provinciale JSeeutusche m No. 65. Twee Bladen. DONDERDAG 17 MAART 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. Bij Hoofdpijn b|ü en bij Kiespijn ZEELAND. WEER EN WIND. Kort Zeeuwsch Nieuws, KERKNIEUWS. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UÏTG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 -:- Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen; van 17 regels f 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk' kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ei „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent, mas Het afgesloten jaagpad. Toen, nu eenigen tijd geleden, de ge ruchtmakende advertentie in de Ned. Staatscourant verscheen, waarbij van wege den Rijkswaterstaat in Zeeland de taegang tot 'n groot aantal met name ge noemde, naar hunnen aard of gebruiks wijze wèl-openbare, maar op formeelen grond niet-openbare, wegen verboden werd, hebben wij daarover het een en ander geschreven- Hetgeen wij toen reeds onderstelden, blijkt nu het geval te wezen: deze slui ting is noodzakelijk met het oog op de wet. De betrokken wegen z ij n geen openbare, maar Rijkswaterstaatswegen; deze eigenaar wenscht zich. wat zijn goed recht is, alle rechten op die we gen voor te behouden, en daartoe schijnt het nu eenmaal noodzakelijk te zijn, dat door middel van bordjes met „Toegang verboden", door staaldraden, palen en planken, deze wegen zichtbaar en in feite t ij d e 1 ij k worden afgesloten. Voor hoe lang, dat kon men ons te bevoegder plaatse nog niet mededeelen, maar lang zou het niet zijn, waarschijnlijk. Dan gaan de palen en de bordjes weer weg. Nu herhalen wij echter nog eens, wat wij destijds weloverwogen schreven: dit aHes is dwaasheid. Dit is een wellicht noodzakelijke, maar daarom niet minder droevige, vertooning, met juridischen, maar niet met nuchteren zin. Een sym bolische handeling, waarbij de innerlijke kant van het symbool niets anders is dan de geest van Sint Bureaucratius. En dat heeft den gewonen Nederlander altijd kregelig gemaakt wat hem niet tot schande strekt. Deze kregeligheid Wordt nog versterkt, wanneer men over weegt, dat heel dit gehaspel, met zijn noodelooze kosten, te voorkomen wa re geweest indien men bij de wet de Rijkswegen van deze bepalingen bij voorbaat had uitgesloten. Zijn wij wel geïnformeerd, dan is daarop ook nog ge wezen destijds in de Staten-Generaal. Ga nu eens kijken, om 't dichtst bij huis te blijven, op het mooie geasfal teerde rijwiel-jaagpad langs het kanaal door Walcheren! Bordjes, bordjes, over al bordjes met „Toegang verboden Rijkswaterstaat". Over de wegen: pa len, met planken. Dichtgespijkerd! Tusschen de boomen over het voetpad op den dijkskruin: roestige staaldraden. Ziet, wij verstaan heel wel: zoo zal het nu eenmaal, volgens de wet, moeten. Maar niettemin: is dat om je gemoeds rust bij te bewaren? Zij, die geregeld van dat pad gebruik maken, kunnen moeilijk verstaan waar om dit alles is. Zij worden boos, schrij ven een ingezonden stuk, waarin van „louter machtsvertoon" en meer onvrien delijks aan het adres van die wegen-af sluiters sprake is. Als gezegd: wij kunnen die ontstem ming volkomen begrijpen- En we verstaan aan den anderen kant dat een te dezen opzichte niet overma tig vlotte en soepele wetgeving der Rijkswaterstaat nu eenmaal schijnt te nopen tot deze maatregelen. We hebben echter wel twee vragen. De eerste is: mogen de weggebruikers er met stelligheid op rekenen, dat de belemmeringen die dusdoende aan het verkeer in den weg [moeten] worden gelegd, geen dag en geen nacht langer zullen duren, dan, met het oog op de wettelijke termijnen tot waarborging of behoud der beoogde rechten, strikt nood zakelijk is? sf twec(Ie: zou de met absolute ze kerheid te voorziene, en tot op zekere hoogte ook te rechtvaardigen, ontstem ming onder het weggebruikend publiek met door een verklarende uiteenzetting waarvoor de pers, desgevraagd, zeker Z1,n 1,t0[0tmmen ter beschikking gesteld z.(?u„ n *e v°orkómen geweest zijn? EERSTE KAMER. Wegenfonds. Bij de voortzetting der behandeling van de wegenfondsbegrooting vroeg de heer Westend ij k (v.-d.) rechtstreek- sche bestemming van gelden uit het we genfonds ten behoeve van de tertiaire wegen; hield de heer Moltmaker (s-- d.) een pleidooi voor klinkerwegen; de heer v. Citters (a.-r.) voor bewaking van spoorwegovergangen; de heer D e Veer (a.-r.) voor een afdoende verbe tering van den spoorwegovergang bij Woensdrecht; de heer De Savornin L o h m a n (c.h.) voor overbrugging van het Hollandsch Diep, niet bij den Moer dijk, doch bij Willemstad, in het belang van Zeeland (vooral Schouwen en Dui- veland) en N. Brabant. De minister van Waterstaat, minister R e y m e r zeide, dat de opbrengst van de wegenbelasting niet toelaat thans uit het wegenfonds gelden te putten voor de tertiaire wegen- De primaire en se cundaire wegen moeten voorgaan, an ders zou men half werk gaan doen. Aan gesloten wegdekken wordt over het algemeen voorkeur gegeven boven klinkerbestrating. Verdere ter sprake gebrachte punten zal de minister overwegen. De begrooting van het wegenfonds wordt z. h. st. goedgekeurd evenals die van de Staatsmijnen- Onderwijs. Bij de onderwijsbegrooting vroeg de heer Ossendorp (s.-d.) meer aan dacht voor de lichamelijke opvoeding op de scholen; de heer D e V e e r (a.-r.) be treurde de beperkingen, die de minister aan het nijverheidsonderwijs heeft opge legd; Prof. De Savornin Lohman (c.-h.) vroeg eenige algemeene wijsgeeri- ge scholing, in het bijzonder voor aanko mende studenten; en de heer Steger (r--k.) onderwijs in ethica en logica in de laatste twee jaar op de middelbare scho len en gymnasia. Minister Terpstra antwoordde dat met eenvoudige methoden de lichame lijke opvoeding meer kans heeft op al gemeene invoering op de lagere scholen dan wanneer de eischen te hoog worden gesteld. Dat de resultaten van het la ger onderwijs tegenwoordig minder gun stig zijn dan bijv. 10 jaren geleden, moet de minister betwisten. De wijziging der Lager-Onderwijswel is reeds ingediend en de wijziging der Wet op het Middelbaar en het Voor bereidend Hooger Onderwijs zal spoedig worden ingediend. Wijsgeerige scholing op de Universi teit zal in elk geval een vrijwillig karak ter moeten dragen- TWEEDE KAMER. Nieuwe indeeling der depar tementenIndische begroo ting. Zooals we gister reeds meldden heeft de Kamer bij den aanvang der verga dering met 60 tegen 18 stemmen het wetsontwerp betreffende de nieuwe in deeling der departementen (instelling van een departement van Economische zaken en arbeid en overbrenging van de af deelingen Volksgezondheid, Werkloos heidsverzekering en Arbeidsbemiddeling naar Binnenlandsche Zaken.) Daarna werd verder gegaan met de behandeling der Indische begrooting. Hierbij heeft o.a. de heer Knotten belt (lib.) gezegd de bestuurshervor- ming liever uitgesteld te hebben gezien lof betere tijden, doch overigens heeft die zijn sympathie; de heer Beumer (s.d.) achtte den tijd echter gunstig. De minister van Koloniën de heer D e G r a a f f zeide dat de bedoeling van het voorgestelde is het centraal bestuur te ontlasten. Uitvoering van het voorgestel de zal wachten tot de finantieele toe stand dit toelaat- Heden voortzetting. ONTBINDING VAN LOOPENDE PACHTOVEREENKOMSTEN. Op de vragen van het Tweede Kamer lid den heer Van den Heuvel betreffen de een met den Minister van Justitie te plegen overleg in zake de mogelijkheid van ontbinding van loopende pachtover eenkomsten heeft de Minister van Bin nenlandsche Zaken en Landbouw geant woord dat een onderzoek loopende is o.a. worden verschillende autoriteiten gehoord, die met de practijk in aanra king komen in de meer algemeene quaestie, of het noodig is thans soort gelijke maatregelen in het leven te roe pen als waren vervat in de wet van 4 September 1914. De minister verbindt daaraan, in overleg met den Minister van Justitie, een onderzoek of het noo dig is bijzonderlijk voor pachtovereen komsten eenige voorziening te treffen, waarbij ook het denkbeeld om de mo- Wij moeten leeren, den dood te verachten, niet vermetel, als de licht zinnige, maar fier, als de geloovige. gelijkheid te openen van ontbinding van loopende pachtovereenkomsten onder oogen wordt gezien. In het vorenstaande wordt gesproken van „noodig", omdat slechts in geval van dringende noodzakelijkheid is over te gaan tot crisismaatregelen op het terrein van het burgerlijk recht. DE ZOMERTIJD EN DE SPOOR WEGEN. Het Tweede Kamerlid de heer Braat heeft den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw gevraagd, naar de resultaten van het toegezegde onder zoek, of afschaffing of verkorting van den zomertijd ten aanzien van de dienst- geling der treinen bezwaren zou ver oorzaken, indien men de plannen der regeering dienaangaande weet voor de samensteling. DEFENSIEBEZUINIGING- Binnenkort zal, naar aan de N.R.C. wordt gemeld, de regeering een beslis sing moeten nemen in de vraag, in ver band met de noodzakelijke bezuiniging van 's rijks uitgaven, of de africhting van het leger geheel in handen zal blijven van beroepsofficieren en lager kader, of dat deze zal geschieden door het ver- lofspersoneel. m.a.w. in de richting zal gaan van het Zwitsersche stelsel. Zou dit laatste stelsel worden gekozen, dan zou geleidelijk een zeer groote afvloei ing van beroepspersoneel moeien plaats hebben. NEDERLAND EN BELGIE. Het Kanaalpeil. Het Dagblad van Noord Brabant weet mede te deelen, dat het peil van het ka naal, waarover thans de Belgische en Nederlandsche regeeringen onderhande len, na overleg met het provinciaal be stuur van N. Brabant vastgesteld, niet beneden N.A.P. ligt, maar met N.A.P. gelijk staat. Deze omstandigheid spreekt boekdeelen, zegt het blad. Want dit peil heeft slechts zin wan neer het kanaal niet ten Zuiden van de Dintel, bij Dintelsas uitmondt, maar de Dintel kruist om pas in het Hollandsch Diep te eindigen. Zoude het kanaal ten Zuiden van de Dintel, bij Dintelsas uitmonden over eenkomstig de verklaring in het regee- ringsmemorandum van Mei 1929, dat Dintelsas het noordelijke eindpunt van het aan België te verleenen kanaal zou moeten zijn dan zoude het peil bene den N.A.P. blijven, want het gebied van de Vliet ligt zelfs 1.35 meter beneden N.A.P. Dat het peil gelijk zal zijn aan N.A.P. volgt dus, dat er werkelijk sprake moet zijn van een kanalentracé Antwerpen- Willemstad, dus van een nieuw Moer dijkkanaal in optima forma, VERLOVEN VAN INDISCHE LANDS DIENAREN. Het „Nieuws" (van Batavia) meldt dat de Raad van hoofden van departe menten voorstelt dat recht wordt verkre gen op het eerste buitenlansch verlof na acht jaren dienst, recht wordt verkre gen op een tweede buitenlandsch verlof na zeven en op een d~rde buitenlandsch verlof na zes jaren dienst. Daarna zul len geen aanspraken op verlof meer wor den erkend. Hedenmorgen is het postvliegtuig .,de Valk" van Schiphol naar Indië ver trokken. Tal van personen op verscheidene stations der Nederlandsche spoorwegen, die den pensioengerechtigden leeftijd be reikt hebben worden met 1 Mei gepen- sionneerd. Onder hen zijn ook personen, die nog geen 40 dienstjaren d.i. de diensttijd rechtgevende op vol pensi oen hebben. Te Amsterdam bedroeg einde Februari het aantal bij de arbeidsbeurs ingeschreven werkloozen 1454 meer dan einde Januari en 16.250 meer dan einde Februari 1931. Monseigneur Verstraelen, aposto lisch vicaris van de kleine Soenda-eilan den, is bij leien auto-ongeluk op Flarfes om' het leven gekomen. Naar men aan de Maasbode uit Eindhoven meldt, overwegen B, en W. van Eindhoven, maatregelen tegen de schrikbarend opgeloopen doktersre keningen bij het Armbestuur, Een der geneesheeren er bestaat vrije artsen keuze declareerde 11.000, Het to taal bedrag is 60.000. De plechtige openstelling van de nieuwe Maasbrug te Maastricht is bepaald op Maandag 18 April a.s. De N.V. Gulden Vlies sigarenfa brieken te R e u s e 1 v.h. G. en S. Ma- joie te Tilburg gaat hare fabrieken al daar uitbreiden. 200 sigarenmakers krij gen daardoor weer werk. Mijnhardt's Poeders. Doos 45 ct. Bij Uw Drogist. (Ingez. MedJ MIDDELBURG. Gisteren hield' de N.V. Slijtersm'eik- inrichting „Samenwerking" haar jaarver gadering in de zaal-Den Boer. De voorzitter, de heer M. Sanderse, uitte zijn blijdschap over de trouwe op komst. Uit het verslag van den secretaris, den heer Abrahamse, bleek o.a. dat er in 1931 veel gedaan is in belang van le veranciers en afnemers. Uit het verslag van den directeur, den heer Polderman, bleek, dat in 1931 1.656.245 1 melk is ontvangen, waar van in consumptie is gebracht 1.019.153 1, De rest is tot boter en bijproducten verwerkt. Geproduceerd zijn 19.814 kg. boter, bijgekocht 7797 kg en dus ver kocht 27.611 kg. Uit de balans en winst- en iverlies- rekening bleek, dat alle reglementaire afschrijvingen hebben plaats gehad en dan nog 5 pet. dividend aan aandeel houders kan worden uitgekeerd'. Er rest dan nog een kleine reserve\ De tweede vertooning van de ffa- brieksfilins der firma Verkade te Zaan dam had gisteravond plaats in een we der bijna 'geheel met Delangstellentlen gevulde zaal VLISSINGEN. In de Spaarbank van het Nut te Vlissingen is in 1931 ingelegd 1.527.745 en terugbetaald is 1.820.829, zooclat uit de financieele debacles voor de eerste maal een surplus aan terugbe talingen is ontstaan. Het saldo te goed daalde tot 2.006.464 of gemiddeld pet. inlegger van 339.10 tot 288.78, De reserve liep terug van 276.422.40 tot 202.984.35 of in percenten van 14.62 tot 10.12, de administratiekosten van 2.37 tot 1.83 per inlegger. Aan in leggers werd 67.335 aan rente vergoed tegen 62.938 in 1930, zulks bij een blijvend rentetype van 3 pet. Het aantal inleggers steeg van 6581 tot 6948. Er hadden 12845 inlagen en 7692 (v.j. 5190) terugbetalingen plaats. Er werden 739 nieuwe boekjes uitgegeven en 372 boekjes geheel afbetaald. SUID-BEVELANB. GOES. Hedenmorgen vergaderde de gemeenteraad spoedeiscbend. Het eeni ge punt van de agenda was het voorstel tot intrekking van het besluit van 7 Maart tot het aangaan van een leening. Na een geheime vergadering deelde de voorzitter mede, dat Ged. Staten sub a van het besluit van 7 Maart, nml. het aangaan van een geldleening van 100.000 met de Levensverzekerings maatschappij Arnhem .hebben goedge keurd, maar de beslissing over sub b. het leenen van geld aan de gemeente Hoorn een week hebben uitgesteld. Intusschen hebben Burg. en Weth. 'n andere aanbieding gekregen en wel van Julius Oppenheims Bank te Groningen voor eene leening van 250.000 renten de 6 pet., loopende 30 jaar, doch na 5 jaar kan de leening worden afgelost of tot conversie worden overgegaan. De Commissie van financiën vereenig- de zich met het desbetreffend voorstel 17-IH-'32, Woensdag hoogste lucht- temperatuur 9.5 °C (49 °F); laagste 1.2 °C 30 °F). Heden 9 h: 4% °C; 12 h: 1% °C. 0.1 mm regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier 765 mm, laagste 762 mm. Hoogste barometerstand 767.7 mm te Jan Mayen; laagste 751.0 mm te Tou louse. Verwachting tot Morgenavond; Zwakke tot matige N.O, tot N,W. wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen neerslag, weinig verandering ia temperatuur. Zon op: 6 h 11; onder 18 h 06. Licht op: 18 h 36. Maan op: 11 h 07; onder 4 h 19. V.M. 22 Maart. Hoog- en Laagwater te VMssinges, Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Maart. Hoogwater. Laagwater. Do. 17 8.36 21.21 1.58 14.49 Vr. 18 10.05 22.46 3.44 16.29 Za. 19 11.20 23.40 5.08 17.41 Zo. 20 12.12 6.12 18.30 en na een korte discussie deed de ge- meenteraad hetzelfde. Nog werd medegedeeld, dat mevrouw Van Hattum te Beverwijk, ambachts- vrouwe van Ellewoutsdijk aan de ge meente een tweetal zwanen voor de vesten heeft aangeboden, welke diertjes dankbaar werden aanvaard. KAPELLE. In de jaarvergadering der vereeniging Wijkverpleging K a p e 11 e- Biezelinge bleek uit de rekening der penningmeesteres mevr. Van der Have-Lucieer, dat de inkomsten waren 2053, de uitgaven 1653. Het batig saldo van de t.b.c.-bestrijding was Janu ari 1931 295.90, thans 157.35. De wijk verpleegster legde 2738 bezoeken af. De begrooting voor 1932 voor wijkver pleging en t.b.c. bestrijding werd vast gesteld. De Minister van Financiën maakt bekend, dat ten behoeve van 's Rijks schatkist is ontvangen: wegens over vo rige jaren te weinig betaalde belastingen naar inkomen en-of vermogen (gewetens- geld) bij: den ontvanger der directe be lastingen te Heinkenszand 14.26 onder letters N.N-; wegens te weinig be taald bedrijfsvergunningsrecht voor den tabaksaccijns, bij den ontvanger der di recte belastingen, 'enz., te Middel burg 10. De werkzaamheden voor het leggen van een verbreeding van dein weg in den Frederikspolder zijn dezer (lagen begonnen. Er is zoodoende eenige ver betering gekomen in de heerschende werkloosheid' op K o r t g e n (e Met ingang van April is de rijks veldwachter brig.-tit. J. Koom.rn van Ar- na Jacoibapolder verplaatst naar 's-Grfw. venpol dier. Belast met de tijdelijke waarneming van het kantoor der Invoerrechten e* Accijnzen te Eindhoven, de Surnume rair der Directe Belastingen enz., J. N. v. d. Ben, thans te Zierikzee. De marechaussee fe H u 1' s t heeft aangehouden en ter beschikking van de justitie gesteld, een persoon afkomstig uit Hulst, verdacht var het plegen Van onzedelijke handelingen met pumderja- rigen. Over de week van 6 tot en met 12 Maart werd in de prov. Zeeland ééa geval van besmettelijke ziekte geconsta teerd n.m.l- Roodvonk te Ossenisse. Te Thol eai hebben, naar men aam. het Handelsblad meldt, eenige doop]® den van de Ned. Herv. Gem. bij het kan tongerecht een uitspraak uitgelokt oVer de vraag of zij als doopleden verplicht

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1