^roiiinciale .Zeetuwsche t m EBDE I ff WED I$y3? i 6t f 3ï v6? ?9y I No. 56. Twee Bladen. MAANDAG 7 MAART 193 2, Eerste Blad. 175e Jaargang. BINNENLAND. ZEELAND. Stormachtig, Besfendi Verwachting tot Morgenavond: Hoog- en Laagwater te Vlissingen. IT 1 f,r r MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen /2.30, elders ƒ2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel, 3ij abonnement voor beide veel lager, Men vrage daarvoor de tarieven. UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10 elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. Néér! Met een droevigen, wereldsmart-peins op zijn overigens zoo nobele gelaats trekken kwam M. Opperaar de Lange- delft door en juist op den hoek van de S' Pierstraat wist hij ons te vatten. Bij den linkerbovenknoop van de overjas. Dat is zoo zijn manier om te doen we ten: ik heb wat op m'n gemoed en dat moet er even afgemopperd worden. Schei maar uit! zeide hij. 't Geeft toch niks. Wat? Die verloting?. 0 nee, dat bedoel ik niet. Daar voel ik wel wat voor. Ga maar mee door Maar wat dan? Nou, die schrijverij in de krant en zoo, dat geeft toch allemaal niks! Kom kom, oude vriend, is dat niet wat erg somber? Wat heeft je nu weer zoo erg in den put gebracht? Wel, zal ik je zeggen. Je hebt al eens wat over die fietslantaarns geschre ven hé? Nou,, 't zijn reuzedingen tegen woordig, daar niet van. Die Berko's en V. T. en Empo en Dempo en Bosch en Heide en hoe die dingen meer heeten. Lichtkanonnen gewoonweg.... Nu, en wat zou dat allemaal? Wacht even, laat een mensch toch eens uitpraten, mopperde onze vriend. Ik loop Vrijdagavond op den Veerschen weg, 'k was tot tien uur in Veere ge weest, en wij van den ouden stempel lóópen dan zoo'n zes kilometertjes eventjes terug, zie je? Wij zijn niet zoo vermoderniseerd als jullie slappe en wee Ja, vriend Opperaar, daar hadden we 'i nu niet over, wel? Goed dan. Er is geen verlichting op den nieuwen Veerschen weg, zoodra je Zandijk door bent. Hoeft ook niet, de weg is mooi genoeg. Maar nu wou ik dit maar zeggen: ik ben daar hoopen lietsers tegen gekomen, alleen, getweeën, met z'n drieën. Allemaal die gezellig zoemende electrische lampen voorop. En allemaal verblindend horizon- taaïofbovenwaartsgericht Dikwijls dacht ik, dat me een motor fiets of auto met zwaar zoeklicht tege moetkwam, ik kon als voetganger a 6 km per uur niets zien en moest stop pen. voor een huiswaarts peddelende leerling Zie je, en daarom zeg ik: schei maar uit met die krantenschrijverij, 't geeft toch niets En zuchtend en mopperend vervolgde onze vriend zijn weg. Zon hij gelijk hebben? Moeten er eerst verordeningen en strafbepalingen komen? Proces-verba len, kantonrechters, en wat dies meer zij? Of zou fietsend oud en jong-Neder- land zuiver uit een oogpunt van ver- keersfatsoen er vrijwillig toe op te voe den zijn: Néér de as van uw rijwiellamp! Zprg dat de bundel licht schuin naar beneden gericht is! Ge verblindt dan niemand en ge hebt zelf het meeste voor deel van uw lamp! Per Post Scriptum. Wij zagen ons verleden week genood zaakt de methoden der gemeentepolitie ke polemiek van „Metellus" in „De Zeeuw aan de kaak te stellen. Hij rea geert daarop, in een post scriptum tot zijn Jaatsten brief, als volgt: „P.S. Sindt het optreden der te genwoordige hoofdredactie is, voor al in den laatsten tijd, het peil der polemiek in de „Middelb. Crt." zoo danig gezonken, dat wij in deze brieven er in het vervolg geen no titie meer van zullen nemen." Het is niet de eerste maal dat onze opponent zijnen volke kond doet van 't voornemen, geen notitie meer van ons te zullen nemen. Het ontslaat hem weer een» van de moeite te trachten ons te weerleggen, en van den zuren maar du ren plicht, zijn lezers te doen weten,'dat hij hun verkeerd voorlichtte. Dat „Me tellus" te onzen opzichte voortaan het zwijgen er toe zal doen: niets zou ons aangenamer zijn dan dit. Maar we ge- loovno 't niet, voordat we het bemerken! ROTTERDAM EN HET LEENINGS- FONDS 1914. De Kamer van Koophandel te Rotter dam heeft in een adres aan de Tweede Kamer de belangen dezer stad nopens het wetsontwerp tot versterking van de inkomsten van het Leeningsfonds 1914 bepleit. Het schrijven vestigt in de eerste plaats de aandacht op de zeevaart, die met moeilijkheden worstelt. Het index cijfer van het algemeen gemiddelde der zeevrachten op de Nederlandsche havens is gedaald tot de helft van dat van eenige jaren geleden. Schadelijke gevolgen kan hebben het voorgesteld invoerrecht op zuidvruchten. Deze heffing is in 1915 afgeschaft in de hoop, dat in onze zeehavens een zuid- vruchtenmarkt zou kunnen worden ge vestigd. Deze verwachting is op de ge lukkigste wijze verwezenlijkt. De aanvoeren van Spaansche sinaas appelen te Rotterdam staan op het vas teland van Europa slechts bij die van Hamburg ten achter en dan nog in be trekkelijk geringe mate. De Kamer maakt bedenkingen tegen het voorstel tot verhooging van de op centen op het zegelrecht van buitenland- sche effecten. Officieel is thans vastgesteld, dat op 1 April de werkplaats te M a a r n van den dienst van tractie der Neder landsche Spoorwegen wordt opgeheven. Het locomotiefdepot is met ingang van 1 dezer reeds opgeheven. De „Ekster" is hedenmorgen op Schiphol gearriveerd. De arbeidersorganisaties „St. Lam- bertus" en „Unitas" wenschen opnieuw te confereeren met de werkgevers in Twente. Naar uit Rotterdam aan den pers dienst van het „Deutsche Ausland-Insti- tut" gemeld wordt, schat men het aan tal Duitsche en Oostenrijksche dienst- meises in Nederland op ongeveer zes tigduizend. Bij Kon. besluit is aan C. J. Visscher op zijn verzoek, met ingang van 15 April a.s. eervol ontslag verleend uit zijn be trekking van notaris te Arnhem- Zware tarieven voor het passeeren van de Thoolsche brug. De rand der gemeente Poortvliet heeft onlangs bij Ged. Staten van Zee land aangedrongen op afschaffing, otf, zoo dat vooralsnog niet mogelijk zou zijn, op aanzienlijke verlaging van het bruggeld, dat op de brug over de Een dracht tusschen het eiland Tholen en den Brabantsehen oeve^T wordt gehe ven. In het verzoek wordt gezegd, dat er bed'rijfsautohouders zijn, die jaar lijks over de 1000 voor het passeeren van deze brug moeten betalen en dat de afzet van land- en tuinbouwproduc ten, welke toch reeds zoo gjroote be lemmering ondervindt, er ten zeerste door wordt bemoeilijkt. Gewezen werd ook op de steeds terugkeerende aanzienlijke uitgaven, welke de bewoners van het eiland Tholen zich moeten ge troosten, als zij kinderen hebben die zij de onderwijsinrichtingen te Bergen op Zoom laten bezoeken. De B.B.N., Bond van Bedrijfsauto- houders in Nederland, heeft in een adres aan Ged. Staten Van Zeeland het ver zoek van den raad van Poorlliet krach- lig gesteund, er o.ro. nog de aandacht op gevestigd,, dai. vele autotransporten en leveringen naar Tholen achterwege inoe- tten blijven, omdat het hooge bruggeld, dat in de prijzen moet worden verdis conteerd, normale concurrentie uitscha kelt. Sommige artikelen kunnen o.a. goed- kooper per scheepsgelegenheid uit Bel gië worden aangevoerd, hetgeen dus be- teekent, dat het bruggeld in feite aan 't Belgische bedrijfsleven een voorsprong verschaft ten detrimente van de Neder landsche industriehandel en transport wezen. Het is niet te weerspreken, dat het kunstmatig uitschakelen van een ge deelte der concurrentie bovendien een ongunstigen invloed heeft op het be drijfsleven van het eiland Tholen. Op al deze gronden heeft de B.B.N. 't Zijn niet de omstandigheden, 't is de geest, waarin het leven geleefd wordt in een gezin, die zijn diepsten invloed doet gelden, naar binnen en naar buiten. aan Ged. Staten van Zeeland verzocht op het adres van den gemeenteraad van Poortvliet gunstig te willen beschik ken. MIDDELBURG. PLAATSELIJK CRISIS-COMITE TE MIDDELBURG. Ontvangsten van 29 Februari tot en met 5 Maart: Personeel N.V. „De Duif f 13; dr. P J. B. f2.50; J. H. C. f 1; M. v. B. W. fl; J. P. d. B., Januari'f 1, Febr. f 1; Chr. d. B. f 1.50; leerlingen openbare scholen A, C en K en de 7e klasse f 12.03; Ulo school voor jongens f2.54; maandelijksche bijdragen van: het te Middelburg wonende personeel der P. Z.E.M. kantoor Middelburg f20.48; off., onderoff. en mansch. 14e Reg. Inf. f 24.35; ambachtsschool afd. meubelmaken f 3.45; Geref. Jongelingsver. f 1.25; mej. M. J. G. W. f 1; de wed. L. f 1; F. C. K. f2.50; A. S. f 0.50; P. G. f0.50; J. v. D. f 0.40; P. S. ƒ0.50; J. V. 1; Gez. d. J. 0.50; P. M. f 0.50; L. A. f0.50; J. P. D. f 0.50; P. J. B. f 1; mej. L. C. d. K,-d. B. f 0,50; J. J. O. f 0.50; H. v. M. f 1; J. H. H. f0.50; ds. A. I,. fl; P. v. S. f.1; fam. D. f2.50; J. G. V. f 0.50; W. v. A. f0.50; J. H. f 0.50; wed. J. v. S.-M. f0.50; A V. f 0.50; C. d. N. f 1; S. d P. f 1; J. C. f 0.25; F. M. f2.50; P. M. f 0.50; P. S. f 1; A. v. B. f 0.75; F. v. d. P. f 1; J. B. fl; E. J. P. f 0.50; F. V, f0.10; A. D. f 0.50; C. d. V. f 9.50; P. v. d. O. f0.50; J. V. f 0.50; N. d. B. f 0.50; J. C. V. f 0.25; C. v. T. f 1.50; J. d. K. f2.50; J. H. J. f 0.50; P. V. f 1; fa. P. f 1; W. d. J. f 0.25; fa. P. f 1; A. U. 1. C. f 1; A. V. f 1; P. B. f2.50; v. d. W. f 1; mej. wed. B. v. d. P f 0.25; J. M. H. f 0,50; mej. wed. J. P.- d. V. f 0.50; F. d. H. f 0.50; P. D. B. f 0.50; L. F. f 0.25; M. R. K. f 0.50; P. S. f 0.30; J. W. v. S. fl; A. K. f 0.25; W. J. B. fl; W. C. C. f2.50; W. H. fl; C J. d. K. f 1; P. B. f 0.50; H. f 1.25; C. A. H. S. en J. C. S. f2; H. H. f 0.25; W. B. fl; mej. wed. H. fl; C. d. V. f0.50; mej. M. J. K. f 0.50; mej. v. 't W. f 0.40; mej. S. f 0.40; mej. H. f 1; A. H. M. f 0.25; J. T. Z. f 0.15; J. M. fl; E. Ch. C. f0.50; F. G. J. v. d. E. fl; J. P, L. fl; J. K. f 0.50; mej. A. S. f0.25; S. T. f 0.25; J. W. f 1; P. v. L. f 1; J. L. f 0.50; dr. J. C. K. f 10; mej. J. E. S. f 0.25; A. L. K. f 0.50; mej. wed. S. P. A. B.-K. f 0.50; C. v. d. K. f2.50; L. J. B. f 0.50; mevr. wed. M. C. H.-V. f5; V. C. P. B„ f 1; A. v. d. E. f 1; F. J. H. f 0.50; J. D. fl; J. A. A. f 0.25; M. S. f 0.25; mej. P. W. H. f 0.50; H. J. W. f2.50; K. J. f 0.25; P. V. f 0.50; M. H. f 1; mej. L. H. C. W. fl; B. C. R.-v. L. f2; J. F. H. f2; J. R. f 0.50; W. G. f 0.50; A. P. v. D. f2.50; K. D. fl; M. J. O. fl; H. A. R. f0.50; R. E. K. fl; J, J. v. R. fl; N. C. v. O. f 0.50; J. C. v. S. f 0.50; J. M. f 2.50; mevr. wed. J. T. H.-v. d. B. f 2.50; wekelijksche bijdragen gem. Gym nasium f3.04.. N. V. V. f2.85. Het gironummer van den Penning meester is 188020. W. Hioolen f In den nacht van Vrijdag op Zaterdag is alhier, zooals reeds kort gemeld, plotseling overleden de heer W. Hioo len, oudste notaris in dienstjaren alhier. De heer Hioolen kwam als jongeman naar Middelburg en wel als candi- daat len kantore van wijlen notaris J. W. Verhulst. Op 18 September 1903 werd de thans overledene benoemd tot notaris alh. en heeft dus heel zijn loopbaan hier doorge bracht. Destijds kon hij geen protocol overnemen en heeft hij dus zijn bekend kantoor geheel zelf opgewerkt. De heer Hioolen, die te Nijmegen in 1870 is geboren, bereikte 25 Januari jl. den 62-jarigen leeftijd. De overledene heeft steeds groot be- lang gesteld in het wel en wee van zijn woonplaats en dit o.a. getoond tij dens zijn lidmaatschap van den gemeen teraad van 1913 tot 1919, waarin hij de vrij-liberale beginselen hoog hield. Maar ook in het vereenigingsleven heeft de heer Hioolen, o.a. in het be stuur van het Middelburgsch muziek korps zijn kennis gegeven en nog steeds hadden dit korps en ook andere ver- eenigingen op kunstgebied zijn volle be- I langstelling. Men zal zich goed kunnen herinneren, hoe de heer Hioolen de ziel was van het openluchtspel, dat in verband met de 350-jarige onafhankelijkheid van Ne derland, in 1924 in tegenwoordigheid van de Koningin, den Prins en de Prin ses op de Markt is gegeven. Gedurende de laatste jaren heeft de overledene zich ook zeer ingespan- voor het brengen van goede voorstellin gen op tooneelgebied. De ter aardebestelling zal Dinsdag middag in allen eenvoud plaats hebben; zonder bloemen en zonder dat aan het graf gesproken wordt, Ht vertrek van het sterfhuis is be paald op kwart vóór één. De alhier gevestigde afdeeling van het Nederlandsche Meisjesgilde hield dezer dagen haar algemeene vergade ring. Uit het jaarverslag bleek, dat het le dental terugliep van 67 tot 56. In de maand Februari 1931 nam een der leid sters, mej. M. G. Dieleman haar ontslag In de vacature werd voorzien door be noeming van mej. M. Petermeijer, die op haar beurt in October haar ontslag vroeg. Zij werd opgevolgd door mej. A. de Vlieger. Een leidster cursus werd gehouden onder leiding van mej. A. Knappert te Laren, waaraan 12 dames deelnamen, w.o. 4 uit Goes. Met Pinksteren namen bijna alle pad vindsters deel aan het Jubelkamp, dat gehouden werd in het Remonte-de pot te Milligen ter viering van het der de lustrum van het bestaan van het Ned. Meisjesgilde. Voorts werd in de tweede helft van Juli een kamp gevestigd te Heemse, waaraan zeven padvindsters deelnamen. Terzelfdertijd werd voor een twintig tal kabouters met haar leidsters en as sistent-leidster een kamp gevestigd in de duinen te Oostkapelle. Op ditzelfde terrein werden padvindsters week-end kampen gehouden onder leiding van twee of meer pioniersters. De president van de rechtbank heeft de waarneming van het kantoor van wijlen notaris W. Hioolen, opgedra gen aan notaris J. L. van der Harst al hier, VLISSINGEN. Aan 84 werklieden van de Schelde is tegen 12 Maart definitief en aan 87 tijdelijk ontslag aangezegd, waardoor 't aantal tijdelijk ontslagenen tot 150 stijgt. WALCHEREN. AAGTEKERKE. Donderdagavond ver gaderde de vereeniging het Groene Kruis onder voorzitterschap van den heer J. Bosselaar. De jaarverslagen van secretaris en penningmeester werden goedgekeurd. De kas sloot met een batig slot van 67.95. Tot afgevaardigde naar de Provinci ale vergadering werd gekozen de heer W. Bimmel en tot secundus de heer D. W. Overweg. Het verplegingsmateriaal is in goe den staat bevonden. Aan 23 personen hadden 43 uitlee- ningen plaats. RITTHEM. Zaterdagavond hield de Bibliotheek de jaarvergadering!. Uit het jaarverslag van den secretaris bleek, dat de bibliotheek reeds 30 jaar bestaat en nog s'teeds bloeit, daar er een jdrulc gebruik van gemaakt wordt. Het aan tal boeknummers in de catalogus is reeds gestegen tot 800 en in1 't afgeloopen jaar zijn ruim 2600 boeken ter lezing uitgereikt. In de vacature J. D. Koppejan koos de vergadering lot bestuurslid den heer S. van de Broeke en herkoos de heeren W. Boogaard, P. J. Cornells en E. J. de Meij. VEERE. Het Plaatselijk Crisis Comi té alhier heeft in de vorige week met gesloten bus langs de huizen gecol lecteerd met 121,50 als opbrengst. Besloten werd om 10 pCt. af te staan aan het Nationaal Crisis Comité. Ook was aan voornoemd Comité 186 balen Zwavelzure Ammoniak voor behoeftige landbouwers aangevraagd, waarvan 12 balen zijn toegezegd. ZOUTELANDE. Vrijdagavond had de feestelijke herdenking plaats van 't 12 Yi-jarig bestaan der Chr. Meisjes- vereeniging „Martha." De avond werd gezellig doorge bracht met zang en voordracht. 7-III-'32: Zondag hoogste lucht- temperatuur 6.4 °C; (44 °F); laagste 1.3 °C- (29 °F). Zaterdag/Zondag 5 mm Zon dag/Maandag 2.4 mm regen. Barometer: h Zaterdag/Zondag, Zondag/ Maandag, Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 760 759 758 i»o 757 756 755 SSHB 3B 754 BBHB 753 752 751 Wat de huiskamerbarometer zegt: BBBflS BBB4 168 BBB Zware Storm"; -Wafer "-Zeer Schoon De Bilt (per radio). De depressie tus schen IJsland en Noorwegen is sterk af genomen, maar blijft het weer in een groot deel van Europa beheerschen. In het N.O. ontwikkelde zich een belang rijk hooge drukgebied, waarbij op Spits bergen de barometer zelfs tot 787 mm steeg, zoodat daar O. stormen waaien en in Scandinavië op vele plaatsen sneeuw valt bij matige vorst. In Duitschland nam de vorst sterk af. De hooge drukking in het Z.W. heeft zich naar Spanje ver plaatst, zoodat in de Golf van Èiscaye en het Kanaal vrij zachte W. winden waaien, die in verband met de koude N.W. winden ten Z- van IJsland buiig weer op de Britsche eilanden veroorza ken. Voortduring van het eenigszins buiig weer met toenemende kans op neerslag is voor de volgende dagen waar schijnlijk. Hoogste barometerstand 774.3 mm te Haparanda; laagste 745.9 mm te Thors- havn. Zwakke tot matige wind uit W, rich tingen, veranderlijke bewolking, waar schijnlijk enkele regen of hagelbuien, temperatuur om het vriespunt des nachts, overdag weinig verandering in temperatuur. Zon op: 6 h 36; onder 17 h 49. Licbt op: 18 h 19. Maan op: 6 h 47; onder: 18 h 07. N.M.: 7 Maart. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Maart. Ma. 7 Di. 8 Wo, 9 S Do. 10 Hoogwater. 1.36 14.01 2.04 14.27 2.31 14.53 3.02 15.22 Laagwater. 8.12 20.12 8.43 20.40 9.10 21.09 9.38 21.38 ZUID-BEVELAND. WOLPHAARTSDIJK. Vrijdag hield de raad een openbare vergadering. Af wezig de heer Overbeeke. Onder de in gekomen stukken was een verzoek van het bestuur van de N. V. Waterleiding Mij. Zuid-Beveland om ook in Oostker- ke een gelegenheid te scheppen om voor niet-aangeslotenen bij de waterleiding water te verkrijgen. Het bestuur ver zoekt het gemeentebestuur een persoon aan te wijzen die zich met de uitgifte van water zou belasten. Een voorstel voor werkverschaffing tot het dempen van de sloot langs de woningen aan den Papeweg en 't aankoopen van een strook grond van de wed. J. Klompe tot ver betering van den hoek VeerwegPape weg. De wed. Klompe wenscht dat strookje grond ter grootte van pl.m. 50 m2 aan de gemeente af te staan voor 300.. Met het polderbestuur is over eengekomen dat er rioolbuizen van 30 centimeter wijdte door den weg zouden worden gelegd tot afvoer van het riool water. Ook zal er een riool gelegd moe ten worden door den Veerweg ter af voering van het water. Een en ander is begroot in totaal op 1200, waaronder het werkloon voor werkverschaffing. De benoodigde grond tot demping kan ver-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1