IJromnciale J5e emus die EDDE I ff VLOED No. 59. Twee Bladen. DONDERDAG 10 MAART 19 32. Eerste Blad. 175e Jaargang, IN ONZE BINNENLAND. I$T3T TB? *9 Y6H9T JZffl Stormachtig_ T Besfendit ^MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel meer 30 cent, In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra, Bewijsnummer 5 cent, MlI STATEN-GENERAAL. ÏERSTE KAMER. Arbeid, Handel en Nijverheid. Aan de orde is de begrooting van ar beid, handel en nijverheid. De heer Heerkens Thyssen (r.- k.) bepleit versobering van de admi nistratiekosten bij de Rijksverzekerings bank. De heer Gelderman (lib.) hoopt, dat de minister een algemeene daling van het prijzenniveau zal bevorderen om de concurrentiemogelijkheden voor de industrie te vergrooten. De heer Serrarens (r.k.) verdedigt de koopkrachttheorie, welke z.i. haar bewijs vindt in de geweldige productie stijging en productie-mogelijkheden. Het is hem een raadsel, hoe een internatio nale loondaling den afzet van producten zou kunnen bevorderen. Spr, wijst op de resultaten bij Ford, Filene en Bata. De regeering late zich niet voor het wa gentje der algemene loonsverlaging spannen. De heer W i b a u t (s.d.) vroeg, of bouwcredieten ook aan de gemeenten en woningbouwvereenigingen zullen worden verléend. De heer D a n z (s.d.) bepleitte verbe tering van steun aan werkloozenkassen, die door langdurige crisis in moeilijk heden zijn geraakt. Voorts dient z.i. de beperking van den arbeidsduur alle bedrijven te omvatten. De heer Koster (lib.) juichte het toe, dat de verlaging van de productie kosten zal worden bevorderd. Hij be streed protectionistische maatregelen en de sterke Contingenteering, die de eoncurrentie-mogelijkheid van onze in dustrie verzwakt. Een loonpeil,, dat uitgaat boven _de loonen in de omringende landen, kan op den duur niet worden gehandhaafd. Mevrouw Pothui sS m i t (s.d.) wenschte maatregelen in het belang van de arbeiderskinderen in de veenkolo niën. De heer Van Embden (v.d.) be pleitte wettelijke bescherming van land verhuizers, van de huisindustrie, en van de veiligheid in de bedrijven. De heer Polak (s.d.) wenschte al gemeene wettelijke werkloosheidsverze kering, op den grondslag van het prae- advies van den heer Keesing, Verder bepleitte hij maatregelen tot bescherming van Nederlandsche in dustrie tegen de bevoorrechte buiten- landsche concurrentie. Minister V erschuur antwoordde den heer Koster,.dat bij de contingen- teering met allerlei factoren rekening moef worden gehouden, zooals exorbi tante voorraden en groote prijsdaling. BSema voortzetting. TWEEDE KAMER. Verhooging accijnzen. Hef fing invoerrecht op Zuidvruch ten. Indische begrooting. ©e interpellatie-Wijnkoop over eeni- ge aaken van buitenlandsche politiek Dp wien? antwoordde het meisje, act aoofd oplichtend, om des te beter d* groene vaas met haar geurigen last te z»en. Td10e zou dc weten op wien? snauw de *9, wetend, dat zij verwachtte, dat «eggen zou: Dien jongen deugniet, Eric Aims- bury Zie je niet dat ik probeer te le ze* 1 verontschuldigde hij zich. zwaaide boos met zijn courant en en sloeg er mee op de leuning van zijn stoel. Maar het is juist zoo'n aardig liedje, vader, en ik zing het zoo graatf. Nu, ik vind het niet mooi! Houd er dus als het je belieft mee op! S*id zuchtte met opzet diep en keek *aar het weerspannige haar van sir Peter, Zij had haar vader iets te zeggen 7~ iet« nogal moeilijks en een lied je ^d haar de beste manier toege schenen om niet te voldoen aan zijn verzoek om stilte. Zij zette nog een Mo«» in de vaas en begon weer te zimge». met betrekking tot Sjanghai wordt toe gestaan; ze zal op een nader te bepa len dag gehouden wo.rden. Bij het wetsontwerp tot verhooging van enkele accijnzen en tot heffing van een invoerrecht op zuidvruchten wordt het amendement-Ter Laan (invoerrecht op zuidvruchten vervalt) verworpen met 53 tegen 28 stemmen. Het amendement-Ter Laan (verhoo ging van den suikeraccijns vervalt) wordt verworpen met 58 tegen 22 stemmen. Het amendement-Bierema (verhooging van den wijnaccijns vervalt) wordt ver worpen met 73 tegen 7 stemmen. De heer T e r L a a n (s. d.) trok in zijn amendement op artikel 9 om den siga- rettenaccijns niet te verhoogen. Artikel 9 (verhooging van den siga- rettenaccijns) werd aangenomen met 60 tegen 21 stemmen. Het ontwerp werd aangenomen met 60 tegen 21 stemmen. m Hierna werd voortgezet de behande ling van de Indische begrooting. De heer Kortenhorst (r.-k.) be toogde dat het stelsel van meestbegun- stiging meer en meer plaats maakt voor dat van preferentie. Wij moeten dien weg volgen om passiviteit van onze be talingsbalans en daarmee het gevaar voor inflatie te voorkomen. De minister stelle een constructief plan vast. Hij acht het na den val van de Japan- sche yen van belang, dat de Nederland sche industrie niet van de markt in In- dië verdwijnt. Hier is ook het gevaar voor een monopolie aanwezig. De heer J o e k e s (v.-d.) bepleitte het geven van meer verantwoordelijkheid aan de hoofden der departementen. Hij betoogde, dat het tekort niet te wijten is aan een lichtzinnige financieele poli tiek, Alleen is de aanpassing wat lang zaam gegaan. Het is echter noodzakelijk binnen esnige jaren een sluitende be grooting te krijgen. Voorts hield hij een pleidooi voor bezuiniging op de defen sieuitgaven; een korting van 10 pet. op de salarissen acht hij niet te veel. Het vrijhandelbeginsel moet niet opgegeven worden. Er moeten commissies ingesteld worden in de rubberindustrie ter rege ling der productie. Tenslotte oefende hij critiek op de persordonnantie, waarbij overheid rechter is in eigen zaak. De heer Eerdmans (lib.) achtte meer stabiliteit in de bestuursvoering en een sluitend budget noodig. Het gezag moet sterk blijven in het belang van rust en orde. De regeering pare tact aan ge zag vooral in deze moeilijke tijden. Heden voortzetting. Beschermingiegengriep, keelontsteking en verkoudheden Bi] apotheken en (Ingez. Med.) Sir Peter verdroeg het bijna een mi nuut, toen werd hij driftig. Om Godswil, houd op! beval hij, zich omwendend in zijn stoel en zijn lip pen staken strijdvaardig vooruit. Enid keek hem vriendelijk aan. Uw manieren worden er niet beter op, vader, zei ze glimlachend. Jouw stem ook niet, lieve, ant woordde hij scherp. Hoe kan je ver wachten dat ik mijn gedachten bij el kaar houd terwijl jij voortgaat met dat eeuwige: da-da-deda? Hij probeerde iets van de melodie te neuriën en Enid glimlachte aanmoedi gend. Heb ik niet genoeg zorgen zonder dat ik in mijn onderbewustzijn passen de woorden moet zoeken bij zoo'n on wijs deuntje? Ik ik dacht, dat U eigenlijk niet menschelijk genoeg was, om zooiets te probeeren, vader, lokte zij hem uit. Sir Peter keek haar onderzoekend aan. Misschien niet, gaf hij koel toe. Enid liet hear vader zich weer ver diepen in de marktberichten, totdat zij veronderstellen kon dat hij haar te genwoordigheid vergeten had, toen vroeg zij kalm: En wat waren Uw woorden, va derlief? „Love, by wayward breezes tast, Daar zijn vreugden, geurloos, [kleurloos, Die de knoppen nooit ontsluiten, Koud gelijk het ijsgebloemte, 's Winters vriezende op uw ruiten. DE REIS VAN MINISTER DECKERS, In een onderhoud dat minister Dec kers heeft toegestaan aan een redacteur van het Ned. Correspondentiebureau, is hem o.a. gevraagd, hoe het thans met den derden kruiser staat. De minister sprak de bewering tegen, dat hij alleen of in hoofdzaak voor deze kwestie naar Indië zou zijn gegaan, doch daar er uit de Kamer aan de egeering vragen over deze aangelegenheid zijn gesteld, acht hij 't minder correct, daar thans reeds mededeelingen over te doen. De vraag naar den algemeenen toe stand beantwoordde de minister: „Daar kan ik eigenlijk moeilijk iets over zeggen. Wanneer ik zeg: Indië komt er wel weer 'boven op, dan wordt mij verweten, dat ik na een bezoek van drie weken daar niets van weten kan. En als ik een meer pessimistischen in druk gekregen had, dan beweert men natuurlijk dat zoo n kort verblijf geen grond kan zijn om zoo donker de toe komst in te zien. Maar uit besprekingen welke ik met particulieren, ook uit de industrie, heb geveerd, heb ik sterk ge voeld, dat de oeconomische omstandig heden zeer moeilijk zijn. Men heeft zich zeer veel moeite gegeven mij er van te doordringen voor zoover ik dit nog niet wist -dat het in Indië verschrik kelijk slecht is. Maar daarnaast stonden weer anderen, die vol vertrouwen wa ren, dat er binnen bekeren tijd verbete ring zal komen. In het algemeen bewaart men wel zijn optimisme." DE ONDERWIJSBEGROOTING. Aan de Memorie van Antwoord op het V. V. der Eerste Kamer, wordt ontleend, dat de minister voorshands meent dat het treffen van maatregelen tot kunst matige beperking van het aantal studen ten geen aanbeveling zou verdienen. Maatregelen tegen buitensporigheden bij het groenloopen zou de minister al leen noodig achten, wanneer hem dien aangaande klachten hadden bereikt, die ingrijpen van overheidswege zouden mo- tiveeren. Aangezien juist in $e laatste jaren geen klachten meer zijn vernomen, schijnt er thans geen grond te bestaan om speciale maatregelen te overwegen. Nieuwe subsidiën ten behoeve van scholen voor voorbereidend hooger en middelbaar onderwijs kunnen met het oog op den toestand van 's lands mid delen voorshands niet in uitzicht wor den gesteld. De pogingen die van verschillende kanten worden aangewend om steun t© verleenen aan noodlijdende schilders en andere kunstenaars, hebben *s ministers sympathie. Hoewel niet bedoeld als te gemoetkoming in de moeilijkheden van Leave than me and all is lost.1) Zij vouwde haar handen samen, en staarde met voorgewende verrukking naar het electrische licht. Sir Peter wierp zijn courant boos op zijde. Nog al onzinnig van de wijs, bromde hij. Ik denk, vaderlief, ging Enid voort, terwijl zij met haar vingers door zijn weerspannig haar streek, dat u had. „Up go shares and so they ought, When sir Peter Brace has bought!2) Zij lachte even en voegde er bij: Ik vind het nog al knap bedacht, U ook niet? Neen! antwoordde sir Peter beslistt haar hand van zijn haar afschuddend. —i Wees verstandig, Enid. Aandeelen, die naar boven gaan? Hij reikte haar de courant, die hij ter zijde gegooid had en hield haar die voor de oogen. Kijk eens! zei hij boos. Iedere onderneming, waarbij ik betrokken ben, schijnt mis te gaan! Kijk eens naar de Tangarirko- len! Beneden pari! Dat is nooit voorge komen! En kijk eens naar de boter.... Enid keek onverschillig, maar zij ver x) Liefde, door tegenwind geschokt. Als gij mij verlaat, is alles verloren. 2) De aandeelen stijgen, zooals behoort, Als sir Peter Brace er van gekocht heeft. dezen tijd, sluit zich hierbij aan het van rijkswege geven van opdrachten aan beeldende kunstenaars, waarvoor de mi nister onlangs een commissie in het le ven geroepen heeft, die hem van advies zal dienen bij het besteden der hiervoor beschikbare rijksgelden. TEGEN EEN PSEUDO— MOERMJKKANAAL. In Rotterdam heeft een aantal man nen van verschillende politieke richtingen zich vereenigd tot een comité, om eene adresbeweging tegen een eventueel pseu- do-Moerdijkkanaal te organiseeren. Zij hebben het volgende adres tot den ministerraad ontworpen: Excellenties, Ondergeteekenden, allen Nederland sche staatsburgers, van oordeel, dat het ten zeerste gewenscht is de betrekkingen met België op vriendschap pelijke en voor beide landen bevredi gende wijze te regelen; dat onze Regeering aan de billijke verlangens van België voor verbetering der bestaande waterwegen behoort te gemoet te komen; dat echter de wensch om de goede verstandhouding met onzen nabuurstaat te vestigen en in stand te houden niet mag leiden tot het toestaan van conses- sies, die de levensbelangen van ons land ernstig zouden schaden; dat het tot stand komen van een ka naal waardoor de haven van Antwer pen practisch zou komen te behooren tot het stroomgebied van den Rijn een onberekenbare schade zou toebrengen aan onze nationale havens en dienten gevolge aan de welvaart van ons gehee- le land; dat een vermindering van welvaart niet alleen de uitvoering en toepassing der sociale wetten in gevaar zal bren gen, doch tevens een verlaging van het levenspeil van het Nederlandsche volk tengevolge zal hebben dat van Nederland dit offer niet ge vergd mag worden en dat België niet op rechtvaardige gronden van ons kan eischen een dergelijke kunstmatige be voordeeling van zijn haven, die toch door haar natuurlijke ligging en achter stand reeds in een zooveel gunstiger positie is dan de Nederlandsche havens; dat daarom een zoodanig kanaal ge heel en al in strijd zou zijn met het be lang van ons land en dat geen overwe gingen van internationale politiek kun nen opwegen tegen de ontzaglijke na- deelen, die dit kanaal voor ons land zou medebrengen verzoeken Uwe Excellenties met den meesten aandrang bij de onderhandelin gen met België met het bovenstaande ten volle rekening te houden en onder geen beding er in toe te stemmen, dat een zoodanig kanaal door ons grondge bied gegraven zou worden. Het comité hier te Rotterdam bestaat uit de volgende heeren: J. Brautigam, Mr. F. J. Brevet, H. Diemer, E. J. H. M. Driebeek, N. Dyken Sluijters, R. Gransberg, jhr. H. A. Gras- winckel, mr. H. van Haeringen, W. H. Hudig, J. Hudig, A. Kievit, .0 van Lede, J. B. J, Ratté, A. Reyers, W. Ruys Bzn„ J. v. d. Sluis, W. Strijbis Pzn. loor haar overmoedige houding, en sprak ernstig. Beteekent dat, rat U geld verliest, vader? vroeg zij. Beteekent dat, dat u geld verliest, geld verlies antwoordde hij boos, ach ter in zijn stoel zakkend. Enid keek hem ernstig aan, want zij was op het punt om te zeggen, wat zij al lang had willen zeggen, en nu de ge legenheid om het te zeggen, zich eindelijk voordeed vond zij wat moeilijk de woor den te vinden. Ik ben blij het te hooren, vader, zei ze eindelijk op zachten onverschilli gen toon. U krijgt het te gemakkelijk en het bezorgt u een geestelijke indi gestie, En is het niet wat vreemd, dat een man met Uw geroemde beginselen zich vernedert tot woeker? Sir Peter ging langzaam in stomme verbazing rechtop zitten en lichtte zijn hoofd op alsof hij iniet goed hoorde. Toen herinnerde hij zich andere gele genheden, waarbij Ènia vreemde idee- en omtrent geldzaken had verkondigd, en hij kreeg weer macht tot spreken. Woeker? herhaalde hij op gedwon gen toon. Mijn beste kind, een geld schieter is niet noodzakelijk een woeke raar. En, wat onbetamelijkheid aangaat, geloof ik, dat zelfs woeker in de gege ven omstandigheden gerechtvaar digd zou zijn. Het huis Brace is niet an- 10-III-'32: Woensdag hoogste lucht temperatuur 4,6 °C; (40 °F); laagste 0 °C (32 °F). Heden 9 h: °C; 12 h: 3% °C. 1.1 mm regen. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 763 ©®®®c©©762 ea®®®®e©® 761 •••o®a760 759 Wat de huiskamerbarometer zegt: Zware Storm' "Zeer Schoon] De Bilt (per radio). De depressie in het O. trekt verder weg en verdwijnt naar de binnenlanden van Rusland. De hooge druk in het N. O. breidde zich verder naar het Z. uit en omvat een on diepe depressiekern op de Noordzee. De windsnelheid nam sterk af. Behalve aan de Riviera heerscht in geheel Euro pa vorst. Het overgangsgebied tusschen de koude N. O. strooming en een war me W. strooming wordt thans aan de Riviera gevonden. In de Poolzee ver schijnt een nieuwe depressie, die wel licht over eenige dagen zijn invloed in onze omgeving zal doen gevoelen. Voor- loopig zal echter het koude weer, met nu en dan sneeuw en des nachts wellicht matige vorst, aanhouden. Hoogste barometerstand 773,8 mm te Abisko; laagste 754.7 mm te Marseille. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke veranderlijke wind, zwaar be wolkt tot betrokken, tijdelijk sneeuw, lichte tot matige vorst des nachts, over dag temperatuur om het vriespunt. Zon op: 6 h 28; onder 17 h 54. Liekt op: 18 h 24. Maan op: 7 h 12; onder: 21 h 43. E.K.: 15 Maart. Hoog- en Laag water te Vlissingea. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. tater. (S springtij). Maart. Hoogwater. Laagwater. Do. 10 3.02 15.22 9.38 21.38 Vr. 11 3.33 15.53 10.06 22.04 Za. 12 4.04 16.24 10.33 22.33 Zo. 13 4.35 16.59 11.03 23.07 Hedenmorgen veytrok het "post vliegtuig de Raaf van Schiphol' «aar Batavia. Steunt bij gelijken prijs en kwaliteit DE NEDERLANDSCHE INDUSTRIE. Gij dient daarmede Uw land En ge bestrijdt de werkloosheid. ders dan door woeker ten gronde ge richt, en zoo zijn grootheid door woe ker hersteld kan worden.... Hij brak af en maakte een afweren de beweging. Maar er is geen sprake van woe ker! snauwde hij. Redelijke en gewone interest, ja. Woeker, neen. Maar er is nog de kwestie van den geldschieter, vader. Zulk een bezigheid. Wat is een bank anders dan een 'geldschietersinstelling, Enid? Bankier: zijn is een fatsoenlijk ambt, nietwaar? En als een bank een fatsoenlijke instel ling is, waarom zou de B.F.I. dan als minder fatsoenlijk beschouwd worden? Zij vervullen beide dezelfde functies. Een bank wordt volgens strenge beginselen bestuurd.... Sir Peter zette zulke buitengewoon groote oogen dat Enid bang was, dat hij zich kwaad zou doen, en zij deed on willekeurig een stap achteruit. I En wordt de B.F.I. dat dan. niet? vroeg sir Peter met half verstikte stem. Wordt de B.F.I. dat niet? Een oogenblik keek hij zijn dochter aan, alsof hij van plan was zich op haar te werpen en haar te dooden; toen spande hij zich in tot hij zijn gewone uiterlijk weer gekregen had en zonk vermoeid in zijn stoel tterug. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1