^roirirtciale Ztenwzche Verzuim niet tijdens de schoonmaak ST00MWASSCHERIJ „ZEELAND" i'Zo- )ag, No. 67. Drie Bladen. ZATERDAG 19 MAART 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. STATEN-GENERAAL. Draagt Helder's Brillen. BINNENLAND. Steunt onze Industrie Onze „Blazers" zijn „Hollandsch Fabrikaat" J. F. WOLSKY Lange Delft I 18, Middelburg ZEELAND. Kort Zeeuwsch Nieuws. Langevielesingel D 197 - Tel. 637 Tarief per kilo en per stuk. BIOSCOPEN. WEER EN WIND. KERKNIEUWS. >rdt ;ele- vor- l en iten irna ver- be- Bij is ^aar de I nog dat tijd het lijien- ltan- /an fop- gen |162 in ben. zijn ,»oo- ïtte 1932 2.2 I en }er- Jter- :?s- tek. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 12.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg S8 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiëa 30 cent per regel j voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk' kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" oi „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. m&MSBBS TWEEDE KAMER. Indische bes tuurs- hervorming. Bij de behandeling van het ontwerp inzake de Indische bestuurshervorming legt minister de Graaff 'n verklaring af, waaru t blijkt dat in den administra tieven onderbouw geen wijziging komt en dat de residenties en arr. residenties haar naam zullen behouden, zulks ter tegemoetkoming aan de bezwaren ge opperd door den heer Knottenbelt e.a. De heer J o e k e s (v.d.) diende toen een motie in, om de behandeling uit te stellen en eerst den Volksraad weer te hooren, doch minister de Graaff zeide dat bij den Volksraad toch den uit gewerkte voorstellen komen, en noem de de motie een stroohalm, waaraan die afgevaardigde zich vastklampt. De heer J o e k e s wijzigde toen zijn motie, dat zonder meer schorsing der beraadslagingen wordt gevraagd. Hij had echter geen succes; en de mo tie werd verworpen met 54 tegen 38 stemmen (voor v.d., comm., Floris Vos en de c.h., behalve de heer Slotemaker de' Bruine, Krijger en Weitkamp). Het ontwerp inzake de bestuursher vorming wordt met 54 tegen 38 stem men aangenomen. (Tegen dezelfde leden, die voor de motie hadden gestemd). Interpellatie-Wijnkoop t.a.v, Sjanghai. Daarop de interpellatie-Wijnkoop over de houding van Nederland t.a.v. den toestand te Sjanghai e.a. De heer W ij n k o o p (comm.) be toogde hierbij, dat het Japans streven is een militaire barrière te plaatsen tus- schen China en Sovjet-Rusland, Daar om heeft Japan den steun van het inter nationaal militairsme. De geheele oor log in het Verre Oosten gaat tegen de proletarische massa, In verband hiermede stelde hij den minister eenige vragen. Min:ster Beelaerts van Blok land zeide echter het tijd-verspilling te achten met den heer Wijnkoop te de- batteeren over de positie van den Vol- kijbond. De reis van minister Deckers naar Indië heeft met Sjanghai niets uit te staan, werd ook nog eens door dezen minister gezegd. Een tweetal moties-Wijnkoop betref fende de terugtrekking van Nederland uit den Volkenbond en erkenning van Sovjet-Rusland werden niet onder steund. Gooisch natuurreservaat. Jsoslotte vóór het Paaschreces: de wettelijke voorziening in verband met de medewerking van stad en Land van Gooiland bij het Gooisch natuurreser vaat. De besturen van N. Holland, Amster dam, Naarden, Blaricum, Bussum, Hil versum, Huizen, willen van de Erfgooi- ers circa 1526 h.a. bosch en hei koopen voor 2 millioen gulden, om daarvan een natuurreservaat te maken. De Erfgooiers stellen als voorwaarde verdeeling onder jsq'z Ja aiQ 'PUI?IZ(iavs^M op som uajj -bib jjhjopora doojj ap ooz uiq '}3zj3a ipiz 'jjaJIaJ puBjioor) uba apneq ua pcjg JuiJraaajaA ap ui sraioo^jJ^ ajjtijuaui -eza? Jap uiopuajfia jatpajjoo aip'Z161 -}3Ai»j»ioo3jJ3 ap ua?a}JBBA\ 'jïmjjfa doorging. Paaschreces tot 12 April. Wij volgen de prijsverlagingen en blijven het laagst in prijs. (Ingez. Med.) e Laat het blauw-blanw! I* Reckits zakje-blauw gedrukt be reikt ons no. 2 van „Het Hakenkruis", t „oificieel strijdorgaan der N.S.N.A.P.", waarvan leider zooals men in dit 6-bladige blaadje een half dozijn malen lezen kan Adalbert Smit. Dit heer schap verwijt de „Domme, dwaze, veile Pers dat zij den kop wel id het zand van Neerlands zandwoestijn steekt, majtr eens zullen Adalbertus cum suis ons „van Koningin der Nederlandsche Openbare Meening maken tot haar wil lige dienstmaagd, die zeggen en schrij ven zal, wat de Volksgenooten verlan gen en voelen en denken." Dat de pers aan het Adalbertiaansche heibeltje nauwelijks aandacht schonk, komt uitsluitend hieruit voort, dat men nergens dan op een redactiebureau zóó voorzien wordt van zulke brullende schetterende, wereld-willen-bestormende kopij en dat men daar uit ondervinding weet, hoe al dat lawaai als regel na een paar nummers ophoudt, omdat de drukkersrekening den schetteraars te hoog wordt! En een tot dienstmaagd der „Volks genooten" geknechte pers zou dat vooruitgang beteekenen?? ONTSLAG VAN RIJKSAMBTENAREN Het weekblad van den Ned. Bond van Personeel in Overheidsdienst publiceert een van Dinsdag j.l. gedateerden brief der regeering aan de centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtena renzaken. De voorzitter van den minis terraad deelt daarin mede, dat aan een wensch van de commissie „thans in af wachting van de voorstellen der Bezui nigingscommissie in zake inkrimping van de personeels-formatie der Rijks diensten bezwaarlijk kan worden vol daan". T.a.v. het standpunt der regeerng verwijst het antwoord naar een bijge voegd schrijven van den minister-presi dent aan de overige ministers. Hierin wordt medegedeeld, dat maat regelen tot ingrijpende bezuiniging no pen een niet onbelangrijk aantal per sonen in 's rijksdienst voor ontslag in aanmerking te laten komen. Bij ontslag wegens opheffing der be trekking of wegens verandering in de in richting van 't dienstvak hebben de amb tenaren in vasten dienst, voor zoover zij alsdan niet in de termen vaPen om pensioen uitgezonderd vervroegd ouderdomspensioen te genieten, aan spraak op toekenning van wachtgeld. Evenzoo de ambtenaren in tijdelijken d;enst, met een minimum onafgebroken diensttijd van vijf jaar. Behoudens in bijzondere gevallen zal tot nader order niet tot aanstelling van ambtenaren in vasten dienst worden overgegaan. KORTING OP DE RIJKSSUBSIDIES. Naar de „Volkskrant" verneemt, is de door de regeering ingestelde bezuini- gingscommissie, de z.g. Commissie-Wel- ter, tot de conclusie gekomen, dat voor hei nieuwe begrootingsjaar alle rijkssub- sidiën met minstens 15 procent som mige zelfs met 30 procent moeten worden verminderd. B. en W. van Rotterdam '"hebben voor ambtenaren en werklieden de ge legenheid opengesteld, den dienst met pensioen of met wacntgeld te verlaten, ten einde tot de noodzakelijke vermin dering van personeel te geraken. Voor 0e N oord - Vel u w wordt on der leiding van mr. W. Kalma een co mité opgericht tegen hel z.g. Pseudo- Moerdij k-kanaaï. Het Fransche „Journal1" is in een artikel nog eens op de Duitsche ka- inonnenkwestie te krimpen teruggeko men, doch acht de zaak thans (na jhet antwoord op de vragen van het Kamer lid Albarda uitgemaakt. Alle leeftijden vanaf 2 jaar. Alle gewenschte kleuren. (Ingez, Med.) MIDDELBURG. Uitvoering Medioburgum. De oudste der gymnastiekvereenigin' gen, het 40-jarige Medio, heeft gister avond de rij van turnuitvoeringen voor dit winterseizoen besloten met een op treden voor een overvolle Schuttershof zaal. Terwijl de ouderen bij de opening van het doek reeds op het tooneel aanwezig waren, kwamen de kleine meisjes hup pelend, de kleine jongens marcheerend op de tonen van de Jesaijes band naar het tooneel. Toen allen aanwezig waren, nam de heer C h r. J. Mazu re, als voorzitter, Werk maakt sterk. De strijd met „ruw materiaal" is gezond. We heb ben er behoefte aanmoeilijkheden op te lossen. het woord en heette allen welkom in 't bijzonder den heer W. de Graaf, de ver tegenwoordigers van de zustervereni gingen, van de t.c. en allen, die aan de turnzaak hun krachten geven of er be lang in stellen. Dat Medio hard gewerkt heeft in het afgeloopen jaar, is wel bij het lustrum gebleken en spr. is ver heugd dat er zoo velen van hebben kun nen genieten. Spr. wil geen namen noe men van hen, die aan het welslagen van het lustrum mede werkten, maar zegt tot allen; „Ik dank U.'" Spr. wenschte allen een gezelligen avond toe en zeide nog, dat velen gehoopt hadden, dat er in October rog een vierde opvoering van de revue „Met Medio de wereld rond" zou hebben plaats gehad, reeds een 100- tal kaarten waren aangevraagd, maar het werd te veel voor uitvoerenden en leiders. Om deze teleurstelling eenigszins goed te maken, zijn voor deze uitvoering o.a. de revue dansen gekozen. Onmiddellijk begon hierop no. 1 van het ditmaal bijzonder aardig gedrukte programma, dat door zijn moderne kleu ren en model aller aandacht trok. Dit eerste nummer was Niels Bukh oefeningen voor de jongens, ten deele in witte pakjes en mutsjes gelijk jeugdige bakkers of koks Het Was een goed verzorgd nummer en ook bij het later volgende paardnummer werk ten de jongens zeer verdienstelijk. De dames brachten zeer zware vrije oefeningen en ook Niels Bukh oefenin gen, in beide dezer nummers toonden de deelneemsters welke krachtige be wegingen ook de leden van het zwakke geslacht kunnen deen zien, terwijl zij bij de brug-oerening, voor afgegaan door een zeer fraaien stand, niet minder de monstreerden, dat zij voor hun manne lijke medeleden niet uit den weg gaan. De kleine meisjes bij haar vrije oefe ningen, de iets 'grootere bij de vrije- en dansoefeningen, maar zeker n:et minder de kaboutertjes in haar eenvoudige oe fening en het lieve „Hoe kleine broer stokpaardje rijdt" gaven blijk van goed volgen der lessen. De heeren hebben zich flinke turners getoond aan de brug en aan het rek, waarmede de pauze in ging. Na de pauze was meer het rythmische werk aan de beurt. De Regenboog was weder geheel af en toen kwamen er een 5-tal der revue-dansen, de stemmige Chineesche straatserenade, de lieve Coutry Danses, de flink uitgevoerde Dans der Girls, de matrozendans, waar van de melodie tot medezingen noopte en ten slotte de zoo goed bedachte dans „Het blauw porcelein". Voor hen, die de revue zagen, een herinnering, ook ai moet erkend worden, dat de dansen al leen minder voldoen dan in de revue. Het van het tuinfeest in herinnering ge bleven „Eeuwig bewegen" was een pak kend slot van een goed geslaagde uit voering, waarvan zoowel de leiders, de heeren Chr. J. Mazure en P. Cappon, als de uitvoerenden alle eer hebben. Onder leiding van balletmeester Aers- sens bleven velen nog lang bijeen. VLISSINGEN. De eerstvolgende vergadering van den gemeenteraad zal niet op Vrijdag 1 April, doch o.p. "Vrijdag 8 April plaat.; hebben. ZUID-BEVELAND. Actie tegen het nieuwe kanaalplan. HANSWEERT. Vrijdag j.l. werd al- hier in een drukbezochte vergadering een plaatselijk actie-comité opgericht te gen het nieuwe kanaalplan als onderdeel van het in voorbereiding zijnde Ned.- Belgisch verdrag. De vergadering sprak zich uit tegen ieder ander nieuw te leggen scheep vaartkanaal dat strekken zou om het kanaal door Zuid-Beveland te vervan gen, op grond van de volgende overwe gingen: 1. door den aanleg van een nieuw kanaal zouden de nationale belangen, in het bijzonder van Rotterdam en Zee land, ten zeerste geschaad worden; 2e. de thans bestaande route via het kanaal door Zuid-Beveland is met aan merkelijk geringere kosten dan 'n nieuw kanaal eischen zal, aan de beantwoor ding der hoogst te stellen verlangens eener vlugge scheepvaartverbinding te verbeteren; 3e. de scheepvaart geeft verre de Uw handen ook vooral 's avondsin te wrijven metPurol, dan blijven ze, ondanks al het natte en ruwe werk, toch gaaf en zacht. PUROL doos 30 ct. Bij Apoth. en Drogisten. s (Ingez, Med.) voorkeur aan een open vaarwater om reden een langer kanaaltracee verschei dene sluizen en bruggen met zich mede brengt, waardoor het denkbeeldige voor deel van een kortere verbinding op den totaal afstand, geheel te niet gedaan wordt; 4e. de aanleg van een nieuw kanaal zal groote financieele offers van Neder land vergen, uitsluitend ten behoeve van enkele Belgische belangen; 5e. de Eerste Kamer en het Ned. volk hebben zich reeds vroeger openlijk uit gesproken tegen een dergelijk plan dat onder het bewind van Minister Van Kar- nebeek behandeld werd. De heer J. Francke van Grijpskier- ke, thans tijdelijk werkzaam ter gemeen te-secretarie te Axe l, is definitief be noemd tot derden ambtenaar ter secreta rie aldaar. Donderdagavond j.l we,rd in een openbare 'bijeenkomst der afdeeliug .Burg h" van den Bond van Staats- pensioneering onder groote belangstel ling de indrukwekkende film „Oud en Arm" vertoond. Een groot aantal inwoners van R e- nesse heeft aan den raad verzocht te besluiten tot aansluiting aan de wa terleiding, in het belaag der ingezetenen en dat van groenten- en druivencultuu|r en vooral van Renesse als badplaats. FLORA Razzia. Omghar (José Davert) kiest de schoo- ne Malika, dit tot een Zuidelijker volks stam behoort, tot zijn vrouw, waardoor bovendien de beide stammen zich zul len vereenigen. Dubbele winst dus! Doch ook deze volksstammen ont moeten vele hinderpalen op den weg naar het verlangde doel, en die zijn lang niet malsch. De karavanen trekken rustig, slechts hoort men het eentonig gezang der be geleiders, door dit Oostersche land. Wanneer zij evenwel worden overvallen door de Moorsche roovers verandert deze rust al spoedig in gevecht en het gezang in een helsch kabaal. De roovers plunderen de karavaan, laten mensch en dier aan hun lot over en gaan weder op zoek naar een volgen de buit. 's Avonds rust zoekend rond het kampvuur, waar op zoo'n „smake lijke" wijze het eten wordt genuttigd. Vol spanning is de massa-aanval op de versterking door de roovers, de be storming daarvan en de verdediging door de aangevallen stam. De fotografie van deze mooie Oostersche tafereelen, die zeer duidelijk zijn, evenals de en- sceneering van deze film is uitstekend verzorgd en aan spanning ontbreekt 't evenmin. Vlammende hartstochten. Voor Dorothy, het aardige, vroolijke schoolmeisje, is weldra het oogenblik daar, waarop zij de school verlaat en 'n nieuw leven tegemoet gaat. Dit leven brengt haar al spoedig te leurstelling en verdriet wanneer zij een misstap met den chauffeur heeft begaan. Vooral wanneer later de chauffeur haar kind vermoordt en Dorothy's man den moordenaar moet veroordeelen waar door de misstap van haar aan het licht zal komen. Het is een sterk dramatische speelfilm met in de hoofdrollen Mae Marsh, Eva Moore, Hilda Bayley en Henri Vibart. 19-IH-'32. Vrijdag hoogste lucht tem peratuur 5.7 °C (42 °F); laagste 0.9 °C (34 °F). Heden 9 h: 5J4 °C; 12 h: 6 °C. Hoogste barometerstand alhier: 770 mm, laagste 767 mm. Hoogste barometerstand 771.0 mm te Parijs en Le Havre; laagste 754.3 mm te Vardoe. Verwachting tot Morgenavond; Zwakke tot matige W. tot N.W, wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig oi geen neerslag, iets zachter. Zon op: 6 h 07; onder 18 h 10. Licht op: 18 h 40. Maan op: 14 b 00; onder 5 h f3. Zondag 20 Maart. Zon op: 6 h 04; on der 18 h 11. Licht op: 18 h 41. Maan op: 15 h 33; maan onder 5 h 30, V.M.: 22 Maart. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Maart. Hoogwater. Laagwater. Za. 19 11.20 23.40 5.08 17.41 Zo. 20 12.12 6.12 18.30 Ma. 21 0.25 12.53 6.56 19.09 Di. 22 1.00 13.29 7.39 19.47 ELECTRO, Mijn vrouw de avonturier ster. Hé ja, Frau Hochstaplerin, dat eeu wige bezuinigen, uitsparen en beknib belen, hè? Laten, waar je nu eens heel veel lust, voorbij gaan, waar je juist zoon ergen trek in hebt! Inderdaad: géén leven. Een Berlijnsch bankbedien- de-salarisje veroorlooft slechts luttele en bescheiden pleziertjes, al is Herr be diende nu honderdmaal Heinz Rühmann! Daarom slechts één weg tot verbete ring: Geluk, tact, flair, charmes in actie, voerend tot 't is tegenwoordig in. meer dan een brochure te lezen het begeerde: succes. Geluk, om juist de goede auto aan te houden, die je inplaats van den trein naar Berlijn terug brengt. Tact het gesprek zoo te leiden, dat je blufferij geloofd en au serieux genomen wordt. Flair van 'n entrée du „Imperial", als is 't je dagelijksche gewoonte. Charmes al die „Menschen im Hotel" voor je in te nemen. Zoodat ze voor je denken, overleggen, handelen, 't Is Kathe von Nagy best toevertrouwd. Allemaal Heinz zu Liebe! Dit is wel een der beste Ufa-blijspe- len van dit seizoen. Zelden amuseerden we ons zoo, keerden we zoo enthou siast huiswaarts als gisterenavond. Zel den ook zagen we zoo'n perfecte bezet ting over de heele linie, van Heinz Rüh mann, tot den chef de reception in het Imperial toe. Rühmann is wel dè blijspeler! Juist dat precies langs de grens der charge. Zijn karakteristiek, zijn fort tevens. Dat stuntelig binnenkomen in de hotelhall, die goedige ophoop van onhandigheden, door niet-begrijpen. En dan Kathe von Nagy, met al de zelfverzekerde rust, die een avonturierster past en siert. Enkele tweedeplanners: Fritz Grünbaum, de ge wiekste, goocheme scharrelaar Silber- mann; Alfred Abel, de mosterdfabrikant. Let u eens goed op die scène van die twee in de bar. Is dat geen pracht-frag- mentje? Deze film is een verkwikking! Ned, Herv. Kerk. Ds. F. K. van Evert te „Zouteiancia heeft bedankt voor het beroep naar Colijnsplaat Geref. Kerk, Tweetal te Rotterdam-Delfshaven (5e pred. plaats), ds. P. N. Kruyswijk te Hil versum en ds. L. Oranje Czn. te Laren (N.H.) Gerei. Gem. Ds. M. Heikoop te Utrecht heeft be dankt voor het beroep naar Aagtekerke.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1