^rotiinriale iSeeutusche I No. 74. Twee Bladen. DINSDAG 29 MAART 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND. WEER EN WIND. MIDDELBURGSCHE COURANT (Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen ■f 2,30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 48 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 3ö cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk' kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. SCHEURING IN DE SOCIAAL DEMOCRATIE. De linkervleugel der S.D.A.P. verlaat de partij. Hetgeen te voorzien was, is geschied: het Paaschcongres der S.D.A.P., te Haar lem gehouden, heeft geen kans gezien de klove tusschen linkervleugel en recht- sche meerderheid te overbruggen. Na een langdurige en breedvoerige discus sie, waarbij men als ondertoon kon be luisteren den wensch om bijeen te blij ven en tegelijk het machtelooze gevoel, dat dit toch niet zou blijken te gaan is men overgegaan tot schriftelijke stem ming over de door het Partijbestuur voorgestelde resolutie. Deze behelsde o.m. de uitspraak van het congres, dat de afdeelingen en de leden der Partij trouw zullen blijven aan haar grondslagen, strijdwijze en doelein den en dat haar actie niet zal worden geschaad door tegenleiding van tot haar behoorende personen of groepen. Zij erkent als een belang voor de Par tij het recht voor alle leden, om inzich ten, vereenigbaar met de beginselen der Partij, doch afwijkende van die harer meerderheid en harer leidende organen te zijn toegedaan en aan deze op orga nisatorische wijze uiting te geven, doch stelt vast, dat zoowel in de afdeelingen der Partij als in haar pers, met name in het daarvoor uitgegeven weekblad „De Sociaal-Democraat", de vrije meenings- uiting gewaarborgd is. Zij eischt van alle leden der Partij, dat zij zich zullen onthouden van de vorming en de instandhouding van bijzondere groepeeringen en eischt derhalve, dat de bladen „De Socialist" en „De Fakkel" zullen worden opgeheven en dat een ein de zal komen aan alle afzonderlijke bij eenkomsten van groepen partijgenooten, die ten doel hebben de taktiek der Par tij te behandelen, en draagt aan het Par tijbestuur op, voor de naleving van deze eischen met gestrengheid te zorgen. Deze resolutie van het Partijbestuur is aangenomen met 1599 stemmen tegen 460 stemmen en 5 stemmen blanco. Dit beteekende dus de scheuring. Reeds Maandag werd in den Schouwburg te Haarlem onder voorzitterschap van den heer Edo Fimmen, een bijeenkomst gehouden van den linkervleugel, die be zocht was door 406 personen uit ruim 50 verschillende plaatsen uit het land. De linkervleugel besloot tot de oprich ting van de Onafhankelijke so cialistische part ij. In het voor- loopig dagelijksch bestuur hebben zit ting de heeren Edo Fimmen, voorzitter, P. J. Smidt, secretaris. J. H. Oldenbroek, penningmeester, J. de Kadt, tweede voorzitter, R. Stenhuis en K. R. van Staal, terwijl verder in het partijbestuur werden gekozen, de heeren F. van der Goes,Laren; J. Mourits, Rotterdam; G- Boland, Zwolle; J. van Santen. Ensche de; F. Gies, Zutphen; J. Molenaar, Den Haag en als vertegenwoordiger van> eenige groepen jongeren mej. mr. T. de Zeeuw en J. Koomen. HANDLEIDING VOOR DE DRANKWET. Op 1 April a.s. treedt de nieuwe Drankwet in werking en zullen vele mid denstanders bij de uitoefening van hun bedrijf met allerlei bepalingen rekening moeten houden. Niet alleen hoteliers, ca féhouders en slijters, doch ook kruide niers, groente- en fruithandelaren en an dere winkeliers zullen met de bepalin gen dezer wet rekening hebben te hou den, aangezien ook de verkoop van wijn, bier en andere zwak-alcoholische dran ken daaronder valt. Dat deze wet ingewikkeld en voor oningewijden moeilijk leesbaar is, mag algemeen bekend geacht worden. De kans is dus groot, dat vooral degenen, die tot heden met deze bepalingen nog niet te maken hadden, door onbekend heid daarmede meer dan eens in over treding zullen zijn. Bekeurd worden en boete krijgen is reeds onaangenaam, doch veel erger is de mogelijkheid van intrekking van vergunning of verlof, wel ke bij herhaalde overtreding dreigt. Daarom is het dringend noodzakelijk, dat allen, die aan de bepalingen van de nieuwe Drankwet onderworpen zullen zijn, zich goed op de hoogte stellen .Nu bestaan er reeds tal van boekwerken op dit gebied, doch over het algemeen zijn deze voor dagelijksch gebruik van den eenvoudigen zakenman te uitvoerig en daardoor minder handig. Vandaar, dat wij de aandacht vestigen op de handleiding „Wat ieder van de Drankwet moet weten", geschreven door den heer J. C. van der Weele, inspecteur van politie, chef van het bureau Drank wet en vermakelijkheden te Rotterdam, een bij uitstek deskundige op dit gebied. Het boekje, dat in 20 pagina's de stof samenvat, is tegen 25 cent verkrijgbaar bij het bureau van den Kon. Ned. Mid denstandsbond, Noordeinde 35, 's-Gra- venhage, dat het heeft uitgegeven. INTERNATIONAAL BLOEMISTEN CONGRES. Het jaarlijksch congres van de Fleur- op, de internationale organisatie van bloemenwinkeliers, zal dit jaar op 31 Maart en 1 Apdil te Genua worden ge houden. Aan dit congres zullen talrijke afge vaardigden uit België, Frankrijk, Zweden, Oostenrijk, Luxemburg, N e- d e r 1 a n d, Engeland, Zwitserland en Italië deelnemen. Deze internationale organisatie van bloemenwinkeliers, welke in 1927 werd opgericht, telt reeds ongeveer 5000 le den. Naast de behartiging van de alge- meene vakbelangen heeft de organisa tie als hoofddoel het uitwisselen van bestellingen voor bloemwerken, waar door het mogelijk wordt, dat een bestel ling voor bloemwerken, in de eene plaats gegeven, in den kortst mogelij ken tijd op de andere plaats in een an der land wordt uitgevoerd. Alle bij deze organisatie aangeslo ten bloemenwinkeliers hebben daartoe een kenmerk op hun winkel bevestigd, het internationale merk van de Fleurop (Fleures Europea.) Dat deze werkwijze door het publiek zeer op prijs wordt gesteld, bewijst de enorme groei van het aantal bestellin gen, dat jaarlijks wordt doorgegeven en dat reeds het aantal van 200.000 nadert, CONTINGENTEERING VAN SCHOENEN. De Federatie van Nederlandsche Schoenfabrikanten heeft aan den minis ter van Arbeid een telegram gezonden, vragende om een nader contingentee- ringsbesluit, met betrekking tot den invoer van schoeisel, teneinde aan de thans zoowel voor de industrie als voor den handel noodlottige onzekerheid 'n einde te maken. Met toestemming van de Koningin zal de op 18 April a.s. te openen nieu we Maasbrug te Maastricht, Wilhelmi- nabrug worden geopend. De minister van Waterstaat zal deze week met buitenlandsch verlof af wezig zijn. 't Indische retourvliegtuig Specht is op eersten Paaschdag op Schiphol ge land. Een Zeeuwsch Comité van Waakzaam heid inzake een nieuw Nederlandsch- Belgisch verdrag, Eenigen tijd geleden hebben wij ge meld, dat in klein comité reeds bespre kingen waren gehouden inzake het op richten van een Zeeuwsch Comité van Waakzaamheid inzake een nieuw Ne- derlandsch-Belgisch verdrag. Vijf belang stellenden in deze aangelegenheid heb ben zich thans met 'n circulaire gewend tot een vijftigtal vooraanstaande Zeeuw- sche ingezetenen; het volgende is daar aan ontleend: „Het kan u niet zijn ontgaan, dat alom in den lande ongerustheid tot uiting komt met betrekking tot den inhoud van het met België te sluiten verdrag. Reeds heeft een aantal ingezetenen van Rot terdam zich tot den Raad van Ministers gewend, ter mededeeling hunner bezwa ren tegen den vermoedelijken inhoud van dat verdrag, terwijl elders de oprichting van comité's overwogen wordt met het doel, instemming te betuigen met het Rotterdamsche adres, dan wel een zelf standige adresbeweging op touw te zet ten. Onder deze omstandigheden hebben wij gemeend, ons de vraag te moeten stellen, of het oogenblik niet is aange broken om ook van Zeeland uit een woord van protest te doen hooren, doch vooralsnog zouden wij die vraag ontkennend willen beantwoorden. Zulks om de volgende redenen: In de eerste plaats moge er op ge wezen worden, dat de actie, die thans in den lande gevoerd gaat worden, zich Zijn begeerte om anderen iets on aangenaams te zeggen, geeft meni geen uit voor openhartigheid. Otto Weiss. in hoofdzaak, zoo niet uitsluitend, richt tegen het z.g. Moerdijkkanaal. Zonder aan het nationale belang, dat met dit kanaal verbonden is, ook maar eenigs- zins te kort te willen doen, zouden wij er op willen wijzen, dat door het in 1927 door de Eerste Kamer der Staten-Gene- raal verworpen verdrag, behalve aan gewichtige nationale belangen, ook aan niet minder gewichtige, doch meer spe cifiek Zeeuwsche, belangen afbreuk dreigde te worden gedaan. Hoe met be trekking tot laatstbedoelde aangelegen heden het straks aan het oordeel der Kamers te onderwerpen verdrag zal lui den, is echter te eenenmale onbekend, zelfs geen geruchten bereikten dienaan gaande de buitenwereld, in tegenstelling met hetgeen ten aanzien van het kanaal het geval is. In de tweede plaats wil het ons voorkomen, dat een protest, zal het eenig gewicht in de schaal leggen, gegrond moet zijn op feiten en niet mag zijn opgebouwd op, aan min of meer officieuse berichten ontleende, veron derstellingen. In dit alles vinden v/ij grond voor ons oordeel, dat met het voeren eener protest-actie gewacht dient te worden totdat gebleken zal zijn, dat een zoodanige actie inderdaad noo- dig is, omdat wederom gewichtige belan gen van land en gewest dreigen te wor den aangetast. Mocht dit onverhoopt het geval zijn, dan, maar ook eerst dan, oor- deelen wij het oogenblik aangebroken om van ons gewest uit een woord van protest te laten hooren; een protest, waarvan te meer kracht kan uitgaan, omdat het zich alsdan kan gronden op vaststaande feiten, gelijk die door de Regeering zelve aan de natie ter beoor deeling zijn voorgelegd en omdat het kan omvatten alle bedenkingen, ook de specifiek Zeeuwsche, die mogelijkerwijs tegen het verdrag in het midden kunnen worden gebracht. Evenwel is de mogelijkheid niet uit gesloten, dat, is eenmaal het verdrag .aan dé openbaarheid prijs gegeven, de tijd van voorbereiding eener protest-actie, zoo die noodig mocht blijken, wel eens zeer kort zou kunnen zijn. Wij meenen daarom, dat het alleszins gewenscht zou zijn, indien thans reeds een comité ge vormd zou kunnen worden, bestaande uit personen die bereid zijn, zich te zij ner tijd aan het hoofd der beweging te stellen." Verder dan deze vorming van een „Comité van waakzaamheid" zouden de onderteekenaren der circulaire voorloo- pig niet willen gaan, behalve dat in de bladen mededeeling zou kunnen worden gedaan van de samenstelling van het comité, dit om versnippering van krach ten te voorkomen. In een bijeenkomst van hen, die met het bovenaangehaalde rondschrijven instemming hebben be tuigd, kan uiteraard een nadere gedrags lijn worden vastgesteld. Liberale Staatspartij de V. B, Uit het berichtje van de Centrale Zee land der Liberale Staatspartij, vermel dende de aanbeveling der candidaten voor de hoofdbestuursverkiezing, is weggevallen de naam van den heer S. van den Bergh Jr-, den algemeenen pen ningmeester, die herkiesbaar is. Bij Kon. besluit zijn voor onder scheidene gemeenten met ingang van 1 Mei 1932 schattingscommissiën ingesteld voor de inkomstenbelasting, welker ge bied zich over meer dan één gemeente uitstrekt. Op dien datum zijn de schat tingscommissiën in die gemeenten, die tot een ressort zijn samengevoegd, ont bonden. Zoo zijn o.a. samengevoegd de gemeenten, met als standplaats van de commissie de eerstgenoemde gemeente; Colijnsplaat en Kats, Dreischor en Noordgouwe, Eikerzee, Duivendijke en Ellemeet, Haamstede en Burgh, St. Maartensdijk en Scherpenisse, Nieuwer- kerk en Ouwerkerk, Renesse en Noord- welle. MIDDELBURG. Zaterdagmodgen reed een wiel rijder bij de Bellinkbrug in de Kade. 't Mocht een in de buurt liggenden schip per gelukken den drenkeling in een boot te brengen en kwam deze er oogenschijnlijk met den schrik en een nat, koud pak af. Zondagmorgen kreeg de politie alhier kennis, dat men geen leven of beweging hoorde in de woning van een 82-jarige alleen wonende vrouw aan de Jeronimusstraat. Men verschafte zich aan de achterzijde toegang tot de wo ning door een glas in te drukken. Men vond in het bed de vrouw, die overle den was. De overledene had hier geen familie, doch het bestuur der kerkelij ke gemeente, waartoe zij behoorde, nam de zorgen voor de begrafenis enz. op zich. Op verzoek wijzen wij op de adver tentie in dit nummer betreffende de uit voering van de Padvindsterstroep van Leijton II uit Engeland, die van wege het Leger des Heils plaats heeft in het Schuttershof op Vrijdag a.s. De meisjes zullen orde- en seinoefeningen en ver schillende tableau's ten tooneele bren gen. Paschen, De beide „officieele" Paaschdagen zijn achter den rug en kan reeds nu vast gelegd worden, dat zij zich, gezien voor al het nog zoo vroeg in het voorjaar was, door vrij zacht weer gekenmerkt hebben. Maar ook hebben zij althans in onze omgeving de zoo zeer verlangde eerste regenbuien gebracht en dat voor namelijk Zondagavond en in den daarop volgenden nacht. Doch gisteren is 't bij enkele korte buitjes gebleven en daar om was er geen beletsel voor duizen den om zich te verplaatsen en het aan tal wielrijders op de wegen was vooral groot wat zich ook demonstreerde in de Vleeschhal en andere bergplaatsen voor stalen rossen. Ook de auto's deden hun goede diensten en brachten de eerste vreemdelingen en dit vooral uit België naar Walcheren. Mogen zij door nog zeer velen worden gevolgd, opdat de met recht laag gespannen verwachtingen voor het seizoen 1932, door de werke lijkheid worden overtroffen. VLISSINGEN. Tegen Zaterdag a.s. zijn weder 120 werklieden van de Kon. Mij. de Schel de definitief en 90 tijdelijk ontslagen. WALCHEREN. WESTKAPELLE. Op verzoek deelen wij nog mede,, dat aan het -slot van de bijeenkomst voor het afnemen van het examen voor Eerste Hulp bij' Ongelukken dr. Huijgens, de leider, zijn groote te vredenheid uitsprak over (den ijver en de lust waarmede de cursisten de lessen volgden en dank bracht "voor de hem en zijn vrouw aangeboden ^ge schenken. Ook den arts D,. N. van 'Gel- deren bracht spr. dank voor zijn Cbe- rtftd willigheid hef eindexamen af le ne men. ZUID-BEVELAND. Bond van Chr. Zangvereenigingen in Ne derland. Zes en veertigste jaarverga dering te Goes. De 46ste jaarvergadering van den Bond van Chr. Zangvereenigingen in Neder land werd te Goes gehouden. Een ac tieve regelingscommissie had zorg ge dragen, dat de gasten uit de verschillen de streken des lands hartelijk werden ontvangen en logies vonden. De verga- daring bracht een gezellige drukte in de Ganzestad. Gister (Maandag)middag te een uur had de ontvangst van Hoofdbestuur en afgevaardigden in het Schuttershof plaats. De heer A. te Gussinklo te Wis- sekerke, voorzitter van den ring Zee land, riep een hartelijk welkom toe aan de Hoofdbestuursleden en de afgevaar digden, uit de verschillende provincies. Met eenigen schroom is op den vori- gen Bondsdag gevraagd, deze verga dering te Goes te houden. Maar toch meent spr. dat er ook in Goes en de omgeving wel van het schoone valt te genieten. De verhouding van den ring Zeeland tot den Bond is een uiterst loyale. Spr. hoopt o.a dat de tijd nog eens zal komen, dat de Zeeuwsche vereeniging- gen niet meer noodig zullen hebben een uiterlijke vereering, n.l. het medaille stelsel. De heer H. Wolzak te Goes, voerde daarna namens de regelingscommissie en de Goesche Chr. Zangvereeniging „de Lofstem" het woord. Met den wensch, dat de ontvangst en het gebodene naar genoegen zullen zijn, besloot spr. De Bondsvoorzitter, de heer J. Pie- terson Moens te Den Haag, beantwoord de beide sprekers. Reeds nu wilde spr. 29-III-'23; Zondag en Maandag hoog ste luchttemperatuur 11 °C; (52 °F); laagste 4.4 °C (40 °F). Heden 9 h: 8% °C; 12 h: 12 °C. Zondag/Maandag 7 mm, Maandag/Dinsdag 1.4 mm regen. Zater dag/Maandag hoogste barometerstand alhier 760 mm, laagste 753 mm. Hoogste barometerstand 766.8 mm te La Coruna; laagste 741-4 mm te Stor- noway. Verwachting tot Morgenavond! Meest matige Z. tot W. wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring, waar schijnlijk eenige regen, weinig verand- dering in temperatuur. Zon op; 5 h 43; onder 18 h 27. Licht op: 18 h 57. Maan op: 3 h 12; onder: 9 h 27. L.K.: 29 Maart. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Maart. Hoogwater. 6.16 18,56 7.43 20.32 9.25 22.16 April. 10.53 23.19 DL 29 Wo. 30 Do. 31 Vr. 1 Laagwater. 0.16 12.51 1.23 14.01 3.00 15.50 4.40 17.14 dank brengen voor de hartelijke ont vangst. Elf jaar geleden vergaderde men ook in Zeeland en wel te Middelburg. Maar toen werd geen enkel woord van welkom toegesproken. Ook 's avonds moesten de leden zelf hun weg maar vinden. Maar nu heeft Goes hen op hartelijke wijze verwelkomd, zoodat de tegenstelling wel sterk uitkomt. Toen in 1921 in Zeeland is vergaderd, traden in het volgend jaar 32 Zeeuwsche vereenigingen tot den Bond toe. Spr. hoopt, dat ook deze vergadering in dat opzicht goede resultaten moge afwer pen- Meisjes in Zuid-Bevelandsche en Wal- chersch costuum boden nu de gasten ver- verschingen aan. Hierna werd van half drie tot half vier in de majestueuze Groote of Maria Mag- dalena kerk, die na de restauratie zulk een imponeerend interieur heeft herkre gen, een klassiek concert gegeven door de Chr. Zangvereeniging „Asaf" uit Axel (directeur de heer P. C. Brakman) met medewerking van den heer Adr. Kousemaker (orgel). Nu volgde van vier tot vijf uur een auto-rit door een der mooiste gedeelte van Zuid-Beveland, n.l. over Wemeldin- ge, Yerseke, Schore en Kapelle. Nadat in hotel Centraal een maaltijd was gebruikt, werd wederom in de Groo te kerk een concert gegeven, nu gewijd aan het koraal en het Oud-Hollandsch lied. Hieraan werkten mede de Chr. Zangvereenigingen „Hosanna" te Vlis singen, „Looft den Heer" te 't Zand, „de Lofstem" te Goes, „Soli Deo Gloria" te Yerseke, „Crescendo" te Kruiningen, „Advendo" te Biezelinge en „Excelsior" te Rilland-Bath. De belangstelling voor het avondcon cert was geweldig groot. Het was een waar gedrang bij den ingang en het kostte groote moeite allen een plaats te geven. Vooral de zang van de koren van Vlissingen en 't Zand werd ten zeerste gewaardeerd. De dag werd besloten met een gezellig samenzijn voor Hoofdbestuur en afge vaardigden in hotel Centraal. GOES. In den nacht van Zondag op Maandag werd door een der omwonen den brand ontdekt in de garage van de heeren J. de G. Zoon aan de Vogel- zangsche straat. De eigenaar, die naast de garage woont, werd spoedig gewekt en onmiddellijk de brandweer en de po litie gewaarschuwd. Aan redden van de zich in de brandende garage bevindende auto's viel niet meer te denken. Wel mocht het gelukken" die uit de andere garage er uit te rijden. De brandweer, die spoedig ter plaatse was, bestreed het vuur met drie stralen en mocht er in slagen het vuur tot de eene garage te beperken. Deze is dan ook gedeeltelijk uitgebrand. Zeven per sonenauto's en een vrachtwagen waren geheel of gedeeltelijk verbrand. De auto's behoorden aan verschillende per sonen. De schade wordt, voor zoover bekend, door verzekering gedekt.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1