur van den Alg. Nederl. Typogra fen Bond. Na de opening hebben de talrijke aan wezigen met autobussen naar het terrein van de stichting vervoerd, de gebouwen bezichtigd. Te Utrecht heeft zich een co mité van actie gevormd tegen den aan leg van een pseudo-Moerdijkkanaal. Naar uit den staat van definitieve ontvangsten der N. S over de maand December 1931 blijkt aldus „Spoor- en Tramwegen" bedroegen de in komsten in die maand f 11.691.995.57 tegenover f 13.254.288 in December 1930, De totale jaarontvangsten Haalden van 175.508.427 in 1930 tot 164.295.873 in 1931. De Goethe-herdenkingsfeesten te Weimar zijn Maandag besloten met de opvoering van de „Faust". Naar gemeld wordt is dezer dagen de N.V. Theater (dir. dr. Wijnand Frans) in staat van faillissement verklaard. Faillissement Ned. Tooneel. Mr. A. B. Gomperts heeft uit naam van de N.V. Hollandsche Schouwburg het faillissement van de Kon. Ver. „Het Ned, Tooneel" aangevraagd. Abonnementsvoorstelling uitgesteld. De derde tooneelvoorstelling, die aanvankelijk was vastgesteld op Vrijdag 1 April, is thans op 8 April bepaald. Zooals uit een advertentie blijkt, zal worden opgevoerd De Baas in Huis, waarin Jan Musch de regie en tevens de hoofdrol voor zijn rekening heeft. zijn dan wij gedacht hadden. Enid ging neerslachtig zitten en met de eigenaardige gewoonte van haar sek se drukte zij een zakdoek tegen haar lip pen om de tranen tegen te houden, Oh, Eric, zuchtte zij ongelukkig. Vader is onmogelijk. Eric bedwong een ingeving om geest driftig toe te stemmen en streelde zwij gend haar vrije hand met een sympa thiek gebaar. Er bestond een merkwaardige kame raadschap tusschen hen beiden. Dat zij elkander lief hadden met uitsluiting van alle andere aannemelijke leden der te genovergestelde sekse, was reeds sedert lang door hen als een onomstootelijk feit erkend, maar tot nu toe had geen van beiden hun teedere gevoelens in even zooveel woorden uigedrukt. Het is waar er waren romantische trekkingen ge weest, zooals Eric ze min of meer be schaamd noemde, die hun beiden buiten gewoon aangenaam waren geweest, maar in het algemeen gesproken, drukte hun liefde zich voornamelijk in een ge lukkige kameraadschap uit, de gezonde vriendschap van twee zuivere naturen, die genoten van rivier-pic-nics, sport en vriendschappelijke redeneeringen over diepzinnige onderwerpen. Zij twijfelden er geen van beiden aan, dat zij zouden trouwen, want zij bezaten die aantrekke lijke ongelijkheid van aard, die een Ma- De afwezigheid zal de liefde niet dooden, wanneer zij niet reeds ziek was hij het afscheid. IX. De koorden van de beurs der Gemeenten. Men schrijft ons: Als een schoolbestuur een bestaande bijzondere school wenscht uit te breiden, om welke oorzaak ook, dat gebouw wil verbouwen of eenige verandering in de inrichting verlangt te maken, richt het een verzoek om medewerking daartoe tot den Gemeenteraad zoo wordt in art. 72 van de tegenwoordige Lager On derwijswet bepaald. In het ontwerp-Terpstra wordt een andere regeling voorgesteld. Een schoolbestuur, dat een bestaand schoolgebouw wenscht te verbouwen, uit te breiden, de inrichting van het gebouw of het bijbehoorende terrein wil veran deren, schoolmeubelen, leer- en hulp middelen meent te moeten aanschaffen, omdat door s t ij g i n g van het getal leerlingen dit noodig geacht wordt, richt het daartoe een aanvraag om medewer king tot het gemeentebestuur. De ge meenteraad mag de gevraagde medewer king slechts weigeren, indien de vereeni ging geen rechtspersoonlijkheid bezit, niet wordt vermeld of de school bestemd is voor gewoon lager onderwijs of voor uitgebreid lager onderwijs, voor hoeveel leerlingen het gebouw plaats moet bie den, en ook, als geene verklaring wordt overgelegd, waaruit blijkt, dat de ver eeniging bereid is een waarborgsom te storten. Wordt aan die formeele eischen wèl voldaan, dan moet de Gemeenteraad de principiëele medewerking verleenen. Het schoolbestuur moet daarna over de uitvoering overleg plegen met B. en W. Deze bepaling is gelijk aan de thans geldende, maar er wordt verder een be langrijke wijziging voorgesteld. Vraagt een schoolbestuur uit anderen hoofde dan in verband met stijging van het getal leerlingen een der boven aan gegeven maatregelen, of herstel van schade door brand of andere buitenge wone omstandigheden, dan zal geen beslissing van den Gemeenteraad meer noodig zijn. Er behoeft alleen me dewerking aan B. en W- te worden ver zocht. De Gemeenteraad wordt geheel uitgeschakeld; die vertegenwoor diging van de burgerij mag over de al of niet noodzakelijkheid niet oordeelen. En wie wel eens kennis maakte met aanvragen van schoolbesturen, waaraan elke beperking vreemd was, wel eens ge hoord heeft van gevraagde luxueuse ver bouwing en wijziging van inrichting, ook wel eens van het bijzonder onderwijs al te goed gezinde Wethouders leden van het schoolbestuur zelf, vreest het ergste voor de toekomst. Ook hier wordt het voor het bijzonder chiavelistische natuur in het bijzonder aangewezen heeft voor het rijk maken van bruidskoekfabrikanten. Zij hadden elkander ontmoet op een middagfeest, dat mevrouw PorterHall voor een of ander liefdadig doel gege ven had, een van die koude, beleefde ge legenheden, die Eric „kakelpartijen" noemde. Bij die gelgenheid was Eric er toe verleid Emmeline Vermont te gelei den, een lichtelijk verliefd schepseltje met neigingen en zulk een ongewone schoonheid, dat ze nitt merkbaar was Hij had ijs, sandwiches en kopjes thee voor haar inwendig welzijn gehaald was bij tusschenpoozen aangewezen als oppasser van een buitengewoon ver waand Pekingeesje en zat eindelijk op een Louis XlV-stoel, in afwachting, dat 'er iets zou gebeuren, en peinzend over het feit, dat tijdens de dynastie der Bourbons heel Frankrijk in den meu- belhandel was. Een beroemde sopraan, die vol minach ting gewacht had op de doodelijke stilte, die zij als haar rechtmatige schatting was gaan beschouwen, was gaan zingen en vroeg zich muzikaal af: of ooit de roos. Ik zou volstrekt niet verwonderd zijn, indien zij had, antwoordde hij on eerbiedig en sollo voce, en daar hij niet de verwachte .aanmaning kreeg, zich behoorlijk te gedragen had hij zich tot onderwijs nog maar weer gemakkelijker gemaakt. Er wordt wel in Koninklijke Besluiten gezegd, dat niet gegaan mag worden boven „normale eischen, die aan het scheppen van de mogelijkheid om goed onderwijs te geven, gesteld mogen wor den", maar aan die „normale eischen" voldoen talrijke openbare schoolge bouwen niet! Honderden openbare schoolgebouwen blijven hééle stukken onder die „normale eischen"! De ongunstige toestand, waarin tal van openbare schoolgebouwen verkee- ren dit mede als gevolg van de hoo- ge uitgaven, die voor den bouw en de inrichting van bijzondere scholen gedaan moeten worden maakt het beslist noodzakelijk, dat de aanvragen voor het bijzonder onderwijs door den Gemeente raad beoordeeld en bezien kunnen wor den, opdat onnoodige uitgaven en de zoo vaak voorkomende schrijnende ongelijk heid, waarvan het openbaar onderwijs het slachtoffer is, vermeden worden. Wordt de weg gegaan, thans in het Wetsontwerp Terpstra voorgesteld, dan worden, in nog meerdere mate dan on der de tegenwoordige wet, de koorden van de beurs der Gemeenten gegeven in handen van de Schoolbesturen. MIDDELBURG. Paasch-drie. Het oude mag niet verdwijnen, denkt men op Walcheren ook ten opzichte van het overal elders, ja zelfs te Vlissingen onbekende vieren van den derden Paaschdag. Bijna alle bewoners van het platteland èn het overgrooTe deel van de Middelburgers hebben dan ook dien dag, althans voor een deel, vrijaf. Gisteren heeft de natuur hen echter maar weinig gelegenheid geboden er op uit te gaan en hoe verder op den dag, hoe minder goed het weer werd, zoodat van de avondpret der kinderen in de buitenwij ken, w.o. niet te vergeten Nieuw Middel burg, die Maandag nog door optochten met lampions enz., ook aan de ouderen vreugde bracht, gisteren niets terecht kon komen. Het aantal jongeren, die per rijwiel of op andere wijze, tot in vol gepropte vrachtauto's toe naar „stad" waren gekomen, was ook nu weer legio. Zij zochten veelal hun vertier in café's en dergelijke. ZUID-BEVELAND. Bond van Chr. Zangvereenigingen in Nederland. Vóór de algemeene vergadering van den Bond van Chr. Zangvereenigingen in Nederland aanving, had op het Stad huis te Goes door het gemeentebe stuur de officieele ontvangst van Hoofd bestuur en afgevaardigden plaats. Hier heeft de burgemeester, de heer G, A. Hajenius verklaard, ten volle overtuigd te zijn van de hooge waarde van zang en muziek. Hij hoopt van harte dat de Bond later nog eens weer in Zeeland zijn gezellin gewend en in een paar grijze oogen gezien, die hem met plech tige pret aankeken. En voor het eerst had hij in een oogwenk begrepen, dat Emmeline Vermont's oogen onaange naam bruin waren. Dit was het begin geweest en Emme line Vermont had bitter tegen haar vrienden geklaagd, dat Eric Aimsbury allesbehalve een gentleman was, terwijl wat Aimsbury, Superior Biscuits betrof, de naam ongelukkig verkeerd gekozen was! Toen Eric, door slim navragen, ont dekt had, dat het meisje met de grijze oogen de dochter van sir Peter Brace, was, was hij voor een oogenblik ter neer geslagen, want ondanks de angst vallig gehandhaafde traditie der Nieuw Zeelandsche democratie, beteekende 'n titel allerlei sociale hinderpalen, die vernietigd of overwonnen moesten wor den. Na echter de afdoende scherpe ver oordeeling van sir Peter Brace door zijn vader gehoord te hebben, met alles, wat betrekking op sir Peter had, van 't begin der historie tot dezen tijd toe, evenals de nadrukkelijke verklaring, dat geen Aimsbury ooit de minste aanra king met het huis Brace zou hebben, had Eric moet gevat en de eerste de beste gelegenheid aangegrepen om na de verlegen uitnoodiging van het meis- Wie nooit zijn wegen-kaart verloor, Die weet niet wat of pech is, Wie nooit op ASFALT wegen reed, Die weet niet wat een weg is. (Ingez. Med.) 30-III-'32. Dinsdag hoogste lucht- temperatuur 9.5 °C (49 °F); laagste 5.1 °C (41 °F). Heden 9 h: 10 °C; 12 h: 934 °C. 2.9 mm regen. Hoogste barome terstand alhier 755 mm, laagste 749 mm. Hoogste barometerstand 764.1 mm te Weenen; laagste 736.6 mm te Shields. Verwachting tot Morgenavond: Krachtige tot matige Z. tot Z.W. wind, zwaar bewolkt tot betrokken, later op klarend, regenbuien, iets kouder. Zon op: 5 h 41; onder 18 h 29. Licht op: 18 h 59. Maan op: 3 h 52; onder: 10 h 45. N.M.: 6 April. Hoog- en Laagwater te Vlissingea. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Maart. Hoogwater. Laagwatei Wo. 30 7.43 20.32 1.23 14.01 Do. 31 9.25 22.16 3.00 15.50 April. Vr. 1 10.53 23.19 4.40 17.14 Za. 2 11.52 5.48 18.09 moge terugkomen, en besloot met de beste wenschen voor den Bond. De Bondsvoorzitter, de heer J. P i e- t er son Moens dankte voor de har telijke ontvangst in Goes. Zeeland is wat excentrisch gelegen voor de Bonds vergaderingen, Maar dat in Zeeland voor de tweede maal wordt vergaderd, komt, omdat de Zeeuwen zoo trouw alle Bondsvergaderingen bezoeken. Nadat koffie was aangeboden, ving in het Schuttershof de algemeene ver gadering aan. Na het openingswoord memoreerde de Voorzitter dat de Bond in het afgeloopen jaar weer krachtig heeft gearbeid. Nu moet het auteurs (uitvoerings- recht) in betere banen worden geleid. De Voorzitter hoopt, dat de regeering, nu het betrokken wetsontwerp is aan genomen, in dezen de adviezen van den Bond zal inwinnen. Meer uniforme regeling van de con coursen is dringende eisch. Spr. zet daarna in den breede uiteen je, het huis van den baronet in de rijke buurt van Cavanagh Avenue Remuera te bezoeken. Hij had uitgemaakt, dat als zijn vader de waarheid sprak, zulk een lief meisje een beschermer noodig had, en een critisch zelfonderzoek in den spiegel had hem overtuigd, dat sir Galahad alleen in de vederen van zijn helm zijn meerdere was. En de deuren van het huis Brace hadden zich voor hem geopend. Het duurde korten tijd voordat hij de waarheid erkend had van de beschrij ving van sir Peter door zijn vader, want van het eerste bondige verzoek van sir Peter, dat hij uit zijn gezicht zou ver dwijnen, was hij voortgegaan sir Peter te behandelen met een losheid, die niet zoo zeer de uitdrukking van natuurlijke onbeschaamdheid was, dan wel van een volhardend geloof, dat de aanmerkin gen van sir Peter slechts de uitingen van een zonderling humeur waren. Toen hij echter Enid beter had leeren ken nen en zij vertrouwelijker geworden waren, was hij de waarheid van zijns vaders woorden' en de redenen van sir Peter's impopulariteit gaan begrijpen, en zijn luchthartigheid had zich met uitda gendheid vermengd. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1