iprotiinciale j^eeuw&che Crustard bü HENNING s MsgjsM zijn m'n kiekjes toch nog iets mooier. PUDO//7C No. 72. Twee Bladen. VRIJDAG 25 MAART 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. Op vragen van den heer Braat naar maatregelen tegen het importeeren van dei» Coloradokever, heeft de minister vaa binnenlandsche Zaken en Landbouw geantwoord, dat het in zijn voornemen ligt te bevorderen, dat zoo spoedig mo gelijk, krachtens de bevoegdheid, bij ar tikel 1 der Plantenziektenwet voorbe houden, bij algemeenen maatregel van bestuur bepalingen worden vastgesteld tot wering van den Coloradokever bij in- en doorvoer van aardappelen en ver- sche groenten. ibpbij a pakjeö ZEELAND. WEER EN WIND, Kort Zeeuwsch Nieuws. RECHTZAKEN. T MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. E$ abonnement voor beide veel lager, Men vrage daarvoor de tarieven. UITG, N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg T elefoonnummers Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk' kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" mt „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra, Bewijsnummer 5 cent MAANDAG, 2en Paaschdag, zal ons Mad NIET verschijnen. Daar wij Dinsdag vroeger ter perse gaan, zullen advertenties voor dien dag aiat later dan TIEN UUR v.m, kunnen worden aangenomen. DE RUBBERPRODUCTIE. JSet Tweede Kamerlid de heer Joekes heeft den minister van Koloniën ge vraagd de Tweede Kamer in te lichten over de tusschen de regeeringen van En geland en Nederland gevoerde onderhan delingen betreffende de maatregelen tot beperking van de productie of van den uitvoer van rubber, in het bijzonder over het plan, dat tenslotte bij die onderhan delingen onderwerp van bespreking is geweest en over de bezwaren tegen de uitvoering van een dergelijk plan. DE COLORADOKEVER. Het ligt in de bedoeling, alsdan op grond van bovenbedoelde bepalingen terstond te bepalen, dat de in- en door voer van aardappelen uit Frankrijk ge heel is verboden, en dat de in- en door voer van versche groenten uit dit land van 15 Maart tot 14 October is. verbo den, tenzij bij de zendingen bijzondere waarborgen worden gegeven met het oog op het gevaar voor besmetting. BE ZOMERTIJD EN DE SPOOR WEGEN. De minister van binnenlandsche za ken en landbouw heeft op een vraag van het 1 weede Kamerlid, den heer Braat, over bezwaren van de dienstregeling der spoorwegen, bij verkorting of afschaffing van den zomertijd geantwoord, dat hem na overleg met den minister van water staat, inderdaad overwegende bezwaren bestaan. NEDERLAND EN BELGIë. Van officieele zijde wordt in verband met de onjuiste berichten, in sommige bladen over de Nederlandsch-Belgische besprekingen, te Brussel een terechtwij zende nota gepubliceerd, aldus de Brus- selsche corresp. van de N.R.C., waarin gezegd wordt, dat wat de besprekingen over de herziening van de tractaten van 1839 betreft deze sedert 1925 zonder onderbreking op officieuse wijze zijn voortgezet. Wanneer zij ten einde loopen kan nog niet worden voorspeld. De be sprekingen, de laatste dagen door de heeren Nederbragt voor Nederland en Suetens voor België, in het departement van buitenlandsche zaken te Brussel ge voerd over de herziening van het ver ouderde handelsaccoord van 1865, schie ten goed op en zullen na de Paaschva- cantie worden voortgezet. Verder zijn de onderhandelingen over het accoord tot voorkoming van dubbele belasting fei- telijk geëindigd en de besprekingen aan gaande een vestigings- en arbeidsover eenkomst zullen binnenkort eveneens afgeloopen zijn. HET ONGEVAL MET DE OOIEVAAR. Verschenen is het eindverslag van de permanente commissie voor het onder zoek van vliegongevallen inzake het on geval met het K.L.M. vliegtuig „de Ooie vaar" bij Bangkok op 6' December j.l. De commissie neemt het geheel in overeenstemming met het oordeel van de Siameesche commissie als meest waarschijnlijke aanleiding van 't ongeval aan: le. de poging om met het vliegtuig van den grond te komen, terwijl het uoodluik geopend was; 2e. het niet afbreken van den aanloop die een abnormaal verloop had, toen een afstand van 800 a 1000 meter was afge legd. De commissie heeft vernomen, dat de vliegtuigbestuurder voor het vertrek uit Ned.-Indië onderhevig was aan een psy chische inzinking van ernstigen aard. Dit -is bevestigd door den chef van den vlieg- medischen dien: t te B-ndoeng, die dat achter af te weten is gekomen. Dezen psycbischen toestand van den bestuur der neetiit de commissie aan als oorzaak van genoemde verkeerde beoordeelin gen en dus als oorzaak van het ongeval. DE WERING VAN DEN COLORADO KEVER, Bij de Tweede Kamer is thans inge diend een wetsontwerp tot wering van den Coloradokever bij in- en doorvoer van aardappelen en versche groenten- Ten gevolge van de door Groot-Bri- tannië en Duitschland genomen maat regelen is het gevaar ontstaan, dat men op groote schaal zal trachten de geweer de Fransche producten over ons land uit te voeren of deze in Nederland aan de markt te brengen. Daardoor zou ons land voortdurend rechtstreeks worden bedreigd met overbrenging van den Co loradokever. Volstaan kan echter worden, met een maatregel, die slechts den in- en door voer van aardappelen en versche groen ten betreft, daar alleen daarvan een ster ke toeneming behoeft te worden ge vreesd. In de Kweekschool voor de Zee vaart te Amsterdam is gister de „De Ruijtermedaille" in goud aan den heer P. H. Gallée, directeur van de filiaalin richting te Amsterdam van het K. M. I, uitgereikt. Ten gemeentehuize van Arnhem is door den burgemeester geïnstalleerd een comité ter voorbereiding van de herdenking van het 700-jarig bestaan van Arnhem als stad op 11 Juli 1933. Voor zitter van het comité is mr. A. J. A. A. baron van Heemstra, oud-burgemeester van Arnhem en oud-gouverneur van Su riname. Er treedt heden een contmgentee- ringsbesluit van rijwielbanden (95 pCt.) in werking, gedurende een tijdvak van drie maanden. RECLAME "jk, •J'WAA.A-GROMI NGÊN - (Ingez. MedJ Vliegdienst RotterdamHaamstede Vlissingen. Het is zoo goed als zeker, zoo bericht de K. L. M. ons dat zij van 1 Mei tot en met 31 Augustus a.s. den ge- regelden luchtdienst RotterdamHaam stedeVlissingen v.v. zal uitvoeren. Evenwel is daartoe de medewerking van de belanghebbende gemeentebestu ren, van alle officieele en semi-officieele instellingen, van de vereenigingen voor Vreemdelingenverkeer, zoowel als van handelsvereenigingen van eiken aard, van den handel in het algemeen, alsook van particulieren, onontbeerlijk. Teneinde over de dienstregelingen met alle belanghebbenden van gedachten te kunnen wisselen en tevens de geheele organisatie en propaganda, op den dienst betrekking hebbende, te kunnen regelen en dienaangaande een werkpro gramma op te stellen, heeft de K. L. M. besloten, een algemeene vergadering te beleggen op Donderdag 7 April a.s. in de Sociëteit St. Joris, Balans alhier. De genoodigden zullen bij die gelegen heid hunne meening over de ontworpen, door ons reeds gepubliceerde dienstre gelingen kunnen zeggen en alle wenken welke 't welslagen van den dieenst zou den kunen verzekeren, ter kennis te brengen. De minister van Waterstaat heeft goedgevonden de grootst toegelaten snelheid voor de electrische tram van Vlissingen naar Middelburg en voor de N.V. Stoomtram Walcheren te bepa- Zeg niet: ik ben oprecht; wees het. Zeg niet: ik heb geene ijdelheid; toon het. len op 35 km per uur en voor de lijn van Hansweert naar Vlake 25 km, voor de stoomtram BreskensMaldeghem en voor de Zeeuwsch'Vlaamsche Tram wegmaatschappij 35 km per uur. MIDDELBURG. De inspecteur der directe belastin gen, invoerrechten en accijnzen te Mid delburg verzoekt ons de aandacht der daarbij betrokkenen te vestigen op de met ingang van 1 April a.s. in werking tredende Wet van 19 Maart 1932, Stbl. 110 tot verhooging en navordering o.a. van den suiker- en wijnaccijns en tot wering van den smokkelhandel in siga rettenpapier (inwerking treden van dek- kingsvoorschrifien bij vervoer en neder- lage). De bepalingen zijn te uitvoerig om in hun geheel te worden vermeld; wie na dere inl'chting wenscht kan die ter in spectie en op de kantoren der directe bèlastingen enz, bekomen. Met een enkel woord willen wij wij zen op de u'tvoering van de muziekver- eeniging „Crescendo", directeur de heer P. C. J, de Graaf, welke morgenavond in „Mercurius" plaats heeft. Het p-ogramma bevat mondharmonica- muziek, fanfare-muziek en tooneel. Maandag a.s. houdt het Nederl. Jon gelingsverbond in het Schuttershof al hier een Provincialen Bondsdag. Des mor gens heeft de huishoudelijke vergadering plaats, tijdens welke de meisjes een be zoek aan de Abdijgebouwen brengen. In de middagvergadering zal onze oud-stad genoot, de heer A. S. Boone, secr. van den Ned. Grafls&hen Bond spreken over „Christendom en Werk'oosheid", terwijl gymnastiek, zang en declamatie den mid dag verder zullen vullen. Des avonds zal het tweede deel van de revue: „Wat het was en wat het werd" worden opge voerd. ZUID-BEVELAND. 's-GRAVENPOLDER. In de Woens dagmiddag gehouden raadsvergadering was o.m, ingekomen een schrijven van B. en W. van Kapeke met het voorstel tot gezamenlijke verbetering van den op het provinciaal wegenplan geplaatsten weg 'sGravenpolderKapelle. Waar vol gens wethouder Schouten de kosten voor 's-Gravenpolder niet te dragen zul len zijn en de provincie dit werk dient te bekostigen wordt besloten geen plan tot verbetering te doen opmaken. Op verzoek van Ged. Staten wordt besloten om het artikel in de algemeene pol'tieverordening, betreffende het her bergbezoek door jeugdige personen in te trekken, daar de Drankwet hierin voorziet. N.a.v. een schrijven van den minister van Arbeid, Handel en Nijverheid wordt de verordening op de winkelsluiting in dien zin gewijzigd, dat zij, die uit gods dienstig oogpunt hun winkel des Zater dags sluiten, dezen op bepaalden uren des Zondags mogen open houden. Het voorstel van wethouder Schouten om de aflevering van melk des Zondags tot 9 uur 's morgens toe te staan, wordt verworpen met 4 tegen 2 stemmen. Besloten wordt tot heffing van 50 op centen op de gemeentefondsbelasting. Vastgesteld wordt een verordening re gelende de rechtspositie van den ge meente veldwachter. De vergoeding aan de bijzondere school over 1930 wordt vastgesteld op 586. Het verzoek van E, Kesselaar tot intrekking van 't raads besluit aangaande de Zondagsluiting der herbergen, of anders een schadevergoe ding van 200 per jaar toe te kennen wordt voor kennisgeving aangenomen. Met B. en W. van Goes zijn bespre kingen gevoerd inzake een nieuwe rege ling van den vleeschkeuringsdienst. Geen uitkeeringen zullen meer worden genoten uit het saldo door de buitenge meenten; en de keurloonen zullen niet worden verhoogd. THOLEN. ST. ANNALANDi. J.l'. Dinsdag verga derde alhier de gemeenteraad, waarbij al de leden tegenwoordig waren. Medegedeeld werd dat de inspecteur der Dir. Bel', de opbrengst der gemeente fondslbelasting over 1931 heeft gekaamd op f2600. Het door het bestuur der Bijz schoof «d»!»®©®©®©®®©®©®®©©®©©©®®®^®©©®®©®®©»©®©®©©©»©®©©®©®©©®©©! (Ingez. Med.) overgelegd verslag over den cursus van het vervolgonderwijs, bleek dat de re sultaten van dit onderwijs slechts mid delmatig kunnen worden genoemd. Be gonnen met 22 leerlingen daalde dit tot 13 waardoor de cursus te vroeg ran beëindigd worden. Oo.k over de orde onder het onderwijs koin niet worden geroemd, er imoest steeds flink worden opgetreden. Over 1932 zal het aandeel in de kosten van de Gezondheidscommlissie op het eiland Tholen bedragen, f 84.79. Voor kennisgeving werd aangenomen het verzoek van B. en Wvan Poort vliet om adhaesie te betuigen aan het bekende adres van den raad dier (ge meente inzake de tarieven de,r Tlio'cTsehe brug. Met a. st. werd' afwijzend beschikt o; het verzoek van het bestuur der afdee ling van Arbeiders in het Landbouw, Tuinbouw eln Zuivelbedrijf om aan hen die tot de organisatie behooren en bin nenkort niet meer uit de werkloozen- kas zullen kunnen trekken zoo noodig ondersteuning te verte en en uit de ge meentekas. Dit bestuur verzocht een bepaling in de politieverordening op te nemen, dat geen kunstmest, zand, grint, bazaltslag zal mogen worden gelost door motor kracht. Tegen aanneming van dit verzoek was bezwaar gemaakt door 't bestuur van Landbouwbel., doch de raad besloot m.a.st. in bovenbedoelde verordening de zer bepaling op te nemen dat (zonder toestemming van B. en W, het verboden is te lossen of te laden met een. lier ge dreven door middel van stoom dr mo torkracht. Afwijzend werd beschikt op het ver zoek van de Vereeniging V. Z. jO. Di om dit jaar weder voor dé ite houdicin. keuring van melkvee, een mledaille be schikbaar te stellen. STAVENISSE. In de Woensdag alhier gehouden vergadering van den Dijkraad der Waterkeering van de Calamiteuze polders O. K. Hofstede en Moggershil weiden van het dienstjaar 19321933 vastgesteld. Voor het dijkvak „O.K. Hofstede"; de begrooting in ontvangst en uitgaaf op 10407; de uit te voeren onderhouds werken op 1532 en het dijkgeschot op 8777. Besloten werd tot het beleggen van gelden op het 3 pCt. grootboek der Nat. Schuld tot een bedrag van 1300 en de begrooting in ontvangst en uitgaaf voor het dijkvak „Moggershil" werd vastgesteld op 2457, de uit te voeren onderhoudswerken op 360; het dijk geschot op 1636. Besloten werd tot het beleggen van gelden op het 3 pCt. Grootboek der Nat. Schuld tot een bedrag van 1200. Voorts werd vastgesteld de pensioens grondslag voor den Waterb. Ambtenaar op een bedrag van 1242, terwijl nog besloten werd tot wijziging der begroo tingen van de beide dijkvakken. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W. D. IJZENDIJKE. Woensdag j.l. vergader de de hier gevestigde afdeeling van „Het Groene Kruis". Het aantal leden be droeg in 1930 616 en in 1932 618. De contributie der leden bedroeg 1.323 tegen 1.379 in 1930. Zuster Minder- houd te IJzendijke legde 2696 bezoeken af, waarbij 400 voor T.B.C. en 208 voor zuigelingenzorg. Van het magazijn maak ten 77 gezinen gebruik. Zuster Rosier te Biervliet legde 2637 bezoeken af, waar bij 837 voor T.B.C. en 208 voor zuige lingenzorg. Te Biervliet maakten 161 gezinnen van het magazijn gebruik. Er werd voor 112 magazijnmiddelen aan geschaft. De tenten zijn altijd in gebruik geweest, zelfs stond Schoondijke koste loos een tent ter beschikking van Juli tot Maart. De opbrengst van het T.B.C.- museum bedroeg 29.35. De inkomsten bedroegen 4.751, de uitgaven 4.973. 25-IH-'32: Donderdag hoogste lucht- temperatuur 7.8 °C; (46 °F); laagste —2.2 °C 28 °F). Heden 9 h: 3.8 °C; 12 h: 9.6 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier: 766 mm, laagste 763 mm. Zon op: 5 h 53; onder 18 h 20. Licht op: 18 h 50. Maan op: 23 h 23; onder: 6 h 34. L-K.: 29 Maart. Hoog- en Laagwater Ie VKssmge». Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, later. (S springtij). Maart. Vr. Za. Zo. Ma. 25 26 27 28 Hoogwater. 2.53 15.22 3.39 16.07 4.28 16.58 5.17 17.49 Laagwater. 9.38 21.47 10.24 22.34 11.09 23.25 11.56 Het kassaldo bedroeg op 31 Dec. 1931 3.645. Bij Kon. besluit is de heer Gino Berri, erkend en toegelaten als consul van Italië te Rotterdam, voor de pro vinciën Zuid-Holland, Z e e la n d, Noord Brabant en Limburg. i Na een lezing van den heer P, Me- liefste, voorzitter van den Chr. Besturen bond uit Middelburg, is gisteravond te Koudekerke eene afdeeling opge richt van den Chr. Landarbeidersbond met aanvankelijk 14 leden, i Over de week van 13 tot en met 19 Maart werd in de prov. Zeeland één ge val van besmettelijke ziekten geconsta teerd en wel één geval van diphtherie te St. Annaland. De minnster van financiën maakt bekend, dat ten behoeve van 's Rijks schatkist wegens over vorige jaren te weinig betaalde belasting naar inkomen en/of vermogen (gewetensgeld) is ont vangen bij den ontvanger der directe be lastingen te Brouwershaven 21; den inspecteur der directe belastingen te Terneuzen 228.75. Het R. K. Kerkbestuur te Hulst zal een leening aangaan van 50.000 voor de resauratie der St. Willebrordus- kerk aldaar. L. S., 24 jaar, werkman te K a- jpelle,, verdacht van bedreiging met nr'sdrijf tegen het leven gericht in een brief aan zijn gewezen verloofde, is in vrijheid gesteld. De Haagsch© rechtbank a;eeft Pi. B1., die als autobestuurder te Schcveilin gen op het Gevers Deijnootplein een Oostenrijksch meisje dat zich op een vluchtheuvel van de train .bevond, aan reed, tengevolge waarvan zij overleed, veroordeeld tot 6 maanden hechtenis met intrekking van het rijbewijs' voor den tijd van één jaar. De bankoverval te Schipluiden. De rechtbank te 's-Gravenhage heeft Donderdag behandeld de zaak tegen de vijf verdachten, die terecht stonden we gens den overval in het kantoor van de Coöperat. Centrale Boerenleenbank te Schipluiden gepleegd. De eischen liepen van 2 tot 12 jaar ge vangenisstraf. IC

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1