^ïrotnnciale iSeeuuische M I No. 64. Twee Bladen. WOENSDAG 16 MAART 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. 261, 133; VEREENIGING VAN GEMEENTEN? Draagt Helder's Brillen. Gorgel ook op straat! ST ATEN-GENER A AL. BINNENLAND, ZEELAND. Economische wegen WEER EN WIND. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 16 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiên 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiên" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiên, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiên onder „Brieven" oi „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent, tel. 261, Moderne n. eubilee- ctrische 151268 ijwielen, ;ano s achines, Ujwielen 6. tel. 364, ting en Graren- ancier, alfs- en rdstr, L 37. Onder- ig- en Lange elefoon 31. 308. 300. Mar- scherf ïlefoon toppen landel, lip Men schrijft ons: De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel heeft, onder den titel „Onze gemeentelijke gebieds'ndee- ling" een vlugschriftje 't licht doen zien, waarin tegen de bestaande gemeentelijke gebiedsindeeling te velde wordt getrok ken en het vormen van grootere gemeen ten wordt bepleit. Aangezien ook Zeeland, zij het ter loops, in dit geschrift wordt vermeld, be staat er wellicht aanleiding hier aan dit onderwerp een enkel woord te wijden, te meer, waar de oplossing, die wordt voor gesteld, en vooral de daarvoor voorge dragen argumenten, wel wat al te sim plistisch voorkomen. In het kort komt het betoog der Cen trale commissie voor bezuiniging inge steld door bovengenoemde Maatschappij, van wie het geschriftje uitgaat, hierop neer: een nieuwe gebiedsindeeling zal, doordat men minder personeel noodig heeft, een groote besparing opleveren, terwijl tevens een meer efficient bestuur mogelijk zal zijn. Dit is, zien wij goed, de kern van het betoog der commissie, ontdaan van alle historische franje, waarmede het is behangen. Beschouwen wij de beide argumen ten eenigszins nader. Bezuiniging zou verkregen worden, doordat een in drie-, vier- wellicht vijfvoud aanwezig be stuursapparaat vervangen wordt door ee* enkel apparaat. Dit lijkt ons maar betrekkelijk juist. Zonder twijfel zal het aantal raadsleden verminderen, ook al zal de nieuwe gemeente in verhouding een grooteren raad hebben dan elk der daarin geincorporeerde gemeenten. Doch deze bezuiniging kan, door wie de pre sentiegelden onzer plattelandsgemeen ten en het aantal zittingen per jaar ha- rer raden kent, niet al te hoog worden aangeslagen. Ook het aantal burgemees ters wordt kleiner en hier schuilt inder daad een eenigszins aanzienlijke bezui niging wanneer tenminste de wacht geldperiode verstreken is al zal de burgemeester der nieuw te vormen ge meente vermoedelijk in een hoogere sa larisklasse vallen, dan de titularissen in de opgeheven gemeenten. Hetzelfde geldt echter niet, althans in veel geringere mate, met betrekking tot de secretarissen en de ontvangers. Weliswaar wordt ook het aantal van die titularissen verminderd met (x-1), doch daarnaast zal uitbreiding van het onder hen werkzame administratief personeel bijna altijd onvermijdelijk blijken. Wil men dan, gelijk de commissie te kennen geeft, ook nog een keurkorps vormen, dat de kunst zou verstaan, het gemeen telijk beheer ook ten platte lande met de beschikbare middelen te brengen op de hoogte van den tijd, dan zal men er rekening mede dienen te houden, dat de leden van een zoodanig keurkorps naar evenredigheid hunner verdiensten behooren te worden bezoldigd. Zeker in een excentrisch gelegen provincie als Zeeland krijgt en houdt men geen be kwame ambtenaren, indien men ze niet behoorlijk betaalt. Daarom zou ook hier de bezuiniging wel eens blijken niet te geven, wat men er van verwacht. Wat hiervoor met betrekking tot de secretarissen en ontvangers werd gezegd, geldt evenzeer ten aanzien van de ge meentelijke politie. Schakelt men de enkele gevallen uit, waarin thans reeds twee of meer gemeenten te samen één veldwachter hebben, en waar dus, bij eventueele vereeniging, van bezuiniging op dit punt heelemaal geen sprake kan zijn, dan spreekt het toch wel vanzelf, at uitbreiding van territoir bezwaarlijk gepaard kan gaan met inkrimping der politiemacht. In het gunstigste geval blijven dus ten aanzien van dit onder werp de uitgaven, wat zij tot dusverre waren. Ailes te samen genomen, is een b e- langrpke kostenbesparing, als waar van in het geschrift sprake is, naar onze meening dan ook niet te verwach ten. Over het hoofd gezien is in het be toog der commissie ook, dat in de mees te gevallen niet een aantal behoorlijk geoutilleerde gemeenten wordt vervan gen door één behoorlijk geoutilleerde gemeente, doch dat een aantal gemeen ten, die nu noodgedwongen, veelal wer ken met onvoldoend personeel worden vervangen door één gemeente, waaraan veel eerder den eisch mag en moet wor den gesteld, dat zij op administratief ge bied behoorlijk is toegerust. Vloeit nu uit het voorafgaande voort, dat wij tegenstanders zouden zijn van de vereeniging van miniatuurgemeenten Wij volgen de prijsverlagingen en blijven het laagst in prijs. (Ingez. Med.) tot grootere, meer levenskrachtige be stuurslichamen? Het tegendeel is waar. Maar wel verklaren wij ons tegenstan ders van het streven der Maatschappij voor Nijverheid en Handel, wanneer zij zich, zoo al niet uitsluitend, dan toch in hoofdzaak ter wille der bezuini ging, verklaart tot voorstandster van samenvoeging van gemeenten. Dus han delende, wekt zij verwachtingen op, die niet verwezenlijkt zullen worden, tracht zij de ontwikkeling van ons gemeente wezen, (ontwikkeling ook in dien zin, dat door samensmelting uit het kleinere het grootere moet groeien) in verkeerde banen te leiden en miskent zij de his torische wording van vrijwel alle Neder landsche gemeenten. Organisatorischen arbeid van groote allure is hier inder daad te verrichten, maar dan zal bij 't verrichten van dien arbeid het oog niet gericht mogen zijn op tastbare vruch ten, in den vorm van besparing van kos ten. Veeleer zal men er van doordrongen dienen te zijn, dat de uitgaven niet veel minder, wellicht zelfs iets meer zullen worden, maar dat het werk, dat er te verrichten valt, beter zal worden ge daan. En zoodoende zullen zonder twij fel ook, wellicht niet altijd juist op geld waardeerbare, bezuinigingen verkregen worden. Maar het voornaamste blijft en zal blijven, dat de opgelegde taak der gemeenschap op meer bevredigende wij ze zal kunnen worden volbracht, dat, om een door velen gebruikt en door weini gen begrepen tooverwoord van dezen tijd' te gebruiken, het gemeentelijk be heer met grootere efficiency zal kunnen worden gevoerd. Doch daarbij zal men rekening dienen te houden met hetgeen historisch is ge worden, De geschiedenis van zeer vele, ook van onze plattelandsgemeenten, verliest zich, n'en déplaise de commis sie, in den nacht der eeuwen, al heeft hare bestuursvorm in den loop der tij den wisseling ondergaan. En men rukt nu eenmaal, hetgeen op natuurlijke wijze gegroeid is, niet kunstmatig uiteen; de staatsregeling van 1798 ligt daar nog steeds als 'n afschrikwekkend voorbeeld hoe weinig dergelijke denkbeelden, zelfs in tijden, waarin men meende, dat alles veranderd moest worden, op ons volk vat hebben. Vereeniging van gemeenten verdient stellig aanbeveling, doch het blijve middel en worde geen doel, geen hobby. Om dit middel met juistheid, billijkheid en rechtvaardigheid te hanteeren, is al ler medewerking noodig, niet in het minst die der Regeering. De gemeente wet heeft, sinds haar laatste wijziging, de mogelijkheid om gemeenten te ver eenigen, eerder ingekrompen dan uitge breid, Een eenvoudiger modus proceden- di verdient zonder twijfel aanbeveling. Daarnaast zal, wat in geen wet is vast te leggen, bij de Regeering de vaste wil moeten bestaan om een vereeniging van gemeenten die in opzet doelmatig is ge bleken, tegen alles in door te zetten. Plaatselijk verzet mag daarbij geen be letsel vormen; zoolang een aantal dorps koninkjes administratief ten doode wor den opgeschreven, als gevolg eener ver eeniging van gemeenten, is verzet hun nerzijds, de besten niet te na gesproken, menschelijk en begrijpelijk. Wij resumeeren. Het doelwit der Ne derlandsche Maatschappij voor Nijver heid en Handel is ook het onze, doch wij zien hierin veeleer het middel om de thans voor vele kleine gemeenten on dragelijk geworden bestuurstaak te kun nen torsen. Maar wij wijzen af de moti veering der Maatschappij, dat tot veree niging behoort te worden overgegaan om de besparingen, die aldus verkregen zul len worden. Wie dat van ve'reeniging van gemeenten, althans in eersten aan leg en als voornaamste resultaat, ver wacht, zal bedrogen uitkomen en hij zal het streven naar reorganisatie van ge meentelijke indeeling meer achteruit dan vooruit helpen. r natuurlijk droog - met (Ingez. Med.) Een zekere vastheid heeft de mensch noodig, ook in de gelukkigste omstandigheden des levens. Von Humboldt. EERSTE KAMER, Waterstaatsbegrooting. Medegedeeld wordt dat Vrijdag a.s. te elf uur de begrooting van het depar tement van Koloniën aan de orde komt. Z.h.s. wordt goedgekeurd het ontwerp tot wijziging van de wet van 24 De cember 1931 inzake tijdelijke regeling van den uitvoer en een aantal naturali- sat'e-ontwerpen. Bij de begrooting van Waterstaat klaagt de heer Moltmaker (s.d.) over de moeilijke postie der spoor- en tram wegen tegenover de auto-concurrentie. Hij bepleitte een algeheele regeling van het transportwezen, dat thans een ware chaos is. Tenslotte bepleitte hij de tot stand brenging van de pensioen- en wachtgeldregelingen bij de tramwegen zoomede de handhaving der loonen. Verder waren er diverse wenschen van localen aard. De heer Slingerberg (v.d.) zou graag de motieven der regeering willen weten inzake de overbrugging van het Hollandsch Diep, alvorens deze defini tief haar standpunt heeft bepaald. De heer Van Citters (a.r.) be pleitte een regeling voor het veever- voer per auto in het belang van de die renbescherming. Minister R e y m e r noemde het be toog van den heer Moltmaker reactio nair. Nederland is er niet voor de spoor wegen, Wij moebtm ons oriënteeren op het toenemend automobilisme. De Kamer zal in zake de overbrugging van het Hollandsch Diep (spr.'s sympa thie gaat naar een brug bij den Moer dijk) gelegenheid krijgen, haar oordeel uit "te spreken alvorens een definitieve beslissing zal zijn genomen. De plannen toch moeten dan komen op een wegen- begrooting, en daarover kan de Kamer zich uitspreken. De kwestie der electrificatie van de spoorlijn Haarlem-Zandvoort zal hij nog- eens met de spoorwegen bespreken. De Waterstaatsbegrooting wordt z.h.s. goedgekeurd, evenals de begrooting der P.T.T. en Staatsvisschershavenbedrijf. Bij de P.T.T. begrooting heeft de heer De Veer (a.r.) aangedrongen op ver dere stopzetting van Zondagsdiensten; op verzoek van een aantal personen in Middelburg en Goes zouden weer Zondagsdiensten zijn ingelegd, o.a. voor de Rijkstelefoon, zij het ook voor hun rekening. Minister R e ij m e r antwoordde, dat hier is toegegeven aan een aandrang van verschillende officieele organen in het algemeen belang. Met de toenemende automatiseering vervalt het bezwaar vanzelf. TWEEDE KAMER. Indische begrooting. Aan de agenda werd toegevoegd de interpellatie-Wijnkoop inzake Sjanghai en het wetsontwerp betreffende het Gooische Natuurreservaat. Voortgezet wordt de behandeling der Indische be grooting. De motie-Cramer betreffende de bezuiniging op de kosten voor de mi litaire macht wordt verworpen met 50 tegen 28 stemmen. De motie-Küpers om trent het ongedaan maken van de kor ting op de ambtenaarsslarissen, zoodra en naar mate de financieele omstandig heden dat zullen veroorloven, wordt ver worpen met 51 tegen 27 stemmen. De motie-Küpers omtrent het niet langer van kracht zijn van de tweede korting van 5 pet. op dei salarissen van de lands dienaren in Ned. Indië dan tot 1 Juli 1932 wordt verworpen met 56 tegen 22 st. De motie-Cramer geen korting op de lage salarissen wordt verworpen met 56 tegen 23 stemmen. Aan de orde is hoofdstuk Justitie van de Indische begrooting. De heer Cra mer (s.d.) bepleitte uitbreiding der so ciale wetgeving en instelling van mini- mumloonen. Verder klaagde hij over de behandeling van politieke gevangenen. Mevr. Bakke r-N o r t (v.d.) bepleitte een betere verzorging van Europeesche kinderen in de kampongs. De heer Van Boetzelaar (c.h.) vroeg hoe de stop zetting der opleiding voor juristen te rijmen is met de unificatie der rechtsbe- deeling, die immers' een groote uitbrei ding van de rechterlijke macht eischt. De heer F e b e r (r.k.) meende, dat er thans geen geld is voor sociale wetge ving. Evenals deze is gewenscht instel ling van een departement van Arbeid. De heer K u p e r s (s.d.) acht uitbrei ding der sociale wetgeving urgent vooral met betrekking tot ongelukkenverzeke- ring en ziekteverzekering. De heer J o e k e s (v.d.) betoogt dat aan de rechtspleging voor de inheemschen min der zorg wordt besteed dan aan die voor de Europeanen, De minister van koloniën, minister d e Graaf schetste in zijn antwoord de moeilijkheden, die zich voordoen bij po gingen om de sociale wetgeving uit te breiden. Een stelsel van minimumloonen is voor Indië practisch niet uitvoerbaar. Onevenredigheid van de arbeidsinspec tie op Java is niet gebleken. Verschil van behandeling tusschen politieke en andere gevangenen zou spr. bedenkelijk achten. Meer evenwicht dient gebracht tus schen de rechtsbedeeling aan inheem schen en Europeanen, Instelling van een departement van arbeid is in beraad. Ziekteverzekering is financieel niet uit voerbaar. Bij de afdeeling financiën pleitten de heeren Cramer (s.d.) en V a n Boet zelaar (c.h.) voor een verbod van opi umgebruik, De minister wees op het ge vaar van te krachtige middelen, dat de smokkelhandel zal opleven. Bij de afdeeling binnenlandsch be stuur kwam tevens aan de orde het ontwerp betreffende de besfuurshervor- ming in de buitengewesten. De heer Van Boetzelaer (c.h.) wees er daarbij op dat iedere stap op dit terrein geld kost, en vroeg zich af, of deze bovenbouw moet worden aange bracht, nu de onderbouw nog in een be ginstadium verkeert. Heden voortzetting. Avondzitting, Andere departementale indeeling. Te weten overgaan van Landbouw van Binnenlandsche Zaken naar Arbeid. Verscheidene leden wezen op de over belasting van het departement van Ar beid. Betreurd werd ook, dat de volksge zondheid en werkloosheidsverzekering naar binnenlandsche zaken overgaan. De gelegenheid werd tevens waargenomen de wederinstelling van een directeur-ge neraal te bepleiten. Minister Verschuur deed dienaangaande echter nog geen toezegging, doch sprak slechts van een sterke neiging bij de regeering een der- gelijken titularis aan te stellen. Heden stemming. De „dubbele prinsengeus", welke bij K. B. van 20 Juli 1931 werd vastge steld voor schepen en vaartuigen van oorlog, zal op 30 April, den verjaardag van prinses Juliana, voor het eerst hier te lande, in de overzeesche gewesten en in den vreemde worden ingevoerd. Bij het Nationaal Crisiscomité is in de afgeloopen week ontvangen een som van 28.740.14, waardoor het to taal der ingekomen gelden thans be draagt ƒ701.386.17. Naar de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zeeuwsche Eilanden te Middelburg ons mededeelt, heeft de Oostenrijksche Nationale Bank zich be reid verklaard Schillingsaldi, afkomstig van exporttransacties naar Oostenrijk aan Nederlandsche exporteurs vrij te geven met het doel, dat Nederlandsche importeurs deze gelden kunnen bezigen ter betaling van goederen, welke uit Oostenrijk naar Nederland worden ge ëxporteerd. De voorwaarden, waarop aan derge lijke verzoeken kan worden voldaan, liggen op het Secretariaat der Kamer (Oost Indisch Huis) alhier ter inzage. Als deskundigen voor de schatting der pachtwaarde van gronden in den calam. Willem Annapolder hebben Ged. Staten, de dijkraad en de rechtbank res pectievelijk benoemd de heeren A. v. d. Weijde te Zierikzee, M. de Regt Jr. te Borssele en L. P. v. d. Weele te Colijnsplaat. Van klinkerweg op ASFALT weg, Dat is nèt zoo'n gevoel Als van een harde houten bank Op een fluweelen stoel. (Ingez. Med.) 16-III-'32: Dinsdag hoogste lucht- temperatuur 8.5 °C; (47 °F); laagste 0.6 °C (33 °F). Heden 9 h: 3 °C; 12 h: 9% °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand alhier 770 mm, laag ste 765 mm. Hoogste barometerstand 770,1 mm te Boedapest; laagste 748.2 mm te Hernö- sand. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matige wind uit N. rich tingen, aanvankelijk toenemende bewol- wolking, later licht tot half bewolkt, weinig of geen neerslag, iets zachter des nachts, overdag zelfde temperatuur. Zon op: 6 h 14; onder 18 h 05. Licht op: 18 h 35. Maan op: 9 h 55; onder: 3 h 34. V.M.: 22 Maart. Hoog- en Laag water te Vlissingen. Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Wo. 16 Do. 17 Vr. 18 Za. 19 Maart. Hoogwater. 7.04 19.45 8.36 21.21 10.05 22.46 11.20 23.40 Laagwater. 0.45 13.17 1.58 14.49 3.44 16,29 5.08 17.41 MIDDELBURG. Het bestuur van den Armenraad alhier waarschuwt tegen de circulaires, toegezonden door het Arbeidsleger der Heilsbrigade te Amsterdam, welke in richting niet den minsten steun ver dient. Er was gisteravond1 geen plaatsje meer open in de groote zaal van. het Schuttershof, toen aldaar de filmvoor stelling van de Verkade's' Fabrieken plaats vond. Onwillekeurig vraagt men zich af of een bekende fabriek als Ver kade nog op deze wijze aandacht op hare verschillende artikelen moet ves tigen. Maar stilstand is achteruitgang en daarom is het te begrijpen, dat de direc tie niet stil zit. En eens avond als de;zie, waarop men kennis maakt met dé fa bricage van de verschillende artikelen der fabriek, waar men 't beschuit, het biskwietje, de honingkoek, de bonbons, de chocolade en tenslotte de waxine lichtjes ziet maken, waar men kennis maakt met kantoren en expeditielokalen, waar men ziet wat gedaan wordt fvoor gezondheid en ontspanning van het per soneel, voor verfraaiing en opyroolij king van kantoren en cantines, als de Verkade's Albums niet vergeten worden, ja dan gaat men voldaan heen, dan weet men weer eens zekerder, dat er iin dè voormannen op het gebied van handel en industrie nog steeds het vuur brandt voor verdere uitbreiding van het debiet. En al behoeft 'goede wijn geen krans, toch mag het een juist inzicht worden genoemd in de pauze een kop thee met een paar bjskwietjes aan te bieden en bij het vertrek als herinnering een doos je van dit heerlijk product der ,,Zaan- sche industrie mede te geven. VLISSINGEN. Bij Kon. besluit is aan M. Meijer, notarisklerk alhier, de eeremedaille, ver bonden aan de Orde van Oranje Nassau, in goud verleend. De heer Meijer herdacht gisteren het feit, dat hij 40 jaar geleden bij de nota riskantoren hier werkzaam was, eerst bij notaris P. de Maret Tak en toen deze Vlissingen verliet, ging hij over naar het kantoor van den tegenwoordigen nota ris, den heer J. C. Paap.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1