^rouinriale JSeetttusche HENNING i IK I ZEEUWSCH PROFETENBROOD UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT No. 71. Twee Bladen. ONDERDAG 24 MAART 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. shbhhhbsbbhhhh®; MAANDAG, 2en Paaschdag, zal ons blad NIET verschijnen. Daar wij Dinsdag vroeger ter perse gaan, zullen advertenties voor dien dag niet later dan TIEN UUR vjn. kunnen worden aangenomen. ONZE VROEDSCHAP. BINNENLAND. HET KONINKLIJK BEZOEK AAN FRIESLAND. EEN NIEUW WERKTIJDENBESLUIT. DE NIEUWE RIJN-SCHELDE- VERBÏNBING, HET ECHTE. ZEELAND. MIDDELBURG. GA EENS BIJ s naar een dure goede, niet te CAMERA kijken, want dat kiekjes maken lijkt me toch verdraaid leuk VLISSINGEN. Kort Zeeuwsch Nieuws. ONDERWIJS. WEER EN WIND. h en land >iste, >ied" noals van na- srug and- MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager, Men vrage daarvoor de tarieven. Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 ce»t Middelburg, 24 Maart 1932. Wie eenige ervaring op het gebied van gemeenteraadsvergaderingen heeft, die zou, wanneer men hem de agenda van den Middelburgschen raad van gis ter voorlegde, vermoedelijk schatten: 'n uu-tje! Wt-nt al stonden er nu ook 23 punten op het waschlijstje zooals dit gewichtige document wel eens heel on eerbiedig genoemd wordt - dat behoef de nog geen langdurige vergadering te worden. Integendeel: het leek allemaal „hamerwerk." Dat we niettemin den middag tot klok ke zes vo'gepraat hebben, komt louter hier uit voort: we zijn principieel ge worden. En ja, als de principes op het tapijt komen te Principiëele vraag: kan de Com missie tot beheer van den Veerschen weg volstaan met een kasboekje bij te houden, en verder als goede mannen het beheer te voeren? Of moet zij haar verantwoording aan den Raad van nauwgezette spec:ficaties vergezeld doen gaan, haar rekening splitsen in gewonen dienst en kapitaaldienst? Vele Raadsle den, waren de laatste meening toege daan en tot zichtbaar misnoegen van 's Raads voorzitter ging de rekening re tour. 2e Principieele vraag: moeten de be woners van den ouden Vlissingschen weg, administratief tot Koudekerke be- hoorend, tot na de „grensregeling" of „annexatie" blijven zitten in wat de heer Van Andel een „helsche duisternis" noemde, of moet, waar Koudekerke me dewerking wil verleenen, ook hier eenig avondlijk licht gebracht worden? B. en W. zullen hieromtrent prae-adviseeren. 3e Principieele vraag: Moet de ge meente per jaar een 5000 voor drie brugwachters, die per dag 17 uren „ter beschikking moeten zijn, blijven uitge ven, of is het beter deze heeren op wachtgeld te stellen en de bediening der bruggen aan te besteden of te verpach ten? Een positieve uitspraak heeft de Raad ook in dezen niet gedaan. De heer Van Andel*) trok zijn voorstel ter zake in; de voorzitter zeide toe, dat men den toestand voorloopig wenschte te laten zooals hij is, doch wanneer er brugwach ter-vacatures komen, dan zullen B. en W. ernstig overwegen of er geen andere oplossing voor het geval te vinden is. 4e Principieele vraag: moet het in de toekomst den directeur van gemeente werken, gemeentebouwmeester, ook ver gund blijven bouwmeester der Godshui zen te zijn? En vervolgens: moet het. de zen functionaris vergund blijven, naast zijn gemeentelijk werk ook opdrachten van anderen te aanvaarden? Een nog veel lastiger principieele quaestie stelde de heer Jeronimus hier- i). waar de instructie van den gemeen- te-architect dezen de verplichting op eg a die plannen en ontwerpen te ma ken en uit te voeren, welke B. en W. em opcragen, kan hem dan ook, indien ri™Vej gemeentebelangen gemoeid J pge ragen worden plannen te ma ken voor particuliere gebouwen? B. en W. en de meerderheid van den Raad schenen ons deze laatste vraag niet be vestigend te willen of te durven beant woorden, al is het argument van den heer Jeronimus dat het beruchte Lin- denbergsche hoekhuisplan toch óók door De heer Van Andel heeft in den Kaad nog een opmerking over ons re- dactioneele beleid gemaakt; hij was nl. van meening dat wij, den brugwachters in de gelegenheid gesteld hebbende, in ons blad zich te verweren tegen de 'pu bliekelijk tegen hen ingebrachte beschul digingen, ook den aanklagers daartoe ge- egenheid hadden moeten bieden. De juistheid dezer stelling in het midden atende, moeten wij verklaren, ons niet e kunnen herinneren, eenig schriftuur er plaatsing van den heer Van Andel ontvangen te hebben. Red. M. C. den directeur van gemeentewerken werd ontworpen, zeker niet van kracht ont bloot! Wat de hoofdvraag betreft, is de Raad wederom niet tot een klare conclusie gekomen. Door de veranderde en veran derende financieele verhouding tusschen Gemeente en Godshuizen zal de quaestie der twee functies van den gemeente bouwmeester te eeniger tijd wellicht nog eens nader bekeken worden. 5e en 1 atste (hevig) principieele vraag: mogen er vanwege de Zondags heiliging wel optochten met muziek etc. op dien dag gehouden worden? Met na me, wanneer de aanleiding daartoe is het „buiteng woon onbeduidende feit, dat een elf-tal jeugdige Middelburgers harder kan loopen en beter kan trappen dan elf andere jongelieden, waardoor zij een of ander kampioenschapje behaal den"? Zoo stelde de heer Heemskerk deze vraag. Over deze al of niet onbeduidenheid zullen we niet twisten al deed de Raad dat wel. Wat de wijsgeerige waar deering dezer aanleiding betreft staan wij denkelijk dichter bij den heer Heemskerk, dan zij die tegen hem in het krijt traden. Maar wat het beginsel betreft staan wij vierkant tegenover hem.. Het streven der rechterzijdewaarbij op dit punt merkwaardigerwijze de heer Mes „plus catholique que la plupart des ca- tholiques", meêdeed om tot een ge dwongen Zondags-„heiliging" te komen ook voor hen, die niet uit innerlijken drang daaraan behoefte gevoelen, kan onze instemming ganrch niet verwerven. Integendeel: wij eischen hier onze vrij heid als staatsburger op, om den weke- lijkschen vrijen dag door te brengen zooals ons dat goeddunkt. Wil men Zon dags uitrusten van de vermoeienissen des weeks het is ons wèl. Gevoelt men behoefte dien dag te heiligen, wil men een of meermalen ter kerke gaan: wij heben den grootsten eerbied voor hen, die aan wat zij als hun zedelijken of godsdienst:gen plicht gevoelen, ge volg geven. En wij hebben er zelfs niet het minste bezwaar tegen, dat tegen ver storing van de rust of stilte, die op dien tijd wellicht door ve en gewanscht wordt, gewaakt wordt door gedurende den kerktijd geen muziek of ander „la waai" te laten maken. Maar daarmede houdt het dan ook op. Wanneeer zij, met wier feitelijke wen- schen en belangen wij in zooverre, als hier gezegd, rekening willen houden, nu de zaak gaan omkeeren, en zeggen: onze overtuiging is, dat de Zondag zoo èn zoo moet worden doorgebracht, en dat dan dit-en-dat niet mag, en volgens die overtuiging van ons zult g ij anders denkenden U hebben te gedragen dan zeggen wij met nadruk: halt! Dat gaat te ver. Stel u voor, dat eens een groot deel van ons volk de meening geraakte toe gedaan, dat men des zomerszondags in turncostuum op de maat van een marsch van Soussah moest huppelen en sprin gen en dat dat deel den andersden kenden dan zou willen voorschrijven óók mee te huppelen! Dat ware absurd en de vergelijking gaat mank, omdat een godsdienstige grondslag voor een over tuiging een zedelijk ander fundament is, dan die waaraan zulk een huppel-behoef te zou ontspruiten. Maar toch: handen thuis van onze vrij heid op den Zondag! In dit opzicht zijn we het volkomen eens met den burgemeester, die zoo zeide hij voornemens is, zoolang de v/et hem die bevoegdheid blijft verlee nen, naar eigen overtuiging en geweten die optochten op Zondag toe te laten, welke hem goeddunken. Ons aansluitende bij de principiëele stemming welke er gisteren heerschte, hebben wij in ons Raadsoverzicht dit maal ook slechts dien kant der dingen hoofdzakelijk beschouwd. Wat er alzoo gezegd en gedaan is, vindt men in het verslag, elders in dit blad. De Koningin is gister gereden van Leeuwarden naar Eenrewoude, waar zij twee boerderijen bezocht, H.M, reed verder door Sneek naar Hommerts, waar zij geheel onverwacht de boerderij van J. Cnossen bezocht. Hier werd de "Xo- De reinheid uwer eigen ziel is meer waar dan de beste naam, dien de te genwoordige of toekomende eeuw u ooit geven kan. ningin medegedeeld dat het met de meest mogelijke zuinigheid onmogelijk is, het bedrijf rendabel te maken. De vor stin spoorde aan moed te houden en gaf de verzekering dat in Den Haag reeds ernstig overwogen wordt, wat voor de boeren kan worden gedaan. Toen gewezen werd op het feit, dat er boeren waren, die noch hooi noch geld hadden voor de voedering van het vee, erkende H.M. dat dit verschrikkelijk was. Toen de Koningin vertrok, hief de inmiddels samengestroomde bevolking 't Wilhelmus aan. De Koningin vervolgde haar tocht naar Stavoren, doch liet na eenige oogenblik- ken opeens weer stoppen. Een veehou der, die per fiets van zijn erf kwam, werd aangesproken en hem werd ge vraagd, of de Koningin zijn bedrijf mocht zien, hetgeen vervolgens geschiedde. Daarna reed men door naar Stavoren waar de koninklijke auto tegen twee uur aankwam. Met de „Van Wijck" van den veer dienst StavorenEnkhuizen is de Ko ningin daarop weer vertrokken. H.M. vertrok per trein in de richting Haar lem. 1 Mei a.s. wordt een nieuw werktij denbesluit voor winkels van kracht. Morgen volgen daaromtrent uitvoerige mededeelingen, In de gister gehouden vergadering van de Rotterdamsche afdeeling van het Na tionaal Crisis-comité inzake een Neder- landsch-Belgische overeenkomst, werd, nadat eenige sprekers het woord hadden gevoerd, de volgende motie aangeno men: De vergadering, gehouden door de af- deeling Rotterdam van het Nationaal Co mité inzake een Nederlandsch-Belgische overeenkomst, hoewel doordrongen van de groote wenschelijkheid om met Bel gië tot een nauwere economische samen werking te komen, spreekt er haar ern stige bezorgdheid over uit, dat de Ne- derlandsche regeering inzake de verbin ding tusschen Rijn en Schelde zoozeer wil tegemoetkomen aan de Belgische eischen, dat daarbij veel verder wordt gegaan dan in het Memorandum van 7 Mei 1929 als uiterste concessie was om schreven; protesteert tegen ieder plan, dat lei den zou tot een gesloten, rechtstreeksche kanaalverbinding met het havengebied van Antwerpen. Hedenmorgen is het Jndië-vliegtuig De Ekster van Schiphol naar Batavia vertrokken. M.|PETERSE, Fa. GRAVESTEIN. (Ingez. Med.) De dienstbeperking op Goeden Vrijdag, Het Post-, Telegraaf- en Telefoonkan toor alhier zal op Goeden Vrijdag na 13 uur voor den Postdienst gesloten zijn. Telegrafische postwissels, alsmede stortingen en cheques met spoedbehan- deling worden echter ook na dat uur behandeld. De 3e brxefpostbestelling wordt opge heven. Niet-busrechthouders worden van 20 20.30 in de gelegenheid gesteld nieuws bladen af te halen. Busrechthouders kunnen hunne Cor respondentie afhalen als op andere werkdagen. De telegraaf- en telefoondienst blijft ongewijzigd. De jaarvergadering van de Zeeuw- sche vereeniging voor dialectonderzoek heeft op Zaterdag 30 April te Middel burg plaats. W o (Ingez. Med.) Gisteren bluschte de politie een brandje dat ontstaan was in het gras van de landerijen bij den Singelweg, Gisteren is een jongen van 7 jaar, die op het terrein bij het oude station over een vermolmde plank liep, in het daar onder gelegen waterreser voir gevallen. Ofschoon de jongen spoe dig op het droge werd gebracht, mocht het den te hulp geroepen dokter niet meer gelukken de levensgeesten weder op te wekken. Het aantal werkloozen is toegeno men met 15 en bedraagt thans 741. De wachtmeester der Kon. m|.ire- chaussee C. den Toom te Vlissingen is bevorderd tot opperwachtmeester onbe last met het comlmando over de bri gade Sluiskil. Woensdagmiddag werd naar liet zie kenhuis te T er neuzen overgebracht de werkman A. D. die bij werkzaamhe den aan de dokken bekneld is vgeraalkt tusschen een knijper van een der kranen. Ambachtsschool te Middelburg. Hedenmorgen had in de groote zaal van het Schutershof de bekendmaking plaats van de bevordering van de leer lingen der Ambachtsschool en van hen, die een einddiploma behaalden. Vóór de namen der bevorderden en gediplo meerden wordt aangegeven of zij prijzen hebben behaald. Een g wilt zeggen prijs voor gedrag, p voor praktijk en t voor theorie. De jongelui, bij wier naam geen woonplaats staat, wonen te Middelburg. Van de eerste naar de tweede klasse zijn bevorderd: Afdeeling Timmeren: J. J. Christiaan- sen, Vlissingen; J. K. Crucq, Arnemui- den; L. Dingemanse, Zoutelande; S. J. Guiran, Souburg; p t A. van Hee, Kam perland; p J. de Kam, Domburg; A. Ko- le, Vlissingen; W. J. Krijger; t P. Leen- houts, Arnemuiden; J. Looise, Koude kerke; t P. Leijnse, Rilthem; J. S, Mal- jaars, Meliskerke; A. Maranus, Domburg; p A. Meerman, Souburg; K. Mijnheer; p t J. J. Schout, Ritthem; p J. Suur- mond, Souburg; P. Tilroe; E. Wielema- ker, Koudekerke. Afdeeling Meubelmaken: P. J, H, Geervliet; P. Koster; C. Martijn, Arne muiden; p t M, A. de Ruyter, Vlissingen; p J. Willemse. Afdeeling Huisschilderen: p t J. J. van Aartsen; p A. Davidse, Brigdamme; A. J. Kabboord; H. Kingmans; P. Maas, Domburg; p F. M. Meyer; J. Chr. de Wolf, Veere; L. Cupido, VT'ssingen. Afdeeling Electro-Techniek: t P. van Aartsen; H. van Antwerpen, 's-Heer Arendskerke; t H. Broodman; A. J. Gil lissen; p P. Kesteloo, Koudekerke; P. D. Klumper, Veere; M. C. Kroon; J, H. Loesberg, Vlissingen; p P. Mesie, Zou telande; A. Parent, Vlissingen; p t J. Polderman; t J. S. van Sluys, Zoute lande; C. Steketee, Souburg en p t T. Walraven, Vlissingen. Afdeeling Smeden: W. Leijnse, Zou telande. Afdeeling Bankwerken: p L. Akker- daas, Domburg; t Th. de Bakker; W. de Bakker; p J. Th. But; B. Groenenberg; H. Hozee; Andr. Janse; C. A. de Keij- zer; p A. Klip, Vlissingen; t J. Kuiper; A. Lampert; t G. P. de Leeuw, West- kapelle; Joh. van Loo; B. Meulmeester, Arnemuiden; t P. Simonse; p J. 24-III-'32. Woensdag hoogste lucht temperatuur 8.3 °C (47 °F); laagste 1.3 °C 30 °F). Heden 9 h: 3ü °C; 12 h: 9 °C. Geen regen of neerslag. Hoog ste barometerstand alhier: 768 mm, laagste 766 mm. Hoogste barometerstand 770.4 mm te Helsingfors; laagste 755.5 mm te Vest- manoer. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matige O. tot Z, wind, hel der tot licht of half bewolkt, weinig of geen neerslag, weinig verandering in temperatuur. Zon op: 5 h 55; onder 18 h 18, Licht op: 18 h 48. Maan op: 21 h 46; onder 6 h 19. L.K.: 29 Maart. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Maart. Do. Vr. Za. Zo. 24 25 S 26 27 Hoogwater. 2.12 14.40 2.53 15.22 3.39 16.07 4.28 16.58 Laagwater. 8.57 21.04 9.38 21.47 10.24 22.34 11.09 23.25 Sturm; p Adr. Janse, Souburg; P. Joos- se, Souburg; W. Melse; p S. de Vos. Afdeeling Behangen en Stoffeeren: J. K. Bliek, Vlissingen; P. Mondeel en L. Willeboordse, Souburg. Van de tweede naar de derde klasse zijn bevorderd.' Afdeeling Timmeren: p t J. van Aart sen; J. Blaasse, Koudekerke; L. C. Bos telaar, Vlissingen; J. Brasser, Westkar pelle; A. Cornel'sse; H. Davidse, Sou burg; J. F. Dominicus, Koudekerke; J. Geertse, Vrouwenpolder; J. Geschie- re, Serooskerke; W. Jacobse, p t J. Joosse; J. C. Nijssen, Vlissingen; W, C. Oreel, Arnemuiden; J. Passenier, St.- Laurens; p t W. J. Pieterse, Souburg; J. Provoost, Domburg; P. Schmelzer, Vlis singen; M. Walraven en J. Commau. Afdeeling Meubelmaken: G. Dijkstra; J. J. Geensen, Veere; p L. de Koning, Vlissingen; P. Poppe, Vlissingen; W. Sinke, Souburg. Afdeeling Huisschilderen: p t J. Kab boord; Alb. J. v. d. Pas; p D. Pol derman, Vlissingen', M. Walraven, voor enkele lessen, St.-Laurens. Afdeeling Electro-Techniek: A. Bos- schaart, Souburg; C. L. Bosschaart, Sou burg; H. Bus, Vlissingen; J. Houterman, Serooskerke; p t C. Hulstaert; J. L. La gendijk, Arnemuiden; p t J. Larnoes, Vlissingen; J. Rottier, 's-Heer Arends- kerke; C. Schout, Koudekerke; J. Oele, Veere, Afdeeling Bankwerken: J. Adriaan- se, Westkapelle; t H. Bostelaar, Vlissin gen; A. Bouwense; p t C. Broodman; P. Geerse; P. N. Hoebe, Veere; J. de Koning; p t P. de Kuijper, Koude kerke; W. Lefèvre; Chr. Lems, Vlissin gen; t Abr. Lindenberg; p J. J. Lipjes, Vlissingen; J. Marijs, Vlissingen; p M. Nieuwenhuise, Souburg; W. de Nood, Veere; J. F. L, Plouvier, Vlissingen; A. Pluijmers; W. Provoost, Domburg; A. de Ruijter, Vlissingen; K, Siera, Koude kerke; Thijs Waij, Vlissingen; J. West hof, Veere. Het einddiploma verwierven de vol gende leerlingen, waarbij de prijzen ach ter de namen staan: Afdeeling timmeren: C. v. d. Berg, Vlissingen; J. Boone, Koudekerke; W. F. Christiaanse (g), Koudekerke; J. H. Ie Due (p); L. Francke, Oostkapelle; J. Hoogesteger, Souburg; G. Janse, Zou telande; W. Kleinepier, Biggekerke; C. J. Kuijper; Joh. de Nooijer (p); LI. J. Pies (g), Souburg; Jac. Poelman (p), Ritthem; P. A. Riemens, Zoutelande; J. de Roos, Vlissingen; St. Toutenhoofd i

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1