iPrauinciale iSeeuuigrhe ASFALT-WEGEN ÉBBÉ ff VLOËD No, 58. Twee Bladen. WOENSDAG 9 MAART 193 2. Eerste Blad. IN ONZE STATEN-GENERAAL. Draagt Helder's Brillen. BINNENLAND. 175e Jaargang. ZEELAND. Kort Zeeuwsch Nieuws. Economische wegen I$t3T T6Y ?9ï ?6H9T Stormachtig ^Bestendig fTNeet» e\«\J* ^9el°P<ii KERKNIEUWS. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg T elefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. lUBUllHAMIIWBWIIWf If EERSTE KAMER. Binnenlandsche Zaken en Landbouw. Voortgegaan werd met de behandeling der begrooting van Binnenlandsche Za ken en Landbouw. Vooral landbouw. De heer Westerdijk (v.d.) vindt hulp aan den landbouw in dezen tijd een kwestie van recht. Want het voordeel voor de consumenten in 1931 van een paar honderd millioen gulden, door ds prijsdaling genoten, geschiedde ten koste der productenten. De heer Heerkens T h y s s e n (r.k.) bepleitte bevordering van werkverschaffing en werkverrui ming; de heer Polak (s.d.) samenvoe ging van kleine gemeenten; veel natuur schoon zou in het Gooi gespaard zijn, als daar niet 6 a 7 gemeenten op eigen gelegenheid aan 't uitbreiden waren ge gaan. Verder vroeg hij maatregelen in het belang van jeugdige werkloozen; de heer De Bruyn (r.k.) bepleitte ver betering van werkloozen bij de werk verschaffing, in het bijzonder voor de arbeiders uit handel en industrie. De heer R u g g e (s.d.) wenscht maatrege len in het belang van kleine pachters. Ook de heer W i b a u t sloot zich aan bij den aandrang tot verbetering der werkloozenzorg. En de heer N i v a r d (r.k.) wilde uitbreiding van regeerings- steun tot alle werkloozenkassen. De heer F o c k (lib.) wees er op, dat door samenvoeging van kleinere ge meenten tot grootere 234 millioen zou kunnen worden bespaard. Hij beveelt deze zaak aan in de aandacht van de regeering en van de provinciale bestu ren. In zijn antwoord zeide minister R u y s de Beerenbrouck, dat inderdaad in het belang van de bescherming van natuurschoon in het Gooi waakzaamheid voor de Regeering is geboden. Hij wees op het verzet tegen annexatie, dat zich telkens in die gemeenten openbaart, wier opheffing wordt voorgesteld. Bij de werkverschaffingen moet men niet alleen z'n gevoel, maar ook z'n ver stand laten gelden. De loonen en voor waarden mogen niet op zoodanig peil komen, dat de drang om naar het vrije bedrijf terug te keeren, zou worden weg genomen. Overigens erkende hij dat rechtszekerheid ook voor de tewerkge- stelden moet bestaan en dat aan gerecht vaardigde verlangens dient te worden te gemoet gekomen. In het belang van den landbouw moet inderdaad nog het een en ander worden gedaan, doch in verband met den toe stand van allerlei andere takken van volksbestaan is voorzichtigheid geboden. De begrooting werd hierna z, h. st. goedgekeurd, evenals die van de Alg. Landsdrukkerij. TWEEDE KAMER. Verhooging accijnzen. Invoer recht Zuidvruchten. Verhooging van eenige accijnzen, si garetten, suiker enz., de heffing van een invoerrecht op Zuidvruchten. Er kwam wel critiek op los. Er wer den moeilijkheden gevreesd. Zoo was de heer Oud beducht voor handelspolitie- ken last t. a. v. den wijnaccijns en ver mindering van kwaliteit door meer siga- rettenaccijns, wat een gevaar is voor de volksgezondheid. Hij juichte de ophef- iv ^er ^r0ndbelasting toe. e heer J. ter Laan vond het een tergend schandaal wat werd voorgesteld. Directe crisisheffingen zijn noodig, vond hij. oorts had hij overwegend bezwaar tegen de verhooging der suikerbelasting, die ook de groote massa treft. De heer B i e r e m a (lib.) gaat mede met de verhooging der suikerbelasting, omdat er milhoenen noodig zijn om onze bietencultuur te steunen. Aan verhoo ging der wijnbelasting acht hij groote be zwaren verbonden met het oog op onzen uitvoerhandel. Tegen verhoogde sigaret- ten belasting heeft hij geen bezwaar, want deze treft hoofdzakelijk de jeugd! Wel tegen een invoerrecht op Zuid vruchten. De heer van Vuuren (r.k.) betoog de, dat de gelden van de verhooging van den suikeraccijns reeds besteed zijn aan den bietencultuur; de heer K o r- t e n h o r s t (r.k.) vroeg maatregelen te- pen den smokkelhandel in banderolles. De neer Wijnkoop (comm.) vond het bar, dat men in dezen nood der arbei ders, de eerste levensbehoeften zwaar der gaat belasten. De minister van Financiën de Geer betoogt, dat thans nog niet het oogen- blik er is, om de inkomstenbelasting te verhoogen. Ten aanzien van den wijn accijns merkt hij op, dat het al te vreemd zou zijn, dat wij een zuivere weeldebe lasting zouden moeten afhankelijk stel len van de mogelijkheid dat eenig land zich geraakt zou achten. Geeft de ver hooging van het zegelrecht op buiten- landsche effecten geen voordeel voor de schatkist, dan sticht het misschien nut in andere richting in dezen tijd, waarin soliede hypotheekbanken en ge meentebesturen geen geld kunnen krij gen. Hij bestreed verder de bezwaren, aangevoerd tegen het invoerrecht op Zuidvruchten. Daarop kwamen wat amendementen. Een amendement-Ter Laan om te doen vervallen de verhooging t. a. v. suiker en Zuidvruchten. Een amendement-Bie- rema om de verhooging van den wijn accijns te doen vervallen. Minister De Geer kon de amendemen ten niet aanbevelen. Heden stemming. Wij volgen de prijsverlagingen en blijven het laagst in prijs. (Ingez. Med.) MINISTER DECKERS TERUG. Met den Genua-expresstrein is heden ochtend te 's-Gravenhage teruggekeerd de minister van defensie mr. dr. L, N. Deckers van een reis van twee maan den naar Indië. Minister Deckers was vergezeld door luit. ter zee 1ste klasse Bozuwa. De ministers Donner en Ver schuur en de landmacht-adjudant van den minister, kapitein Van Weel, waren den minister naar Utrecht tegemoet ge reisd. Aan het station te 's-Gravenhage waren ter verwelkoming aanwezig tal van burgerlijke en militaire autoriteiten. HET NATIONAAL CRISIS-COMITE. Het secretariaat van het Nationaal Crisis-Comité deelt- mede: In de week van 29 Febr. tot en met 5 Maart hebben de dagbladen ingeza meld een bedrag van 985.52, waardoor het totaal steeg tot 151.602. In geld werd uitgekeerd 13.607 in de afgeloopen week, en in totaal 99.922. Daarnaast staan uitkeeringen uit het re- geeringssubsidie voor extra-hulp aan werkloozen, n.l. in de vorige week 3051.20 en in totaal 156.937. Het Nationaal Crisis-Comité heeft in totaal uitgedeeld 3293 dekens, waarvan in de afgeloopen week 395 stuks. LOOPENDE PACHTOVEREEN KOMSTEN. Het Tweede Kamerlid Van den Heu vel heeft den Minister van Binnenl, Za ken en Landbouw gevraagd of de minis^ ter reeds het toegezegde overleg ge pleegd heeft met den minister van justi tie inzake de mogelijkheid van ontbin ding van loopende pachtovereenkom sten, en welke resultaten dit eventueel overleg heeft gehad. DE OECONOMISCHE BETREKKINGEN TUSSCHEN NEDERLAND EN BELGIE. Eenigen tijd geleden is op initiatief van de Nederlandsche Kamer van Koop handel in België te Brussel, een studie commissie opgericht, met het doel een referendum op touw te zetten, zoowel in Nederland als in België en Luxemburg, betreffende het vraagstuk van een nau were oeconomische samenwerking tus- schen deze landen. Aan een groot aantal belanghebbende en bevoegde personen uit de Nederland sche en de Belgische zakenwereld is nu, door de zorgen van de commissie een vragenlijst gezonden met een bro chure, waarin het doel van het referen dum duidelijk is uiteengezet en twee bij dragen over de kwestie der wenschelijk- heid en mogelijkheid van een Neder- landsch-Belgische tolunie, geschreven door oud-minister dr. F. E. Posthuma en den Belgischen oud-minister van P.T.T. en gewezen consul-generaal in Zuid- Afrika en Zuid-Amerika, P. Forthomme, zijn opgenomen. In de brochure, welke aan deze vra genlijst is toegevoegd, spreekt het be- God schrijft recht, óók op kromme lijnen. stuur der Nederlandsche Kamer van Koophandel in België de hoop uit dat, als gevolg van dezen omzendbrief, het vraagstuk in breede kringen besproken zal worden en dat het mogelijk zal zijn uit de ingekomen antwoorden de toon aangevende meeningen in de betreffende landen aan elkaar te toetsen. Prinses Juliana woonde gisteren middag de vergadering van den Raad van State .bij De heer K. Eeldërink, hoofd eener Christ. School te Vianen, die opvolger1 is van ds. A. C. G. den Hertogh opi de lijst van de Herv. Geref. Staatspartij als lid van de Tweede Kamer in de vaca- ture-Lingbeek zal, naar het „Hbld." ver neemt, ook voor een eventueel'e benoe ming bedanken. MIDDELBURG Gistermorgen brachten een aantal leden der Ned. Ver. v. Huisvrouwen afd. Middelburg een bezoek aan de coop, melkinr. en stoomzuivelfabriek „Wal cheren", teneinde dit, speciaal voor huis vrouwen, zeer interessante bedrijf in werking te zien. Op duidelijke wijze toonde de directie hoe de melk tot room en later tot bo ter wordt bereid. Ook bezichtigden de gasten de kaasmakerij en trof 't haar, dat alles in deze fabriek zoo keurig en hy giënisch behandeld wordt. Na de bezichtiging der fabriek bood de directie op het kantoor een versna pering aan n.l. taart besmeerd met room boter en belegd met kaas, waardoor de gasten direct in de gelegenheid waren de op de fabriek bereide artikelen te keuren. i Door het plotseling weigeren van de stuurinrichting althans zoo zeide de chauffeur heeft vanmorgen in de Koe poortstraat een vrachtauto van de Zeeuwsche Kolenmaatschappij een lee- lijke zwaai gemaakt, Met een scherpe draai om een daar staanden melkwagen heenlaveefende, reed de vrachtauto op den openstaanden kelderingang van den heer Gast; de auto is van voren vrij ernstig beschadigd en van den kel deringang kan hetzelfde gezegd worden. VLISSINGEN. Hedenmorgen is op het terrein van de Schelde een stut van een stelling weggeschoten, waardoor vier werklie den naar beneden kwamen te vallen en twee hunner ter observatie naar het St. Jdsephziekenhuis moesten Worden overgebracht. NOORD-BEVELAND. WISSENKERKE. In de gehouden ver gadering van de afdeeling van den Ned. Christelijken Arbeidersbond, bleek uit het verslag van den secretaris van de onderafdeeling Kamperland dat het le dental der vereeniging bedroeg te Wis- senkerke 106, te Geersdijk 12, en te Kamperland 59. Uit het verslag van den penning meester van het ziekenfonds bleek, dat aan contributie over 1931 was ontvan gen 928, aan ziektegeld over 1931 aan de leden was uitgekeerd 1869. Het bestuur stelde voor om de con tributie voor het ziekenfonds te verhoo gen niet 234 cent per week, om uitkeering der wachtdagen, waar voor de ziektewet niet uitkeert te ver lagen van 2 op 1.50 per dag, en den toeslag voor de volgende dagen van 50 op 40 cent per dag te brengen en om een commissie te benoemen die gene gen is met goedkeuring van B. en W. met een lijst bij de ingezetenen aan te kloppen, tot versterking der kas, en uit breiding van het aantal donateurs. Over punt één werd de wensch te kennen gegeven op een binnenkort te houden vergadering hierover nader te beslissen. Punt twee, werd met meerderheid van stemmen aangenomen. Voor de bedoelde commissie werd genoemd door het bestuur de heer C. de Smit, die bedankte aangezien hij met een lijst had geloopen voor het crisisco mité hetwelk voor hem zoo leerzaam was, dat hij andere menschen die leer ing ook gunde. De heer A. Heijboer aanvaardde zijn benoeming als zoodanig. Bij acclamatie werd de aftredende penningmeester van het ondersteunings fonds herkozen. Wegens overlijden van den secretaris werd als zoodanig met algemeene stem men benoemd de heer Heijboer. ZUID-BEVELAND. Gemeenteraad van Goes. GOES. Maandagavond vergaderde de gemeenteraad. Nadat eerst ongeveer een uur met gesloten deuren was be raadslaagd, werd te 9 uur de zitting openbaar. Toen kwam in behandeling het voor stel om ten behoeve van het grondbe drijf een 5 pCt leening aan te gaan van 100.000 tegen een koers van 97% pCt. en een 5 pCt. leening uit te schrijven ad 500.000. Van deze leening zal aan de gemeente Hoorn een geldleening ver strekt worden ten bedrage van 300.000 Bij de discussies vond de heer d e R o o, evenals de heer Eckhardt het een bezwaar, dat Goes de leening uit schrijft en dan later aan Hoorn gaat leenen. Wethouder Goedbloed zag dit bezwaar niet. Ook Goes kan aan Hoorn behoorlijke voorwaarden stellen. Enkele leden vroegen, welke bezwa rende voorwaarden de Minister inzake de kasgeldleening^n bij het Rijk stellen zal. De Voorzitter heeft gehoord, dat de gemeente in een jaar uit de gewone middelen 190.000 zou moeten aflos sen. De heer d e R o o had dit graag offici eel voor zich. Het voorstel wordt aangenomen met 112 stemmen (v. Poelgeest en Adri- aanse.) De Voorzitter deelde nu mede, dat de Heernisseweg aanmerkelijk ver beterd zal worden. Er komt een trot toir. De bestrating langs de tuintjes ver valt. Na eenig debat besluit de Raad tot ondergrondsehen electriciteitsaanleg. Daardoor vervallen de ontsierende pa len. De kosten bedragen 750. Nu volgde een langdurige, nu en dan heftige interpellatie van den heer Crucq (s.d.) over de werkloozenzorg. Hij beschuldigt B. en W. dat zij eigen machtig de gemeentelijke steunregeling op zij hebben gezet. De Voorzitter en wethouder Goedbloed toonen aan, dat naast een Rijkswerkverschaffing een Rijks steunregeling behoort en niet een ge meentelijke. In deze is niets gedaan buiten de bevoegde instanties. De heer Crucq laakt het, dat B, en W. zich achter den heer Stevens ver schuilen. Een voorstel wordt echter niet inge diend. Het wachten is nu op de Rijks steunregeling. SCHOPiE. Gisteravond geraakte een auto in den watergang naast den ooste lijken oprit naar de Schorebrug, doordat de chauffeur de controle over zijn stuu.r kwijt raakte. De inzittenden bekwamen geen letsel. Dinsdagmiddag omstreeks 2 uur is de hoogspanningskabel van de P.Z.E.MJ. met goed gevolg gelegd door het kanaal van Zuid Beveland, nabij de Schorebrug en is (met de electrificatie van de wijk over de brug een aanvang gem(aakl. Toen een landbouwer, wonende te Waarde dezer dagen bij een op zijn land staande uienren kwam, bemerkte hij dat uit die ren ongeveer 25 hl. uien waren ontvreemd. Met de Staats Crt. van S Maart zijn verzonden afdrukken van de statuten be treffende „Het Wit Gele Kruis", R. K. Vereen, voor "Volksgezondheid en zie kenverpleging, gevestigd te K o e w a c li t. Dezer dagen kwam de landbouwer D, te Biervliet tot de minder aan gename ontdekking, dat een tweetal zakken tarwe, ieder wegende 80 kg. van 'n in de schuur aanwezigen graanzolder waren ontvreemd. De dader(s) hebben vermoedelijk met Een ASFALT weg is goed, goedkoop En zuinig in beheer, Stofvrij, duurzaam en aangenaam Wat wilt U nu nog méér? (Ingez. Med.) 9-III-'32: Dinsdag hoogste lucht- temperatuur 634 °C; (44 °F); laagste 334 °C (38 °F). 12 h: 634 °C. G e e n re gen of neerslag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 761 760 e®« 759 - - 758 757 756 755 Wat de huiskamerbarometer zegt: ^Veranderlijk" Regen ofWind' 'Goed- ^Wê^ei Zware Storm' Zeer Schoon De Bilt (per radio). De depressie die gisteren storm over onze omgeving bracht trok snel naar het O. weg en vul de daarbij op, zoodat de stormachtige wind spoedig weer bedaarde. Achter haar breidde de hooge druk in het N.O. zich naar het Z. uit en ontwikkelde zich een strooming van koude lucht uit het vorstgebied over Scandinavië, die met een breed front naar het Z. voortgaan de, de vochtige en warme Oceaanlucht over Frankrijk steeds verder Zuidwaarts drong. Dit verdringen van de warme lucht door de koude, geeft aanleiding tot zware regens langs het front, terwijl in het gebied der koude strooming lichte sneeuwbuitjes vallen. Het is te verwach ten, dat de koude strooming nog zal aan houden en aanleiding geven tot N. win den met heldere koude nachten en lichte sneeuwbuitjes overdag. Hoogste barometerstand 778.8 mm te Vardoe en Ingo; laagste 745.0 mm te Me mel. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matige wind uit N. rich tingen, half tot zwaar bewolkt, weinig of geen sneeuw, lichte vorst des nachts, overdag om het vriespunt. Zon op: 6 h 31; onder 17 h 52. Licht op: 18 h 22. Maan op: 7 h 04; onder: 20 h 31. E.K.: 15 Maart. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Maart. Wo. Do. Vr. Za. 9 10 11 12 Hoogwater. 2.31 14.53 3.02 15.22 3.33 15.53 4.04 16.24 Laagwater. 9.10 21.09 9.38 21.38 10.06 22.04 10.33 22.33 iMiy 25. 45 en 65 ets. 25, 45 en 65 ets.' (Ingez. Med.) een valschen sleutel de deur van de schuur opengemaakt. Eenige voetsporen waren op het erf zichtbaar. Ds. S. P. Vermeer, predikant der Geref. Kerk in H.V. te Amsterdam-Zuid heeft den kerkeraad verzocht te wor den ontheven van zijn ambt. Persoon lijke redenen moeten ds. Vermeer tot deze beslissing hebben gebracht. De kerkeraad heeft dit verzoek ingewilligd,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1