^rouirtciale eutu s che uitg.n.v. de middelburgsche courant No. 62. Twee Bladen. MAANDAG 14 MAART 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. het kortingswetje. het ponden verlies van de nederlandsche bank. ZEELAND. middelburg. walcheren. zeeuwsch-vlaanderen o. d. Kort Zeeuwsch Nieuws. SPORT. KERKNIEUWS. BUITENLAND. Algemeen Overzicht. hindenburg reeds bijna gekozen. WEÈR EN WIND. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 eent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk' kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. Verschenen is de Memorie van Ant woord op het V. V. der Eerste Kamer ovar het z.g. Kortingswetje, ontleenen wij: Of er tijden zullen aanbreken, waarop de uitkeeringen aan de gemeenten, zoo als die in de wet van 15 Juli 1929 vast liggen, zullen dienen te worden ver hoogd, kan op dit oogenblik niet worden uitgemaakt. A priori onmogelijk is dit zeker niet. De uitkeeringen uit de wet van 1897 hebben gedurende twee jaren 1921 en 1922 een tijdelijke per centsgewijze verhooging ondergaan. De salarissen van de burgemeesters, de secretarissen en de ontvangers zijn niet in het ontwerp betrokken, omdat de gemeenten daarover geen zeggenschap hebben en zij dus niet bij machte zijn, dit deel van de korting te verhalen. Inhoe- ver langs anderen weg ten dezen aanlei ding tot ingrijpen voor de Regeering be staat, zal nader worden overwogen. Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot dekking van het verlies van de Nederlandsche Bank, geleden in het boekjaar 1 April 193131 Maart 1932. De regeering deelt in de memorie van toelichting mede, dat het door de Bank geleden pondenverlies, in verband met de pondentransactie, die met Neder- landsch-Indië is gesloten, zich zal bewe gen tusschen 28.5 millioen en 30 mil- lioen. Dit verlies zal in de eerste plaats gedekt worden uit het bedrijfsoverschot, dat, afgezien van het pondenverlies, te verwachten is. Voorts zullen de alge- meene en de bijzondere reserves tot bepaalde bedragen worden verminderd. Het daarna nog resteerende verlies van ruim 20 millioen zal, volgens een stel sel van geleidelijke afschrijving, worden gedekt. In verband met een en ander wordt een tijdelijke winstverdeeling voorgesteld. Het postvliegtuig „de Reiger" is Zondagmiddag vlot op Schiphol geland. Ir. J. Romein, waarnemend direc teur van de verkeersafdeeling van het Volkenbondssecretariaat, is Vrijdag avond na een korte ongesteldheid, vijf- en-dertig jaren oud, te Genève, overle den. De Duitsche minister van spoorwe gen heeft thans bepaald, dat het te Veaio wonende actieve en gepensio neerde Duitsche personeel, dat op 1 April resp. 1 Juli 1932 zich metterwoon in Duitschland moest gevestigd hebben daarvan wordt ontheven en te Venlo kan blijven wonen. Zulks ingevolge de bemoeiingen van den Bond van Spoor wegpersoneel. De vierde opvoering van de revue „Wat zeg je me daarvan?" had Zaterdag plaats voor een bijna weer geheel ge vulde Schuttershofzaal en ook nu had den stuk en opvoerenden weer groot succes. De aanvulling met „Wel te rusten goe- i l°kte een applaus uit, dat tot herhaling noodzaakte. ARNEMUIDEN. Vrijdagavond gaf de muziekvereniging „Arne's Genoe gen alhier een openbare uitvoering in de zaal van den heer Leenhouts. Onder leiding v. d. dir. den heer P. Meliefste werden eenige muzieknummers uitge voerd, waarna een tooneelstukje en en kele voordrachten zeer tot het genoe gen van de talrijke opgekomenen. CLINGE. De raad besloot goed te keu ren het verzoek voor de stichting van een r. k. school te Kapellebrug". Voorts werd een steunregeling voor de werk- loozen vastgesteld, (Min 6, max. 8) naar gelang van het aantal kinderen. Voorts om als werkverschaffing den dijk langs den weg van Clinge naar Nieuw-Namen over te nemen, en een steunregeling voor de vlassers in te stel len. De gemeente Oostkapelle is toegetreden tot de regeling, vervat in het werkloosheidsbesluit 1917. Vrijdagavond gaf de Gymnastiek- vereen. „Uitspanning door Inspanning" te Wolfaartsdijk, onder leiding van den heer Van der Kuil, uit Wilhel- minadorp, met veel succes haar tweede uitvoering in dit seizoen. Vrijdagavond vierde de C. J. M. V. Ora et Labora te Kruiningen haar jaarfeest in 't Zondagsschoolgebouw. Een tooneelstukje, een tweetal voordrachten en 'n pantomime hadden veel succes. Met ingang van 1 April a.s. is de Rijksklerk D. W. de Koster verplaatst van de inspectie naar het kantoor der directe belastingen te Hansweert en de rijksklerk I. van der Graaff van Amsterdam naar de inspectie te Hans- weert. Vanwege de vereeniging van oud- teerlingen van den Tuinbouwcursus >te K a p e 11 e siprak de ir. A. W. v. d. Plassche, rijkstuinbouwcon s,ulent voor Zeeland over zijn reis naar Amerika. De heer en mevrouw Van Riems dijk traden Zaterdagavond te Kort- g e n e op, voor „het Nut van 't Alge meen"; een kunstavond, die veel succes had. Het plaatselijk Crisis-comité te Scherpenisse had aangevraagd 114 balen zwavelzure ammoniak. Thans is bericht binnengekomen dat het comité 63 balen zijn toegewezen. De heer A. H. te S c h e r p.e n i s- s e is Zaterdagmiddag met z'n motorfiets gevallen, waardoor hij een eind meege sleurd werd en een paar keeren op zijn hoofd terecht kwam. Hij werd bewuste loos opgenomen en per auto naar den dokter vervoerd, die hem, na verbonden te hebben, wederom per auto thuis bracht. Volgens het jaarverslag van het Wit Gele Kruis der samenwerkende afdeeling IJzendijke-Biervliet-Hoofdplaat telt de vereeniging thans 789 leden en werden door de wijkzusters in het afgeloopen jaar 6.494 ziekenbezoeken en 1390 T. B. C. bezoeken afgelegd. Aan den heer A. Brugge, lichtwach- .ter te Nieuwe Sluis is op zijn ver zoek wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd met ingang van 1 April a.s. eervol ontslag verleend. Op de voordracht voor ontvanger griffier van dein ca'lamiteuzen Hoofd- p 1 a a tpolder van secretaris-ontvanger van den waterkeerenden calamiteuzen Hoofdplaat- en llhomaspolder zijn ge plaatst de heeren H. J. Weijkman (te Breskens, E. van den Hemel' te Oostburg en H. I. van de Sande (te Breskens. Voor de betrekking van secretaris en ontvanger der gemeente Oost burg zijn 63 aanvragen binnengekomen, Er trok zich een sollicitant terug, terwijl er 2 zich voor secretaris en 9 voor ont vanger alleen aanmeldden. Voetbal. K.N.V.B. Zuid 2e Klasse A. R.B.C.Middelburg 31. Voor den wedstrijd wordt Middelburg door den voorzitter van R.B.C. geluk gewenscht met het behaalde kampoen schap der afdeeling. Wanneer R.B.C. heeft afgetrapt gaan de gastheeren eerst tot den aanval over en scheppen eenige gevaarlijke mo menten voor het Middelburg-doel. Reeds spoedig heeft R.B.C. succes, doch het doelpunt wordt niet toegekend. Toch weet zij na 10 minuten haar meer derheid utt te drukken als Schrauwen met een schitterend schot doelpunt. Daarna gaat het spel op en neer, doch langzamerhand komen de gasten er be ter in en domineeren zij geregeld, doch Torenbos weet zijn doel schoon te hou den. Na 20 minuten moet hij echter vis- schen als de linksbuiten uit een voor zet van rechts mooi inzet. R.B.C. pakt nog eens extra aan en heeft weder suc ces uit een algemeenen aanval. Het ongeduld heeft vleugels en streeft het doel voorhij; het voorne men pakt zijn koffer en komt te laat; de wil gaat te voet en bereikt het doel. Na rust gaat het spel eenigen tijd op en neer. De invaller-keeper van Middelburg zwicht reeds spoedig voor een kopbal 31. R.B.C. weet echter haar "meer derheid niet uit te drukken zoodat de stand 31 blijft. (De Maandagmorgen). Verdere uitslagen: Herode Baronie 31. D.O.S.K.O.Ternèuzen 56. VelocitasT.S.C. 42. 3e Klasse B. WalcherenD.O.S.K.O. II 01. V riendschappelijk. VlissingenO.D.S. 55. Zaterdagmiddag speelde de voet- balvereeniging C. J. V. C. van C o - 1 ij n s p 1 a a t tegen D. D. O. O. van Geersdijk. De uitslag was 310 voor C. J. V. C. Geref. Kerk. Cand. H. Torenbeek te Zuid-Laren heeft het beroep naar Ierseke aange nomen. De voorloopige officieele uitslag der verkiezing voor een Rijkspresident in Duitschland is Düsterberg 2.557.875 6.81 Hindenburg 18.661.736 49.45 Adolf Hittler 11.338.571 30.23 E. Thalmann 4.982.079 13.23 Winter 111.470 0.28 Omdat hij zij het dan ook op lutte le stemmen na 1 nog niet de absolute meerderheid verkreeg, is Hindenburg bij deze eerste stemming nog niet ver kozen. Bij een tweede stemming met dezelfde stemme nuitslag zal Hinden burg echter, wijl hij dan de meeste stemmen heeft, verkozen zijn. In totaal werden uitgebracht 37.660.377 geldige stemmen. Deze cijfers zullen Waarschijnlijk nog wel worden gerecti ficeerd. Ongeldig 8.645. Het voorloopige gecorrigeerde offici eele verkiezingsresultaat kan in den loop van den ochtend worden verwacht. Het 'belangrijkste resultaat van de verkiezing van Zondag is dus wel, dat Hindenburg bij deze eerste verkiezing niet de absolute meerder heid heeft kunnen verwerven, of schoon slechts rond 170.000 stemmen hieraan ontbraken. Bij een gelijk aan tal stemmen in de tweede verkiezing zal Hindenburg echter verkozen zijn, daar dan degene gekozen wordt, die de mees te stemmen heeft verworven. Van poli tiek belang is verder het resultaat, dat de afzonderlijke partijen hebben bereikt. Opvallend is hoe slechts de commu nistische hebben gestemd. Ondanks hun krachtige agitatie hebben zij slechts 400.000 stemmen meer verkregen dan bij de Rijksdagverkiezingen van Sep tember 1930, waaruit blijkt, dat de com munisten minder gestemd hebben dan dagsverkiezingen aangenomen kon wor den. De nationaal-socialisten hebben bij de vorige Rijksdagverkiezingen 6.379.000 stemmen gekregen. Hieruit blijkt een toeneming in stemmenaantal van onge veer 80 pet. d.w.z., dat zij niet meer den geheelen winst hebben verkregen, die zij bij de laatste verkiezingen boekten. Dit resultaat is dan ook ongeveer in overeenstemming met wat in kringen buiten de nationaal socialistische partij werd verwacht. Wanneer dus bij een eyentueele ontbinding van den Rijksdag de nationaal socialisten een gelijk aan tal kiezers achter zich zouden hebben, als bij de verkiezing van Zondag, dan zouden zij inplaats van 107 zetels die zij thans hebben, ongeveer 190 verove ren. Wat de stemmen van Düsterberg be treft, deze kunnen in verband met de bijzondere omstandigheden slechts moei lijk worden beoordeeld. De Duitsch-na- tionalen hadden bij de laatste Rijksdag verkiezingen 2.46 millioen stemmen, zoodat men zou kunnen verwachten, dat bij eventueeie Rijksdagverkiezingen ook zij eenigen winsj zouden boeken. In totaal zou de rechterzijde bij eventu eeie Rijksdagverkiezingen dus waar schijnlijk zeer dicht bij de absolute meer derheid komen. Over 't algemeen rustig verloop. Volgens de uit alle deelen van het Rijk ontvangen berichten is de verkie zingszondag rustig verloopen. Algemeen werd een buitengewone deelname aan de verkiezing gemeld. Tot de middaguren hadden misschien reeds 50 pet. der kies gerechtigden hun stem uitgebracht. In tegensteling met vroegere verkiezingen heeft de Schupo, welke geconsigneerd was betrekkelijk weinig aanleiding ge had in te grijpen. Tot Zondagmiddag wa ren 150 personen gearresteerd, waarbij het in de meeste gevallen lieden betrof, die de politievoorschriften hadden over treden. Een incident van ernstigen aard vond plaats in de ochtenduren in de Jahnstrasse in het Zuiden van Berlijn. Daar werd een Schupopatrouille bescho ten. Een der beambten werd gewond. Hierbij werden vijf personen gear resteerd, die allen tot de communisti sche partij behooren. Te Hamburg was de verkiezingsstrijd kort, doch hevig zonder bijzondere in cidenten. Incidenten. Te Burg in het district Dihmar heeft in den nacht van Zondag 'n ernstige bot sing plaats gehad tusschen leden van den rijksbanier en nationaal socialisten. Bij deze botsing werden drie personen zwaar gewond. Een rijksbanierman kreeg 'n levensgevaarlijk schot in den borst. Een nationaal socialist werd door mes steken zwaar gewond. Zondagmorgen tegen half tien is het te Hückeswagen tot een ernstige bot sing gekomen tusschen communisten en nationaal socialisten. Tijdens het gevecht werd een communist door een schot in het hoofd gedood. De dader is in het huis van een partijgenoot gevlucht, toen hij door een communist werd nagezet, werd uit het huis met een legerpistool vuur gegeven, waarbij twee communisten werden gedood. De dader is gear resteerd. Aangezien een groote opwinding van de bevolking meester maakte, werd uit Wuppertal een detachement Schupo ont boden dat spoedig ter plaatse verscheen. In de mijnstreek Waldenburg is het Zaterdag en Zondag tot botsingen geko men waarbij talrijke personen werden gewond en een persoon werd gedood. Bij een vechtpartij tusschen propagan disten der nazi's, communisten en rijks- banier leden te Weisstein werden Zon dagmorgen 8 personen gewond. Te Fell- hammer is het Zaterdag bij een optocht van het „IJzeren Front" tot een botsing met nazi's gekomen, waarbij drie per sonen werden gewond. Een werklooze mijnwerker, die niet aan de vechtpartij had deelgenomen werd later dood ge vonden. De uitslag in Pruisen. In de Pruisische kieskringen wer den gisteren de volgende stemmen uit gebracht: Düsterberg 1.825.158; Hinden burg 11.022.089; Hitier 6.844.854; Thal mann 3.724.687. De uitslag in Beieren, In de Beiersche kieskringen voor den Rijksdag werden gisteren bij de pre sidentsverkiezingen uitgebracht 4.247.438 geldige stemmen van wie Düsterberg 113.326; Hindenburg 2.547.459; Hitier 1.271.807; Thalmann 301.389 en Winter 13.457 kregen. De druiven zijn zuur! De persdienst van de rijksleiding der nationaal socialisten deelt in verband met den uitslag der presidentsverkiezin gen o.a. het volgende mede: door ver hindering van propaganda door het ver bieden van kranten, het verbieden van redevoeringen en het in beslag nemen van verkiezingsgeschriften van allerlei soort, is het den huidigen machthebber nog eenmaal gelukt een deel van het Duitsche volk in een bedriegelijke hoop te verstrikken en het uur der afrekening voor korten tijd te verschuiven. Deson danks heeft deze verkiezing reeds dui delijk het bewijs geleverd, dat de dagen van het systeem geteld zijn. De regeering Brüning is voor de geheele wereld dui delijk een minderheidsregeering gewor den, die volgens de geldende democra tische grondwet onmiddellijk moet af- i4-III-'32: Zaterdag en Zondag hoogste luchttemperatuur 5.4 °C; (42 °F); laagste 2.8 °C (-|- 27 °F). Heden 9 h: 4 °C; 12 h: 9 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste Barometerstand a 1- h i e r: 769 mm, laagste 766 mm. Hoogste barometerstand 768.5 mm te München; laagste 743,6 mm te Stock holm. Verwachting tot Morgenavond! Zwakke tot matige, later wellicht toe nemende W. tot N. wind, zwaar bewolkt tot betrokken wellicht enkele regen- of hagelbuien, kouder overdag. Zon op: 6 h 19; onder 18 h 01. Licht op: 18 h 31. Maan op: 8 h 21; onder: 1 h 26. E.K.: 15 Maart. Hoog- era Laag water te VHssingea. Westkapeile is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Maart. Hoogwater. Laagwater. Ma. 14 5.11 17.37 11.37 23.49 Di. 15 5.57 18.31 12.23 Wo. 16 7.04 19.45 0.45 13.17 Do. 17 8.36 21.21 1.58 14.49 treden. Het stemmenaantal van het zwart roode front is van 24,4 tot 18.6 millioen verminderd terwijl de stemmen van de nationaal socialisten van 6.4 tot 11.3 millioen zijn gestegen. De nationaal- socialistische strooming is uit deze ver kiezing als verreweg de grootste partij te voorschijn gekomen en heeft zich hier mede het recht op de politieke leiding van het Rijk veroverd. Haar parool luidt evenals voorheen „aanval". Het resultaat wordt in Berlijnsche re- geeringskringen als een groote overwin ning voor den rijkspresident van Hinden burg beschouwd. De beslissing is reeds gevallen Von Hindenburg blijft rijkspre sident. Er wordt verder op' gewezen, dat Hitier belangrijk meer stemmen heeft gekregen dan hijzelf tegenover buiten- landsche journalisten heeft durven ho pen. De op Düsterberg uitgebrachte stemmen hebben op de presidentverkie zing practisch geen invloed gehad. Er wordt met nadruk op gewezen, dat de achter Hindenburg staande partijen hun kiezers allen naar de stembus hebben gebracht. Menschelijkerwijs gesproken is dus Hindenburgs herkiezing zeker. Hij heeft thans reeds op 't kantje af de absolute meerderheid. Doch verrassingen o p 1 0 April zijn niet uitgesloten, alsde nazi's het avontuur zouden wagen, en Hitier als candidaat zou wijken voor een Hohenzollern. Dat blijft nog voor velen een groote trekpleister! De luciferkoning Ivar Kreuger f De Zweedsche luciferskoning Ivar Kreuger heeft in den loop van Zaterdag middag te Parijs zelfmoord gepleegd. De oorzaak zou overspanning zijn. De toe stand van het Kreuger-concern zou so- liede zijn. De Stockholmsche beurs gesloten. Hedenmorgen kwam echter het be richt dat de Stockholmsche beurs tot nader aankondiging gesloten is. Men verwachtte de verkoop van Kreuger- papieren op grooten schaal, in het bui tenland. De Zweedsche Rijksdag heeft laat in den nacht de voorstellen goedgekeurd tot aanvaarding van een bijzonder mora torium voor het Kreugerconcern, de dochter maatschappij en eenige leidende persoonlijkheden, die ten aanzien van t concern bepaalde verplichtingen op zich hadden genomen. Tenslotte vond op het Kon. slot onder voorziterschap van den regent-kroon prins, aangezien koning Gustaaf zich in het buitenland bevindt een ziting van den kroonraad plaats, waarin het mora torium wetsvoorstel van kracht werd verklaard. De Times meent te weten, dat de on middellijke oorzaak in de moeilijkheden waarin het Kreuger-concern kwam te verkeeren is geweest, het feit, dat op 1 April ongeveer 634 millioen pond ster ling bankcrediteuren zouden vervallen. Kreuger heeft 'vergeefsch geprobeerd dit bedrag alsmede de noodige bedragen voor het uitkeeren van eenige duizen den bijeen te krijgen. Er zouden reeds overeenkomsten zijn getroffen om het

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1