Brouincicile .Zeemusche WEgpyWIND ÈEBË IftVKED t. L No. 61. Drie Bladen. ZATERDAG 12 MAART 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. Een coöperatief vermomd gemeentelijk slachthuis. Draagt Helder s Brillen. IN ONZE STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. BMT3T 6? T9t T3T Y6T?9? £EB it, brae lee- sche 1268 lea. ïes, ilea 364, en fen- Iter, en [ler en lge ion ion en COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone adverteOtiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 -:- Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: ran 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertenliën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent ^gijgg Wanneer het openbaar slachthuis, dat thans bij onze Zuider-buurstad in ge bruik is, van den beginne af aan een uit sluitend Vlissingsche aangelegenheid ware geweest, dan zou er voor ons waarschijnlijk weinig of geen aanleiding geweest zijn, onze aandacht daarop te richten. Dat wij zulks in het verleden wel deden, en daartoe thans wederom gedrongen worden, vindt zijn rechtvaar diging in de onstaanswijze dier inrichting, nl. als oppositie-abattoir tegenover het overeengekomen gemeenschappelijke openbare slachthuis, dat Midelburg en Vlissingen aan den Zuidgrens onzer ge meente gebouwd zouden hebben, en ver der in het feit, dat, naar ons bekend is, pogingen aangewend zijn geworden, en wellicht in de toekomst nog herhaald zullen worden, zoowel om te trachten de Middelburgsche slagers alsnog te be wegen hun slachtingen in Vlissingen te verrichten, als wel om te beproeven, hier ter stede stemming te maken voor het oprichten van een tweede, zooge naamd „coöperatief", abattoir. Het wil ons voorkomen, dat weinig woorden verspild behoeven te worden aan het eerstgenoemde pogen, om onze Middelburgsche slagers, na al wat er ge beurd is, nog naar Vlissingen te lokken. In de eerste plaats zijn er overwegende redenen van economisclien aard, die dat o.i. zullen beletten: het is toch moeilijk denkbaar, een plaats te vinden, die voor ons nog ongunstiger gelegen is, dan die waar het Vlissingsche abattoir thans staat; en bovendien is het te klein voor dit verdere doel. Maar al ware het een en het ander niet het geval; al zou het uit te rekenen zijn, dat het technisch en financieel niet ge heel onmogelijk ware, dat de Middel burgsche slagers in Vlissingen zouden slachten, dan nóg kunnen wij ons moei lijk voorstellen, dat zulks zou geschie den. Want daarmede zouden wij in deze on verkwikkelijke slachthuisgeschiedenis dan toch wel een heel smadelijke neder laag aanvaarden! Tenslotte werken, hoezeer een richtig en zuinig financieel beheer te allen tijde geboden is, in de gemeentelijke politiek toch ook nog andere factoren mede. Wij gaan dus uit van de onderstelling, dat ons gemeentebestuur, onze slagers, en onze burgers zullen zeggen: daar denken we niet aan. Anders staat het met de quaestie: ge meentelijk of coöperatief slachthuis. Wij hebben aan den vooravond van de behandeling dezer zaak in den Middel- burgschen gemeenteraad doen blijken dat er, naar onze overtuiging, hier ter stede een hygiënische centrale slacht plaats moest komen. En wel nu niet op hygiënische n, maar op wettel ij ken grond zoo spoedig mogelijk. Hadde die stok niet achter de deur gestaan, wij zouden in dezen slech ten tijd, hoewel vasthoudende aan het principe, gepleit hebben voor enkele ja ren uitstel. Dat is nu niet mogelijk ech ter. Omtrent den exploitatie-opzet en -vorm was en is hiermede echter nog niets gezegd. Er is niets, dat ons prin cipieel voorstander moet doen zijn van 'n gemeentel ij k slachthuis, en wanneer men ons op redelijken grond zou kunnen aantoonen, dat een andere voim van exploitatie; een naamlooze vennootschap bv., of een coöperatie, of zelfs een geheel particuliere onderne ming, financieel voordeeliger zou wezen met behoud van dezelfde hygiënische waarborgen er is geen enkele reden om daar niet voor te zijn. Evenwel, om bij ons punt van uitgang terug te komen: men late het Vlissing sche abattoir dan als voorbeeld en toets steen achterwege, want dat i s in wezen geen coöperatief slachthuis, maar, zoo als wij reeds eerder schreven: een openbaar gemeentelijk slachthuis, dat slechts als coöperatie vermomd werd om van de lastige overeenkomst met Mid delburg ontslagen te worden. Wij hebben wel eens den indruk ge kregen, dat men bezuiden de keersluis deze formuleering niet aangenaam-klin- kend vond. Dat kan zijn; de vraag is slechts, of zij juist is. Die juistheid is echter met de stukken gemakkelijk aan te toonen. Onder no. 9325 verscheen als bijvoeg sel tot de Ned. Staatscourant van 28 viii 1929 een afdruk van de oprichtings- acte met statuten der Coöperatieve ver eeniging tot exploitatie van een open baar slachthuis in de gemeente Vlissin gen U.A., verleden ten overstaan van notaris J. C. Paap. 17 Vlissingsche sla gers, 3 van Oost en West Souburg en 2 van Westkapelle worden daarin als oprichters vermeld. Wij ontleenen aan die acte en statu ten in hoofdzaak datgene, wat de ver houding tusschen de gemeente Vlissin gen en de vereeniging, c.q. het door haar te exploiteeren slachthuis, karakteri seert. Art. 4 zegt dan al dadelijk: „De ex ploitatie van het slachthuis geschiedt op nader door den gemeen teraad van Vlissingen, na overleg met de vereeniging, b ij regle ment vast te stellen wij- z e. Art. 10, handelende over ontzetting uit het lidmaatschap der vereeniging, zegt dat door de algemeene vergadering ont zette leden „recht van beroep op het college van B, en W. van Vlissingen" hebben. In de afdeeling der statuten, die van het bestuur handelt, wordt weliswaar met eenig vertoon van souvereiniteit ge zegd (Art. 19): „Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat het dienstpersoneel, stelt zijn bezoldiging vast en regelt zijn werkzaamheden bij reglement", maar daarop volgen dan een aantal bepalin gen, die deze bestuurs-souvereiniteit dermate inperken, dat er al heel weinig van overblijft: „De benoeming van een bedrijfsleider of leden van het abattoirbedrijf geschiedt door het bestuur der vereeniging uit een bindende voordracht van 2 personen, welke voordracht de goed keuring behoeft van B. en W. van V i i s s i n g e n," De bezoldiging van den bedrijfsleider wordt door het bestuur vastgesteld, b e- houdens goedkeuring van B. en W. van Vlissingen. De rechten en verplichtingen van den bedrijfsleider moeten vóór de benoeming worden vastgesteld in een schriftelijke instructie van de vereeniging, onder goedkeuring van B. en W, v an Vlissingen. De bedrijfsleider moet zich gedragen naar de bevelen van de ambtenaren van den keuringsdienst en van B. en W. van Vlissingen ten aanzien van de naleving van de desbetreffende wettelijke voorschriften betreffende de vee- en vleeschkeuring en Hinderwet. Ontslag van bedrijfsleider of leden van het abattoir-bedrijf, anders dan op eigen verzoek, en schorsing behoeven de goedkeuring van B. en W. van Vlissingen. Art. 20. Het bestuur heeft de vooraf gaande goedkeuring van de alge meene vergadering en van Burgem. en Wethouders van Vlis singen noodig voor het eischende of verwerende optreden in rechten, het koopen, verkoopen, vervreemden of be zwaren van onroerende goederen, het oprichten van nieuwe of het verbou wen van bestaande gebouwen en het aangaan van geldleeningen, een bedrag van 1000 te boven gaande. Art. 21. Het bestuur stelt de tarieven voor het gebruik van het slachthuis, i n overleg met het college van B. en W. van VI i s s i n- g e n, telkens voor 1 jaar vast.".... „De tarieven moeten door den raad der gemeente Vlis singen bekrachtigd w o r- d e n." De artt. 23 e.v. handelen van de com missarissen. De voorzitter van dit colle ge kan volgens de statuten zijn de door een eventueelen hypotheeknemer be noemde. „De wethouder van fi nanciën der gemeente Vlissingen is ambtshalve gedelegeerde bij de ver eeniging en heeft het recht alle ver gaderingen van commissarissen bij te wonen en heeft daar een adviseerende stem, terwijl hij alle stukken en beschei den der vereeniging mag inzien." Wanneer wij, ten aanzien van de ver houding tusschen gemeentebestuur en „coöperatieve vereeniging" nu nog ver melden, dat „wijziging der statuten slechts kan geschieden na vooraf verkregen goedkeuring van B. en W. van Vlissin gen, dan lijkt ons het karakter van in wezen gemeentelijk openbaar slachthuis hiermede wel zoo onomstootelijk vast gesteld, dat het niet noodig is nog meer ter adstructie onzer stelling aan te voe ren. o Een tweede belangrijke quaestie, die nog overblijft, de formeele zijde van de zaak afgedaan zijnde, is de materieele: waar komt het geld vandaan? Zooals men weet kost het Vlissingsche abattoir zoo ongeveer 1V* ton. Zoowat l/3 van dit bedrag is voor het koelhuis, en voor dat 1/3 is de gemeente garant. Het overige geld moet op de een of andere wijze bijeengebracht zijn hoe, dat is niet bekend. Wel staan er in de statuten bepalingen, betrekking hebben de op geldleenen onder hypothecair ver band, en de rechten, welke zulk een hy potheeknemer dan verkrijgt, maar een zoodanige hypotheek is momenteel, voorzoover ons bekend, te daarvoor be stemder plaatse niet geregistreerd. Wan neer we dus de 22 X 50 1100, afkomstig uit de per lid verplichte deel name (Art. 6) buiten beschouwing laten, dan moet hier een vraagteeken gesteld worden. Het waarschijnlijkst lijkt ons, dat enkele der meergegoede slagers en andere belangstellenden de gelden, wek licht bij wijze van obligatieleening, ver strekt hebben. In elk geval, en hoe dit ook zij: wij kunnen ons moeilijk voorstellen, dat nu hierin het voordeel der zgn. „coöpera tie" gelegen moet zijn. Tenslotte vermelden we nog uit de sta tuten den slachtplicht; art. 13 luidt nl. „Het is den leden verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur voor elk geval afzonder lijk, ten behoeve van hun bedrijf elders dan in het slachthuis der vereeniging te slachten of te doen slachten, op ver beurte eener boete van 50 ten behoe ve van de vereeniging, opeischbaar door het enkele feit der overtreding." Naar ons van welingelichte zijde ter oore kwam, wordt dit slachtgebod reeds nu aan alle kanten lustig overtreden, be gunstigd door het feit, dat het heffen van invoerkeurloon, op formeele gronden, tot dusverre nog niet mogelijk was. Het vorenstaande samenvattende, dienen wij, zoolang ons geen andere ge gevens en cijfers ter beschikking gesteld worden, tot deze conclusie te komen: 1. wat de vraag van particuliere of overheidse x p 1 o i t a t i e betreft, is er, althans voorzoover het Vlissingsche openbare slachthuis betreft, geen groot wezenlijk onderscheid tusschen beiden te constateeren; 2. wat den financieelen kant van de zaak aangaat, zijn de voordeelen zoo zij zouden bestaan onbekend. Ten aanzien van wat er in Middelburg nu moet gebeuren, kunnen wij tot dus verre nog geen enkel argument vinden, dat pleit voor het te elfder ure zoeken naar andere wegen dan den weg, door onzen gemeenteraad uitgestippeld. De weg die naar een coöperatief vermomd gemeente-abattoir leidt, heeft voor ons weinig aanlokkelijks. Wij volgen de prijsverlagingen en blijven het laagst in prijs. (Ingez. Med.) Het gaat niet door. Enkele dagen geleden opperden wij de mogelijkheid van het houden eener loterij, met het doel binnen korten tijd een aardig bedragje ten behoeve van het Plaatselijk crisis-comité bijeen te bren gen. Reeds dadelijk gaven we daarbij te kennen, dat o.i. zulk een plannetje slechts kans van slagen zou bieden, in dien in breeden kring instemming daar voor te vinden ware. Dit is gebleken niet het geval te zijn. Slechts een zeer gering aantal betui gingen van instemming en waardeering mochten wij ontvangen. Erkentelijk voor dien steun, en voor den gegeven goeden raad, moeten we thans vaststellen, dat de animo niet voldoende groot is. Zoo dat aan het plannetje, voor wat ons be treft, niet verder gewerkt zal worden. EERSTE KAMER. Justitie. Bij de behandeling der justitiebegroo- ting zeide de heer Hermans (s.d.) verzachting van het lot der gevangenen te wenschen. Vastere regelen t. o. v. het vraagstuk der echtscheiding vroeg de heer P o 11 e m a (c.h.) De minister van justitie, mr. Don- ngp r, zeide t. a. v. stichtingen geen be paalde toezegging tot wetswijziging te kunnen doen. De kinderrechters hebben zich bij hun maatregelen te houden binnen de gren zen der begrooting. De kwestie der echtscheiding vindt haar normen in de maatschappij zelve. De brochure tegen den heer Kröller heeft geen schijn of schaduw aan bewijs opgeleverd. Specialisatie van de oplei ding der strafrechters acht hij niet noo dig. Dienstweigeraars zijn in de bijzon dere gevangenis te Scheveningen niet onbillijk behandeld. Het vraagstuk van vervoer van verdachten heeft de aan dacht van den minister. Een regeling be treffende Ket dragen van insignes door ambtenaren zal in het ambtenarenre glement worden opgenomen. De justitiebegrooting werd na re- en dupliek goedgekeurd. TWEEDE KAMER. Indische begrooting. Benoemd wordt in de vacature-Schok king tot lid van de gemengde commissie voor de stenografie de heer Snoek Hen- kemans. Hierna wordt de behandeling van de Indische begróoting voortgezet. Minister De Graaff zegt, dat men een overzicht van den toestand kan krij gen, als men de uitkomsten van 1931 vergelijkt met die van andere jaren. Vergeleken met de jaren 1925 tot 1929, is er een achteruitgang van de inkomsten met 43 pet. De Minister wees verder op den stijgenden salarislast, daar de laatste jaren het aantal ambtenaren met 25 pet. is gestegen. Voor louter pessi mistische beschouwingen is intusschen geen reden, omdat bij eenige verbetering van den wereldtoestand Indië zich vlug kan herstellen. De totale schuldenlast van Indië op 1 Januari 1933 zal 1400 mil- lioen gulden zijn, welk bedrag aanleiding moet geven tot een zeer voorzichtige financieele politiek, ook ten aanzien van kapitaalscredieten. Hij besprak voorts eenige onderwijs- belangen en zeide, dat op het bijzonder onderwijs niet méér zal worden bezui nigd dan op het openbaar onderwijs. Op defensie is reeds 20 millioen be zuinigd. Er moet echter een militair ap paraat blijven, dat voldoende is ter ver zekering van orde en rust. De motie moet hij ernstig ontraden. Hij betoogde voorts, dat de salariskor ting noodzakelijk was en een bezuini ging brengt van 17 millioen. De eerste motie-Kupers heeft geen beteekenis, om dat de korting van den aanvang af als tijdelijk bedoeld was. De Kamer dient beide moties te verwerpen. Inzake een nauwere economische sa menwerking is zooals bekend, overleg gaande met den gouverneur-generaal. In tegenstelling met den heer Joekes is de minister van meening, dat het college van gedelegeerden niet kan worden ge mist. Opheffing zou beteekenen een on toelaatbare stagnatie in de wetgeving. Hij gevoelt niets voor stopzetting van den luchtdienst, welks waarde men moeilijk in geld kan uitdrukken. In het rubbervraagstuk is binnenkort een be slissing te verwachten. Tot korting op de pensioenen zal slechts in het alleruiterste geval worden overgegaan. Een uitvoerrecht op aard olie is niet wenschelijk. De rechtspositie der Indische ambtenaren wordt door een commissie onderzocht. Bij de repliek diende de heer Cra mer (s.d.) een motie in om niet te kor ten op de lage salarissen. De vergadering werd verdaagd. WEGENFONDSBEGROOTING 1932, Aan de Memorie van Antwoord op 't V. V. der Eerste Kamer van de Wegen- fondsbegrooting 1932 ontleenen wij: Op enkele der eenige jaren geleden aangelegde asfaltwegen heeft bij het begin van een regenbui gevaar voor slip pen bestaan en op sommige plaatsen bestaat dit gevaar nog. Voor bestrijding door stroef maken van het oppervlak zijn de noodige maatregelen genomen 12-IlI-'32. Vrijdag hoogste lucht- temperatuur 3.0 °C (37 °F); laagste 5 °C 23 °F). Heden 9 h: 1% °C; 12 h: 1 °C. Geen regen of neerslag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 770 oaoo® 769 768 767 766 765 764 763 762 761 Wat de huiskamerbarometer zegt "Veranderlijk of" Wind Stormachtig Goed-Wederi De Bilt (per radio). De depressie in de Poolzee kwam naar het Zuiden en verdreef den hoogen druk geheel uit Scandinavië, Evenwel nam de hooge druk ten W. van Ierland toe en 'steeg de barometer regelmatig in het O. en Z.O. Terwijl over de Noordzee en Scan dinavië een krachtige strooming van luchtmassa's uit het Poolgebied zich naar het N.O. beweegt, transporteert de O. strooming van uit het binnenland van Europa nog steeds de continentale kou de over Duitschland en onze omgeving tot over de Noordzee en tot in het Ka naal, De depressie in het Z.W. is sta- tionnair. De depressie in het N. bracht neerslag op de Noordzee en verminder de de strengheid van de vorst in Scan dinavië. De scheiding van koude O. en minder koude W. winden zal zich nog iets naar het Z. verplaatsen, zoodat in het N. van het land de wind zal krim pen en de vorst doen afnemen. Hoogste barometerstand 769.4 mm te Malinhead, Blacksod en Holihead; laag ste 737.7 mm te Andanes. Verwachting tot Morgenavond: In het N. zwakke veranderlijke, later N. tot W, wind, toenemende bewolking, wellicht eenige neerslag en zachter, In het Zuiden matige tot zwakke O. tot N. wind, licht tot half bewolkt, droog weer, aanhoudende vorst. Zon op: 6 h 24; onder 17 h 58. Licht op: 1 8h 28. Maan op: 7 h 35. Zondag 13 Maart. Zon op: 6 h 21; on der 17 h 59. Licht op: 18 h 29. Maan op: 7 h 54; onder 24 h 11. E.K. 15 Maart. Hoog- en Laagwater ie Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Maart. Hoogwater. Laagwater. Za. 12 4.04 16.24 10.33 22.33 Zo. 13 4.35 16.59 11.03 23.07 Ma. 14 5.11 17.37 11.37 23.49 Di. 15 5.57 18.31 12.23 en bij de nieuwere asfaltwegen is de kans op slippen veel geringer. De bouw van de bruggen over de groo- te rivieren zal worden uitgevoerd in zoo snel tempo als de voorbereiding der werkzaamheden en de beschikbare gel den mogelijk toelaten. Aan den aanleg van den verbindings weg van Rotterdam naar Noord-Bra bant over de brug bij Barendrecht is het bezwaar verbonden, dat bij deze plaats de weg zou moeten gaan over een vaar weg voor zeeschepen en dat lange openingstijden van de brug zouden moe ten worden gevreesd. Reeds om deze reden kan deze richting moeilijk in aan merking komen. Deze zaak is zoo uitvoerig onderzocht, dat geen nieuwe gezichtspunten meer mogen worden verwacht. Voor het in stellen van een nieuw onderzoek schijnt dan ook geen aanleiding te bestaan. Van het feit, dat beperking van lint bebouwing wettelijke regeling behoeft, is de minister geheel overtuigd. Het ge vraagde advies van de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving mocht hij dezer dagen ontvangen. De minister zal niet nalaten het spoedig tot stand komen van zoodanige regeling, voor zoo-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1