Antwerpen en zijn verbinding met den Rijn m Met de Rijksveldwacht op Verkeersinspedie. TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN DONDERDAG 10 MAART 1932. No. 59. Prol. dr. J. Valckenier Suringar. ZEELAND. KERKNIEUWS. KUNST EN WETENSCHAP. door VII. Het door Nederland voor gestelde Eendrachtskanaal. België heeft zijn neutraliteitsplicht wel formeel afgelegd, maar heeft hier geen recht op zonder de goedkeuring van Nederland! En die neutraliteit is van groot belang voor Nederland. Zal België compensatie-waarborgen geven? Forten, eventueel tegen Nederland ge richt, en een Fransch-Belgisch militair akkoord! Toch heeft Nederland tot aan de Eer ste Kamer toe het Moerdijkkanaal aan vaard; de Eerste Kamer verwierp het, doch met een kleiner meerderheid, dan men voor zulk een belangrijk Neder- landsch belang had mogen verwachten. Hoe men toch aan de wenschen van Antwerpen naar een gemakkelijker vaarweg zou kunnen voldoen, zonder 't gevaar van een grenskruisend dus in ternationaal kanaal en zonder Rotter dam te veel van zijn natuurlijke voor- deelen te doen verliezen, dat heeft ing. E. van Konijnenburg aangetoond door een nieuwen vaarweg te projecteeren. Hij wil de vaart door de tusschenwate- ren ter wille van Antwerpen (dus ten nadeele van Rotterdam) verkorten door den omweg via het kanaal van Hans- weert enz. af te snijden en een kanaal te graven van Bath, door het afgedamde Kreekrak, naar Dintelsas (1). Dit ka naal heeft geen politieke bezwaren dan die van te groote goedgeefsheid, welke gewoonlijk tot verdere verlangens leidt; het blijft een Nederlandsch tusschenwa- ter dat niet in het Rijngebied uitmondt; en het heeft gelukkig voor Nederland het voordeel dat door dit kanaal de belangen van Noord-Brabant en Z. Vlaanderen bevorderd kunnen worden in Nederlandschen zin: West-Brabant krijgt een goede afwatering, de haven van Bergen op Zoom wordt met het diepe vaarwater aangesloten, Zeeuwsch-Vlaan deren en Noord-Brabant krijgen goede scheepvaartverbinding met Holland, met Gent en met de zee. En de ingenieurs v. Konijnenburg en Bongaerts hebben nog meer plannen, die beide provincies dus Nederland en bovendien ook Bel gië (o.a. Gent) ten goede komen, Nocrd- Brabant en Zeeuwsch-Vlaanderen heb ben belang bij een goede verbinding met Gent; Gent heeft Zeeuwsch-Vlaanderen als vóórhand. Maar een voorwaarde bij dit alles Is natuurlijk, dat de Wielingen, aan het uiteinde der Wester-Schelde, geheel of tenminste gedeeltelijk onder Nederland- sche souvereiniteit blijven. Helaas schijnt Minister Beelaerts ook hierbij het prin cipe te huldigen „alles aan België, ten koste van Nederland". (2). Het kanaal BathDintelsas ligt eigen lijk reeds oostelijker dan afgesproken was; het ligt in de tusschenwateren van thans maar niet in die van 1839. Het zal zeer duur zijn en is niet noo- dig voor België, slechts wenschelijk; het kanaal van Hansweert is goed, zooals nog onlangs in het Witboek is ver klaard; maar niet voor oorlogsschepen! Hoe beantwoorden de Belgen deze concessie en dezen verkorten vaarweg? De Minister van Landsverdediging, Dens, liet door zijn secretaris den hoofdredac- j teur van het Dagblad voor Noord-Bra bant weten (brief van 21 Nov, 1931), naar aanleiding van een vorig schrij ven: „nochtans volgt daaruit volstrekt niet dat de heer Minister Dens het Een- drachtskanaal-plan van ir, E. v. Konij nenburg goedkeurt. Wel integendeel; dit laatste plan werd door alle betrokken Antwerpensche middens steeds heftig bestreden." De Brusselsche correspondent van 't Alg. Hand. B. schreef (24 Nov. 1931) dat de Brusselsche „Standaard" constateert dat het Eendrachtskanaal „geen afdoen de verbetering van den bestaanden vaar weg zou meebrengen"; „deze heeft geen kans in België in aanmerking te worden genomen" enz. Lees i. p. v, België: Brus sel. Brussel zou, na accoordverklaring met een aangeboden vaarweg, verplicht zijn om de verbinding AlbertkanaalJu- lianakanaal te maken en dat kan in kor ten tijd gebeuren, terwijl het doortrek ken van het Albertkanaal naar Antwer pen nog vele jaren zal kosten. Nu is de verbinding van dit kanaal met het Julianakanaal van veel belang voor Luik, maar ook voor Rotterdam! Zoo lang het Albertkanaal niet gereed is, zou Rotterdam daardoor een belangrijk voordeel hebben van de verbinding met het Luikerland. Dit nu wordt tegenge houden door het afwijzen van een aan geboden Antwerpen-Rijnkanaal z.g. om dat het onvoldoende is. Met dit kanaal kan Brussel wachten totdat het Albert kanaal gereed is, vooral omdat Neder 1 land zoo goedgeefsch is om, onafhanke lijk van een nieuw kanaal, den bestaan- i den vaarweg zonder tegenprestatie te moderniseeren. Luik zal men op een cf andere wijze trachten zoet te houden. Niet alleen de Rijnmond, ook de Maas mond moet naar Antwerpen worden ver legd. 's Morgens acht uur togen we in het dienst-Fordje op pad: twee Rijks veldwachter-chauffeurs, en schrijver de zes. M'n metgezellen zijn in leeren motor jekkers gekleed; schneidige blauwe pet met zilveren Rijkswapen; als distinctief op den blauwen kraag, behalve het rang- aanduidende ééne knoopje, een rad als bij den militairen motordienst. Ze hebben een auto- en motorencursus gevolgd en met de daar opgedane theoretische ken nis, aangevuld en verstevigd door wat de praktijk hun leerde en deed zien, zijn ze experts geworden op het terrein, waar hun werk van opsporingsambtenaar de zen dag ligt. Dat is: het constateeren van eventueele zonden, begaan tegen de se dert 1 November 1927 in werking getre den Motor- en Rijwiel wet, het Motor en rijwielr e g 1 e m e n t, dat 30 April 1927 bij K. B. werd vastgesteld en op denzelfden datum als hiervoor genoemd in werking trad, en de ministerieële mo tor- en rijwiel beschikking van den 29 Aug. 1927, natuurlijk alles met inacht neming van de sedertdien aangebrachte veranderingen! Hoe dat in de praktijk toegaat, worde in het hier volgende gerelateerd. 1) „Van Bath naar 't Hellegat", zegt Seegers, met den nadruk op Hel! Maar in ieder geval wordt dit Hellegat door een strekdam uitstekend en veilig be vaarbaar gemaakt. 2) Volgens prof. Gerretson in het Utrechtsch Dagblad van 6 Febr. 1.1. heeft minister B. den Belgen niet alleen een pseudo-Moerdijkkanaal toegestaan, maar ook de opheffing der neutraliteit van België ende souvereiniteit over onze Wielingen! 't Was minister Karne- beek, in wiens voetsporen minister B. treedt, die uitriep: „Wie Wielingen zegt, zegt Schelde; wie Schelde zegt, zegt Zeeland; wie Zeeland zegt, zegt Neder land! En als contra-prestatie kan hoog stens opheffing van willekeurige bena- deelingsmaatregelen door België dienen. WALCHEREN. Gemeenteraad van Aagtekerke. AAGTEKERKE. In de Dinsdagmiddag gehouden vergadering van den gemeen teraad werd een voorschot verleend op de voor 1932 uit te keeren vergoeding ingev. art. 103 der L. O. wet 1920 aan de Diaconieschool 100 en aan de school vvoor 1. o, op Ger. grondslag 642,25. De vergoeding aan die scholen uit te keeren over 1930 werd resp. bepaald op 183,13 en 848,02. Besloten werd tot onderhandsche ver pachting van het recht tot het maaien van het gras op de nieuwe Begraaf plaats. B. en W. stellen voor ten behoeve van het onderhoud van den Kloosterweg Omstreeks half negen op den nieuwen Vlisingschen weg, liggen we in hinder laag Wat heel gemakkelijk is: we staan stil aan den kant van den weg; een „ge wone" auto valt immers toch niet op! Er zijn klachten gekomen, dat de naar Middelburg schoolwaarts peddelende jongensjeugd zich aan de tram vasthaakt en zich zoo mee laat sleepen. Dat is gevaarlijk en verboden, en dus zullen we trachten hier eenige jongelieden een ste- vigen opfrisscher te verschaffen. Daar komt de tram. Er rijden wel 'n paar opgeschoten jongens naast; ze trap pen wel als dollen meê, om hun kame raden op het achterbalcon bij te houden, maar vandaag „haken ze niet aan". Dat loopt dus goed af voor hen, en voor ditmaal. Maar de zekerheid, dat het wakend oog des gezags op hen gevestigd zal blijven, moge den knapen bewegen ook voortaan nimmer meer aan te ha ken. Niet alleen omdat het verboden, maar ook wijl 't gevaarlijk is! Na deze excursie gaan we naar het eigenlijke jachtterrein dat, in verband met den Goesschen marktdag, zich om deze stad uitstrekt. We zullen in hoofd zaak onze aandacht besteden aan het „ingeschreven zijn,, van vrachtauto's, het goed werken van de remmen en van de stuurinrichting. Even buiten Nieuwland komt de vrachtwagen K 9305 aangereden. Hij is niet voorz'en van de u allen welbeken de langwerpige, oranje-wit-blauw ge schilderde bordjes, Toch zal hij dat feite Arabische Heerscheressen, Onlangs heeft een jonge Arabische ge leerde een voordracht gehouden voor het Koninklijk Aziatisch Genootschap in Londen, die inderdaad van algemeen be lang mag heeten. Door het leven te schetsen van twee koninginnen, die in de middeleeuwen leefden, wilde hij bewijzen, dat het on der het bewind van den Islam niet aan krachtige en op den voorgrond tredende vrouwen heeft ontbroken. De opvatting toch, dat de Arabische vrouw van oudsher af steeds gesluierd was en een streng van de wereld afge sloten onvrij leven heeft gehad, komt niet met de geschiedenis van het land overeen. Hij schetst daarna het leven van ko ningin Asma, die in het midden der elf de eeuw aan de zijde van haar gemaal, koning Ali, een groot aandeel had in het bestuur van het land. Zij deelde met hem alle koninklijke eer en voordrachten en droeg de gehee- le verantwoordelijkheid der regeering, wanneer de koning ten strijde trok. De dichters verheerlijkten haar in hun ne verzen en algemeen werd zij geroemd als een krachtige persoonlijkheid, die daarbij tevens oog en oor had voor de nooden van het volk, verder was zij let terkundig zeer begaaft en gevoelde zij zeer veel voor de kunst in het algemeen. De geschiedenis vermeldt ook nog, dat Asma bij den intocht van den koning zijn zegevierende legerscharen ongesluierd aan het venster kwam om hen te be groeten. In verstandig vooruitzien en denken de aan de toekomst van de dynastie, liet zij haren zoon huwen met Saiydan, wier buitengewone goede eigenschappen zij kende. Nadat haar gemaal op den troon was gekomen, begon ook deze een rol te spelen, die haar meer en meer in beslag nam, vooral toen de koning na meer dere veldslagen lichamelijk geknakt, zich uit de staatszaken terugtrok om in een weer 40 m grind en 40 voer schelpen aan te schaffen. De heer M o e n s acht dit te veel en meent dat met minder grind volstaan kan worden; de heer Wisse zegt, dat de weg thans in goeden staat verkeert, de voorzit ter dringt er op aan om weer dezelfde hoeveelheid aan te schaffen om den weg goed te kunnen onderhouden. Het voor stel van B. en W. wordt daarna aange nomen. Van het Bestuur van den Chr. Bestu renbond te Middelburg is een verzoek ingekomen om te besluiten dat de ge meente zal toetreden, tot de regeling vervat in het Werkloosbesluit 1917. Een dergelijk verzoek is reeds meer behandeld, maar afgewezen, destijds wa ren echter geen leden eener werkloo- zenkas in deze gemeente. Daar thans eenige landarbeiders lid zijn geworden van den Bond van Chr. Landarbeiders is het voor deze leden van belang, dat de gemeente tot die regeling toetreedt. Spr. stelde uitvoerig de voordeelen van deze toetreding in het licht. De heer M o e n s acht het een groot bezwaar dat ook ongehuwden geholpen worden waartegenover de voorzitter op merkt dat geen enkele regeling zoo is te maken dat zij ieder voldoet. De heer Wisse heeft principieele bezwaren tegen werkloosheidverze- lijk wel moeten voeren, want de artt, 43 en volgenden van het motor- en rij wielreglement verbieden het rijden over een weg als deze, indien zulk een vrachtauto niet is ingeschreven en de belasting van eenig wiel meer dan 1200 kg bedraagt. Teneinde dat vast te stel len wordt de wagen op twee dubbel- wigvormige blokken gereden, de voor ste massief, de achterste voorzien van een ingenieus meetwerktuig. De wiel- belastting blijkt, volgens dezen „Loado- meter" 1850 kg te bedragen! Aangezien reeds lang waarschuwend ter zake werd opgetreden, volgt nu een bekeuring, maar tevens de moderne en goede opvatting van de politie-taak wordt de man geholpen aan de noo- d'ge formulieren, die hem het noodza kelijke inschrijvingsbiljet zullen bezor gen; onze geleiders vullen het zelfs, voor zoover mogelijk, voor hem in. En vergeten niet te noteeren, dat de chauffeur, die den wagen al geruimen tijd reed, zegt van niets te weten; wat die oranje-wit-blauwe bordjes op ande re wagens beteekenden, daarvoor heeft hij zich nog nimmer het hoofd gebroken. Nu zal hij zelf dra met zoo n mooi bordje rijden! Verder op den weg, omstreeks den Sloedam, komt ons een dampende, zweetende, kuchende, hoestende en proestende Ford-vrachtwagen achterop: K 6222, De remmen zijn in orde, en dat de achteruitkijkspiegel door een jute zak aan het gezicht onttrokken is afgelegen deel van het land zijn resi dentie te vestigen. De eisch, dat zij het afgezonderde leven van den koning zou deelen, wees de koningin in het belang van het land kort en bondig af en be sloot de teugels van de regeering zelf in de hand te nemen. Zeer zeker was dit geen gemakkelijke taak, daar zij, zooals valt te begrijpen, zeer vele te genstanders had, die meenden aanspraak op den troon te moeten maken en tegen wie zij gedurende haar gansche leven een verbitterde strijd had te voeren. Zij wist echter de toewijding van het volk te winnen. En uit hun midden koos zij hare trouwe ministers en verdere ambtenaren. Na den dood van den koning dongen de hoogste waardigheidsbekleeders van het rijk naar de hand van Saiydah, die evenwel hare vrijheid te zeer liefhad om deze prijs te geven. Met diplomatieken list en met veel takt, sloeg zij deze aan zoeken dan ook af. Zelfs die, waarbij men het aanzoek met wapengeweld meende meer kracht te moeten bijzetten. Ook in het latere verloop van hare regeering moest koningin Saiydah op nieuw den strijd aanbinden. Een in den oorlog populair en machtig geworden veldheer smeedde een kom. plot tegen de ouder wordende vorstin, terwijl hij haar zwakzinnig noemde en onmachtig om het staatsbewind te voe ren. Hij hoopte haar nu met geweld van den troon te kunnen stooten. Saiydah was echter altijd nog krach, tig en wist de muiters in bedwang te houden en de lasterpraatjes onwaar te maken. Het gelukte haar zelfs onder hare vroegere tegenstanders vrienden te vin den, die voor haar streden, om het haar aangedane onrecht en leed te wreken, waardoor zij als zegevierende partij naar voren kwam. In het jaar 1138 stierf zij op 76-jarigen leeftijd als machtige en onbetwiste al- leenheerscheres van Yemen, dat zij ver staan heeft voor hare zonen te behou den. kering op zichzelf maar bovendien acht hij het verkeerd ingezien de Armbestu ren hier voorbij te gaan. De heer Kodde meent, dat de aan sluiting bij de werkloosheidsverzeke ring sommigen er van terug zal houden werk te zoeken, welke opvatting de Voorzitter bestrijdt. De heer W. de Visser heeft prin cipieele bezwaren, zoowel als feitelijke bezwaren, evengoed als dit jaar kan ook het volgende jaar, wanneer dit noodig mocht zijn, weer werk worden gezocht voor de werkloozen. Ook de heeren C. de Visser en Corré en P. de Visser ver klaren zich tegen aansluiting, waarna met algemeene 6temmen wordt beslo ten niet toe te treden tot de regeling voornoemd. Een beslissing omtrent een aanslui ting aan een inrichting voor het verple gen van besmettelijke zieken wordt nog niet genomen. De rekening van den Vleeschkeuringsdienst in den kring Oost kapelle iwordt goedgekeurd. Met een schrijven door de daartoe benoemde commissie gericht aan Ged. Staten in zake de, in de gemeente Middelburg voorgnomen heffing van invoerkeu- ringsrechfen werd algemeene instem ming betuigd. De werkverschaffing werd besproken en de kwestie of daarmede nog eenigen tijd zou worden doorgegaan. B. en W. werden gemachtigd om in dezen in ver- oand met de omstandigheden een be slissing te nemen. De heer Corré vroeg daarna inlich tingen over het plaatsen van een af scheiding op een pas gedempte sloot, De heer Kodde achtte de tegen woordige regeling van het maaien van de oude begraafplaats zeer onvoldoen de; hij zag liever dat de gemeente dit gras liet maaien en den grafdelver scha deloos stelde door hem gras aan den weg OostkapelleWestkapelle te ge ven. Met 4 tegen 3 stemmen, die van de wethouders en den heer C. de Visser werd daartoe besloten. ST. LAURENS. Dinsdagavond verga derde de afdeeling der Vereeniging tof Chr. verzorging van zenuw- en zielszie ken „Vrede-rust" in de consistorie der Ned. Herv. kerk. i j Uit het jaarverslag Van den secre taris bleek, dat het ledental vrijwel ge lijk blijft en thans 67 bedraagt. De penningmeester deelde méde, dat aan de kas van de stichting f80.50 werd afgedragen. Tot bestuurslid werd herkozen de heep Joh. Vader en gekozen in de va.catu;re van den heer L. Melse, de hecïr J. Boon. Naar aanleiding van een desbetref fende bespreking werd besloten het hoofdbestuur te verzoeken op de agen da van de volgende vergadering te plaat sen: „Bespreking van het al' of niet wenschelijike van het vergaderen op de stichting". Voor het houden van een spreekbeurt in de miaand October zal naar toerbeurt een predikant der Gar. gemeente worden uitgenoodigd. Gerei, Kerk, Ds. C. W. Keur te Oudewater, yroe- ger te Heinkenszand, heeft het beroep naar Scheveningen (5e pred. plaats) aangenomen. nu ja, 't is koud weer en de chauffeur zit liefst uit den winden als hij den jute-zak optilt, dan kan-ie nog in den spiegel zien, en dus, enfin vooruit maar, rijd maar door. Breed-uit achter het stuur gezeten zoemt ons even voor 's Heer Arends- kerke de fraaie lichtblauwe wagen van K 3702 voorbij.... daar is geen aardig heid aan de remmen te controleeren, dat klopt wel, als regel. Toch worden zulke „mooie" wagens ook wel eens aange houden, want ook daar zijn verrassingen mogelijk, zoo vertelt een mijner tocht- genooten. Net buiten Goes treffen we K 8044, met mais en kunstkorrels geladen. Z'n zwaarste wielbelasting is 1250 a 1300 kg en hier kan met een formulier en een waarschuwing volstaan worden. „Ik wist er niets van", zoo zegt de bestuurder, „Als je er nu eens wat van in de krant las!".... Hij kon weinig bevroeden, dat aan dien wensch zoo spoedig gehoor gegeven zou worden, Op den Postweg vatten we nu post. Uche-uche-uche-uche.komt daar op hooge beenen een keurig onderhou den Fordje van 't jaar zooveel aanhup pelen; achter het stuur van K 858 zit een vriendelijk, grijsgebaard oud heer tje. Z'n. remmen zijn echter puik in orde: de remsporen zijn kort maar krachtig op het geasfalteerde deel van den klin kerweg. Tevreden en trotsch op z'n oud maar hecht en nog wèl-doortimmerd Ford-beestje tuft de rijder verder. De Vlinderco Ford-truck die nu aan K i De Bredasche Courant opgeheven. Naar „De Grondwet" verneemt, zal de uitgave van „De Bredasche Courant", li beraal dagblad, te Breda, met ingang van 1 Juni a.s. worden gestaakt. Het blad werd in 1791 opgericht en bestond dus reeds bijna 142 jaar, Wij ontvingen een exemplaar van de reclameplaat voor de eerlang weer te houden Utrechtsche Jaarbeurs. De plaat is het bekroonde ontwerp van een prijsvraag, uitgeschreven door de Mid delbare Kunstnijverheidsschool te Maas tricht; het bekroonde ontwerp is van den heer M. A. C. Zeguers. Het is een voudig, maar goed, Bij Em. Querido's Uitgevers Mij. te Amsterdam zullen binnenkort ver schijnen: „Een verdoolde", roman van A. M. de Jong; „De Hoorn schalt" ro man van Antoon Thiry, zijnde het eerste boek van den cyclus „Vlaanderen", „Huwelijk" een bundel novellen door Eva Raedt!de Canter; „Liederen van den Zelfkant" door Willem van Iepen- dael, met een voorwoord van A. M. de Jong. Vervolgens „In het Verloren Pa radijs" een reisverhaal door Andreas Latzko, vertaald door P. van Dillen; „Het Kapitalisme en het Socialisme na den Wereldoorlog", Deel I; „Goede en verkeerde Rationalisatie" door Otto komt heeft achter 15501600 kg wiel belasting en is niet ingeschreven: op de bon en een gele kaart. Na weer een oude rammelende maar steeds r ij d e n d e! Ford vracht wagen komt de Essex Super Six K 7165 aansuizen; een keurige wagen en toch: de remmen werken niet, zooals de wet eischt, onafhankelijk van elkaar! N 22414 heeft een lading konijnen en duiven dat legt geen gewicht in de schaal. De K 10004, een 2 y« tons wagen met graan, heeft 1400 kg op 't achter wiel; hij krijgt een waarschuwing, G 68595, een Noord-Hollander, van een si- garettenfabriek, heeft z'n remmen keu rig in orde Daar komt K 7691, met kippen bela den, aan. Z'n remmen schijnen niet vol doende, op 't eerste gezicht. „Ze zijn pas door een vakman nage zien en bijgesteld", zegt de bestuurder, „Goed, dan zullen we ze eens op de proef stellen," Een der rijksveldwachters neemt plaats naast den bestuurder van het vehikel; onze Ford rijdt vóór, nauw keurig op 20 km/h gehouden, „Bij dat paaltje remmen", zegt de controleur. Knars, kniers, pie-ie-ie-pstil staal de wagen. Nu wordt de afstand gemeten. Twee meter gaat er af voor „apperceptietijd", om een psychotechnischen term te ge bruiken. Dan blijkt op de handrem de afstand tot het Stilstandpunt 17>£ m te bedragen veel te veel. Er zijn steden waar bij 9 m al btkeurjng volgt!

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 5