Instailafie-Bureau VAN AARTSEN, No. 63. Twee Bladen. UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT DINSDAG 15 MAART 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. VAARTVERBETERING IN HET WESTLAND. DE NEDERLANDERS TE SHANGHAI. ZEELAND. Ontwatering Oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen. MIDDELBURG. VLISSINGEN. Kort Zeeuwseh Nieuws, KERKNIEUWS. KUNST EN WETENSCHAP. RECHTZAKEN. Middelburg's goedkoopste adres voor Electrische Installaties. WEER EN WIND. Requisitoir. wmm ylB e MIDDELBURGSCHE COURANl Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders S 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg >8 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 38 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager, Men vrage daarvoor de tarieven. r»««CEM9ft F. Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10elke re géi meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk' kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. Daar geen gegronde verwachting ge koesterd kan worden omtrent de voor het stagen van een plan tot vaarlverbe tering in het "Westl and onontbeerlijke samenwerking van de verschillende daar bij bet okken belanghebbende instellin gen hebben Ged. Staten van Zuid-Hol land de voor deze aangelegenheid inge stelde commissie onder -vorzitterschap van mr. C. P. Zaaijer, dijkgraaf van Delf land, ontbonden, Aneta meldt uit Shanghai, dat de laat ste week kalm was. De dames onder lei ding van de echtgenoote van dein,con sul-generaal Groenman hebben verband middelen vervaardigd ten behoeve van de Chineesche hospitalen. De Nederlanders, die ingedeeld woren bij 't vrijwilligers corps ter handhaving van de neutrali teit waren weer aan hun gewone be zigheden gegaan. Bij de Tweede Kamer zijn ingediend de wetsontwerpen: le tot regeling van den invoer van tricotgoederen; 2e tot regeling van den invoer van wollen en halfwollen stoffen; 3e. tot regeling van dec invoer van bovenkleeding; 4e. tot regeling van den invoer van schoeisel. In de vergadering van het Jdage- lijksch bestuur der Geldersch-Overijs- selsche Maatschappij van Landbouw is besloten aan het K. N. L. C. in overwe ging te geven bij de regeqrinig aan te dringen op het indienen van een nieuw ontwerp-Pachtwet, waarin voorzienin gen "worden getroffen ingeval van on billijke opzegging der pacht door den verhuurder (recht dp schadeloosstelling voor den pachter). Het Soer. Ifbl. meldt clat (Kiroon- prms Leopold en Prinses Astrid zeer (waarschijnlijk nog een .bezoek' zullen brengen aan Balik Papan. De waterleiding op Schouwen en Duiveland. Men schrijft ons; Evenals indertijd op het eiland Tholen, bestaat op Schouwen en Duiveland, bij een deel der bevolking ernstige tegenstand tegen de verplichte aansluiting bij de Waterleiding. Indertijd werden verschillende personen gedwon gen aan te sluiten en velen hebben, nu. de waterleiding al bijna twee jaar be staat nog geen druppel leidingwater gebruikt, maar ook nog geen cent abon nementsgeld betaald, sommigen uit om- macht, anderen uit onwil. Nadat de on- willigen reeds verschillende malen wa ren gewaarschuwd, is thans een aanvang gemaakt met de gerechtelijke vervol gingen en in de afgeloopen week werden de eersten veroordeeld, sommigen voor hoogere kosten, dan hun bedrag aan abonnementsgeld. Naar verluidt moeten velen weigerachtig zijn te betalen, zoodat nog wel meerderen veroordeelingen zullen volgen. Te KI o os t er z a n d e (gem. Hon- tenisse) is, zoo meldt „De Zeeuw", een groote vergadering gehouden ter bespre king van een algemeen ontwaterings plan voor O. Z. Vlaanderen. Behalve ge meentelijke autoriteiten en afgevaardig den van polderbesturen, waren verte genwoordigers der R.K. Boeren-, Mid- stands- en Arbeidersorganisaties uit Z.- Z,-Vlaanderen tegenwoordig. In den loop der discussies werd ge wag gemaakt van een groot ontwate ringsplan voor geheel Oostelijk Z.-Vlaan- deren, ontworpen door ir. Van Konijnen burg. De kosten van uitvoering, bij het samenstellen van dit plan op een milli- oen geraamd, zullen thans echter, in ver band met de sindsdien ingetreden alge- meene verlaging der prijzen, waarschijn lijk niet onbelangrijk lager zijn. Tenslotte werd besloten een geweste lijk comité te benoemen, dat tot taak heeft met spoed de O. Z.-Vlaamsche ont watering te bevorderen en aanhangig te maken. De diverse gewestelijke organisaties als R. K. arbeidersbond, N, B, Chr. Boe renbond, de Hanze, de Z.L.M. enz., zul len worden uitgenoodigd in dit comité zitting te nemen. Het was heden 40 jaren geleden dat de heer J. Ouwerkerk, voorman ter zetterij bij de firma G. W. den Boer alhier, in dienst trad. De jubilaris werd des morgens per auto van zijn wo ning gehaald en ter zetterij der firma door zijn patroon in waardeerende be woordingen toegesproken, waarna deze hem een enveloppe met inhoud over handigde. Namens het personeel werden Ouwerkerk bloemen en enkele geschen ken aangeboden. Hij heeft toen verder den dag in den huiselijken kring kunnen doorbrengen. Benoemd met ingang van 1 April a. s. tot bureelambtenaar van den rijks waterstaat ter standplaats Maastricht (Julianakanaal), de heer Th. J. de Looff te Goes, vroeger alhier. In de eerstvolgende dagen zal er een collecte gehouden worden voor de Zelfverloocheningsaanvrage van het Le ger des Heils. Elke gift, hoe klein ook wordt dankbaar aanvaard. Gaarne wijzen wij op de advertentie in dit nummer. Gisterenavond heeft in de Badhuis straat hoek verlengde Glacisstraat een botsing plaats gehad tusschen een auto en de electrische tram. De auto, waar in vier personen waren gezeten, werd aan de voorzijde gegrepen en op zij van de tram geworpen. Onmiddellijk heeft de wagenbestuurder electrisch ge remd, waardoor de tram spoedig stil stond. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. De Minister van Financiën maakt bekend, dat ten behoeve van 's Rijks schatkist is ontvangen: wegens over vorige jaren te weinig betaalde belasting naar inkomen en-of vermogen (gewetensgeld) bij den ontvanger der directe belas tin Je 1 te Brouwershaven f 62.32; "te Heinkenszandï 66.31, onder letters N. N.den inspecteur der directe belas tingen te M i d d e 1 ib u jifg f !67.52, f 40.14 den ontvanger der registratie en do meinen te Middelburg f322.17. Door wijlen mej. J. J. Louw er se, weduwe van J. Marijs te Bigge kerke overleden, is aan de Ned. He;rv. kerk alhier gelegateerd, vrij van kosten, een bedrag van drie honderd gulden. Het bestuur van de Veilingsver- eeniging K. B. en O. te K a p e 11 e be noemde in haar gehouden vergadering den heer P. J. Dekker te Wemeldinge als secretaris. De assistent der Directe Belastin gen C. van Erkel te Bruinisse is overgeplaatst naar Amsterdam. Te Oud Vossemeer is aan pachters van landerijen behoorende aam de Weezen-Armen een belangrijke redpc)- tie op de pachtprijzen over 1931 terug gegeven met dien verstande dat zij die van gepachte gronden aan derden in huur hadden afgestaan niets terug ontvangen. Geref. Kerk. Ds. L. Oranje te Laren is beroepen te Groningen (8ste pred. plaats). De Haagsche violiste mevrouw Lous van de VeldeStortenbeker, zal Vrijdag a.s. een concert geven in de Concert- en Gehoorzaal te Middel burg met medewerking van Theo van der Pas, piano. Het programma bevat werken van Vi- tali, Mozart, Couperin, Hubay,! César Franck e.o. Voor nadere bijzon derheden zie men de advertentie van morgen. Er zijn menschen, nederig en be scheiden, die jaren, jaren lang zóó veel voor ons geweest zijn; die ons zóóveel goed gedaan en met hun vroo- lijk gezicht ons zóó dikwijls moed hebben gegeven, dat hun woord een wet voor ons is. Ja, eene goede, dui delijke wet, beter dan sommige we zenlijke wetten. Ch, Dickens. Latijnsche Schoolstraat C 50. Verduistering en valschheid in ge schrifte. De rechtbank te Middelburg behan delde heden de strafzaken, die een gevolg zijn van de débacle bij de Kanter en Hordijks bank te Goes. J. A. W. van R., 63 jaar, bankier; J. W., 68 jaar, procuratiehouder en W. A. P. L. v. B., 50 jaar, procuratiehouder al len te Goes, werd ten laste gelegd dat zij te zamen en in vereeniging, althans ieder afzonderlijk omstreeks 15 April 1930 de navolgende effecten 100 5 pet. Chili, 500, 4*4 pet. Ned. 1917, 1000 5 pet. Overijselsche Hypotheek bank, 1000 4*4 pet. Nationaal Grond bezit, 1000 5 pet. Transatlantische Hy potheekbank, welke effecten toebehoo renden aan Gerard Nieuwenhuize en welke effecten op verzoek en advies van W. v. R. en V. van deze beiden wa ren terhand gesteld en toevertrouwd om deze effecten op de Kanters- en Hor- dijksbank te bewaren en voor het knip pen en te gelde maken van de Coupons zorg te dragen, wederrechtelijk zich heb ben toegeeigend; 2. dat zij te zamen en in vereeniging omstreeks 18 November 1930 een stuk van 1000 Moluksche Handels Vennoot schap, toebehoorende aan G. Nieuwen huize zich hebben toegeeigend; 3. te zamen en in vereeniging 2 certi ficaten van 100 Deli Batavia Rubber, toe- behoorende aan W. C. van Oeveren, wel ke effecten hij op verzoek en advies van J. W. omstreeks Juli 1928 aan de Kan ters- en Hordijksbank in bewaring had gegeven zich hebben toegeeigend; 4. dat zij te zamen en in vereeniging, of afzonderlijk, een aandeel van 1000 Vorstenlanden, 5 onderaandeelen, 1 on deraandeel en nog een onderaandeel Ned. Petroleum Mij. ieder van 100 toebehoorende aan J. Allemekinders zich hebben toegeeigend; 5. dat zij te zamen en in vereeniging, althans afzonderlijk, na 1 Januari 1927 een obligatie 5 pet Zuider Hypotheek bank en een aandeel van 1000 Java- Rubber, toebehoorende aan J. A. Abra- hamse, zich hebben toegeeigend, alles in hun functie van directeur en procuratie houders van de Kanter en Hordijksbank. W A. P. F. v. B. voornoemd werd ook nog ten laste gelegd dat hij te zamen en in vereeniging met J. W., gedurende de afwezigheid van den directeur de koopmansboeken van de Kanters- en Hordijksbank valschelijk heeft opge maakt, of doen opmaken door de boek houdster der Vennootschap door daarin verkeerde boekingen te doen. Subsidiair werd hem ten laste gelegd dat hij op verschilende data in 1926 en 1927 belangrijke geldsommen zich heeft toegeeigend. J. A. W. v. R„ werd ten laste gelegd dat hij omstreeks 1928 een balans en een winst- en verliesrekening van de Kanter- en Hordijksbank te Goes over het jaar 1927 valschelijk heeft doen op maken en omstreeks Mei 1928 opzette lijk gebruik heeft gemaakt van de voor melde vervalschte stukken door deze stukken, of afschriften daarvan over te leggen aan de Commissarissen van de Kanter- en Hordijksbank, onder meer opdat deze op grond daarvan een voor stel zouden kunnen doen tot vaststelling van het dividend en om hen in te lich- tenomtrent de resultaten van de werk zaamheden van de Bank in het jaar 1927, en door voornoemde balans en winst en verliesrekening ter goedkeuring over te leggen te Goes op de vergadering van Commissarissen op 10 Mei 1928, ter wijl uit dat gebruik eenig nadeel kon ont staan. Mr. H. C. J. Zaaijer uit Goes trad als raadsman op van den verdachte W. R., mr. J. Winkel uit Rotterdam voor B., en mr. J. H. M. Stieger uit Goes voor W. Een zevental getuigen waren gedag vaard- Het eerst werd behandeld de zaak betreffende de verduistering van effec ten enz. De eerste getuige G. Nieuwen- (Ingez. Med.) huize gaf verklaring, hoe hij op ver zoek der verdachten de bedoelde stuk ken op 15 April 1930 met nog een stuk van 500 van zijn zuster heeft gehaald en op het kantoor gebracht in bewaar geving. Nooit heeft hij bewaarloon moe ten betalen. Ook had hij geld van zich en zijn zuster in deposito op de Bank. Ieder jaar kreeg hij een rekening-courant afrekening thuis gestuurd. De bedoeling was niet om met de effecten te doen speculeeren en ook nooit toestemming gegeven dat de Bank er ten eigen bate handel mee ging drijven. Getuige had geen aandeelen van de Bank zelf. Naar aanleiding van een advertentie van den officier is getuige naar het par ket gekomen om over deze kwestie te spreken. Van de curatoren had getuige bericht gekregen welke effecten nog aanwezig waren. Op een vraag van mr. Portheine, zeide getuige dat hij steeds voor stond op de bank. De president, mr. Jolles, wijst hem er op, dat dit volgens de stukken niet juist is, er is sprake van 5000 schuld in rekening-courant op een be paald oogenblik, maar wel stonden de stukken in deposito er tegenover. Op een vraag van den officier van justitie ontkent getuige een rekening- courant overeenkomst te hebben getee- kend. De verdediger, m r. Z a a ij e r, vraagt of de effecten niet werden gegeven als onderpand voor de schuld. Getuige weet daar niets van. Het was alles wat hij bezat, de effecten, die hij naar de Bank bracht. Op verdere vragen, ontkende getuige dat de bank zonder zijn voorkennis stuk ken voor hem koopen of verkoopen mocht. Tenslotte gaf hij toe het een stil zwijgende toestemming was. Hij had er wel eens mede "verdiend, maar de laat ste jaren is hij er maar steeds op ach teruitgegaan. De president.' dat hebben wij allemaal. Verdachte W. v. R. zegt, dat getuige toch steeds de winsten heeft opgeno men. De deposito's waren met één jaar °Pzegging gegeven. Verdachte W. geeft toe, dat men ge tuige de stukken liet houden, die de groote banken niet in deposito namen. Als tweede getuige, tevens deskun dige, hoorde de rechtbank B. K. Kraayeveld, accountant te Middel burg. Deze geeft inlichtingen over het geen hij in de boeken en stukken heeft aangetroffen. Getuige kan niet verkla ren, dat de stukken van N. onderpand waren, al is het zeer goed begrijpelijk dat de Bank ze als zoodanig beschouw de. De officier meende dat als men bijv. 5000 bij de Amsteraamsche Bank in effecten heeft en men er geen schuld tegenover krijgt, men bewaarloon be taalt. Ook verdediger mr. Winkel stelt getuige verschillende vragen op finan cieel gebied, en op onderdeden van zijn rapporten. Op een vraag van den president, tij dens de discussies zegt getuige, dat tot het faillisement ongeveer 30 pet zal ko men. Hierna vraagt de president aan de verdachten wat hun werkzaamheden zijn. Verdachte v. B. en W. v. R. zeggen „van alles". Verdachte W. ontving de opdrachten van de directie. De volgende getuige, W. C. v. Oeve ren. heeft al lang zaken met de bank gedaan, hij had de bedoeling de effec ten in bewaring te geven, toen hij ze op verzoek van de verdachten ging ha len en ze op de bank bracht. Over onderpand geven is nimmer met hem gesproken; ook niet als hij schuld had bij de Bank. Mr. Z a a y e r wijst er toch op, dat op een briefje stond, dat de stukken in onderpand waren gegeven.. Getuige v. Oeveren zegt nog op vragen van den president, dat hij naar den officier van Justitie is gegaan om dat hij de zaak niet vertrouwde. Getuige Kraayeveld antwoordt nu op vragen van den president met be- 15-ni-'32: Maandag hoogste lucht temperatuur 9.6 °C; (49 °F); laagste 0.6 °C (33 °F). Heden 9 h.: 2% °C; 12 h: 7 Ys °C, Geen regen of neerslag. Hoog ste barometerstand alhier: 771 mm laagste 765 mm. Hoogste barometerstand 771,8 mm te München; laagste 744.2 mm te Helsing- fors. Verwachting tot Morgenavond; Meest zwakke veranderlijke wind, hel der tot licht bewolkt, droog weer, lichte vorst des nachts, overdag weinig veran dering in temperatuur. Zon op: 6 h 16; onder 18 h 03. Licht op: 18 h 33. Maan op: 9 h 00; onder: 2 h 35. E.K.: 15 Maart. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min, vroeger; Veere 38 min, later (S springtij). Maart. Hoogwater. Laagwater. Di. 15 5.57 18.31 12.23 Wo. 16 7.04 19.45 0.45 13.17 Do. 17 8.36 21.21 1.58 14.49 Vr. 18 10.05 22.46 3.44 16.29 trekking tot de gelden van den tweeden benadeelde. Getuige J. Allemekinders heeft sedert 1928 zaken met de Bank gedaan en daar voor het gemak stukken in be waring gegeven. Er was geen sprake van onderpand, omdat getuige nooit in debet stond bij de bank. Toen getuige op de Bank kwam om de stukken, heeft verdachte v. B. tot hem gezegd, dat moet je niet doen, want dan maak je de heele boel kapot. De stukken waren in Amsterdam. De verdediger mr Z a a y e r wees er weer op, dat briefjes geteekend zijn, waarop aan de achterzijde stond „stuk ken in onderpand". Op een vraag van den officier zegt deze getuige nog eens dat hij het depo- neeren van de stukken beschouwde als in bewaring geven, dit ontkennen ech ter de drie verdachten unaniem. Getuige J. Abrahamse heeft ook van 1918 zaken gedaan met de Bank, maar één enkele keer was hij schuldig aan de Bank. Er waren stukken, die de Bank voor hem mocht verkoopen, maar niet de stukken Zuider Hypotheekbank, en Java-Rubber waarom het nu gaat. De verdachten weten wel, dat de stuk ken naar Amsterdam gestuurd zijn, maar niet wie het deed. Getuige Kraayeveld zegt, dat de stukken in Amsterdam waren, waarop de president opmerkte, dat men ze dus terug kon krijgen, als men er cre dit stond. Verdachte W. verklaarde, dat als wer kelijk bewaring plaats had, het num mer op het requ werd geschreven. Hierna ondervraagt de president verdachte W. v. R„ die verklaart zelf geen verstand te hebben gehad van boekhouden. Hij kreeg alle inlichtingen van verdachte W. Hij had twee rekenin gen loopen, wie „qq" is, weet hij niet. Het meerder werk deed v, B. die een zwager van verdachte is; doch alle de den alle werkzaamheden en beide mede verdachten van spreker, hadden alge- meene procuratie. Verdachte W. heeft nooit buiten het medeweten van zijn chef stukken ver zonden, die in bewaring waren gege ven. De president wijst er verdachte op, dat de directie zelf toch niet mocht spe culeeren. Verdachte van B. is als volontair op de Bank gekomen en toen procuratie houder. De president noemt, dat een reu zensprong. De officier van justitie wijst er op dat hier 5 gevallen ten laste zijn gelegd, die men makkelijk tot eenige

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1