provinciale jJeeutusche L. HELDER FOTOGRAFEERT No. 73. mmsssss. Drie Bladen. ZATERDAG 26 MAART 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. EEN BRIL VAN FOCUS IS EEN SIERAAD EN NIET DUURDER DAN EEN MINDERE. ZEELAND. Draagt Helder's BriSlen. Kort Zeeuwscis Nieuws. SPORT. BIOSCOPEN. Lente 1932. Handel, Nijverheid en Visscherij KERKNIEUWS. WEER EN WIND. ÏS. don dden fs ge- Een Uan- •d in le- na- van wa len. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk- kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" e! „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. MAANDAG, 2en Paaschdag, zal ons blad NIET verschijnen. Daar wij Dinsdag vroeger ter perse gaan, zullen advertenties voor dien dag niet later dan TIEN UUR v.m. kunnen worden aangenomen. HET NATIONAAL CRISISCOMITE. Ib verband met het feit, dat een af zonderlijke Rijksdienst, gevestigd te Arnhem, belast is met de steunverlee- ning aan behoeftige Nederlanders in 't buitenland, heeft het nationale Crisis- comité besloten, steunverzoeken v>m deze categorie ter behandeling aan be doelden dienst door te geven. Ten einde echter ook zijnerzijds iets bij te dragen tot de leniging van nood onder deze landgenooten, heeft het co mité 1000 ter beschikking gesteld van de commissie van samenwerking bij hufpverleening aan behoeftige Neder landers in Duitschland. Marienburg- straat te Arnhem, welke commissie zich in het bijzonder bezig houdt met de tij delijke uitzending van zwakke Neder- landsche kinderen uit het buitenland nuar Nederland. DE DEFENSIEBEGROOTING. Naar de Minister van Defensie in zijn Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer meedeelt, zal hij spoedig een be slissing nemen inzake den bouw van den derden kruiser. Hij stelt zich voor deze aan de Kamer mee te deelen. Voor de geuite vrees om te ver in grijpende bezuinigingen bestaat geen ge vaar. Zooals reeds meermalen is uiteenge zet, kan tot opheffing van de thans be staande verdedigingswerken niet wor den overgegaan. Bovendien zou ophef fing van het vestingstelsel geen belang rijke bezuiniging medebrengen, aange zien de instandhouding van verdedi gingswerken, inundatiemiddelen enz. slechts geringe uitgaven vraagt. Het gunstig verslag van de Legercom- missie omtrent de in 1931 gehouden le- geroefeningen heeft ook den minister, zoo deelt de Eerste Kamer mede, aan genaam getroffen en hem gesterkt in zijn meening, dat in alle geledingen van het leger met ernst en toewijding wordt gearbeid, s lands weerbaarheid te doen beantwoorden aan de eischen ,die er in het algemeen aan moeten worden ge steld. In het jaar 1931 hebben 300 dienst weigeraars een beroep op de dienstwei- geringswet gedaan. GEEN RADIO-LEZING OVER DRANKWET. De inspecteur voor de volksgezond heid, belast met het toezicht op de na leving der Drankwet, is niet in staat de aan de nieuwe Drankwet gewijde uiteenzetting, welke hij zich had voor gesteld voor de radio te geven, te hou den, nu het niet mogelijk is gebleken hem den daarvoor noodigen zendtijd van circa 4 uren af te staan- (Ingez. Med.) Havengeld te Kortgene. Aan Ged. Staten van Zeeland werd door de Schippersvereniging „Schut- vaêr" het volgend schrijven verzonden: Bij 't Hoofdbestuur van de Schippers vereniging „Schuttevaêr" komen bij voortduring klachten in over de hooge havenrechten, welke in deze provincie in deze, ook voor de schipperij buiten gewoon moeilijke tijden op de scheep vaart hun het vervoer belemmerenden invloed doen gevoelen. In het bijzonder is dit in den laatsten tijd het geval ten opzichte van het ha vengeld in de gemeente Kortgene, waar bij een geldigheidsduur van 7 dagen wordt geheven 15 cent per ton draagvermogen en voor den met algemeenen steun ge- teelden suikerbiet zelfs 25 cent. Deze regeling zou indertijd verband hebben gehouden met de verlegging van Wij volgen de prijsverlagingen en blijven het laagst in prijs. (Ingez. Med.) een nog altijd niet verlegden weg. Waar men tevens mededeelde, dat de Kon'nk- lijke goedkeuring op deze regeliing eerstdaags zal worden verlengd, vraagt het Hoofdbestuur welwillende aandacht voor deze voor de schpperij zoo be langrijke materie. MIDDELBURG. GIFTEN CgISISFONDS. Bij ons bureau zijn de volgende giften ontvangen: „Rhetorica" 2.24, 3e klas Timmeren Ambachtsschool 2.We- kelijksche bijdrage Personeel N.V, Schul- te Thieme 2.63, Maand, bijdrage Personeel Fa. Wiener 10.51. Ontvangsten Plaatselijk Crisis-Comi té van 21 tot en met 25 Maart 1932: Maandelijksche Bijdragen Zusters Gasthuis 5.15, Personeel Fa- Larsen 10.Wekelijksche Collecte 190,09, A. D. 2.50, U. L. O. School voor Jon gens 3.Ned. Christel. Vrouwenbond 2.22 lA, Wekelijksche Bijdrage Gym nasium 1,93 Maandelijksche bijdra ge Meisjesschool 7.29, Leerlingen Afd. Meubelmaken Ambachtsschool 1.81, Industrie- en Huishoudschool over Maart 6.36 Yi, Gedeelte van het Personeel ten Stadhuize 5.20. Het gironummer van den Penning meester is 188020. VLISSINGEN. Naar aanleiding van den te kennen gegeven wensch om de reglementen be treffende de diensten van loodswezen, betonning en verlichting in behandeling te doen nemen door de bijzondere com missie voor georganiseerd overleg, zij meegedeeld, dat het concept algemeen loodsreglement reeds aan den voorzitter der commissie tot dat doel werd toege zonden. De meening, dat de werktijden van de loodsen veel te lang zouden zijn, wordt door den minister niet gedeeld. Wetsvoorstellen tot verlaging van de leeftijdsgrens voor pensioen zullen zeer zeker worden voorafgegaan door het hooren van de centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenaarsza ken, ingevolge art. 105 van het algemeen rijksambtenarenreglement. SCHOUWEN-DUTVELAND, BURGH. Donderdagavond j. I'. hield de vereeniging „Haamstede—Burgh" tot bevordering van het vreemdelingenver keer een algemeene ledenvergadering. Uit het jaarverslag bleek, dat het leden tal steeds toeneemt en hotel- en. pension;-* gelegenheid zich uitbreiden. In verband met haar 20-jarig bestaan gaf de secreta ris een overzicht van de geschiedenis der vereeniging. De rekening 1931 werd goedgekeurd, de aftredende bestuursle den de heeren C. Blom en J. Fokkeir werden bij acclamatie hernoemd en in de vacature wijlen jhr. L. van Citters voorzien door benoeming van jhr. R. Roöll. erschillende plannen werden ge vormd in verband met de reclame voor het aanstaande seizoen. Ter gelegenheid'zijner Veertig jarige echtvereeniging bracht de „Aardenburg- sche Fanfaren" te Aarden burg Don derdag aan haren ex-voorzifter den heer I. A. de Brauwer een serenade. De rijksveldwachter-brigadier C, de Jonge is tegen 1 April overgeplaatst van Kortgene naar Goes. Paasch-voetbalprogramma, Kampioenschap van Nederland. Zondag: FeijenoordVeendam. Maandag: EnschedéP. S. V. Afdeeling IV. Promotiecompetitie 3e klasse. Maandag: VlissingenHulst. 3e Klasse B, Maandag: ZeelandiaMevo II. Vriendschappelijk. Zondag: MiddelburgR. F. C. (no. 2 uit de West. 2e klasse K. N. V. B.) Slechte voorbeelden bederven goede zeden. Tertullius. ELECTRO. Het slippertje. De Synchro-fPm: Oefeningen der Fran- sche cavalerie, die in het voorprogramma draait, is als documentaire van militaire en hippische elegantie welgeslaagd. Die officieren zitten werkelijk als gegoten in den zadel en hun paarden zijn een ver heugenis voor het oog van iedereen. Wat de hoofdfilm betreft: u weet dat een slippertje is het verschijnsel, dat de hechte rubberband zijn contact met de rechte asfaltbaan 'n beetje losser maakt, tengevolge waarvan de berijder van fiets of motor een rare schuivende beweging ondergaat, die meestal of dikwijls in een val eindigt. Soms ook niet. Dit is de materieele slipper. Er zijn ook nog an dere slippertjes, waarvan de boven-om- schrevene slechts als beeldspraak de af spiegeling is. Met dit eene verschil: dat men een slippertje met een auto nim mer voor z'n plezier maakt, een slipper tje i n een auto daarentegen wel. Al kan op beide de „val" volgen. U kent Renate Muller nog wel uit de Privé-secretaresse, nietwaar? Dat die jongedame wel een slippertje aandurft in het ergste geval dat ^verwondert u niet. Maar erger dingen verwacht u toch zeker niet van haar? Enfin: gaat u dan maar eens zien naar deze vlotte huwelijkscomedie met den charmanten advocaat-specialist-in-echt- scheidingen, die zoo dol en dol op z'n vrouwtje is, en wat daar dan nog al zoo bijkomt: een door en door slecht (ander) vrouwspersoon, mri een reuze-lobbes van 'n man, een lief jochie die niet van alcohol houdt maar het tenslotte toch maar eens probeeren zal, een pianist die per se z'n 3J4 mark moet hebben.... Een gezellige film voor 'n gezellige Paaschvacantieweek! FLORA. Tingel Tangel. Billie (Ernst Verebes) is de compo nist van de nieuwste schlagers, doch heeft er zelf niet veel plezier van, maar Schlumpsi, de ruigharige terrier, de trouwe kameraad, die Bill aan geld helpt, die het „krachtmensch" evenaart en een succesnummer wordt in het Lu- na-Pala;s, brengt uitkomst. Als Billie dan nog een aardig meisje ontmoet, die zijn vroolijke liedjes zal zingen, is het succes volkomen, doch vele vroolijke tooneeltjes beleeft men voordat het zoover is. In het Lunapark heerscht een gezel lige drukte, de voorstelling in de tent, waar Billie, Schlumpsi en vooral Son- ja, die Billie's liederen zingt, samen op treden. „.Ein Herz voll liebe", is dat geen aardig wijsje? Haar carrière is gemaakt, doch Schlumpsi is een onmisbaar partner ge worden voor de lieve chanteuse.. Herr Direktor op zoek naar Schlumpsi met wisselend succes. Het is een amusante, vlot gespeelde fi'm met vroolijke liedjes en bovendien hoo~t en ziet men Dajos Bela Band als een der rummers van het variëté. Een vroolijke film. De wreker. Bij den dood van zijn vader ontdekt Tony een geheimzinnig document dat slechts door zekeren Drew kan wor den verklaard. Om dezen Drew te vinden gaat nu evenwel niet zoo gemakkelijk. Vele on aangename en ook enkele aangename tegenstanders of -ste~s moeten eerst overwonnen worden. Tony weet zich er echter goed doorheen te slaan. Het is film vol spanning en sensatie. Tony is een goed paardrijder, vechter en schutter en als vliegenier brengt zijn ongeval nog geluk aan, wat wel n:et ieder zal overkomen. George O'Brien speelt de hoofdrol voortreffelijk en de populaire filmheld zorgt er wel voor dat het met Jerry (Sally Eilers) een happy end wordt. In het voorprog-amma komt nog een aardige Max Fleischer screen song, „Yes we have no bananas" voor. Afwisselend in het programma is er bovendien nog „Alles voor een man" een zeer amusante film, een origineele liefdesgeschiedenis van een prima don na en een inbreker, met in de hoofd rollen de bekende filmsterren Jeannette 'I Is een liefhebberij welke U vreugde geeft. is een oud vertrouwd adres. Alle prffzen zijn aan de tijdsomstandigheden aangepast. Oude camera's worden ingeruild. (Ingez. Med.) Mac Donald en Reginald Denny en een nieuwe film van de bekende bioscoop hond Rin-Tin-Tin „IJzeren Klauwen", waar.'n de moed en trouw van de po pulaire Rin-Tin-Tin wederom met spanning zal worden gevolgd. Alzoo 'n zeer gevarieerd Paaschprogramma. Handelsregister. Aan de in Handelsberichten opgeno men wekelijksche openbaarmakingen ï.z. het Handelsregister betreffende Zeeland ontleenen wij het volgende: Wijzigingen: Zeeuwsche Eilanden (Middelburg). De Nederlandsche Bank. N.V, (F.), Gortstraat K 2122, circulatiebank, jhr. F. Beelaerts van Blokland, ben. van 15 Maart tot 27 April als waarnemend agent, daarna agent. Woninginr'cbt'ng Firma L. Gabrielse, Langeviele K 388/9, winkel in meubelen, enz. Uitgetr. E.: Gabrielse. Nieuwe E.: L, E- Gabrielse. Zeeuwsch-Vlaanderen (Ter Neuzen). H. van Luijk, Axel, Nieuwstraat G 63, timmerman en aannemer. Uitgetr. E.: H. van Luijk. Nieuwe E.: H. van Luijk. A. Quaak, Schoondijke, Breskensche- straat M 142, manufacturen, galanterie ën en speelg. Uitgetr. E.: A. Quaak, Nieuwe A- Quaak (zoon). Vischmeeifabriek „Zeelandia", Bres- kens, Dorpstr, 89, vischmeeifabriek en garnalendrogerij. Thans acte opgemaakt. Venn.: Daniël Adrianus Constandse, Kamperfoeliestraat 2, Goes; Leendert Lijk, Dorpsstraat 89, Breskens; Wouter de Smidt, Dorpsstraat 147, Breskens; Laurus Lindenbergh Czn. B 50, Wemel- dinge. Benoemd tot dir.: L. Lijk, Dorps straat 89, Breskens. De handel in zaai- en consumptieoesters. Men meldt ons uit Iersekte; Het gaat slecht met den handel 'in consumptie- en zaaioesters, de vraag is weinig en de prijs is reeds tot ruim de helft teruggeloopen. Zaaioesters, die in 1928—1929 een gulden de kilo op brachten, worden nu aangeboden, vbor 0.30 en dit bij een voorraad die tot */3 teruggeloopen is. Zondagsschool der Vrijz, Hervormden. In het Maartnummer van de „Mede deelingen van de Vereeniging van Vrij zinnige Hervormden" schrijft mevrouw H. J. C. Landstra-Huart, Voorzitster der Zondagsschool o.a.: „Toen dezen winter door het overlij den van mej. Vair der Harst en de lang durige ziekte van mej. De Meester, het aantal Zondagsschool-leerkrachten, dat de laatste jaren al met moeite op peil gehouden was, zoodanig was geslonken, dat het noodzakelijk werd, krachtdadig in te grijpen en de gelegenheid zich te vens aanbood, een nieuwe opzet van dit werk te maken, wendde het Bestuur van den N. P. B- zich tot mij, met het ver zoek, de reorganisatie van de Z. S. te willen voorbereiden; waartoe ik mij gaarne beschikbaar stelde. Intusschen had het Bestuur onzer Ver eeniging zich tot den N, P. B. gewend, met het verzoek, de Z.S. te mogen over nemen, om redenen, zoowel van practi- schen als van ideëelen aard. Leerkrach ten en leerlingen beiden kwamen, waar de Doopsgezinden een eigen Z.S. hou den, steeds uit onzen Vrijz. kring, de les sen werden in ons gebouw gegeven; maar bovendien: het leek gewenscht, dat aan dezelfde vereeniging, die in haar school- catechisaties en godsdienstonderwijs voor de rijpere jeugd, de geestelijke vor ming van onze jongeren behartigt, ook het voorbereidend godsdienstonderwijs worde toevertrouwd, zoodat door on derling overleg van predikant, godsd, on derwijzeres en Z.S leerkrachten, die 26-III-'32, Vrijdag hoogste lucht temperatuur 8.5 °C (47 °F); laagste 0.5 °C (33 °F). Heden 12 h: 10 K °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometer stand alhier 763 mm, laagste 756 mm. Hoogste barometerstand 765.8 mm te Sarna; laagste 7ri.9 mm te Vestmanoer. Verwachting tot Morgenavond; Meest matige Z.O. tot Z. o! Z.W. wind, half tof zwaar bewolkt, kans op regen, iets zachter. Zon op: 5 h 51; onder 18 h 22. Licht op: 18 h 52. Maan onder: 6 h 57, Zondag 27 Maart. Zon op: 5 h 48; on der 18 h 23. Licht op 18 h 53. Maan op 12 h 54; onder 7 h 31. Maandag 28 Maart. Zon op: 5 h 46; onder: 18 h 25. Maan op 2 h 13; onder: 8 h 19. L.K.: 29 Maart. Hoog- en Laagwafer te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Za. 26 Zo. 27 Ma. 28 Di. 29 Maart. Hoogwater. 3.39 16.07 4.28 16.58 5.17 17.49 6.16 18.56 Laagwater. 10.24 22.34 11.09 23.25 11.56 0.16 12.51 toch allen arbeiden aan één doel, meer eenheid in de godsdienstige opvoeding zou worden verkregen. Het ideaal van onze Vereeniging, het geestelijk centrum te worden van allen godsdienstigen arbeid aan de tot ons behoorende jeugd, daar wij als gemeente ons draagster weten van groote geeste lijk schatten, zijn we nu wederom een stap nader gekomen, nu op de Alge- meene Ledenvergadering van den N.P. B. van 19 Maart, met algemeene stem men is besloten de Zondagsschool 'over te dragen. Inmiddels mag ik met blijdschap ver melden, dat de arbeid tot wederopbouw van onze Z.S. niet vruchteloos is; zoodat wij Zondag 10 April a.s. een aanvang met het werk hopen te maken. Niet alleen geestelijk maar ook materiëel is daar veel arbeid voor noodig gfeweest. Wij stellen ons voor, het onderwijs te doen plaats hebben in vier klassen. De'eerste klasse, ingericht volgens de Westhill- methode, omvat alle kinderen van 68 jaar. Hoofdleidster van deze afdeeling wordt onze a.s- Godsd.-onderwijzeres mej. Van Veeren, terwijl een 10-tal jon gere meisjes zich al bereid verklaarde als helpster te willen fungeeren. Ook voor de drie hoogere klassen ben ik ruim geslaagd, een volledig aantal leerkrachten te vinden en wel: voor de tweede klasse (9 jaar) de dames M. Mes- ser en L. Verhage, 3e klasse (10 jaar) mevr. baronesse Van Ittersum-deMon- chy en mej. J. Broeke en 4e klasse (11 jaar) mevr. Frelier-Werner en onderge- teekende. Bij ziekte of andere verhin dering onder de dames ondervindt de Z.S. nu geen storing, terwijl wij door het gebruik van een vast leerplan en de on derlinge bespreking, die de dames elke twee weken zullen houden, hopen, een goed en harmonisch geheel van onze Z. S. te mqken. Graag zouden wij de ouders van onze Z. S. kinderen eens wat nader met ons werk bekend maken. Er heerscht over de Godsd- vorming van het kind, ook bij Vrijzinnige ouders, nog wel misverstand. Op, bij adve-tentie, nader te bepalen dag willen wij daartoe een samenkomst beleggen. Wij hopen dan vele ouders te zien." Wij kunnen hier aan toe voegen, dat mej. Van Veeren met April ook de ca techisatie, die tijdelijk stil stond, ter hand hoopt te nemen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1