^Provinciale .Zeettiusche a uitg.n.v. de middelburgsche courant Lange St. Pieterstraat, Middelburg No. 66. Twee Bladen. V R IJ D A G 18 MAART 193 2, Eerste Blad. 175e Jaargang. STATEN-GENERAAL. hrste kamer. BINNENLAND. rijn—schelde. de strijd in de textiel nijverheid. Horatius. ZEELAND. walcheren. noord-beveland. zeeuwsch-vlaanderen w.d. breskens Gisterenmiddag werd 't nieuwe gebouw der fabriek van Gebr. Verduijn, n V. alhier geopend, Kort Zeeuwsch Nieuws. WEER EN WIND. Financiëele Berichten. SPORT. -A. I n0' der, MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel j voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. Telefoonnummers: Redactie 269 -:. Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk' kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. BKMiMawiwMMiuwMaMroMaHgaHawswsBBiaiiMiSiiiBMBjWKiraBMMKSBBaaaBaMBfflWBa^^ Kortingswetje aangenomen. De Eerste Kamer heeft gister het Kor tingswetje behandeld, en aangenomen met 24 tegen 16 stemmen. Bij de discussies zeide de heer v- d. Hoeven (c.h.) er zijn stem niet aan te zullen onthouden, daar 't feitelijk niet in strijd is met de Grondwet; de heer Kranenburg (v.-d.) zag er echter niets anders in dan een aanleiding der gemeentelijke autonomie. Ook de heer Koster (lib.) zeide er geen bewon deraar van te zijn; de regeering zou haar doel door middel van het vernietigings recht kunnen bereiken. En de Amster- damsche burgemeester, de heer D e V1 u g t (a.r.) ontkende het recht van het Rijk om eenzijdig de aangegane publiek rechtelijke verbintenis te wijzigen. In vloed op gemeentelijke salarissen wor den alleen geoefend langs constituti- oneelen weg. Hij kan de regeering niet volgen. Minister De Geer betoogde nog dat hier van strijd met autonomie der ge meenten geen sprake is. TWEEDE KAMER. Indische begrooting. Bij de voortzetting der behandeling van de Indische begrooting waarschuw de de heer K. ter Laan (s,-d) tegen ij de veel bezuinigingen bij het onderwijs. Maar ook de heer M o 11 e r (r.-k.) wil al het mogelijke zien toegepast om het onderwijs voor de inheemsche kinderen te versterken en uit te breiden. Minister De Graaff betreurde dat de financieele toestand noodzaakt om ook op het onderwijs te bezuinigen. Maar indien deze toestand niet verbe- betert zullen nog wel nieuwe bezuini gingen moeten volgen. Een ontwerp tot gelijkstelling van de wachtgelden bij het bijzonder onderwijs met die bij het open bare is in vergevorderden staat van voorbereiding- Bij de afdeeling volksgezondheid werd ook gewezen op de verwachte schade door bezuiniging. Doch minister D e Graaff zeide, dat gedaan wordt, wat financieel mogelijk is. De heeren Ter L a an (s.-d.) en K e- t e 1 a a r (v.-d.) verzoeken aanteekening dat hun fracties tegen de voorstellen in zake onderwijsbezuiniging zijn. Ook de heer W ij n k o o p (comm.) is tegen- De afdeeling wordt z. h. st. goedge keurd. Bij de afdeeling Landbouw, Nijverheid en Handel bepleitte de heer Cramer (s.-d.) vestiging van een op Westersche leest geschoeide textielindustrie; de heer Engels ((r.-k.) wil meer landbouw grond ter beschikking der inlandsche bevolking- Met deze wenschen wordt rekening gehouden. Prof. v. d. Bilt (lib.) bepleitte bij de afd. Gouvernementsbedrijven de instel ling van een verkeersdepartement tot bevordering der samenwerking van spoor, tram en autobus, zoomede de be vordering van de instelling van een ge mengd bedrijf op midden-Java voor de electrische voorziening. Minister De Graaff zeide, dat het verkeersvraagstuk de aandacht der Re geering heeft, en dat ten aanzien van de Waterkrachtcentrale een spoedige oplossing zal worden bevorderd- Bij de afdeeling Marine kwam de heer l j u w e n (s.-d.) op voor de vrij af jVan oréanisatie der marinemannen, die door een vergaderverbod van den commandant der marine te Soerabaya in het gedrang is gebracht. Stopzetting van den bouw van den derden kruiser, vroeg de heer Cramer (s.-d.) En de heer W ij n k o o p (comm.) meent dat de reis van minister Deckers verband heeft gehouden met het pctroleumvraagstuk en met militaire voorbereidingen inzake het Japansch-Chineesche conflict. Minister De Graaff acht den maat regel van den commandant der marine juist genomen. De reis van minister Dckers staat wel heel ver van het con flict Japan-China af. Omtrent den der den kruiser moet den minister nog over leg plegen met minister Deckers. De Indische begrooting wordt z. h. st. goedgekeurd. Het Dgbl. v. N. Br. publiceert een adres, dat het „Kanalencomité van West-Brabant en Zeeuwsch-Vlaande- ren den 14en dezer aan den minister raad heeft gezonden. Wij lezen daari o.m.: 1) dat alleen een kanaal van Dintel- sas tot Bath, met zoet water, dat in een open Scheldehaven aan den Brabant schen wal bij de Westerschelde eindigt, in staat zal zijn de dringende ontwate ring en watervoorziening van Weste lijk Noord Brabant afdoende te verbete ren; 2) dat alleen dit in staat zal zijn om de ontwikkelingsmogelijkheden van W. Noord-Brabant te dienen; 3) dat alleen dit de Nederlandsche provincie Noord-Brabant economisch onafhankelijk kan maken van de haven eener vreemde mogendheid, dus Ant werpen; 4) dat alleen dit de industribele ont wikkeling van het sterk groeiende Bra- bantsche volk kan bevorderen; 5) dat alleen dit de practische moge lijkheid biedt om Zeeuwsch-Vlaanderen aan te sluiten op het spoorwegnet van Brabant; 6) dat alleen dit de hoop rechtvaar digt op een toekomstige doortrekking van den Waterweg in Zeeuwsch-Vlaan deren, van Graauw over Hulst en Axel tot Sluiskil, waardoor de geïsoleerde Zuid-Westhoek van Nederland tot ont wikkeling en voorspoed kan komen en nog meer- gericht zal worden op Noor d-B r a b a n t, dat is op Neder land; 7) dat alleen dit is een nationaal ka naal, dat onze souvereiniteit niet aan tast; 8) dat alleen dit afdoende kan weer leggen de Belgische bewering als zoude Nederland zonder noodzaak een verzan ding van de Wester-Schelde (een ramp voor Antwerpen) dulden of zelfs bevor deren; 9) dat het eindigend in een open Scheldehaven aan den Brabantschen wal, het verstrekkende offer vormt ten opzichte van een bevrienden staat, zon der dat Nederland vitale belangen van eigen land en volk schaadt; 10) dat alleen dit is: de verbetering of heropening van een bestaand of be staan hebbend tusschenwater, zonder dat de Rijnmond naar Antwerpen wordt verlegd; 11) dat alleen dit tegekertijd een groot provinciaal, nationaal en internationaal belang dient; 12) dat alleen dit voldoet aan- en blijft binnen de grenzen, gesteld in het Witboek van Uwe regeering, d.d. 7 Mei 1929; dat daarom het comité met den mees ten aandrang verzoekt om een open ha ven aan den Brabantschen wal op de Wester-Schelde, en dat de regeering nimmer zal gedoogen dat deze moge lijkheid wordt afgesneden door een ge sloten kanaal naar de dokken van, Ant werpen over Nederlandsch grondgebied. Naar aanleiding van de bij hem inge komen antwoorden van de drie groote organisaties van werknemers in de tex tielindustrie inzake het conflict in die industrie, heeft de burgemeester van En schedé geconfereerd met de besturen der organisaties. De burgemeester zal thans nagaan, of en zoo ja, welke stap pen hij inzake het conflict zal doen. De conferentie, welke 214 uur geduurd heeft, had in Den Haag plaats. Het postvliegtuig de Specht is lie den uit 'Batavia naar Amsterdam ver trokken. Naar de Maasbode verneemt is aan den heer E. Haak, chef van het Cen traal Station te Amsterdam „zgn." wegens bezuiningsrdenen eervol ontslag verleend door de directie der Ned. Spoor wegen. De heer Haak die voordien chef was te Roosendaal, was pas sinds Sept. van het vorig jaar in de hoofdstad in functie Bij den dienst der directe belastin gen, invoerrechten en accijnzen zal naar het Vad. meldt een groot aantal vacan te, kleine kantoren worden opgeheven- De Zweedsche kruiser „Fylgia" is gister in de Rotterdamsche haven aan- Tusschsri den zuinige en den vrek ligt een geheele wereld. gekomen voor een niet-officieel bezoek. Aan boord bevindt zich als adelborst Prins Bertil, hertog van Holland klein zoon van den Zweedschen koning. De algemeene vergadering van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer wordt dit jaar te Zwolle gehouden MIDDELBURG. Op verzoek wijzen wij op -de ad vertentie in het tweede blad van heden betreffende den eereavond van de M. V. V. „Middelburg". Zooals daaruit blijkt heeft de feestcommissie enkele beken de artisten voor dien avond geëa geerd. DOMBURG. Donderdagavond had bij den heer J. van Zethen een bijeenkomst plaats van pensionhouders op uitnoodi- ging van den Nederlandschen Pension- houdersbond. Een elftal personen had den aan dezen oproep gehoor gegeven. De heer M. w. van de Garde, bondsvoor zitter, hield 'n uitvoerig betoog, waar na de aanwezigen allen als lid toetraden en een afdeeling kon worden opgericht met tot 'voorloopige bestuursleden de heeren Van Zethen, Vreeke en Carlier. Over eenigen tijd zal weder een ver gadering plaats hebben, daar alle pen sionhouders nu niet aanwezig waren. Dan zal ook een definitief bestuur van 5 personen worden gekozen. O. EN W. SOUBURG. Woensdagavond gaf de afdeeling Kinderkoor van de Chr. zangvereeniging „Soli Deo Gloria" direc teur de heer de Ru 'n zeer goed geslaag de zanguitvoering in het gebouw Re- hobo th. Vooral bet zangspel „Asschepoester", van m'ej. H. A. L. had mede door de in de puntjes verzorgde costuums veel suc ces. RITTHEM. Donderdagavond hield de coöp. Boerenleenbank haar algemeene jaarvergadering. In zijn openingswoord wees de voorzitter er op, dat de crisis natuurlijk ook van invloed geweest is op de werkzaamheden van de bank. Uit het uitvoerig financieel verslag bjeek dat over 1932 aan spaargeld is in gelegd f 36324 en terugbetaald f 53262. In 'loopende rekening was ontvangen f 24248 en uitgegeven f 19255. De winst bedroeg f 278, waardoor het reserve fonds steeg tot f 2638. Het aantal leden is 93. f De heer II. M- van de Putte, bestuurs lid en de heer J. A. Breel, lid van den raad van. toezicht werden als zoodanig herkozen, evenals de heeren J. Cevaal en J. Vader Jr. als plaatsvervangendfa- bestuursleden. De rente van spaargelden en le goed in loopende rekening over 1932 werd voorloopig vastgesteld oip 3.25 pet. en die voor voorschotten en schuld in loo pende rekening op 4.5 pet. ZUID-beveland. KRUININGEN. Donderdagavond ver gaderde het Plaatselijk Crisis-Comité. 207 balen zwavelzure ammoniak waren aangevraagd; het Nat. Comité heeft slechts 43 balen toegewezen, die zoo billijk mogelijk worden verdeeld. Beslo ten werd om te Kruiningen en Hans- weert met lijsten gelden in te zamelen. Het Comité werd verdeeld in A en B. In Comité B hebben zitting 3 werkge vers en 3 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties met een der wethouders als voorzitter. WISSENKERKE. De burgemeester de zer gemeente, de heer M. J. Verhorst is voornemens tegen 1 Juli e.k, als zoo danig ontslag aan te vragen. De heer Verhorst was sinds 1917 bur gemeester. Het is geheel ingericht naar de eischen des tijds. Mooie ruime zalen, flinke berg ruimte en een helder kantoor. De plechtigheid geschiedde in het met bloemstukken en planten versierde ge bouw door den president-commissaris, dr. W. J. Talsma, met de volgende re de: Deze noemde het betrekken van een nieuw fabrieksgebouw in dezen tijd nu alom in den lande de bedrijven inge krompen en verkleind worden, ja vele zelfs gesloten, een eer. Spr. richtte een bijzonder woord van welkom tot het be stuur der gemeente Breskens. Het is nog maar enkele jaren terug, dat de Gebr. Verduijn het initiatief na men voor eigen rekening en risico de dropsfabricage ter hand te nemen. Hun nauwkeurige zorg, groote zuinigheid en vlijt waren de oorzaak dat ze spoedig eenig credietkapitaal verkregen In 1930 werd de N.V. gesticht met een kapitaal van 200.000 waarvan toen ongeveer Yi was geplaatst. Middelerwijl werd een fabrieksterrein aangekocht en besprekin gen gevoerd met het gemeentebestuur over een aan te leggen straat en zelfs werden ontwerp plannen gemaakt voor den bouw van een nieuwe fabriek. Doch door de crisis werd besloten den bouw te laten rusten, totdat er iets meer licht kwam in de donkere en benauwende da gen. In de bouwplannen zelf is een wijzi ging gekomen, doch toen zich in den loop van het jaar 1931 duidelijk liet zien, dat het bedrijf ongeschokt dit jaar zou doorkomen, heeft het bestuur geen oogenblik meer geaarzeld over te gaan tot den nieuwbouw. De Gebr- Maas wisten in korten tijd het verlangen der directie te bevredigen. De moeitevolle tijd die we thans mee maken, juist door het geschokte vertrou wen in allerlei opzicht, met name ook in hei credietwezen, moest voor het be stuur wel een reden zijn om alles en in alle onderdeeltjes nauwkeurig alles te berekenen, en de draagwijdte er van te bepalen. £pr. kan verzekeren dat deze nieuw bouw gemotiveerd is, enkel en alleen door het feit dat de groei en de bloei van dit bedrijf dit nieuwe gebouw noodig had. Spr. droeg daarop het gebouw over aan den directeur, de hoop uitsprekend, dat het hem gegeven moge zijn, met zijn broers en het personeel hierin vele ge lukkige jaren tegemoet te treden. Ook voor de andere broers is deze dag van bijzondere beteekenis, want bij den aanvang van de dropsfabricage werd deze ondernomen door een firma, waar bij alle broers als firmanten optraden. Naderhand, toen de N.V. werd opgericht hebben zij allen van hun rechten als fir mant afstand moeten doen teneinde de groei en de bloei der zaak te bevor deren. Spr- richtte zich ten slotte met een enkel woord tot diegenen, die in zakelijk verband met de N.V. staan. De volgende spreker was de heer C a p p o n, wethouder van Breskens, die bij afwezigheid van burgemeester Van Zuijen namens het gemeentebestuur de N.V. gelukwenschte met dezen belang rijken dag. Nog voerden het woord de heeren Adr- Verduijn Sr,, vader van den directeur, wethouder Bruijnooge, den heer J. Ver duijn, directeur, E. Andriesse namens de vertegenwoordigers en de heer W. van den Berg te Dordrecht. De heer Talsma bracht dank aan de verschillende sprekers, waarna de fa briek bezichtigd, en een thé aangeboden werd. AARDENBURG. Namens de kruide niers, de bakkers, de herbergiers en de schoenmakers zijn rekesten ingediend bij den raad, met verzoek om het' be sluit inzake de inkrimping der kermis te herzien. De R. K. vereeniging Hanze heeft reeds eerder zoo'n verzoek inge diend. De Belgische regeering heeft de uitlevering gevraagd van C. S., 29 jaar, arbeider te Oedelem (oelgië) thans ge detineerd in het „mis van Bewaring te Middelburg, terzake van diefstal met geweldpleging gepleegd te Marchimee du Pont (B.) op 10 October 1930. Met de Staatscourant van 17 <M!rt zijn. verzonden afdrukken van de akten Betreffende de N.V. Zeeuwschc Cultuur Mij., te G o es. De rondgang voor 't Crisis-Comité bracht te K a p e 11 e op 233, die te 18-HX-'32: Donderdag hoogste lucht- temperatuur 6.1 °C; (43 °F); laagste 0.5 °C 31 °F). Heden 9 h: 4 °C; 12 h: 7Yi °C.. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier: 766 mm, laagste 761 mm. Hoogste barometerstand 770.2 mm te Jan Mayen; laagste 748.8 mm te Vardoe- Verwachting tot Morgenavond: Meest zwakke wind uit N. richtingen licht tot half bewolkt, weinig of geen neerslag, weinig verandering in tempe ratuur. Zon op: 6 h 09; onder 18 h 08, Licht op: 18 h 38- Maan op: 24 h 31; onder: 4 h 51. V.M.: 22 Maart. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 min, later. (S springtij). Maart. Hoogwater. Laagwater. Vr. 18 10.05 22.46 3.44 16.29 Za. 19 11.20 23.40 5.08 17.41 Zo. 20 12.12 6.12 18.30 Ma. 21 0.25 12.53 6.56 19.09 Biezelinge 44.70, aldus te zamen 277.70; hiervan werd afgedragen aan het Nat. Crisis Comité 27.77. Donderdagmiddag had te Kort- g e n e een electrische kookdemonstratie plaats. De P.Z.E.M. en de A.E.G. van Amsterdam werkten in deze samen. Woensdagavond sprak vooi de vereeniging voor lager tuinbouwonder- wijs te Haamstede de Rijkstuin- bouwconsulent ir. A. W. v. d. Plassche met het onderwerp: „De fruitteelt in Amerika." Gisteravond trad te Axel voor den Oudheidkundigen Kring „De vier Ambachten" op, de heer J- J. v. Deinse, directeur van het Rijksmuseum van Oud heden en Kunst in Twente, te Enschedé. Tal van zeer scherpe foto's werden vertoond van het natuurschoon in Over ijssel en van voorwerpen, kleederdrach ten en volksfeesten, die een beeld ga- Ven van de folklore aldaar. Coöperatieve Ijsfabriek Walcheren. In de gisteren gehouden vergadering van de Coöp. Ver. Ijsfabriek Walche ren alhier bleek uit de jaarverslagen van secretaris en penningmeester, dat de fa briek goed floreert. Het dividend kon worden vastgesteld op 5 pet.. De vergadering herkoos tot bestuurs lid den heer P. de Pagter en tot lid van den Raad van toezicht den heer G. Wol- ders. Schaken. Woensdag ontving de Schaakclub Mid delburg in haar clublokaal „de Een dracht" de zusterclubs uit Goes en Mid delburg. De uitslag van den wedstrijd Middel burgGoes was: StroobandNordlolme 1—0, Kraak—Bonnet T)1, Vos—Van Vijver i/2—Vs, Snethl age—Kegge 0—1, Kindermann—Haytesveldt 1—0, van Hal Looijen 0—1, ArnoldusZwaan 0—1, Scheltens—van de Velde 0—1, Burgers- dijk—Molhoek 1—0, Geklof—Hoekstra 1 0, totaal Midelburg 41/2 en Goes 5i/2 Goes had zwart op onevene en wit op evene horden. De uitslag Midelburg—Vlissingen, van welke laatste vereeniging slechts 4 spe lers waren ojpgekomen, was van Etsen— Hellinga 1—0, Minderhoud—Weimar 1 0, Pieterse—A. Berg 1—0, van Itaelië Heemskerk ai'ge(hrokcn. Dit zou uitma ken, dat Midelburg met 3—0 gewon nen had, de partij van Itaelië—Heemskerk stond bij het afbreken in het voordeel van Vlissingen, die twee pioenen, voor was; ofschoon er heel wat remisekan sen en als wit die wilde vermijden zelfs winstkansen voor zWart in waren, acht te de heer Heemskerk het correcter de partij op te geven, zoodat Middelburg won 'met 3 tegen 1.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1