JJrouinciale JSeemusdve J ikvn mm VKED No, 54, Twee Bladen, VRIJDAG 4 MAART 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. IN ONZE STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. ZEELAND. blue band fabrieken -WIND 161 ?9ï f 3ï ?6n9ï Stormachtig^: Bestendij MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 eent per regelvoor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bii abonnement voor beide Veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG,N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. ■KBMaoMMnMNmmiMMMNMM mm tmsmxaaesuma 'mm. ««31 Wie doet er mee? Men mag er zoo over denken, als men w3 dat verandert niets aan het feit, dat het gokje den Nederlander in het bloed zit. Zonder loterij zouden zeer vele Nederlanders het niet kunnen stellen. Men maakt van deze Nederlandsche volkseigenschap dikwijls gebruik tot het bereiken van goede doeleinden, door 't organiseeren van dusgenoemde liefdadig- heidsioterijen. Als ons voldoende blijken van instem ming bereiken, zoowel als van bereid heid ,in een of anderen vorm daadwer kelijk het welslagen te willen helpen be vorderen, dan willen wij op staanden voet en met grooten spoed zulk een loterij organiseeren. Ziehier enkele gegevens in ontwerp. Doel; het binnen den kortst mogelij ken tijd bijeen brengen van een bedrag van 4000, ter hand te stellen aan het Plaatselijk Crisiscomité te Middelburg, tot leniging van nood daar, waar dit noo- dig is. Prijzen: schilderijen, teekeningen en grafisch werk van Zeeuwsche kunstschil ders, door hen tot prijzen, sterk rekening houdende met het doel der verloting, be schikbaar te stellen. Aantal: 50100. Loten: 5000 stuks a 1.in een mi nimum van tijd aan den man te brengen. Propaganda: wordt geheel en om niet door ons blad gevoerd. Organisatie: een klein werkcomité van 35 man; een commissie van toezicht uit notabele Middelburgers bestaande. Termijn: zoo mogelijk midden April alles achter den rug. Dit is nog maar een schema van een plannetje. Overleg is nog bijkans niet gevoerd. Namen zijn nog niet genoemd. Met P. C. C. is nog niet gevraagd, of het eventueel 4000 met erkentelijkheid in ontvangst zou nemen maar dat zal wel losloopen. Dus: er is nog niets, behalve het plan- aetje. Maar alle goede en kwade din gen worden in den geest geboren. Met lijkt ons een goed plannetje. Het is, met eenig enthusiasme, zeer wel te verwezenlijken. Ons blad wil de leiding nemen. Wie doet er mee? Kaartjes, brieven, voorstellen, hoera tjes adresseeren aan Directie Middelburgsche Courant. Lange St. Pieterstraat. ES3&STE KAMER. Algemeene beschouwingen Staatsbegrooting 1932. Voortgegaan werd met de kluif der al gemeene beschouwingen over de begroo ting des rijks. Crisisdebatten, natuurlijk. Alzoo: be zuiniging. De heer De Savornin L ohm an (c.h.j: verdere bezuinigings maatregelen op onderwijs, sociale maat regelen, waterstaat. Hij bepleitte billijk heid van salarisverlaging voor ambtena ren alsook de noodzakelijkheid van loon daling in het particulier bedrijf. Hij gelooft dat met een verdere sala risverlaging ernstig rekening moet wor den gehouden. Hij wil krachtiger maat regelen tegen allerlei opruiing, meer na tionale fierheid die ontbrak in de hou ding der regeering ter zake van de her denking van den tiendaagschen veld tocht en de quaestie van den wapenuit- voer uit Nederland. De heer Janssen (r.k.) meende dat er vroeger contingenteeringsmaatregelen genomen hadden moeten worden, hij wil verder maatregelen tegen geestelijke en zedelijke schade in dezen tijd. De heer Slingenberg (v.d.) wenschte verhooging van inkomsten, door vermogens- en successiebelastin gen De heer M e n d e 1 s (s.d.) bepleitte planmatige productie; de heer Dob bel m a n (r.k.) wil een verbod van bais- sehandel ter beurze; de heer Koster (lib.) bepleitte de voordeelen van den vrijhandel; de heer De Bruyn (r.k.) wilde niet, dat de regeering invloed zou aanwenden om tot loonsverlaging te ko- «MM, Ze doet z. i, ook niet genoeg voor werkloozenzorg. De heer Oudegeest (s.d.) zag in het woord crisis niets anders dan een wachten tot de overgeproduceerde goe deren zijn verbruikt. TWEEDE KAMER. Werkverschaffing en werkloo- zensteun. Voortzetting der behandeling van de interpellatie-Hiemstra. Mej. De Jong (s.d.) vroeg steunre geling ten behoeve van werklooze vrou welijke arbeiders. Het gaat niet aan, deze vrouwen naar het armbestuur te verwijzen. De heer De Visser (comm.) kwam met moties aan, strekkende om tot ver hooging der minimumloonen bij de werk verschaffing en een tot intrekking van de vervolging der te werkgestelden naar aanleiding van de ongeregeldheden in Friesland. De moties werden echter niet vol doende ondersteund. De heer J o e k e s (v.d.) wenschte na dere gegevens omtrent het bedrag dat aan werkloozensteun en maatschappe lijk hulpbetoon wordt uitgekeerd. Hij be pleitte opneming van de werkloozenkas- sen der bouwvakarbeiders van wie er 43 tot ruim 50 pet. werkloos zijn in de regeling voor crisiswerkloosheid. Hij diende een motie in van deze strek king. Hij steunde de motie-Hiemstra in zake de hulp aan de werkloozenkassen in 1932. De heer Kuiper (r.k.) vroeg zooda nige hulp aan de werkloozenkassen te verleenen, dat deze aan haar reglemen taire verplichtingen kunnen voldoen. Voorts vroeg ook hij opname der bouw- vak-werkloozenkassen in de crisisrege- ling. De heer Boon (lib.) achtte de loonen in de bouwvakken te Amsterdam en te 's-Gravenhage naar verhouding tot an dere vakken in het vrije bedrijf hoog en belemmerend de vraag naar bouwvak arbeiders. De verstrekking van bouw- credieten juichtte hij toe. De heer K u p e r s (s.d.) beloofde, dai in het algemeen de werkloozenuitkee- ring dient te Worden verhoogd; en be pleitte een steunregeling voor jeugdige werkloozen. De minister van Arbeid mr. Ver schuur antwoordde in zijn dupliek dat in dezen tijd élke sociale maatre gel moet worden getoetst aan wat eco nomisch mogelijk is. Waar mogelijk wordt om sociale redenen aan loon-in- tensieve werkzaamheden de voorkeur gegeven, omdat daarbij de meeste arbei ders kunnen worden te werk gesteld. Een verborgen schat gouds is echter voor de regeering niet aanwezig. Het plan inzake de verschaffing van bouwcredieten wordt met spoed uitge werkt. De werkloozenkassen zullen tot een maximum van 300 pCt. bijslag in staat worden gesteld aan hun reglementaire verplichtingen in 1932 te voldoen. Spr. ontried de aanneming der mo ties; de eerste motie Hiemstra is voor hem onaannemelijk. Heden komen de moties in stemming. m Neel° \JW (Ingez. Med.) Öo*"e' 25, 45 en 65 ets. DE COMMISSARIS DER KONINGIN IN OVERIJSSEL. Gister werd uit Arosa bericht, dat de toestand van mr. A. E. baron van Voorst tot Voorst, Comimïssaris der Ko ningin in Overijssel, die, zooals gemlald,, een ongeluk' bij het skicn heeft opgeloo- pen, gecompliceerder is geworden, do op dat zich verschijnselen van pleuritis heb ben voorgedaan. Na het ongelulkl was een zeer moeilijk en lang transport noo- dig, waarbij de heer van Voorst tot Voorst 'kloii heeft gevat. Bij gemeenschappelijke beschik king van den minister van Binnenland- sche Zaken en Landbouw en Financiën, is naar de Maasbode verneemt het landgoed „De Boschhoeve", gelegen in de gemeente Renkum, aangemerkt Gezegend is het kind, waarin wij zelf [herleven, Dat Lenteglansen schenkt aan onzen [Zomerdag, Dat bloesemgeuren langs ons dorrend pad doet zweven En onze tranen zelfs doet smelten [tot een lach! als een landgoed in den zin van art. 1 der Natuurschocnwet-1928. Het landgoed bestaat bijna geheel uit dennenbosch en is doorsneden door enkele lanen. De Koning van België heeft ir. P. Regout, onder-voorzitter van het comité Ned. deelneming aan de Internationale Tentoonstelling Luik 1931, benoemd tot commandeur van de orde Leopold II. Antwerpen en zip verbinding met den Rijn. Bij dit no. van ons blad treffen onze lezers aan de twee kaartes, door prof. dr. J. Valckenier Suringar geteekend, betrekking hebbend op de verbinding van Antwerpen met de Rijn en de ka nalen en strekdammen in de Schelde bij Bath, Autobus-concessies. Ged Staten hebben opnieuw voor den tijd van 5 jaar autobusconcessies verleend aan: N.V. „Stoomtram Walcheren" te Vlis singen voor een dagelijkschen dienst van Middelburg over St. Laurens, Se- rooskerke en Öüstkapelle naar Dom burg en omgekeerd en voor een dage lijkschen dienst, met dien verstande, dat daarbij de Zondag al of niet is inbegre pen, van Middelburg over Koudekerke en Biggekerke naar Zoutelande en om gekeerd. Gebrs. M. en A. van Fraassen te Vlis singen voor een dagelijkschen dienst van Vlissingen over Middelburg, Nieuw en St. Joosland, 's-Heer Arendskerke en Wolphaartsdijk naar het Wolphaart- dijksche veer en omgekeerd. C. van der Klundert te Oud-Vosse- meer voor een dagelijkschen dienst van St. Annaland over Oud-Vossemeer naar Tholen en omgekeerd, J. C. Krijger te Goes voor een dage lijkschen dienst van Stavenisse over St. Maartensdijk, Scherpenisse en Poort vliet naar Tholen en omgekeerd. Joh. Eggebeen te Wolphaartsdijk voor een dienst op Dinsdagen van Oud- Sabbinge pver Wolphaartsdijk naar Goes en omgekeerd. Het college verleende opnieuw voor één jaar concessie aan C. van Strien te Goes en aan J. C. Krijger aldaar voor dagelijksche diensten van Goes naar Katsche Veer en omgekeerd, MIDDELBURG. Agentschap Nederlandsche Bank. Naar we vernemen is tot agent van de Nederlandsche Bank' te Middel burg benoefcnd de heer jhr. F. Bee- laerts van Blokland, thans agent teMep- pel, zulks ter vervanging! van den heer mr. G. J. Sprenger, die tot agent te Utrecht is benoemd. Onder het agentschap Middelburg1 be lmoren dé correspondentschappen te Bergen op Zoom', Goes, Hul'st. Oostibiujrg, Neuzen, Zierfk'zee Tholen en St. Maar tensdijk, en Vlissingen. De politie heeft procesverbaal op gemaakt legen zekeren IF.., die er getuige was, dat een meisje een porlemon- nafe (met geld vond en toen zeide wél te weten wie het geld verloren had, hij zou het den eigenaar wel1 terug geven. In plaats daarvan zette F. het geld om in stebkten drank. Nog heeft de politie procesverbaal op gemaakt legen H., die achter zijn woning een straatje had gelegd van tegels, die hij ten nadeele van den Bijk's waterstaat bij gedeelten had weggenomen aan den Nieuwlandschen weg bij het werk tot aanleg van een rijwielpad. De tegels zijn in beslag genomen. VLISSINGEN. Morgen is de heer A. C. Lodder, 50 jaar in dienst van de N.V. Kon. Mij. de Schelde, waar hij op 12-jarigen leef- VCWL sCcuntf (Ingez. Med.) tijd in dienst trad en op klom tot baas van de timmerfabriek. Heden is het feit reeds officieel her dacht en is de heer Lodder ten kantore der N.V. ontvangen door de directie in tegenwoordigheid van ambtenaren en bazen en is hem met woorden van waar deering een enveloppe met inhoud aan geboden, waarvoor hij een blijvende herinnering kan koopen, WALCHEREN. ARNEMUIDEN. Onder leiding van tien lieer Johs. Crucq vergadelrdle Woensdagavond de Christelijke Weirk- liedenvereeniging „Arnenruiden" De voorzitter deelde méde d at van den heer P. de Haap, arts Ie Am- nem'uiden bericht is ingekomen, mel dende dat hij zijn benoeming als lid van de commissie van advies door 'hem world t aangenomen en dat dr. Wj. F Th. van der Bijl, thans woonachtig te Vlissingen, voorheen arts dezer gemeente en lid van de commissie van advies, het eerelid- maatschap der vejreeniging in dank heeft aanvaard. De voorzitter dankt den penningmees ter en de kascon tro'lecomfmissie voor 't beheer en nazien der kas, welke mjat een batig saldo sloot}. Aangenomen wordt hel bestuursvoor stel betreffende wijziging van apt. 17B huishoudelijk reglement waarbij werd toegevoegd1: „Deze dubbele uitkeering zal alleen worden genoten door leden welke in de klassen f3, f4. fa 'en f 6 verzekerd zijn." ST. LAURENS. Woensdagavond hield de Oranjevereeniging, onder voorzit terschap van burgemeester Van 't Hoff hare jaarvergadering. Blijkens het ver slag van den secretaris bedroeg het aantal leden op 31 Dec. j.l. 112. De re kening van den penningmeester, aan gevende een saldo van 66 werd goed gekeurd. Tot bestuursleden werden herkozen de heeren P. Vader Hzn., A. W. Zandee en G. Prins. De Voorzitter deed mededeeling van het voornemen om op Koninginnejaar- dag wederom een school feestje te ge ven, waarvoor een klein crediet werd toegestaan. Op voorstel van een ider leden werd besloten voor de kinderop tocht voor on- en minvermogenden door de vereeniging lampions beschikbaar te stellen, ZUID-BEVELAND. RILLAND BATH. Donderdagmiddag is het Tsjechoslowaalksche ss. „Dubra- ka Ayspyabka" op weg naar Antwer pen op het verdronken land van Saaf- tinge aan den grond geloopen tijdens hoog water. De Belgische sleepboot Max die zich in de nabijheid bevond, verleen de onmMdelijk assistentie. Het schip is diep> geladen en ftfta^lk'l slagzij. Er bestaat gevaajr, dat liet schip bij laag water zaï bjnekten. Koopt toch in den vreemde niet Wat eigen land u net zoo biedt! 4-II-'3^: Donderdag hoogste lucht- temperatuur 6% °C; (44 °F); laagste 1% °C (29 °F). Heden 9 h: 3 °C; 12 h: 6 °C- Geen regen of neerslag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 762 761 760 759 758 Wat de huiskamerbarometer zegt: Zware Storm^^- ^Zeer Schoon) De Bilt (per radio). De groote veran dering sinds gister is de verschijning eener depressie bij IJsland die 't hooge drukgebied in 't N. belangrijk in betee- kenis deed afnemen. Tengevolge daar van veranderde het karakter van het weer in onze omgeving. De uitstraling was vannacht minder intensief, waar de invoer van vochtige lucht uit het N, de bewolking deed toenemen. Het is thans waarschijnlijk dat voor 't eerst sinds lang 't weer een e enigszins depressie-achtig karakter gaat vertoonen. De ihooge druk in het O. trok nog verder aan. De depressie in het Z, bleef stationair, doch vulde een weinig op. In Duitschland ea Scandinavië bleef de vorst nog matig. Uit Frankrijk verdween zij bijna geheel. Over geheel Europa is de neerslag bui tengewoon gering. Hoogste barometrstand 767,4 mm te Riga; laagste 734,5 mm te Isafjord. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matige N. tot W, of Z-W, wind. Zwaar bewolkt tot betrokken. Nog weinig of geen regen. Zachter des nachts. Overdag iets zachter. Zon op; 6 h 42; onder 17 h 43. Licht op: 18 h 13. Maan op: 6 h 10; onder: 14 h 18. N.M: 7 Maart. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Do«J»urg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later: (S springtij). Maart. Hoogwater. Laagwater. Vr. 4 12.07 6.00 18.24 Za. 5 0.24 12.51 6.52 49.08 Zo. 6 1.04 13.29 7.35 19,42 Ma. 7 1.36 14.01 8.12 20.12

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1