lïrotiinciale Zeeuw sche No. 57. iaoB Twee Bladen. DINSDAG 8 MAART 193 2. Eerste Blad, 175e Jaargang. BINNENLAND. „Ouders, beschermt Uw kinderen ZEELAND. wgfvywiND ÊDDË lit WED I$Y3t T6T ?9T ?3? ?6Y Y9T {l Stormachtig, „Bestendic MIDDELBURGSCHE Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent, WATERSTAATSBEGROOTING. In zijn memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer betreffende de Water- staatsbegrooting zet de minister uiteen, dat in het belang van een regelmatige ontwikkeling van het vervoer een ver gunningstelsel voor het vrachtautover- voer ongewenscht moet worden geacht. Ook de regeering is er ten volle van overtuigd, dat de tegenwoordige „ver warde toestand" op vervoersgebied veel zorg eischt en dat een betere afbakening of liever coördinatie tusschen de ver schillende vervoermiddelen wenschelijk1 is. heeft reeds in 1929 omtrent dit zeer moeilijk vraagstuk advies gevraagd aan de Commissie-Patijn. Het rapport is onlings uitgebracht en zal binnen eenige dag n worden gepubliceerd. Of en in hoever een voorraad ten deze een op lossing zou kunnen brengen, zal aan de hana van dit rapport worden overwogen. De vraag of het wenschelijk is den ter mijn van ontzegging der bevoegdheid motorrijtuigen te besturen, te verlengen, is in onderzoek. De bouw van de brug bij Moerdijk zal zooveel doenlijk worden bespoedigd. In verband met de regeling met de ge meente Arnhem is 't niet onmogelijk, dat de bouw van een brug bij Arnhem wordt uitgest Het :ld. igt in het voornemen eerlang de electrii catie van de lijn Amsterdam Amersloort te ondernemen. Het denk beeld am deze electrificatie in te voe ren vóóh' de voltooiing der spoorwegver betering van Amsterdam ontmoet be zwaren. DE NIEUWE CRISISVOORSTELLEN, Op hat wetsontwerp tot heffing van opcenten op den suikeraccijns enz. heeft het soc. dem. Kamerlid de heer J. Ter Laan amendementen ingediend om te doen vervallen het invoerrecht op Zuid vruchten* de opcenten op den suikerac- cijns en de verhooging der opcenten op den cigarettenaccijns. STEUNREGELING VOOR WERKLOOZEN. h» November j.|. werden B. cn W„ van Amsterdams door eenige raadsled den uitgenoodigd zich in verbinding te stellen met de gemfeentelbiestusTen van Rotterdam, Den Haag cn Utrecht olm de volgende verbeteringen in de steunrege ling te verwezenlij ken den grondslag der uitkeeringen voor crisisgesteunden te brengen vanf 13.50 op f 15; voor alleenstaande personen het ®teunb< irag te verhoogen van f 10 tot f 11.50 aan ongehuwde werkloo- zen die in vonen bij hun ouders, ge durende de werkloosheid van het ge zinshoofd e n nader te bepalen bedrag aan onderst aming toe te staan; aan de bestaande steunregeling zoodanige be palingen tcfe te voegen, dat ook gedeel telijk werklaozen naai* een bepaalden maatstaf ww-den ondersteund, en ge lijksoortige verbeteringen aan te bren gen voor -hm, die door de Instelling va» Maatscmppelijken Steun worden ge holpen. Een besprïking van de vier gemeen tebesturen hift tot resultaat gehad, dat pr volgens d<| vertegenwooridigers geen voldoende ainleiding bestaat, om er bij de regeerinl op aan te dringen, dat deze verbeteïngen in de steunregeling worden opgtèomen. Er is daarbjjop gewezen, dat de finan- cieele toestanl der gemeenten zoodanig is, dat het rièt verantwoord zou zijn tot verheogin;» der steunbedragen over te gaan. OolTwerd niet verwacht let tende op de hjzwaren door de gemeen ten ondervonden bij het tot stand brengen der 1 uidige steunregelingen, een steunregeling, ver- de tegenwoordige, zou dat de regeerii^ der gaande da goedkeuren. NEDERLAID EN OOSTENRIJK. Naar het H>i Oostenrijksche der goedkeurin regeering berei di afkomstig vJ Oostenrijk as teurs vrij te gi landsche impo: waarden in d< deze gelden te van goederen, Nederland worl Deze regelin rakter draagt deeKng Handel verneemt, heeft de ationale Bank zich on- van de Oostenrijksche verklaard, Schillingsal- exporttransacties naar Nederlandsche expor- n met het doel Neder- urs onder zekere voor gelegenheid te stellen, zigen voor de betaling e uit Oostenrijk naar geëxporteerd- Idie een voorloopig ka- waaromtrent de af- n Nijverheid van het ministerie van Arbeid, Handel en Nij verheid bereid is nadere inlichtingen te verstrekken, is een uitvloeisel van de onlangs te Weenen gehouden bespre kingen. HET CONFLICT IN DE TEXTIEL INDUSTRIE. Nu de confessioneele textielarbeiders bonden over het conflict in Twenthe tot nader overleg bereid zijn, hoopt men, dat van werkgeverszijde nog wat meer toegevendheid zal worden betracht. Het schrijven der werkgevers zou volgens het Hbld neerkomen, in de eerste plaats op een uiteenzetting waarom loonsver laging absoluut noodzakelijk moet wor den geacht (daling der goudswaarde in Engeland en Japan), Blijven de arbeiders zich verzetten tegen de 10 pet. loonsverlaging dan zijn er maar twee mogelijkheden, aldus dit schrijven: öf de industrie zal afbrokkelen totdat de blijvende werkgelegenheid tot een fractie van haar vroegeren omvang is ingekrompen, öf een tijdelijke werk loosheid van een geweldigen omvang zal met alle ellende, die daardoor geleden wordt, de noodzakelijkheid van een aan merkelijk lager loonpeil op steeds hard handiger wijze aan de arbeiders duidelijk maken. De werkgevers zijn nog bereid tot de volgende concessies: een verschuiving van de tweede 5 pCt. loonsverlaging tot zes weken na de opheffing der staking; openstelling der fabrieken van de firma Jannink te Enschedé en de stoomspin nerij Twenthe te Almelo. Daarna zal een arbitrage commissie worden ingesteld over het geschil bij Jannink. DE LOONSVERLAGING BIJ DE MIJNEN. In de gisteren gehouden vergadering van de Contactcommissie voor het mijn bedrijf is men niet tot overeenstemming gekomen t.a.v. de door de mijndirecties voorgestelde 10 pet. loonsverlaging. Zoo wel de mijndirecties als de mijnwerkers organisaties handhaafden haar stand punt. Zaterdag komt de Contactcommissie opnieuw bijeen. De Koningin heeft gister een be zoek gebracht aan het Westland. Ds. A .C. G. den Hertogh zal zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer in de vacature-Lingbeek op de lijst van de Herv. Gereformeerde Staatspartij niet aannemen. Opvolger op de lijst is thans de heer K. Eelderink. De te Amsterdam georganiseerde Tentoonstelling van door de Koningin vervaardigde werken, blijft in verband met de zeer groote belangstelling, ge opend tot en met 13 Maart a.s. tegen verkoudheid en keelpijn", zou men nu alle ouders willen toeroepen. Het zoogenaamde overgangsweer met zijn wisselvallige temperatuur is in het bijzonder voor de kinderen gevaarlijk. Keelpijn treedt op, welke niet slechts pijn, doch voorbode van ernstiger ziek ten is. Daarom is het noodig, den Jdnderen een zoo voortreffelijk voorbehoedmiddel als „Panflavin-Pastilles" te geven. In het bijzonder de schoolgaande kinderen moe ten „Panflavin-Pastilles" krijgen, aange zien door het tezamen zijn der vele klei nen het besmettingsgevaar groot is. „Panflavin-Pastilles" zijn verkrijgbaar in Apotheken en Drogisterijen. (Ingez. Med.) De West-Kraaijertscheweg. De Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland heeft zich tot het bestuur van den West-Kraaijertpolder te Goes gewend met klachten over den West- Kraaijertschen weg, die bij dit bestuur in beheer en onderhoud i6. De klach ten luiden, dat de weg bij vorst bijna niet te berijden is. Van de zijkanten van den weg werden zoden gestoken en deze gebruikt om het midden van den weg er mede op te hoogen en een groo- tere tonrondte te verkrijgen. Deze werk wijze kan niet anders dan tot een mod- Gij kind'ren van één huisgezin, Wie weet hoe kort gij zamenblijft! Smaakt broederliefde en zustermin, Eer 't lot u uit elkander drijft! derig, op den duur onbegaanbaar rijvlak leiden, zoodat de weg door velen ge meden wordt, teneinde schade aan ma terieel en banden te voorkomen. Bo vendien wordt geklaagd over de geringe breedte van het rijvlak. Het gedeelte tusschen Kasteelweg en Postweg wordt als het slechtste stuk van den weg aan gemerkt. Het is in hooge mate te be treuren, dat deze weg in een zooda- nigen staat verkeert, omdat hij uiter mate geschikt is om het doorgaande verkeer op te nemen en andere minder geschikte wegen daarvan te ontlasten. Dit zou nog beter worden, indien het mogelijk zoude zijn den West-Kraaij- ertschen weg tot den Postweg door te trekken. De B.B.N. riep daarom de me dewerking van het bestuur in tot het treffen van maatregelen, die een spoedig herstel van den weg kunnen bevorde ren. Nog kan worden medegedeeld, dat juist bericht ontvangen werd, dat de Prov. Staten van Zeeland in de najaars zitting van 1931 dezen weg op het pro vinciaal wegenplan hebben geplaatst. Diensvolgens kan door de provincie voor de verbetering van dezen weg 75 pCt. subsidie in de kosten daarvan worden verleend en kan de weg daar na onder zeer aantrekkelijke voor waarden aan de provincie in onder houd worden overgedragen. MIDDELBURG. Men verzoekt, ons te melden dat niet de president der rechtbank, doch de voorzitter van de Kamer van Toe zicht over de notarissen en candi- daat-notarissen, den heer J. L. van der Harst heeft aangewezen als waarne mer van het kantoor van wijlen nota ris W. Hioolen Op verzoek vestigen wij de aan dacht op de advertentie in dit nummer, waaruit blijkt, dat de revue „Wat zeg je me daarvan?" a.s. Zaterdag nu beslist voor de laatste maal in het Schuttershof zal worden opgevoerd. Electrisch koken. Vrijdagmiddag is vanwege de P.Z. E.M. voor een aantal genoodigden in een der zalen van het Schuttershof te D o m- b u r g een lezing over en een demon stratie met electrische kookfornuizen gehouden, een en ander in samenwerking met de N,V. „Electrostoom", te Rotter dam. De heer J. Slooves, directeur van de N.V. P.Z.E.M., hield een korte inleiding en verstrekte eenige inlichtingen betref fende tarieven. Voor electrisch koken bedraagt de prijs 5 cent per K.W.U., de huur van den aparten meter is afhankelijk van de grootte van het fornuis. Voor warmwaterapparaten, welke met nachtstroom op temperatuur worden ge bracht, is de prijs per K.W.U. 3% cent, de meter- en klokhuur bedragen samen 0,50 per maand. De heer Leendertse van „Electro stoom" aan het woord komende, gaf 'n opsomming van verschillende vroegere kookmethoden, n.l. met hout, kolen, pe troleum en gas. Al deze methoden heb ben z.i. het nadeel, dat de temperatuur, waarmede gekookt wordt, veel te hoog is, zoodat ten einde aanbranden der spij zen te voorkomen, veel water, boter of vet moet worden gebruikt, welke stof fen dan feitelijk als temperatuur regelaar en begrenzer dienst doen; bovendien is voortdurend toezicht noodig ten einde aanbranden tegen te gaan. De regeling der toegevoerde warmte is buitenge woon moeilijk. Daarnaast bestaan bij deze kookmethoden de ongerieven van roetvorming aan pannen en wanden, vefcht in de keuken, tengevolge van de groote hoeveelheid water, welke ver dampt enz. Bij het electrisch koken is de tempe ratuur der platen juist geschikt voor het aan den kook brengen en houden der spijzen, water, vet en boter behoeft men derhalve slechts in zeer bescheiden mate toe te voegen, waardoor de spijzen sma keiijker worden en de keuken vrij van vocht blijft. Zwarte pannen en dergelijke komen niet meer voor, aanbranden en overkoken is vrijwel uitgesloten, zoodat een minimaal toezicht noodig is. Al deze omstandigheden maken het koken op een OVERZICHT VAN HET WEER IN ZEELAND FEBRUARI 1932. (Van onzen meteoroloog.) Het normale beeld van de Fe- bruari-maand, zooals dat uit opteekenin- gen over 38 jaren is afgeleid, ziet er in onze provincie als volgt uit: De gemiddelde temperatuur is 3.5 °C 38 °F); het gemiddelde maximum is 5.3 °C 42 °F) en het gemiddelde mi nimum 1 °C 34 °F). De hoogste Fe- bruari-temperatuur is waargenomen in 1921: 16 °C 61 °F.; de laagste in 1929: 16 °C -j- 3 °F. Het zonneschijn- gemiddelde bedraagt 24 van den tijd, dat dit hemellichaam boven den horizont is; de gemiddelde hemelsbedekking is 7 (0 helder, 10 bewolkt) het aantal heldere dagen is 3 en het aantal be wolkte 12. Er valt gemiddeld 37 mm neerslag regen, sneeuw, dauw, etc. en wel zijn er 11 dagen met 0.1 mm of meer, 8 met 1.0 mm of meer; 3 dagen sneeuw. Zien we thans eens, hoe de afgeloopen maand Februari zich meteorologisch ge dragen heeft. De gemiddelde tempera tuur was in Febr. 1932: 2.8 °C (37 °F) dit is dus 0.7 0 te laag. Het gem. maxi mum was 5.0 °C, minimum 0.4 °C, d.i. zoo ongeveer normaal. De hoogste temperatuur werd 3 Fe bruari waargenomen: 9.3 °C (49 °F); de laagste den 11 en, toen het 6.3 vroor. In 't geheel waren er 14 etmalen met vorst, 4 daarvan echter met nog geen volle graad Celsius; één etmaal (den llen) kwam de thermometer niet boven nul. De gemiddelde hemelbedekking was 6, dit is minder dan normaal. En de neer slag was (over 22 waarnemingsstations berekend) 9.1 mm, wat een enorm eind beneden het normaalcijfer (37 mm) is 14 dagen was het absoluut droog, slechts 4 dagen viel er meer dan 1.0 mm neer slag. Verdeeld over de verschillende stations ziet de neerslag-verdeeling er als volgt uit Haamstede 8,6 Brouwershaven 11.5 Noordgouwe 11.7 Stavenisse 7,5 Poortvliet 7.8 Oranjezon 10.9 Westkapelle 8.5 Ellewoutsdijk 3,0 Wilhelminadorp7.5 Kapelle 9.6 Krabbendijke '6.6 Rilland Bath 6.1 Cadzand 8.6 Nieuwland 8.4 Biervliet 11.5 St. Kruis9.4 Ter Neuzen 12.1 Axel 8.7 Ossenisse 9.4 St. Janssteen 8.1 Vlissingen 9.9 Middelburg 13.9 De hoogste en laagste waarden zijn wederom vet gedrukt. Er waren drie dagen met sneeuw, 3 met hagel, 4 met mist of nevel; 5 met ge heel helderen, 11 met geheel betrokken hemel. Gewaaid heeft het in Februari bijna niet, slechts zelden bereikte de wind kracht 6; bet gemiddelde van 87 waarnemingen (3 X daags) 2.8 Beau fort. De verdeeling van de windstre ken ziet er volgens deze waarnemingen zoo uit Noord 4 Zuid NNO 7 ZZW 4 NO 14 ZW 1 ONO 15 WZW 1 Oost 11 West 5 OZO 2 WNW 3 ZO NW 7 ZZO NNW 13 Stilte: De overheerschende windrichtingen waren van NW door het Noorden via NO en ONO tot Oost; ZO winden kwa men in 't geheel niet, ZW zelden voor; dit is abnormaal, want de gemiddelde windverdeeling geeft aan veel Z, ZW en W wind, met een tweede, doch kleinere maximum in NO-richting. T, Haentje van den Toorn, electrisch fornuis tot een aangename be zigheid. Daarna bracht spr, den electrischen oven ter sprake, welke door zijn groote regelbaarheid en gelijkmatige tempera tuur buitengewone voordeelen biedt. Speciaal wees spr. er op, dat het voor een zuinig koken noodig is goede pan' 8-III-'32. Maandag hoogste lucht- temperatuur 6.4 °C (44 °F); laagste 1.6 °C (35 °F). 4.9 mm regen. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: attscMe 760 759 758 757 756 755 754 753 752 Wat de huiskamerbarometer zegt: "Wind' Zware Storm -^a^e^"'0ed^Wirjet) pZeer Schoon De Bilt (per radio). Terwijl het N. van Europa onder den invloed bleef van de hooge drukking met toenemende vorst, heeft op de Noordzee in den nacht z>ch een diepe depressie ontwikkeld, die N. W. storm brengt en zich in Z.O. richting verplaatst. Ten W. van Ierland schijnt een volgende daling te naderen, die in Ierland reeds regen brengt. In Duitsch- land en Scandinavië valt op vele plaat sen sneeuw. In Frankrijk waaien krach tige W. winden en steeg de temperatuur. In Schotland daalde zij tot onder het vriespunt. Door de groote tegenstellin gen in temperatuur en de snelle veran deringen is nog ongestadig weer voor de volgende dagen te wachten. Hoogste barometerstand 781.6 mm te Vardoe; laagste 744.6 mm te Groningen. Verwachting tot Morgenavond: Krachtige, later tijdelijk afnemende N, W, tot Z,W, wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen, waarschijnlijk sneeuw- of regenbuien, aanvankelijk kouder. Zon op: 6 h 33; onder 17 h 50. Licht op: 1 8h 20, Maan op: 6 h 55; onder: 19 h 19. E.K. 15 Maart. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Maart. Di. Wo. Do. Vr. 8 9 S 10 11 Hoogwater. 2.04 14.27 2.31 14.53 3.02 15.22 3.33 15.53 Laagwater, 8.43 20.40 9.10 21.09 9.38 21.38 10.06 22.04 nen te benutten, deze dienen precies te passen op de kookplaten en een zuiver vlakke bodem te hebben. Aan de hand van lantaarnplaatjes be sprak de inleider verschillende typen Therma-fornuizen. Tijdens de lezing maakte men een uit gebreid diner voor vijf personen klaar, dat 2% K.W.U. of 12Vi cent aan elec- triciteit kostte. Met veel belangstelling hebben de aanwezigen de lezing over deze nieuwe toepassing van de electriciteit gevolgd. WALCHEREN. N. EN ST. JOOSLANDi. Vrijdag j'jl. hield de muziekvereenigiog „Oefening na den Arbeid" alhier, onder leiding van haar directeur den heer P. MefiefstSe haar jaarlij ksche uitvoering. Na woorden van welkom van den voorzitter, den heer C. M. Roozemond, o.a. tot den burgemeester en mevr. thoe Schwartzenberg, werd opgevoerd 'n blij spel in 3 bedrijven n.l. „Gebroeders Kal koen" van G. Nieten, dat eveneens onder leiding stond van den directeur. Aan dit stuk hadden de spelters een bijzondere zorg besteed en zij hadden na afloop van elk bedrijf een dankbaar applaus in ontjvangst te nemen. Na aflöop werd' nog een dansje ge maakt. ZUID-BEVELAND, GOES. Gisteravond werd in het Slot Ostende de prachtfilm over Neerlands volksleven in den oogsttijd vertoond. De heer D. J. v. d. Ven, de bekende folklo rist, was zelf overgekomen om bij de

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1