provinciale Ztenm^che ReclamB-AaKbieding. Meisjes-Pyama's WEEgjVfWBND S. WIENER Co. EDDE I ff VLOED N o, 49. Twee Bladen. ZATERDAG 27 FEBRUARI 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. Draagt Helder's Brillen. IN ONZE STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. vanaf f 1.-. Kleurecht. Waschecht. MIDDELBURG. ZEELAND. l$y 3? ?9?T6? f 9T (l\ Stormachtig^" Bestendig MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week, De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel j voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 26.9 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten ®n dankbetuigingen: van 17 regels ƒ2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uitdruk kelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 5 regels opge nomen a 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent. f&jlBHM De malaise. Neen, lezer, schrik niet, ik zal het keusch niet over de malaise hebben. Of, eerlijk gezegd, nu u dan toch al aa& 't lezen bent, ik zal 't er wèl over hebben, maar alleen opdat U het er aiet weer over hebben zult. Maar ik wilde de malaise slechts eens van een anderen kant beschou wen, Dagelijks hooren we reeds op kantoor, bij den kapper, op visite- avondjes Verschrikkelijk toch, hè? Ja, die zaak van X. moet ook al zoo slecht staan. Nee, wij nemen nou geen radio, we hebben onze gramofoon al verkocht. Uitgaan doen we hee- lemaal niet, dat kan er niet meer af. Heusch, ik geef toe het is verschrik kelijk. Het is misschien nog wel nooit zoo erg geweest. Leest U de rede van Colijn maar eens. En waar moet het heen? En toch moet het volgende mij van 't hart. Er is behalve 'n economische ook een psychologische kant aan de zaak. De malaise wordt een ziekte, waar achter wij ons zoo heerlijk verschuilen kunnen. Hoera, eindelijk een motief, dat wij ons mogen ontzien. Want niet waar, zuinigheid is altijd een oud-Ne- derlandsche deugd geweest, maar kren terigheid zal toch ieder verachten. En nu nu is alle bezuiniging plotseling tot een deugd verheven, alle voorzich tigheid gebiedende eisch. Een zieke moet zijn krachten sparen, een zuinig wandelingetje doen, veel rusten en weinig energie verspillen. De tegen woordige mensch gaat weinig uit, ver spilt absoluut geen geld meer en hoopt zoo zijn tuberculeuze bezit nog wat aan te sterken of deszelfs leven althans nog wat langer te rekken dan dit zonder dat dieet zou zijn geworden. En het kan ten slotte haast een wellust worden: het ook eens moeilijk te hebben, bezitter te zijn en toch het lot van Job misschien voor zich te zien, een verborgen leed te hebben van „dat-zou-je-nou-van-zoo- iemand-heelemaal-niet-denken." Een directeur van een onzer grootste nationale bankinstellingen zegde met in gang van 1 Januari z'n abonnement op ^een weekblad op, maar hield z'n zes per- soons auto en z n chauffeur: het vanzelf sprekende en voor het dagelijksch leven noodzakelijke houd je natuurlijk, maar luxe ontzeg je je in zoo'n tijd. Ik heb een anderen raad voor U. Een economise he oplossing weet ik evenmin als gij. Maar zelfs als Uw sala ris de volgende maand weer met 1 pCt. verlaagd wordt; als U veel aandeelen van Philips hebt (en gekocht in den tijd toen ze op ruim 800 stonden!); als Uw kapitaal kleiner en Uw kinderaantal grooter wordt; als U Uw tweede meisje al afschaft en de portefeuille opgezegd hebt; als U dezen zomer niet op reis kust gaan; als U al geen vleesch meer eet of wat dan ook voor vreeselijks - dan nog heb ik een misschien vrij arm zaligen raad voor U, maar toch een, waarvan ik bij voorbaat zeg, dat hij geen struisvogelpolitiek is: Praat niet meer over de malaise. Ga de volgende week eens met Uw heele familie naar de comedie onder het motto: nü kunnen we 't nog doen. Bestel bij Uw boekhandelaar een fleurig en gezellig boek, of koop een mooie reproductie, zoodat ge nog eens de sensatie beleeft dat er iets niet-voor- de-huishouding-strikt-noodzakelijks in een pakje bezorgd wordt en ieder ge- spanuen toekijkt als de touwtjes worden losgemaakt. Lees zeer zeker de krant, stel U daar even met een strakke belangstelling op in, blijf het verloop van de hevige we reldcrisis volgen maar praat eens een maand lang niet met Uw gezinsleden of Uw ifcaanissen over de malaise en tracht in die maand eens weer een beetje van het leven te genieten. Dan zal het na die kuur blijken dat er toch in elk geval wat gebeurd is. Ja, natuurlijk, Uw kapitaal blijft tubercu leus. In de laboratoria van Genève, Pa rijs, Londen, New York, Moskou en' Ro me zoekt men ijverig met een heele staf van assistenten naar het se rum, dat dit tuberculeuze kapitaal zal knuneu genezen. Men zal blijven zoeken en het serum zal voorloopig .niet gevon den worden. Maar Uw kuur van een maand heeft in eifc geval wel iets positiefs gedaan: U wat losser van Uw tuberculeuze Wij volgen de prijsverlagingen en blijven het laagst in prijs. (Ingez. Med.) TWEEDE KAMER. De torpedojager naar Shanghai. Gisteren is bij de Tweede Kamer in gekomen een initiatiefvoorstel-Van den Bergh (s. d.) met de strekking, niet in vorderbaar te verklaren schulden, aie met het oog op crisis-omstandigheden niet kunnen worden betaald. De heer Albarda (s. d.) interpelleer de hierna over het sturen van een tor pedojager naar Sjanghai. Spr. achtte het optreden van de oor logvoerenden en van den Volkenbond beschamend, en vroeg met welk doel een oorlogsschip naar Sjanghai is gezon den. Zijns inziens zou een passagiers schip veel beter de Nederlanders aan boord kunnen nemen, en bovendien lig gen schepen van de Java-China-Japan- fijn tot dat doel gereed. Spr. wenschte de instructie te kennen, die defa comman dant is gegeven. Hij wees op de groote gevaren, die de zending van een oorlogs schip medebrengt. Interpellant vrvoeg te rugroeping van het schip, en wenschte, dat voorkomen wordt, dat er geld ge leend en munitie geleverd wordt aan de oorlogvoerenden. Minister Ruys antwoordde, dat de re geling van de evacuatie van. Nederlan ders niet kan worden opgedra- gen aan personeel der Java- China-Japan-lijn. De Nederland- sche schepen zullen ver van de stad moe ten liggen, en het transport van de ka den naar de schepen zal met groote moeilijkheden gepaard gaan. Het mari nepersoneel alleen is voor die taak ge schikt. De commandant heeft de instruc tie, zeer neutraal, voorzichtig en beleid vol te zijn. De regeering achtte geen ge vaar aanwezig en weigert de Van Galen terug ie roepen. De regeering mist de bevoegdheid, de uitgifte van een leening, welke hoogst onwaarschijnlijk is, tegen te houden. Inzake wapenleverantie handelt Ne derland krachtens de wapenconventie. Verder behoeft het niet te gaan. De heer Albarda was niet geheel te vreden en diende twee moties in: een dat de „Van Galen" onmiddellijk na aankomst te Shanghai en overbrenging der te evacueeren Nederlanders moet verdwijnen; een tweede motie verlangde verbod van levering van wapenen en munitie aan de oorlogvoerenden. Ze zijn beide verworpen, resp. met 48-32 en 41-39 stemmen; de v. d. stem den voor de tweede motie. Van de gelegenheid om op Vrijdag middag mondelinge vragen te stellen maakte de heer Knottenbelt ge bruik om aan den minister van .Arbeid, Handel en Nijverheid te vragen, wan neer kan worden tegemoetgeteien een wetsontwerp als gevolg van den Con- tingenteeringsmaatregel ten opzichte van den invoer van buitenlandsch vleesch. Minister V erschuur antwoordde, dat het ontwerp kan worden tege moet gezien in de eerste helft van de volgende week. Hierna werd voortgezet de behande ling der begrooting van Suriname, die tenslotte z.h.s. is goedgekeurd. VARA CONTRA DEN STAAT. In het proces tusschen de V.A.RfA. en den staat over het veirlbpd tot uitzen ding van het Hoorspel' Gevleugelde Da den, concludeerde de proc-generaal ibij het Haagsche Gerechtshof gister tot ver nietiging Van het vonnis van den pre si - bezit geworden, dat ook U zelf dreigde te infecteeren. U zult U geestelijk ge zonder en vooral wat meer immuun voelen. U zult een gevaar bezworen heb ben en Uw levenslust een beetje heb ben zien toenemen. S. J. H. dent der Haagsche rechtsbank in kort geding, waarbij op grond dat de radio- controlecommissie ten deze builen haar bevoegdheid was gegaan, deze uitzen ding als nog werd toegestaan en voorts tot onbevtoegdverklaring van den pre sident om van de ingestelde vordering kennis te nemen. De proc. generaal was !van oordeel dat het uitsluitend aan de Radio-controleconi/missie slaa/t en niet aan den rechter om te beoordeel en of een uitzending gevaar voor de veiligheid 'van den staal de openbare orde of de goede zeden zou 'kunnen opleveren. Het Hof zal oyer 5 welkten arrest wijzen. NEDERLAND EN BELGIE. Verschillende afzonderlijke overeenkomsten zijn reeds deer de onderhandelaars gepa rafeerd Daaronder is ver moedelijk een gesloten kanaal Diniefs sAntwerpen, dus een pseudo Moerdijkkaanal. Naar wij tot onze ontsteltenis in ver band met de reeds vermelde geruch ten vernemen, zoo meldt de Nieuwe Rotterdamsche Courant van giste renavond, zijn inderdaad eenige weken geleden vex-schillende afzonderlijke over eenkomsten tusschen Nede-land en Bel gië betreffende de Schelde-Rijnverbin- ding, de Maas-kwestie enz. door de Ne- derlandsche onderhandelaars onder lei ding van dr. Colijn en door de Belgische onderhandelaars geparafeerd en liggen deze documenten thans ter onderteeke- ning van de beide regeeringen op de mi nisteries van buitenlandsche zaken te 's-Gravenhage en Brussel. Wat de Schelde-Rxjnvei'binding be treft, wordt van Belgische zijde mede gedeeld, dat zij een verbetering van het plan-van Konijnenburg inhoudt, wat dan een gesloten kanaal DintelsasAnt werpen moet beteekenen met een sluis in de buurt van Bath voor de vex-bin- ding van Bergen op Zoom met Zeeuwsch Vlaanderen, derhalve een pseudo Moer dijk-kanaal. In België geeft men voor, op deze oplossing geen grooten prijs te stellen en zeker te zijn nog meer te wil len verkrijgen, indien zij opnieuw ver worpen zou worden! Dit zal niet anders zijn dan 'n opzette lijke verkleining van het voor België be reikte resultaat, om het Belgische suc ces te sluieren. Ook werd gezegd, dat de txxsschen de onderhandelaars der beide regeeringen verkregen overeen stemming aan een termijn gehouden was, zoodat wanneer vóór het einde van den zomer het accoord tusschen de beide landen niet in kannen en kruiken zou zijn, België aan de overeenkomsten niet meer gebonden zou zijn. In de Vrijdag gehouden vergadering van commissarissen van de Kweek school voor de Zeevaart te Amster dam is in de plaats van den heer J Oderwald, die met pensioen is gegaan, tot commandant benoemd de heer D. H van der Hiel, le officier en waarn. com mandant. De jaarlijksche algemeene verga dering van het Nederlandsche Roode Kruis zal ditmaal te Den Helder plaats vinden op Vrijdag 24 Juni a.s. Zij zal worden gepresideerd door Prins Hen drik. 0 Rehabilitatie. Het orgaan der afdeeling Middelburg der s.d.a.p. wijst ons op een fout, die wij ten opzichte van den politieken tegen stander begaan hebben. In ons over zicht van het op 10 Februari in de Eer ste Kamer verhandelde, hebben wij, toen de heer Moltmaker (s.d.) sprak over cumulatie van tractementen en pensioenen etc., en dat met de overdrij ving die men in de terminologie der so ciaal-democraten wel meer tegenkomt „gepatenteerde corruptie" noemde, ver ondersteld, dat de heer Moltmaker zijn eigen partijgenooten daarbij we 1 niet op het oog gehad zou hebben. Dit blijkt niet juist geweest te zijn. Het korte Kamerverslag van onzen corres pondent vermeldde het niet, maar: de lieer Moltmaker heeft, met door de N. R. C.-overzichtsschrijver „prijzenswaar dig" genoemde objectiviteit, gezegd, dat dit kwaad zich onder aanhangers van al le partijen vertoonde. Vandaar deze rehabilitatie van den socialistischen senator Moltmaker. Leeftijd 4 jaar, met f 0.25 per maat hooger. (Ingez. Med.) MIDDELBURG. Voor de Provinciale organisatie van den Staatkundig Gereformeerde partij, sprak gisterenavond alhier voor een geheel met toehoorders gevul de groote SchuUensho'zaal dc heer ds. G H. K e r s t e n, lid der Tweede Kamer. Na inleiding door den voorzitter, ds. Barth, uit Borsselen, heeft de heer Ker- ten er op gewezen, dat de tijden van 'hans nog moeilijker zijn dan die van de tachtiger jaren varx de vorige eeuw. God greep in het raderwerk van de volken der aarde krachtig in. Groote economen zoeken naar de oorzaak van de cx-is's en willen dan een geneesmid del gaan zoeken Velen noexnen den oorlog als oorzaak, andere de nationa liteit in plaats van internationalisme, anderen meer en dat leger en vloot moeten worden afgeschaft, weer ande ren zien de oorzaak in de hooge tariec- muuren, maar men zoekt het niet bij de werkelijke oorzaak, niet gij onze zon den. inet het verlaten van God. Men keerde zich af van den weg van God en dacht n'et te volgen Willem 1 die zeide: "Ik heb met den Heere der Hee ren een vast verbond gesloten." De dag des Heeren, de Zondag, wordt door menschen en overheid ontheiligd, ïnen graaft zich zoo doende zelf een graf. Een deel van de natie wil God alom miskend hebben, een ander deel wil vrijheid, vcor ieder zooals Idenburg en Heems kerk, maar dat is niet de vrijheid, waar voor onze vaderen destijds hun goed en bloed veil hadden. Slechts een goed standpunt ;s er voor ons volk, dat is het geen, dat berust op volle overgave aan God. De huidige minister van Onderwijs, zeide dat zelfs atheisten geld zouden krijgen als zij een school wilde stichten dus een anti-godsdienstige school. Het is niet te ontkennen, dat ons volk in groot verval is. Het revolutiegevaar is grooter door het verlaten van de we gen des Heeren en men moet er dan ook een bolwerk tegen op werpen. Men heeft daarvoor destijds de coalitie in het leven geroepen en terwijl C-alvijn de Roomsche kerk een synagoge des Sa tans noemde, zeggen nu zijn volgelingen dat de R.K, ook Christenen zijn, Spr. heeft niets tegen een R.K. persoon, maar tegen de macht en stelsel der R.K., men is reeds aan Rome verkocht en Rome is z.i. niet te vertrouwen. De coalitie is nog niet geheel dood, maar spr hoopt, dat d't monsterverbond nimmer meer tot kracht komt. De Volkenbond acht spr; ook geen re medie, het Vredespaleis is een paskwil en Japan trekt zich van alle afspraken niets aan. Maar hoe wil men het ook, in Gods woord staat toch geschreven dat er oorlogen zullen zijn en dan kan de mensch die niet uitbannen. Het is een valsche leuze dat men leger en vloot zou kunnen afschaffen, want God gaf het volk een zwaard om zich te verdedigen tegen buitenlandsche en binnenlandsche vijan den. Spr. wekt dan ook de jongelieden op zich blijmoedig aan het leger te ge ven en anderen er financieele offers voor over te hebben. Het derde geneesmiddel ziet men in de sociale wetgeving, maar die gaat te gen de consciëntie in, verzekering is in strijd met de voorzienigheid Gods. Dit wil niet zeggen, dat men onbezorgd mag zijn. De sociale wetgeving kost de werk gevers veel en is voor velen in dezen tijd niet te betalen. De vergadering van 27-II-'32: Vrijdag hoogste lucht- temperatuur 4 A °C (40 °F); laagste °C (31 °F). Heden 9 h: 4 A °C; 12 h: 6 A °C. 0.1 mm regen of neerslag. Gisteren (nam.) Heden v.m. Barometer: 781 780 ®s*®©©© ®®o®779 ©©9©e© 778 [.x.r-5.t,i, x-t-t. r.r t t.t777 Wat de huiskamerbarometer zegt: AVedefl 1 Vera n d erhj [Zware "StnrnrLim '*|„fr^~Zeer Scboofl| De Bilt (per radio). Het gebied van hoogen luchtdruk tusschen IJsland en Schotland is weer toegenomen en heeft zich over Scandinavië en Finland uitge breid, waar de luchtdruk nog sterk stij gende is en zeer spoedig de strenge vorst zal terugkeeren. In het Middel- landsche Zeegebied en ver in het W. liggen vlakke depressies, op het vaste land is het overal abnormaal koud. Het vorstgebied bedekt thans geheel Frank rijk en reikt tot aan de Rivièra en de Pyreneeën. In Duitschland valt hier e* daar een weinig sneeuw, die echter geen aanleiding is tot 'n gesloten sneeuwdek. Het toenemen van den O. wind en het toenemen van de koude in het N.O. zal tot gevolg hebben, dat koudere lucht- massaas met grooter snelheid naar het W. zullen worden getransporteerd, waar door de vorst des nachts wellicht tot matige vorst zal toenemen. Hoogste barometerstand 778.3 mm te Thorshavn; laagste 756.5 mm te Vardö. Verwachting tot Morgenavond! Meest matige N.O. tot O. wind, hel der tot licht bewolkt, droog weer, lichte vorst des nachts, overdag temperatuur om het vriespunt. m Zon op: 6 h 55; onder 17 h 32. Licht op: 18 h 02. Maan op: 12 h 14; onder: 8 h 31. Zondag 28 Febr. Zon op: 6 h 53; onder 17 h 34. Licht op 18 h 04. Maan op: 1 h 46 onder 8 h 55. L.K.: 28 Febr. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Februari. >1 Hoogwater. Laagwater. Za. 27 4.44 17.14 11.28 23.37 Zo. 28 5.28 18.03 12.13 Ma. 29 6.23 19.10 0.26 13.03 Maart. Di. 1 7.48 20.41 1.26 14.14 de Provinciale organisatie heeft dan ook met algemeene stemmen eene motie aan genomen, waarin de regeerng verzocht wordt in dezen tijd ontheffing te ver- leenen. Spr. wil geen revolutie, en zal gee* opstand tegen het wettig gezag, maar; raadt aan uitstel van betaling te vragen* zooals ook bij de belasting met succes geschiedt. Ten slotte bepleitte spr. ver sobering en protesteerde hij tegen een artikel waarin hij persoonlijk wordt aan gevallen. Spr. stelde in de Kamer voor niet verschillende betrekkingen, die uit de staatskas betaald worden, aan één persoon te geven en nu wijst men er op spr. toch ook naast Kamerlid predikant is, maar spr. heeft niet bedoeld particu liere betrekkingen of inkomen op andere wijze. Spr. keurt een staking af en ze ker in tijden als wij nu beleven en ziet ook daarin een bewijs van bederf der samenleving. VLISSINGEN. De heer W. L. Huson, sedert tal van jaren lid van den gemeenteraad voor de Chr. Ilist. partij en ook ciike'Ue jaren wethouder, heeft wegens gezond heidsredenen ontslag genomen. Zijn op volger op de lijst is de heek A. Capp'on. ZUID-BEVELAND. GOES. A.s. Maandag zal het werk tot uitbreiding van het haventerrein, dat ia

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1